Bai 23 mach dien xoay chieu ba pha 2

23 55 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:34

Noọi dung I- kháI niệm điện BA PHA Mạch điện xoay chiều ba pha bao gồm phần tử + Nguồn điện ba pha: Máy phát điện ba pha + Tải ba pha: Các thiết bị tiêu thụ Sơ đồ khối mạch điện điện ba pha ba pha: + Dây pha: Nối nguồn ba pha với tải ba pha Dây Nguồn ba pha pha I Tải ba pha Noọi dung I- kháI niệm MạCH điện BA PHA Nguồn điện Nguồn a, pha Khái điện phaba - niệm: Nguồn điện ba pha nguồn tạo dòng điện xoay chiều ba pha để cung cấp cho tải - VD: Các loại máy phát điện xoay chiều ba pha Máy phát điện công suất lớn Máy phát điện công suất nhỏ Noọi dung I- kháI niệm MạCH điện BA PHA Nguồn điện Nguồn b, pha Cấu tạo: Gồm điện phaba phận Stato: (phần -tĩnh) Gồm quấn AX, BY, CZ đặt lệch góc 1200 không gian - Mỗi dây quấn pha máy phát đó: + Dây quấn pha A kí hiệu AXquấn pha B kí + Dây hiệu BYquấn pha C kí + Dây A X N Z C Y S B CZ(phần hiệu Rôto: quay) Đợc cấu tạo nam châm điện có dây quấn Hình 23-1: Cấu tạo máy phát kích từ điện ba pha Noọi dung I- kháI niệm MạCH điện BA PHA 1.Nguồn điện ba Nguồn c, Nguyên lí điện phapha làm việcchâm điện quay với tốc độ không đổi Khi nam dây quấn pha xuất suất điện động xoay chiều pha tần số biên độ nhng lệch pha 1200 e e A eB eC C Đồ thị trị số tức thời sđđ ba pha B A Đồ thị véc tơ sđđ ba pha Noọi dung I- kháI niệm MạCH điện BA PHA Tải ba pha Nguồn điện pha- Tải ba pha Tải ba pha thiết bị tiêu thụ điện xoay chiều ba pha từ nguồn ba pha cấp tới - Tải ba pha thờng động điện ba pha, lò điện ba pha Tổng trở pha lần lợt là: ZA; ZB; ZC ZA A X ZB B Y ZC C Z Noọi dung Ii- cách NốI nguồn tải BA PHA ? Quan sát sơ đồ mạch ba pha hình 23 Em có nhận xét cách nối nguồn tải mạch này? Tại thực tế đợc sử dụng? Giải thích: Hình 23- sơ IA đồ mạch ba pha A không liên hệ eA pha ZA nguồn X Z pha tải không quan hệ Y Mạchcó đ ợc sử eB eC ZB đấu dụngnối với điện áp ZC C pha không IB B ổn định tải IC thay đổi, lại dùng nhiều dây dẫn (6 dây) Hình 23-4: Sơ đồ mạch ba pha Noọi dung Ii- cách NốI nguồn tải BA PHA Phơng pháp nối nguồn điện tải Nối hình Nối hình tam giác Các điểm cuối pha nối với tạo thành điểm trung tính O Điểm cuối pha nối vào điểm đầu pha theo thứ tự pha A A=Z O=X=Y=Z C B C=Y B=X Noọi dung Ii- cách NốI nguồn tải BA PHA Cách nối nguồn điện Cách nối nguồn ba a pha Nối nguồn điện ba pha điện pha hình Phơng pháp Các điểm cuối pha nguồn (X,Y,Z) đợc nối với điểm O, gọi điểm trung tính nguồn A eA X=Y=Z=O C eC Các điểm đầu (A,B,C) đợc nối với dây pha pha Hình 23-5: Cách nối nguồn điện ba tải pha hình (Y ) eB B Noọi dung Ii- cách NốI nguồn tải BA PHA Cách nguồn điện ba Cách nối nguồn pha b Nối nguồn điện ba pha điện pha hình (YO ) Phơng pháp Tơng tự phơng pháp đấu nguồn hình nhng có thêm dây trung tính A eA X=Y=Z=O Dây trung tính C Dây trung tính eC eB dây nối từ điểm trung tính nguồn (O) tới điểm trung tính tải (O)nếu có Hình 23-5: Cách nối nguồn điện ba pha hình (Yo ) B Noọi dung Ii- cách NốI nguồn tải BA PHA Cách nối nguồn điện Cách nối nguồn ba c pha Nối nguồn điện ba pha điện pha hình tam giác Phơng pháp Điểm đầu pha nối vào điểm cuối pha theo thứ tự pha (B=X; C=Y; C=Z) A=Z eC C=Y Các điểm đầu eB pha nguồn (A,B,C) nối với dây pha pha tải Hình 23-5: Cách nối nguồn điện ba pha hình tam giác eA B=X Noọi dung Ii- cách NốI nguồn tải BA PHA Cách nối tải ba pha Cách nối nguồn Về phơng pháp nối tải ba điện pha nối nguồn ba pha Cách nối tải ba pha pha giống nh nối Tổng trở pha tải nối hình là: Ztrở Tổng pha tải nối hình A; Ztrên B; ZCcác là: ZAB; ZBC; ZCA A A ZA ZCA O C ZC ZB B ZAB C ZBC Hình 23-6a: Cách đấu tải hình B Hình 23-6b: Cách đấu tải tam giác Noọi dung Kiểm tra cũ ? Mạch điện xoay chiều pha gì? Ph ơng pháp nối? Dây pha Nguồn ba pha Tải ba pha Một số mạch điện xoay chiều ba pha thờng gặp Nguồn nối - Tải nối - Không dây trung tính Nguồn nối - Tải nối - Không dây trung tính Nguồn nối - Tải nối tam giác Noọi dung III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA Sơ đồ Sơ đồ mạch điện mạch điệnba pha a Nguồn tải nối hình ba pha dây trung tính A eA eC eB A IA Ip Up Ud O C không B C ZA O ZC ZB IB IC Hình 23-7: Sơ đồ mạch điện ba phanối gồm: Nguồn nối - Tải - Không dây trung tính B Noọi dung III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA Sơ đồ Sơ đồ mạch điện mạch điệnba pha b Nguồn tải nối hình ba pha dây trung tính A eA eC A IA Ip Up IO O C eB có B Ud C ZA O ZC IB IC Hình 23-7: Sơ đồ mạch điện ba pha -gồm: Nguồn nối Tải nối - Có dây trung tinh ZB B Noọi dung III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA Sơ đồ Sơ đồ mạch điện mạch điệnba pha c Nguồn điện nối hình ba pha hình tam giác A sao, tải nối A Id Ip eA Ud O C ZCA Up ZAB Ip eC eB B C ZBC Id Id Hình 23-7: Sơ đồ mạch điện ba pha -gồm: Nguồn nối Tải nối tam giác Ip B Noọi dung III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA Sơ đồ Sơ đồ mạch điệnba Quan ? pha ba pha mạch điện sát sơ đồ mạch ba pha hình 23 - 10 em cho biết nguồn tải đợc nối hình gì? A B C O Nguồn Nối có dây trung tính Tải Tải Tải Nối không Nối Nối có dây trung tính Hình tam giácdây trung tính Noọi dung III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA Sơ đồ Quan hệ mạch điệnợng phatải nối a Khi ba pha hình Quan hệ đại lợng dây đại lợng pha Id = I p U d = 3U p b Khi tải nối tam giác I d = 3I p Ud = U p đại lợng dây đại l Các đại lợng đại lợng pha Dòng điện dây (Id): Là dòng điện chạy dây pha Dòng điện pha (Ip): Là dòng điện chạy pha Điện áp dây (Ud): Là điện áp hai dây pha Điện áp pha (Up): Là điện áp dây pha dây trung tính Noọi dung III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA Sơ đồ Quan hệ mạch điệnợng phadụ ba pha đại lợng dây đại l 1: Một máy phát điện ba phađiện áp pha Quan hệ đại lợng dây đại lợng pha Up Nếu = 220V nối hình ta có hai trị số điện áp: U p = 220V v U d = 3U p = 380V giác ta có trị Nếu nối hình tam số điện áp: U d = U p = 220V ? Tại thực tế nguồn điện thờng đợc nối sao? Giải thích Khi nối nguồn hình cho ta hai trị số điện áp nên đấu nối với tải hai cấp điện áp khác Ví dụ: Nguồn điện cấp cho hộ gia đình bao gồ + Up = 220V cấp cho thiết bị điện sinh hoạt: bó + Ud = 380V cấp cho động điện ba pha: Động Noọi dung III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA Sơ đồ Quan hệ mạch điệnợng phadụ ba pha đại lợng dây đại l Z A =với: Z B = ZC = R = 10 2: tải ba pha nối tam giác Một Quan hệ đại lợng dây đại lợng pha Đấu tải vào nguồn ba pha có Ud = 380V Tính Ip, Id? Giải A Sơ đồ: A Id Ip eA Ud =380v R O Up R R C eC eB B C B Noọi dung III- SƠ Đồ MạCH điện BA PHA Sơ đồ Quan hệ mạch điệnợng phadụ ba pha đại lợng dây đại l Z A =với: Z B = ZC = R = 10 2: tải ba pha nối tam giác Một Quan hệ đại lợng dây đại lợng pha Đấu tải vào nguồn ba pha có Ud = 380V Tính Ip, Id? Giải Tính Ip, Id: - Vì tải nối tam giác nên: - Dòng điện pha tải: - Dòng điện dây: U p = U d = 380V Up 380 Ip = = = 38 A R 10 I d = 3I p = 3.38 = 65,8 A Noọi dung Iv- u điểm MạCH điện BA PHA bốn dây - Tạo hai trị số điện áp khác (điện áp dây điện áp pha) thuận tiện cho việc sử dụng điện - ổn đồ định điện áp pha tải không đốisát xứng ? Quan sơ đồ mạch ba pha hình 23 11 em cho biết đèn đợc nối hình gì? Tại tắt đèn pha C hầu nh đèn pha A B sáng bình thờng? A B C O 30 đèn 30 30 Bài giảng soạn 100% phần mềm Powrpoint phục vụ cho thao giảng mình, trình dạy có sử dụng thêm mô hình số video phụ trợ Trong có nhiều chỗ cha hợp lý Vì mong đ ợc đóng góp y kiến thầy cô Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 0977308040 phungducminh nvx@gmail.com Tôi xin chân thành cám ơn! Kính chúc thầy cô em năm An Khang Thịnh Vợng ... điện BA PHA Tải ba pha Nguồn điện pha- Tải ba pha Tải ba pha thiết bị tiêu thụ điện xoay chiều ba pha từ nguồn ba pha cấp tới - Tải ba pha thờng động điện ba pha, lò điện ba pha Tổng trở pha lần... nguồn ba pha với tải ba pha Dây Nguồn ba pha pha I Tải ba pha Noọi dung I- kháI niệm MạCH điện BA PHA Nguồn điện Nguồn a, pha Khái điện phaba - niệm: Nguồn điện ba pha nguồn tạo dòng điện xoay. .. niệm điện BA PHA Mạch điện xoay chiều ba pha bao gồm phần tử + Nguồn điện ba pha: Máy phát điện ba pha + Tải ba pha: Các thiết bị tiêu thụ Sơ đồ khối mạch điện điện ba pha ba pha: + Dây pha: Nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 mach dien xoay chieu ba pha 2 , Bai 23 mach dien xoay chieu ba pha 2 , Bai 23 mach dien xoay chieu ba pha 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay