Bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co xang 5

25 63 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:37

Mai Nhung _Gio Linh  Hãy trình bày nguyên tắc hoạt động hệ thống làm mát nước? Qua trình bày nhiệm vụ cấu tạo ổn nhiệt? NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNGHệ cunghợp cấpnhiên nhiên Cungthống cấp hỗn liệu động xăngkhí liệu xăng vàcơ không gì? vào trongnhiệm xi lanhvụ theo chế độ làm việc  Thải khí cháy xilanh  Đảm bảo cho động hoạt động dễ dàng thời tiết SƠ ĐỒ CẤU TẠO NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG Cungmấy cấploại xăng cócấp nhiên cung loại: liệu?  Loại tự chảy: Thùng xăng đặt cao BCHK nên không cần Loại tự bơm xăng chảy (động cỡ nhỏ; xe máy)  Loại cưỡng Loại cưỡng : Thùng xăng đặt thấp BCHK nên phải dùng bơm để bơm xăng lên BCHK(động ôtô, máy SƠ ĐỒ CẤU TẠO NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG a Sơ đồ cấu Hệ tạo Gồm: thống 1: Bình chứa xăng cung cấp 7: Bơmliệu xăng nhiên không 8: Bầu lọc khí 10: Bộ chế hòa khí cấu tạo 13: Bầu lọc không khí nào? 13 10 14 SƠ ĐỒ CẤU TẠO NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG b Nguyên tắc hoạt động Thùng xăng Bầu lọc không khí Bầu lọc Bơm xăng BCHK Xilan h Ống xả (Hỗn hợp nhiên liệu hình thành BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN a Nhiệm vụ  Bộ chế Phân tán hòa xăng khí thành đơn giản hạt nhỏ nhiệm vụ gì?hòa trộn với không khí đưa vào xilanh 10 BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN 10 b Cấu tạo  Dựa vào sơ Gồm: đồ củaphao 1: Bầu chế hòa khí 2: Jíclơ đơn giản 3: Vòi phun nêu 4: Họng khuyếch tán cấu tạo? 6: Bướm ga 7: Ống hút 8: Phao xăng 11 BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN c Nguyên tắc hoạt động Không Qua sơ khí đồqua cấu tạo bướm giónêu vào nguyên tắc hoạt động? họng khuyếch tán, vân tốc dòng khí tăng lên, độ chân không lớn Do chênh áp xăng hút vào họng khuyếch tán qua vòi phun hòa trộn với không khí tạo thành hỗn hợp 12 BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN   Khi Khi bướm mở lớn bướm ga ga mở lớn nào? dòng khí vào lớn xăng hút vào nhiều Tốc độ động tăng 13 BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN Khi Khiđóng đóngbướm gió bướm nào? gió độ chân không họng khuyếch tán lớn, xăng hút vào nhiều Hỗn hợp 14 BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN d Chế hòa khí Mức độđộ đậm nhạtnhạt hỗn Mức đậm hỗnphụ hơpthuộc phụ thuộc vào hợp vào tỉ lệđâu? hòa trộn chúng gọi Gk số kg không khí hòa hết G 1k kg Hỗn hợp vừa trộn (chuẩn) =15 xăng kg Hỗn hợp đậm 15 kg Hỗn hợp đậm Gk =13 Gk < 13 15  Hãy trình bày nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động chế hòa khí đơn giản? 16 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN ÔTÔ a Các chế độ làm việc  Động động làm việcgiản thực Bộ chế hòa khí đơn hiệnđảm chế không bảộ tỉhoạt lệ động hòa trộn tốt nào? chế độ làm việc động Khởi động Toànhình: tải chế độ điển Không tải Tăng tốc Một phần tải Do BCHK dùng động ôtô phận 17 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN ÔTÔ b Hệ thống phun Hệ Nhiệm thống vụ:phun nhiệm Làm nhạt vụ gì? hỗn hợp mở lớn bướm ga   Giải Giảipháp pháp kỹ thựcthuật: Thêm nào? jiclơ không khí vào vòi phun phía sau jiclơ 2: Jíclơ chí 3: Vòi ph 8: Jíclơ k 18 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN ÔTÔ c Hệ thống không tải  Hệ thống tải hỗn nhiệm Nhiệm vụ:không Cung cấp hợp nhiên liệu cho động chạy 10 không tải  Gồm: Hệ thống 31 không gồm Jiclơtải xăng k.tải thêm 10 Jiclơ k.khí k.tải chi tiết nào? 11 32 11 Lỗ phun k.tải 31 - 32 Các vít điều chỉnh k.tải 19 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN ÔTÔ  Hoạt động:  Bướm ga đóng gần kín, độ chân không phía sau bướm ga lớn, xăng hút từ buồng phao tới lỗ phun không tải, cung cấp hỗn đậm cho động  vít điều chỉnh dùng để điều chỉnh số lượng thành 20 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG ÔTÔ d cấu TRÊN tiết kiệm (hệ làm đậm) Cơ Nhiệm vụ: Dùng đậm khí cấu tiết kiệm làm nhiệm 12 13 hỗn ga vụ gì?hợp mở hết bướm  Gồm: Cơ cấu tiết kiệm 12 Thanh kéo thêm chi tiết13 nào? Đũa 14 đẩy 15 16 14 Van 15 Lò xo 21 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN ÔTÔ  Hoạt động  Mở thêm đường xăng phụ vào vòi phun phía sau jiclơ  Khi bướm ga mở > 75% đường xăng cung cấp lượng xăng tới vòi phun  Khi bướm ga mở < 75% đương xăngđóng kín lại để 22 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN ÔTÔ e Bơm tăng tốc   Nhiệm Bơm tăng tốc nhiệm vụ: Dùng làmvụ đậm gì? hỗn hợp mở bướm ga đột 20  Gồm: 18 19 ngột để tăng tốc cho động Bơm tăng Tay đòn tốc16 chi tiết nào? 18 Vòi phun 19 Thanh ngang 20 Lò xo 22 Piston 16 24 22 23 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN ÔTÔ  Hoạt động:  Khi mở bướm ga đột ngột không khí nhanh vào xilanh dẫn đến hỗn hợp nhạt Khi đó, ngang 19 ép lò xo đẩy piston 22 xuống đẩy lượng xăng qua vòi phun 18 vào ống hút nhờ hỗn hợp đậm động tăng tốc 24 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN g Thiết bò khởi ÔTÔ động  Nhiệm thiết bòđậm khởikhí Nhiệmvụ vụ:của Dùng làm động làm gì? hỗn hợp khởi động độngKhi khởi động, bướm gió đóng nên độ chân không phía sau bướm gió lớn, tất vòi phun hoạt động, hỗn hợp đậm Chỉ đóng bướm gió động dễ khởi động khởi động chế độ khác bướm gió mở hoàn 25 ... đẩy 15 16 14 Van 15 Lò xo 21 BỘ CHẾ HÒA KHÍ DÙNG TRÊN ÔTÔ  Hoạt động  Mở thêm đường xăng phụ vào vòi phun phía sau jiclơ  Khi bướm ga mở > 75% đường xăng cung cấp lượng xăng tới vòi phun  Khi. .. 12 BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN   Khi Khi bướm mở lớn bướm ga ga mở lớn nào? dòng khí vào lớn xăng hút vào nhiều Tốc độ động tăng 13 BỘ CHẾ HÒA KHÍ ĐƠN GIẢN  Khi Khiđóng đóngbướm gió bướm nào?... tạo ổn nhiệt? NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG  Hệ cunghợp cấpnhiên nhiên Cungthống cấp hỗn liệu động xăngkhí có liệu xăng vàcơ không gì? vào trongnhiệm xi lanhvụ theo chế độ làm việc  Thải khí cháy xilanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co xang 5 , Bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co xang 5 , Bai 27 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co xang 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay