bai 23cong nghe 12

21 55 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:34

Môn :Công nghệ Lớp : 12A2 Gvth: Nguyễn Thị Thoan ThÕ nµo lµ hÖ thèng ®iÖn quèc gia? Nªu vai trß cña hÖ thèng ®iÖn quèc gia? BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn xoay Tải ba pha Nguồn điện ba phapha Đường dây ba pha chiÒu ba II.C¸ch nèi nguån ®iÖn vµ t¶i ba pha Vai trò nguồn điện, đường dây, tải? BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Nguồn điện ba pha A a, Cấu tạo Quan sát mô hình: trình bày - cấu Roto:tạo nam máychâm phát điện điện xoay chiều pha? - Stato: gồm có dây quấn AX, BY, CZ có số vòng dây, đặt lệch góc 2л/3 điện không gian Mỗi dây quấn pha: -Dây quấn pha A- AX - Dây quấn pha B- BY - Dây quấn pha C- CZ - A, B, C điểm đầu dây quấn - X, Y, Z điểm cuối dây quấn X N N Z S S Y B C Sơ đồ máy phát điện xoay chiều ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA b,Nguyên lí làm việc Quan sát mô hình: trình bày nguyên lí làm việc máy phát eA eB eC e điện xoayAchiều pha? X ωt 2π N 2π Đồ thị trị số tức thời sđđ pha B S Z Y C 2π ΕC -Khi nam châm điện π không quay với tốc độ đổi → dây quấn ΕA pha xuất π xoay chiều pha sđđ tương ứng là: eA, eB, eC nhau3 πvề biên ΕB độ, tần số lệch Đồ thị véctơ pha mộtsđđgóc BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Nguồn điện ba pha Tải ba pha  Tổng trở pha A, B, C tải ký hiệu sau: ZA ZB ZC Tổng trở bao gồm trở kháng cảm kháng pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA II CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA A Nhược điểm cách mắc gì? eC IA eA ZA X Z Y eB C B ZB ZC IB IC Mạch điện pha ko liên hệ Thường dùng cách nối: nối hình (Y) nối hình tam giác (∆ ) BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA II CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA Thế nối hình sao, nối hình tam giác? A Cách nối hình (Y): nối điểm cuối X, Y, Z pha thành điểm trung tính(O) X Y Z B C Cách nối hình tam giác (∆): điểm đầu pha nối với điểm cuối pha theo thứ tự pha Z A C X Y B BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA II CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA Cách nối nguồn ba pha A A eA Y C eC Z XC eA eB Y eC B X O Z eB B Nối hình (Y)Nối hình có dây trung tính (YO) Chú ý: chiều sức điện động từ cuối cuộn dây đến đầu cuộn dây BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA II CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA Cách nối nguồn ba pha Trong cách mắc, cách mắc đúng? eA eA eB eC eB eC a eA eB eC b c BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA II CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA Cách nối nguồn ba pha Trong cách mắc, cách mắc đúng? eA eB eC a eA eB b eC eA eB c eC eA eB d eC BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA II CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA Cách nối nguồn ba pha A Z eC C Y eB eA X B Nối hình tam giác (∆ ) BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA II CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA Cách nối nguồn ba pha Trong cách mắc, cách mắc đúng? eA eB a eC eA eB b eC eA eB eC c eA eB eC d BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA II CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA Cách nối nguồn ba pha Nối hình (Y) Nối hình có dây trung tính (YO) Nối hình tam giác (∆ ) Cách nối tải ba pha A Y C ZC ZA A Z Z X Nối hình ZZCA B C B Z BC Y ZAB X B Nối hình tam giác (∆ ) Trong cách mắc, cách mắc đúng? A Z ZA ZC A B X ZA ZB C Y C ZC A ZA C Y Z Z Y ZC X ZB B X ZB B Tải ba pha 1, 2, nối hình gì? A B C O Tải 1: nối Y dây trung tính Tải 2: nối ∆ Tải 3: nối Y có dây trung tính BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA - Nguồn điện ba pha a, Cấu tạo b,Nguyên lí làm việc - Cách nối nguồn ba pha Nối hình (Y) Nối hình có dây trung tính (YO) Nối hình tam giác (∆ ) - Cách nối tải ba pha Nối hình (Y) Nối hình tam giác (∆ )
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 23cong nghe 12 , bai 23cong nghe 12 , bai 23cong nghe 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay