bai 29

9 36 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:38

Bài 29 MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ I- đặc điểm mạng điện sản xuất quy mô nhỏ  Hộ tiêu thụ điện mạng điện sản xuất quy nhỏ thường hộ loại phụ tải phân bố tập trung Ví dụ: tổ sản xuất, phân xưởng sản xuất  Công suất tiêu thụ vài chục đến vài trăm kV  Nguồn: có máy biến áp riêng huặc đường dâyhạ áp 380/220V II- số mạng điện quy mô nhỏ Mạng điện xí nghiệp sản xuất quy mô nhỏ a, Đặc điểm  Thường có máy biến áp cấp chung cho mạng động lực mạng chiếu sáng b,Cấu tạo H 2 4 c,Nguyên lý làm việc: Từ trạm biến áp hạ áp điện đưa tới tủ phân phối Sau tiếp tục phân chia tủ động lực tủ chiếu sángnhờ aptomat Thao tác đóng điện: từ nguồn đến tải Mạng điện sản xuất phân xưởng nhỏ a, Đặc điểm Điện lấy từ đường dây hạ áp gần b,Cấu tạo 3 tủ động lực cấp điện cho tải loại nào?? Thao tác cấp điện thực theo thứ tự nào?? tủ chiếu sáng cấp điện cho cá tải loại nào??? c.Nguyên lý làm việc Điện từ tủ phân phối đưa tới tủ động lực tủ chiếu sáng qua aptomat Từ cấp cho máy sản xuất cụm đèn chiếu sáng  Đã có aptomat tủ phân phối lại phải dùng aptomat tổng????  Ở tủ chiếu sáng không dùng cầu trì bảo vệ 3 H 2 4
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 29 , bai 29 , bai 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay