Bai 2 hinh chieu vuong goc 14

31 74 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

TRƯỜNG THPT LẤP VÒ2 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ✔Bài2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC » GIÁO VIÊN :LÊ MỘNG HÙNG » Kính chào qúy thầy cô em học sinh PhƯƠNG PHÁP chiÕu gãc thø nhÊt 1-Vò trí vật thể:Ở người quan sát mặt phẳng hình chiếu 2-Vật thể:Được đặt góc hợp mặt phẳng mpHình chiếu đứng,mpHình chiếu bằngvà mpHình chiếu cạnh vuông góc với đôi 3-Sau chiếu:MpHình chiếu mở phía dưới,MpHình chiếu cạnh mỡ phiá phải để 3Mp trùng trùng với Mp vẽ Z Vò trí đặt vật thể O X Y Các mặt phẳng hình chiếuvuôn g góc với đôi Z O X Y Hình ảnh góc c Gãc thø ba Z Gãc thø hai Gãc thø `t Gãc thø nhÊt O X Z Vật thể góc chiếu t O X Y PH¦¥NG PH¸P CHIÕU GãC THø NHÊT X Z Y Ph¬ng chiÕu chÝnh PH¦¥NG PH¸P CHIÕU GãC THø NHÊT X Z Các hình chiếu thu đ mặt phẳn Y PH¦¥NG PH¸P CHIÕU GãC THø NHÊT X Z Y PH¦¥NG PH¸P CHIÕU GãC THø NHÊT X Z Y PhÐp chiÕu gãc thø ba §Ỉt vËt thĨ vµo gãc phÇn t thø ba råi chiÕu vËt thĨ lªn c¸c mỈt ph¼ng chiÕu C¸c ®êng bao thÊy vÏ b»ng nÐt liỊn, c¸c ®êng bao kht vÏ b»ng nÐt ®øt Mặt phẳng hình chiếu đứng nằ người quan vật thể z O y Các hình chiếu thu đư mặt phẳng chiếu z O y Các hình chiếu vuo góc mặt hình chiếu z O y Mặt phẳng hìn chiếu đư mỡ phía ph Sau chiếu z O y z O y z O y z O y Mặt phẳng hình chiếu cạnh dược mỡ phía trái z O y Khi mặt phẳng hình chiếu trùng trùng với mặt phẳng vẽ z O y z O y z O y Trên vẽ kỹ thuật hình chiếu dược xếp lại sau Ký hiệu phép chiếu góc Z Cũng cố kiến thư O X Y ...PhƯƠNG PHÁP chiÕu gãc thø nhÊt 1-Vò trí vật thể:Ở người quan sát mặt phẳng hình chiếu 2- Vật thể:Được đặt góc hợp mặt phẳng mpHình chiếu đứng,mpHình chiếu bằngvà mpHình chiếu cạnh vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 hinh chieu vuong goc 14 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 14 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 14

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay