132 for merge

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:40

KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Sinh học 11 Điểm Lời phê thầy cô giáo Mã đề 132 Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Các hoomôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển côn trùng là? A Ecđixơn, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng B Tirôxin, juvenin, ecđixơn C Juvenin, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng D Juvenin, ecđixơn Câu 2: Trong xináp, túi chứa chất trung gian hoá học nằm ở? A Khe xináp B Trên màng sau xináp C Chuỳ xináp D Trên màng trước xináp Câu 3: Bạn cần nhiều lê cho buổi liên hoan chúng xanh, cách để chúng chín nhanh? A Ủ lê với rơm khô B Ngâm lê vào nước C Gói lê với vài táo chín D Cho lê vào tủ lạnh Câu 4: Tiếng hót chim nuôi cách li từ sinh thuộc loại tập tính? A Bẩm sinh B Bản C Vừa vừa học D Học Câu 5: Phát triển qua biến thái hoàn toàn có đặc điểm? A Con non gần giống trưởng thành B Không qua lột xác C Con non khác trưởng thành D Phải trải qua nhiều lần lột xác Câu 6: Kết luận không chức auxin là? A Kích thích hình thành kéo dài rễ B Thúc đẩy hoa C Thúc đẩy phát triển D Kích thích vận động hướng sáng, hướng đất Câu 7: Cơ sở khoa học việc huấn luyện động vật kết trình thành lập? A Cung phản xạ B Các phản xạ có điều kiện C Phản xạ không điều kiện D Các tập tính Câu 8: Nhân tố không điều tiết hoa là? A Xuân hoá B Quang chu kì C Hàm lượng O2 D Tuổi Câu 9: Hiện tượng công đực nhảy múa khoe lông sặc sỡ thuộc loại tập tính? A Sinh sản B Thứ bậc C Lãnh thổ D Vị tha Câu 10: Thực vật Một mầm sống lâu năm hoa nhiều lần là? A Tre B Dừa C Lúa D Cỏ Câu 11: Những tâp tính tập tính bẩm sinh? A Người thấy đèn đỏ dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản B Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe mèo kêu chạy C Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản D Người thấy đèn đỏ dừng lại, chuột nghe mèo kêu chạy Câu 12: Loại mô phân sinh có mầm là? A Mô phân sinh bên B Mô phân sinh đỉnh rễ C Mô phân sinh lóng D Mô phân sinh đỉnh thân Câu 13: Ở người thần kinh có bao miêlin Một người cao 1,75 mét, người bị giẫm vào gai, thời gian từ người giẫm vào gai đến nhấc chân lên bao nhiêu? A 0,35s B 0,035s C 0.0175s D 0,175s Câu 14: Điều không quan trọng chim di cư việc tìm xác định đường bay? A Vị trí mặt trăng vào ban đêm B Sử dụng la bàn C Nhạy cảm với tia hồng ngoại D Vị trí mặt trời vào ban ngày Câu 15: Trong sinh trưởng phát triển động vật, thiếu coban gia súc mắc bệnh thiếu máu ác tính, dẫn tới giảm sinh trưởng Hiện tượng ảnh hưởng nhân tố? A Độ ẩm B Nhiệt độ C Ánh sáng D Thức ăn Câu 16: Loại mô phân sinh phượng là? A Mô phân sinh lóng B Mô phân sinh đỉnh thân C Mô phân sinh bên D Mô phân sinh đỉnh rễ Trang 1/2 - Mã đề thi 132 Câu 17: Ở giai đoạn trẻ em, hoocmôn sinh trưởng tiết dẫn đến? A Não nếp nhăn, trí tuệ thấp B Mất sinh dục C Trở thành người khổng lồ D Trở thành người bé nhỏ Câu 18: Trên bạch đàn non cao 5m, người đóng hai đinh dài theo chiều nằm ngang đối diện vào thân cây, độ cao 1m Sau nhiều năm cao tới 10m Chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất khoảng cách hai đinh thay đổi ? A Đều không thay đổi B Chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất không tăng, khoảng cách hai đinh tăng lên C Chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất tăng lên, khoảng cách hai đinh tăng lên D Chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất tăng lên, khoảng cách hai đinh không tăng Câu 19: Phát triển không qua biến thái có đặc điểm? A Không phải qua lột xác B Con non khác trưởng thành C Ấu trùng gần giống trưởng thành D Phải qua lần lột xác Câu 20: Thực vật Hai mầm có các: A Mô phân sinh đỉnh lóng B Mô phân sinh đỉnh bên C Mô phân sinh đỉnh thân rễ D Mô phân sinh lóng bên Câu 21: Vì cung phản xạ, xung thần kinh truyền theo chiều từ quan thụ cảm đến quan đáp ứng? A Vì khe xináp ngăn cản truyền tin ngược chiều B Vì thụ thể màng sau xináp tiếp nhận chất trung gian hoá học theo chiều C Vì chất trung gian hoá học bị phân giải sau đến màng sau D Vì chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hoá học theo chiều Câu 22: Tương quan AAB/GA điều chỉnh ngủ nghỉ nảy mầm hạt Hạt nảy mầm tương quan hai loại hoocmôn thể nào? A AAB = GA B GA ≥ AAB C AAB > GA D GA > AAB Câu 23: Ở thực vật Hai mầm, thân rễ dài nhờ hoạt động của? A Mô phân sinh đỉnh B Mô phân sinh lóng C Mô phân sinh cành D Mô phân sinh bên Câu 24: Trong xináp hoá học, thụ quan tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở? A Màng trước xináp B Chuỳ xináp C Màng sau xináp D Khe xináp Câu 25: Loại mô phân sinh lúa là? A Mô phân sinh đỉnh rễ B Mô phân sinh bên C Mô phân sinh lóng D Mô phân sinh đỉnh thân Câu 26: Gibêrelin có chức là? A Sinh trưởng chồi bên B Kéo dài thân gỗ C Đóng mở lỗ khí D Ức chế phân chia tế bào Câu 27: Quang chu kì hoa phụ thuộc vào? A Tuổi B Độ dài ngày C Độ dài đêm D Độ dài ngày đêm Câu 28: Tại gà trống bị cắt bỏ tinh hoàn lại phát triển không bình thường, mào nhỏ, cựa, gáy, sinh dục, béo nên? A Vì không hoocmôn testostêrôn nên không hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp B Vì không hoocmôn nên không hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp C Vì không hoocmôn ơstrôgen nên không hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp D Vì không hoocmôn prôgestêrôn nên không hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp Câu 29: Trẻ em chậm lớn ngừng lớn, chịu lạnh kém, não nếp nhăn, trí tuệ thấp thể đủ hoocmôn? A Sinh trưởng B Tirôxin C Testostêrôn D Ơstrôgen Câu 30: Những sinh vật sau phát triển không qua biến thái? A Cá chép, khỉ, chó, thỏ B Cánh cam, bọ rùa C Bọ ngựa, cào cào D Bọ xít, ong, châu chấu, trâu Câu 31: Hiện tượng Rắn lột xác để lớn lên kiểu phát triển ? A Không qua biến thái B Qua biến thái C Biến thái hoàn toàn D Biến thái không hoàn toàn Câu 32: Trong chế lan truyền điện hoạt động qua xináp trung gian hoá học gắn vào thụ quan màng sau làm cho màng sau? A Đảo cực B Tái phân cực C Đảo cực tái phân cực D Mất phân cực Câu 33: Cơ sở sinh học tập tính là? A Phản xạ B Trung ương thần kinh C Hệ thần kinh D Cung phản xạ - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ... xạ B Trung ương thần kinh C Hệ thần kinh D Cung phản xạ - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: 132 for merge , 132 for merge , 132 for merge

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay