BAI 3 TH VE CAC HINH CHIEU CUA VAT THE

22 52 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

Ôn lại học Câu 1: Cho biết vị trí hình chiếu vẽ kĩ thuật Trả lời: Hình chiếu đặt hình chiếu đứng Hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng Câu 2: Bài tập hình 2.5 sgk Vẽ ba hình chiếu (gồm hình chiếu đứng, hình chiếu hình chiếu cạnh) vật thể đơn giản Ghi kích thước hình chiếu vật thể đơn giản Trình bày vẽ theo tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật I) Chuẩn bị: • Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật ( thước, êke, compa,…), bút chì cứng bút chì mềm, tẩy,… • Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, giấy kẻ ô kẻ ô li • Tài liệu: Sách giáo khoa • Đề bài: vật mẫu hình biểu diễn ba chiều vật thể II – NỘI DUNG THỰC HÀNH - Lập vẽ khổ giấy A4 ba hình chiếu kích thước vật thể đơn giản từ vật mẫu từ hình ảnh ba chiều vật thể - Lấy VD vật thể giá đỡ hình chữ L Vật thể hình chữ L Bản vẽ cần xây dựng III – CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BƯỚC Quan sát vật thể, phân tích hình dạng chọn hướng chiếu BƯỚC Chọn tỉ lệ thích hợp,bố trí ba hình chiếu BƯỚC Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật thể BƯỚC Tô đậm nét thấy, đường bao thấy vật thể hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn cạnh khuất, đường bao khuất BƯỚC Kẻ đường gióng, đường ghi kích thước số kích thước hình chiếu BƯỚC Kẻ khung vẽ, khung tên, ghi nội dung BƯỚC Quan sát vật thể, phân tích hình dạng chọn hướng chiếu - Hình dạng : + Hình chữ L nội tiếp khối hình chữ nhật + Phần nằm ngang có dãnh hình hộp chữ nhật + Phần đứng có lỗ hình trụ nằm ngang - Hướng chiếu : + Hướng chiếu đứng : từ truớc vào + Hướng chiếu : từ xuống + Hướng chiếu cạnh : từ trái sang Cấu tạo giá đỡ hình chữL BƯỚC Chọn tỉ lệ thích hợp, bố trí ba hình chiếu A4 BƯỚC Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật thể a) Vẽ khối chữ L BƯỚC Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật thể b) Vẽ rãnh hình hộp BƯỚC c) Vẽ lỗ trụ Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật thể BƯỚC Tô đậm nét thấy, đường bao thấy vật thể hình chiếu, dùng nét đứt biểu diễn cạnh khuất, đường bao khuất BƯỚC Kẻ đường gióng, đường ghi kích thước số kích thước hình chiếu φ 18 14 28 50 20 38 28 18 14 BƯỚC Kẻ khung vẽ, khung tên, ghi nội dung vào khung vẽ 140 30 32 16 GIÁ CHỮ L 20 20 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 03 Người vẽ ĐỨC MINH 10 - 10 Trường ĐHSP Hà Nội Kiểm tra ĐỨC MINH 10 - 10 Lớp k31c - SPKT 20 30 20 BƯỚC Kẻ khung vẽ, khung thên, ghi nội dung vào khung vẽ φ 18 14 38 28 18 14 28 50 GIÁ CHỮ L 20 Ngườ vẽ ĐỨC MINH 10 - 10 Kiểm tra ĐỨC MINH 10 - 10 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:2 03 Trường ĐHSP Hà Nội Lớp k31c - SPKT BÀI TẬP BÀI TẬP BÀI TẬP BÀI TẬP BÀI TẬP BÀI TẬP ... hình chiếu cạnh) vật th đơn giản Ghi kích th ớc hình chiếu vật th đơn giản Trình bày vẽ theo tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật I) Chuẩn bị: • Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật ( th ớc, êke, compa,…),... chiều vật th II – NỘI DUNG TH C HÀNH - Lập vẽ khổ giấy A4 ba hình chiếu kích th ớc vật th đơn giản từ vật mẫu từ hình ảnh ba chiều vật th - Lấy VD vật th giá đỡ hình chữ L Vật th hình chữ... sát vật th , phân tích hình dạng chọn hướng chiếu BƯỚC Chọn tỉ lệ th ch hợp,bố trí ba hình chiếu BƯỚC Lần lượt vẽ nét liền mảnh phần vật th BƯỚC Tô đậm nét th y, đường bao th y vật th hình
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 3 TH VE CAC HINH CHIEU CUA VAT THE , BAI 3 TH VE CAC HINH CHIEU CUA VAT THE , BAI 3 TH VE CAC HINH CHIEU CUA VAT THE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay