BAI 2 HINH CHIEU VUONG GOC 5

27 66 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:49

BÀI 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC MỤC TIÊU: Sau học xong học, học sinh có khả năng: Kiến thức: Hiểu nội dung phương pháp hình chiếu vuông góc  Biết vị trí hình chiếu vẽ Kỹ năng:  Vẽ hình chiếu vật thể theo phương pháp 3.Thái độ:  Hình thành người học ý thức tìm hiểu phương pháp vẽ kỹ thuật  ÔN TẬP LẠI KIÊN THỨC  Em cho biết phép chiếu vuông góc?  Phép chiếu vuông góc phép chiếu mà hướng chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu  Hãy kể tên hình chiếu vuông góc mà em học?  Các hình chiếu học:  Hình chiếu đứng  Hình chiếuHình chiếu cạnh I.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT ? Cho vật thể hình bên Hãy tìm hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vật thể VAÄT THEÅ CHỌN MẶT PHẲNG CHIẾU Ñ C 0 90 90 B 900 Vị trí tương đối vật thể người quan sát mặt phẳng chiếu? Ñ B C Vật thể nằm người quan sát mặt phẳng chiếu (Nằm trước mặt phẳng chiếu người quan sát) Tìm hình chiếu vuông góc Ñ B C Nhìn từ phía trước HÌNH CHIẾU ĐỨNG Ñ B C Nhìn từ phía trước Nhìn từ phía Ñ B C Nhìn từ phía Ñ B C HÌNH CHIẾU BẰNG Ñ B C Tia chiếu Ñ B C Tia chiếu Ñ Đường dóng B C Làm để biểu diễn hình chiếu mặt phẳng vẽ? Ñ B C Xoay mặt phẳng hình chiếu xuống 90o, xoay mặt phẳng hình chiếu cạnh sang phải 90o Ñ  B C Ñ B C Ñ B C BIEÅU DIEÃN CUÛA VAÄT THEÅ Ñ C Rộng Cao Rộng Cao Cao Dài Dài B Rộng Dài Hình chiếu đứng Hình chiếu Hình chiếu cạnh II.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA  Để tìm hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ ba ta làm tương tự phương pháp chiếu góc thứ nhiên cần ý điểm sau:  Mặt phẳng chiếu nằm người quan sát vật thể (hay Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu người quan sát)  Sau chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu, ta xoay mặt phẳng chiếu lên 90o, xoay mặt phẳng chiếu cạnh sang trái 90o để biểu diễn hình chiếu mặt phẳng (Mặt phẳng chiếu đứng) Hình chiếu từ Hình chiếu từ trái Hình chiếu từ trước KL: PP TÌM CÁC HÌNH CHIếU VUÔNG GÓCcác mặt phẳng chiếu thích hợp  Chọn  Đặt vật thể vào mặt phẳng chiếu  Dùng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chiếu qua đỉnh vật thể để xác định đỉnh hình chiếu  Xây dựng hình chiếu thông qua điểm biết  Xoay mặt phẳng chiếu chiếu cạnh theo hướng thích hợp cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng CủNG Cố VÀ BÀI TậP Bài tập trang 13,14 SGK Công nghệ 11 B C A CủNG Cố VÀ BÀI TậP Hướng chiếu Hình chiếu A B X X C Tên gọi X Hình chiếu cạnh Hình chiếu Hình chiếu đứng Bảng 2.1 Quan hệ hướng chiếu hình chiếu 2 Bảng 2.2 PPCG1 Bảng 2.3 PPCG3 ... A B X X C Tên gọi X Hình chiếu cạnh Hình chiếu Hình chiếu đứng Bảng 2. 1 Quan hệ hướng chiếu hình chiếu 2 Bảng 2. 2 PPCG1 Bảng 2. 3 PPCG3
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 2 HINH CHIEU VUONG GOC 5 , BAI 2 HINH CHIEU VUONG GOC 5 , BAI 2 HINH CHIEU VUONG GOC 5 , I.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT, II.PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay