Bai 2 hinh chieu vuong goc 12

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

* Ôn củ: A l P A’ * Thể vật thể dạng chữ  phương pháp hình chiếu vuông góc: - Trong không gian lấy mặt phẳng P1 P2: + Mp đứng P1 : mp chiếu đứng + Mp ngang P2 : mp chiếu ngang P1 ⊥ P2 • P1 ∩ P2 = x (trục chiếu) - Đặt vật thể cho mp song song mp chiếu P1 x P2 - Lần lượt chiếu vật thể vuông góc mặt phẳng P1 P2 ta được: + Hình chiếu đứng (1) (thuộc mp chiếu đứng): thể chiều dài + cao + Hình chiếu (2) (thuộc mp chiếu bằng): thể chiều dài + rộng P1 F1 A1 E1 B1 C1 D1 H F G E K B A x C D G2 H2 K2 A2 P2 B2 E2 P1 F1 A1 E1 B1 C1 D1 x K2 K2 H2 HG 2 B2 A2 A2 P2 B2 P2 P2 G2 E2 E2 * Từ hai hình chiếu ta tìm vật thể không gian * Để thể hình chiếu vật thể mp vẽ: giữ P1, quay P2 quanh trục x → P1, P2 nằm mp - Một số trường hợp từ hình chiếu chưa đủ thể vật thể không gian nên cần hình chiếu (3) (hình chiếu cạnh), thuộc mp chiếu cạnh P3 : thể chiều rộng + cao P1 ⊥ P2 ⊥ P3 P3 P1 x P2 * Một số quy đònh: - Không kẽ đường bao quanh mp chiếu - Không ghi kí hiệu yếu tố hoá học P1 F1 A1 E1 B1 C1 D1 x K2 A2 P2 H2 B2 G2 E2 - Từ ảnh mp chiếu tìm vật thể → hình chiếu thứ - mp chiếu: + Từ trước nhìn vào → hc đứng → thể chiều dài + cao + Từ nhìn xuống → hc → thể chiều dài + rộng + Từ trái nhìn vào → hc cạnh → thể chiều rộng + cao Xem trước: “Hình chiếu trục đo” - Thế hình chiếu trục đo - Phương pháp hình chiếu trục đo - Hệ số biến dạng - Phân loại ... H2 K2 A2 P2 B2 E2 P1 F1 A1 E1 B1 C1 D1 x K2 K2 H2 HG 2 B2 A2 A2 P2 B2 P2 P2 G2 E2 E2 * Từ hai hình chiếu ta tìm vật thể không gian * Để thể hình chiếu vật thể mp vẽ: giữ P1, quay P2 quanh trục... kẽ đường bao quanh mp chiếu - Không ghi kí hiệu yếu tố hoá học P1 F1 A1 E1 B1 C1 D1 x K2 A2 P2 H2 B2 G2 E2 - Từ ảnh mp chiếu tìm vật thể → hình chiếu thứ - mp chiếu: + Từ trước nhìn vào → hc đứng... P2 ta được: + Hình chiếu đứng (1) (thuộc mp chiếu đứng): thể chiều dài + cao + Hình chiếu (2) (thuộc mp chiếu bằng): thể chiều dài + rộng P1 F1 A1 E1 B1 C1 D1 H F G E K B A x C D G2 H2 K2 A2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 hinh chieu vuong goc 12 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 12 , Bai 2 hinh chieu vuong goc 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay