BAI 27HE THONG CUNG CAP NHIEN LIEU VA KHONG KHI TRONGDONG CO XANG

12 40 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:37

BI 27:H THNG CUNG CP NHIấN LIU V KHễNG KH TRONG NG C XNG I/ Nhim v v phõn loi 1/ Nhim v H thng cung cp nhiờn liu v khụng khớ ( cũn gi l h thng nhiờn liu) ng c xng cú nhim v cung cp hũa khớ ( hn hp xng v khụng khớ ) sch vo xilanh ng c Lng v t l hũa khớ phi phự hp vi cỏc ch lm vic ca ng c 2/ Phõn loi - H thng nhiờn liu dựng b ch hũa khớ - H thng nhiờn liu dựng vũi phun (thng c gi l h thng phun xng) II/ H thng nhiờn liu dựng b ch hũa khớ 1/Cu to Bu lc khụng khớ Thựng xng Bu lc xng Bm xng B ch ho khớ Xi lanh Hỡnh 27.1 - S h thng cung cp nhiờn liu ng c xng dựng b ch ho khớ 2/Nguyờn lớ lm vic Vòi phun Họng khuyếch tán Bớm ga Giclơ Phao Buồng phao Van kim ống dẫn xăng Lỗ thông khí 10 Bớm gió 2/Nguyờn lớ lm vic Khi ng c lm vic,xng c bm xng hỳt t thựng xng lờn bung phao ca b ch hũa khớ kỡ np, pis ton i t CT-CD, th tớch xi lanh tng,ỏp sut xi lanh gim->ỏp sut trờn ng ng np gim,khụng khớ qua bu lc khớ vo ng ng np,khi n hng khuch tỏn s hỳt xng t bung phao vo hng khuch tỏn ,hũa trn vi khụng khớ to thnh hũa khớ v i vo xi lanh II/ H thng phun xng 1/Cu to(h thng phun xng vo ng ng np) Cỏc cm bin Thựng xng Bu lc xng Bm xng Bu lc khớ B iu Khin phun B iu chnh p xut Vũi phun ng ng np Xi lanh ng c Hỡnh 27.2 S h thng phun xng 2/ Nguyờn lớ lm vic: Cỏc cm bin Thựng xng Bu lc xng Bm xng Bu lc khớ B iu Khin phun B iu chnh p xut Vũi phun ng ng np Xi lanh ng c ng xng chớnh ng xng hi ng khụng khớ ng iu khin tớn hiu ng ho khớ H thng nhiờn liu ng c xe mỏy cú bm xng khụng? Ti cu to nh vy m h thng lm vic c? Cõu Trong h thng phun xng, hũa khớ c hỡnh thnh õu? A hũa khớ c hỡnh thnh xilanh B hũa khớ c hỡnh thnh vũi phun C hũa khớ c hỡnh thnh ng ng np D hũa khớ c hỡnh thnh b ch hũa khớ Sai Sai ỳng Sai Cõu 2: Nhim v ca h thng cung cp nhiờn liu v khụng khớ ng c xng l A Cung cp xng sch vo xi lanh ca ng c v thi khớ chỏy ngoi Sai B Cung cp hũa khớ sch vo xi lanh ca ng c theo ỳng yờu cu ph ti v thi sch khớ chỏy ngoi ỳng C Cung cp hũa khớ sch vo xi lanh ca ng c v thi khụng khớ ngoi Sai Cung cp khụng khớ sch vo xi lanh ca ng D c v thi khớ chỏy ngoi Sai ... thng cung cp nhiờn liu ng c xng dựng b ch ho khớ 2/Nguyờn lớ lm vic Vòi phun Họng khuyếch tán Bớm ga Giclơ Phao Buồng phao Van kim ống dẫn xăng Lỗ thông khí 10 Bớm gió 2/Nguyờn lớ lm vic Khi. .. khớ Sai Sai ỳng Sai Cõu 2: Nhim v ca h thng cung cp nhiờn liu v khụng khớ ng c xng l A Cung cp xng sch vo xi lanh ca ng c v thi khớ chỏy ngoi Sai B Cung cp hũa khớ sch vo xi lanh ca ng c theo... Bu lc khớ B iu Khin phun B iu chnh p xut Vũi phun ng ng np Xi lanh ng c Hỡnh 27.2 S h thng phun xng 2/ Nguyờn lớ lm vic: Cỏc cm bin Thựng xng Bu lc xng Bm xng Bu lc khớ B iu Khin phun B iu chnh
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 27HE THONG CUNG CAP NHIEN LIEU VA KHONG KHI TRONGDONG CO XANG , BAI 27HE THONG CUNG CAP NHIEN LIEU VA KHONG KHI TRONGDONG CO XANG , BAI 27HE THONG CUNG CAP NHIEN LIEU VA KHONG KHI TRONGDONG CO XANG , Hình 27.2 Sơ đồ khối hệ thống phun xăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay