Hinh chieu vuong goc tiet 2

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:50

Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : C Hình chiếu mặt phẳng: Hình chiếu mặt phẳng: Ta biết rằng: Hình chiếu đứng P1 Một mặt phẳng đợc xác định điểm không thẳng hàng Trong thực tế, mặt phẳng thờng có giới hạn Do để vẽ hình chiếu mặt phẳng ta chi cần vẽ hình chiếu điểm không thẳng hàng mặt phẳng Z B Hình chiếu cạnh A P3 X C Hình chiếu P2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : C Hình chiếu mặt phẳng: Hình chiếu mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu: ví dụ: Một mặt phẳng ABCD vuông góc với mặt phẳng chiếu đứng P1 Ta có hình chiếu đứng mặt phẳng biến thành đờng thẳng P1 Z D1 A1 C1 B1 D D3 A C3 C C2 Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu P2, P3 có tính chất t ơng tự P3 B3 B X A3 D2 B2 A2 P2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : C Hình chiếu mặt phẳng: Hình chiếu mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu: ví dụ: Một mặt phẳng ABCD vuông góc với mặt phẳng chiếu đứng P1 Ta có hình chiếu đứng mặt phẳng biến thành đờng thẳng Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu P2, P3 có tính chất tơng tự Z D1 A1 D2 C1 B1 C2 X C2 B2 A2 B2 Y D2 A2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : C Hình chiếu mặt Hình chiếu vật phẳng: thể có mặt phẳng ABCD vuông góc với mặt phẳng chiếu đứng P1: ví dụ: Một vật thể có mặt phẳng ABCD nh hình vẽ P1 Z D1 A1 C1 B1 D D3 A C3 C C2 P3 B3 B X A3 D2 B2 A2 P2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : C Hình chiếu mặt phẳng: Hình chiếu mặt phẳng // với mặt phẳng chiếu P1 ví dụ: Một mặt phẳng ABCD // với mặt phẳng chiếu P2 nh hình vẽ Mặt phẳng ABCD với mặt phẳng chiếu P1, P3 Z A1 D1 B1 C1 D3 C3 C D A3 B3 A P3 B X C1 D1 A1 B1 P2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : C Hình chiếu mặt phẳng: Hình chiếu mặt Z phẳng // với mặt phẳng chiếu A1 D1 A1B1C1D1 A3B3C3D3 // với OX A2B2C2D2 = ABCD C3 D3 A3 B3 B1 C1 X D2 B2 C2 B2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : C Hình chiếu mặt phẳng: Hình chiếu mặt phẳng // với mặt phẳng chiếu P1 A1 D1 Hình chiếu mặt phẳng ABCD vật thể // với mặt chiếu P2 Z B1 C1 D3 C3 C D A3 B3 A P3 B X C1 D1 A1 B1 P2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Bài tập vẽ chiếu vật thể Bài tập 33 trang 64 : Tìm hình tơng ứng ghi tập cặp ký hiệu tơng ứng chúng Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc Bạn có muốn tiếp tục giảng không ? Có Không Tạm nghỉ Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com ... biến thành đờng thẳng Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu P2, P3 có tính chất tơng tự Z D1 A1 D2 C1 B1 C2 X C2 B2 A2 B2 Y D2 A2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông... mặt Z phẳng // với mặt phẳng chiếu A1 D1 A1B1C1D1 A3B3C3D3 // với OX A2B2C2D2 = ABCD C3 D3 A3 B3 B1 C1 X D2 B2 C2 B2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình... thành đờng thẳng P1 Z D1 A1 C1 B1 D D3 A C3 C C2 Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu P2, P3 có tính chất t ơng tự P3 B3 B X A3 D2 B2 A2 P2 Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh chieu vuong goc tiet 2 , Hinh chieu vuong goc tiet 2 , Hinh chieu vuong goc tiet 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay