He thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co xang

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:38

Rất hân hạnh đợc chào đón quý thầy, cô giáo Giỏo viờn: Phan Quc Cng Mụn: Cụng Ngh lp 11 Nhn nh gii Kim trav bi c.thớch MtNờu ngi iu khin chic mỏy: nhim v vmt phõn loixeca h +TH Xe chy 10 Km ng bng phng thng lm mỏt ? +TH Xe chy 10 Km ng ốo dc Trng hp no xe tn nhiu nhiờn liu hn? Vỡ sao? I.Nhim v v phõn loi: Nhim v: Phõn loi: I Nhim v v phõn loi: Nhim v: Cung cp hn hp xng v khụng khớ ( ho khớ) sch vo xi lanh ng c theo t l phự hp vi ch lm vic ca ng c kỡ np: ng c xng np vo Phõn loi: Theo phn to thnh xilanh hn hp nhiờn liu gỡ ?hũa khớ Nhim v ca h b thng ny l gỡ ? + H thng nhiờn liu dựng b ch ho khớ + H thng nhiờn liu dựng vũi phun I.Nhim v v phõn loi: II H thng nhiờn liu dựng b ch ho khớ : Cu to: Nhim v: Phõn loi: II H thng nhiờn liu dựng b ch ho khớ : Cu Bu lc khớ to: Nguyờn lý lm vic: Thựng xng Bu lc xng B ch hũa khớ Bm xng Xi lanh Nguyờn lý lm vic: Bm xng: hỳt xng t thựng xng a n b ch -hũa Khikhớ ng c lm vic, bm xng hỳt xng t thựng xng lờnxng bung phao ca b chtho Bqua chbu holc, khớ:a Trn vxe khụng khớcú theo l H thng nhiờn liu mỏy khớ.thớch hp vi ch lm vic ca ng c khụng? - dựng kỡ np,bm s xng chờnh ỏp sut nờn khụng khớ c hỳt qua bu a vo khuch ca b ch lc skhớ vtrờn, b hng phn no tỏn l quan ho khớ, ti õy dũng khớ hỳt xng t bung phao v ho trng nht? trn vi to thnh ho khớ cung cp cho xi lanh ng c BCHK I.Nhim v v phõn loi: III H thng phun xng : Cu to: (Tng t HT dựng b ch ho khớ) Nhim v: Các cảm biến Phõn loi: II H thng nhiờn liu dựng b ch ho khớ : Cu to: Thùng xng Bầu lọc xng Bơ m xn g Bộ điều khiển phun Bộ điều chỉnh áp suất Bầu lọc khí Vòi phun ờng ống nạp Xilanh động Nguyờn lý lm vic: B iu khin phun: iu khin phun to ho khớ ng c lm vic, khụng khớvũi c hỳt vo Nguyờn lý lm vic: Khi thớch vinh cỏcs ch lm vic ng c xilanh hp kỡ np chờnh lch ỏpca sut III H thng phun * u h thng phun xng: Bim iu m bo ỏp vũi Nh bmchnh xngỏp vsut: b iu chnh ỏp sut sut,xng xngc xng : phun luụn n nh tvic thựng xng qua iu bu lc a n vũi phun vi ỏp +hỳt Lm mi kin a hỡnh - Cỏcn cm bin o cỏc thụng s: tc quay trc khuu, sut nh Cu to: + nhit m bo tit c, kim nhiờn tng hiu sut ng nc lmliu, mỏt Nguyờn lý lm vic: ng Thụng qua thụng s t cỏc trng cm iu bin khin m bbng iu tớn khin Vũi phun cu to nh chic van, c, gim ụ nhim mụi phunin s iu khin lng xng ca vũi phun cn phun hiu vo ng ng np PXL HT dựng BCHK Thựng xng Cng c : Bu lc xng Bm xng B ch hũa khớ Xi lanh HT dựng vũi phun H thng nhiờn liu dựng Các cảm biến b ch ho khớ -S khiBầu Bơm Thùng lọc vic: xng xng -Nguyờn lớ lm xng * B ch hũa khớ Bu lc khớ H thng phun xng: Bầu lọc Bộ điều khiển -S phun khí -Bộ Nguyờn lớ lm vic: ờng điều Vòi chỉnh áp phun b iu ống nạp *suất Cỏc cm bin, khin phun, vũi phun.Xilanh động Cõu hi cng c: Cõu Sp xp cỏc b phn sau vo cỏc ụ tng ng to thnh s h thng phun xng : 10.Bộ điều khiển phun 10 Các cảm biến 1.Thùng xng 2.Bầu lọc xng 3.Bơ m xng 4.Bộ điều chỉnh áp suất 7.Bầu lọc khí 5.Vòi phun ờng ống nạp Xilanh động A Các cảm biến E Bơm xng B Bộ điều khiển phun G Bộ điều chỉnh áp suất C.Thùng xng D.Bầu lọc xng H Vòi phun K Xilanh L ờng ống nạp M Bầu lọc kh Cõu hi cng c: Cõu Vỡ vũi phun cú th phun nhiờn liu phự hp vi cỏc ch lm vic ca ng c? ỏp ỏn: Nh cỏc cm bin cung cp cỏc tớn hiu v s thay i ca ng c(trc khuu, khớ np,khớ thi, t0 nc ) qua ú vũi phun s c b iu khin phun iu khin lng xng cn phun cho phự hp ch lm vic ca ng c B iu khin phun CHN THNH CM N QUí THY Cễ N D CHO THN I ... khi n phun Bộ điều chỉnh áp suất Bầu lọc khí Vòi phun ờng ống nạp Xilanh động Nguyờn lý lm vic: B iu khin phun: iu khin phun to ho khớ ng c lm vic, khụng khớvũi c hỳt vo Nguyờn lý lm vic: Khi. .. Nguyờn lý lm vic: ng Thụng qua thụng s t cỏc trng cm iu bin khin m bbng iu tớn khin Vũi phun cu to nh chic van, c, gim ụ nhim mụi phunin s iu khin lng xng ca vũi phun cn phun hiu vo ng ng np PXL HT... Nh cỏc cm bin cung cp cỏc tớn hiu v s thay i ca ng c(trc khuu, khớ np,khớ thi, t0 nc ) qua ú vũi phun s c b iu khin phun iu khin lng xng cn phun cho phự hp ch lm vic ca ng c B iu khin phun CHN
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co xang , He thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co xang , He thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co xang , I.Nhiệm vụ và phân loại:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay