Bai giang ve hinh chieu diem

11 37 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm hai mặt phẳng chiếu : Giả sử ta có: Hai mặt phẳng P1 P1, P2 góc với vuông P1 thẳng đứng gọi là: Mặt chiếu đứng P2 nằm ngang gọi là: 90 X P2 Mặt chiếu Giao tuyến X gọi trục tuyến Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm hai mặt phẳng chiếu : Giả sử ta có: A tuỳ ý không P1 A gian Dựng đờng vuông góc với P1 P2 X A1, A2 hai hình chiếu A A1 hình chiếu đứng A2 hình chiếu A 90 Ax A P2 Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm hai mặt phẳng chiếu Để vẽ hai: hình chiếu mặt Quay P2 quanh trục X : P2 phẳng: P1 P1 Đơn giản việc vẽ hình chiếu: A1, A2 trục X nh hình vẽ A Hình chiếu đứng 150 165 180 120 90 X Ax Một điểm A không gian đợc xác biểuđịnh diễn hoàn toàn biết haiA1, hình cặp điểm A2 chiếu nằm trênthẳng hai mặt phẳng đờng vuông góc với chiếu trục X.- nghĩa xác định đợc vị trí không gian A Hình chiếu P2 Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm ba mặt phẳng chiếu : Để biểu diễn rõ ràng số vật thể đó, vẽ kỹ thuật thờng dùng hình thứphẳng P1, P2,chiếu P3 mặt chiếu P3 mặt chiếu cạnh Z P1 A1 Az P3 A X Chiếu vuông góc điểm A lên ba mặt chiếu Điểm A3 gọi hình chiếu cạnh điểm A Ax A3 A2 Ay P Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm ba mặt Z phẳng chiếu : Để vẽ hình chiếu điểm mặt phẳng ta làm nh sau : P3 P1 A1 Az A3 P1 X AX AY Xoay P2 quanh trục OX AY P2 Xoay P3 quanh trục OZ A2 P1 P2 P3 A1, A2, A3 hình chiếu điểm P2 A Y 90 Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm ba mặt phẳng chiếu : Để vẽ hình chiếu điểm mặt phẳng ta làm nh sau : Z A1 Az A3 X AX AY Y Xoay P2 quanh trục OX Xoay P3 quanh trục OZ P1 P2 P3 A1, A2, A3 hình chiếu điểm A A2 AY Y 90 Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm ba mặt phẳng chiếu : Ba hình chiếu A1, A2 , A3 hình chiếu điểm A mặt phẳng với tính chất sau: X A1A2 OX A1A3 OZ A2Ax = A3Az Z A1 Az AX A2 A3 AY Y AY Y 90 Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm ba mặt phẳng Hãy chiếu quan: sát hình chiếu điểm A vậtZ thể Z P1A1 A1 Y X P2 A2 A3 A3P A X Az Ax Ay Ay Y A2 Y 90 Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm ba mặt phẳng chiếu : Dựa vào tính chất ta thấy: Bao vẽ đợc hình chiếu thứ ba biết hai ba hình chiếu điểm Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc II Hình chiếu điểm, đờng thẳng, mặt phẳng : A Hình chiếu điểm: Hình chiếu điểm ba mặt phẳng chiếu : Ví dụ: Biết hình chiếu đứng cạnh điểm B vẽ hình chiếu điểm Bớc 1: Quađó B1 Kẻ đờng vuông góc với OX (Tính chất 1; B1B2 OX ) Bớc 2: Lấy B2Bx = B3Bz ( Tính chất 3) Kẻ đờng xiên 45 đờng gióng Giao điểm chúng B2 cần tìm Z B1 Bz B3 X Bx Bx Y 45 B2 BY Y Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com Hình chiếu vuông góc Bạn có muốn tiếp tục giảng không ? Có Không Tạm nghỉ Ti phớ t Website http://www.dtdauto.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang ve hinh chieu diem , Bai giang ve hinh chieu diem , Bai giang ve hinh chieu diem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay