bai 23 mach dien ba pha

22 57 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:34

Máy phát điện xoay chiều ba pha Kiểm tra cũ Câu 1: Mạch điện xoay chiều ba pha gồm có phần tử nào? Câu 2: Nêu cấu tạo nguyên lý hoạt động máy phát điện xoay chiều ba pha Câu 3: Tải ba pha gì? Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Ii cách nối nguồn điện(T2) tảI ba pha - Ba pha nguồn điện, ba pha tải th ờng đợc nối hình sao(Y) tam giác() IA A eA Cách nối điện ba pha không liên hệ thực tế dùng sao? eC C ZA Z X Y eB IC IB ZB ZC B Mạch điện ba pha không liên hệ Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Ii cách nối nguồn điện(T2) tảI ba pha Cách nối nguồn điện ba pha -Nối nguồn hình sao(Y): L nối chập điểm Đặc điểm cuối X, Y, Z pha thành điểm O gọi cách nối điểm trung tính nguồn hình A A gì? e CC e e Y ZA X Y ZA X e e B B a) Nối hình sao(Y) CC O e B B b) Nối hình có dây trung tính(Y ) Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Ii cách nối nguồn điện(T2) tảI ba pha Cách nối nguồn điện ba pha - Nối nguồn hình tam giác(): Là nối đầu pha với cuối pha theo thứ tự pha A eC C Y Z eA X B eB c) Nối hình tam giác() Đặc điểm cách nối nguồn hình tam giác gì? Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Ii cách nối nguồn điện(T2) tảI ba pha Cách nối nguồn điện ba pha nối tải ba Cách pha - Nối tam giác() - Nối (Y) L nối chập Là nối đầu tải điểm cuối X, Y, Z với cuối tải theo tải thành điểm O thứ tự pha gọi điểm trung tính A A Đặc điểm cách Đặc điểm nối hình cáchtải nối tải Z làtam gì? hình ZAB ZCA ZA giác gì? Y ZC Z OX ZB C B C a) Nối hình Y X ZBC b) Nối hình tam giác() B Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Iii sơ đồ mạch điện Sơ đồ mạch điện ba a.pha Các khái (T2) niệm - Dây nối điểm đầu ba pha A, B, C với ba đầu tải A, B, C đợc gọi dây pha - Dây nối từ điểm O nguồn đến điểm O tải gọi dây trung tính - Dòng điện chạy pha đợc gọi dòng điện pha IP - Dòng điện chạy dây pha đợc gọi dòng điện dây Id - Điện áp im u v im cui ca mi pha điện áp pha UP - Điện áp hai dây pha điện áp dây Ud Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha (T2) Iii sơ đồ mạch điện Sơ đồ mạch điện ba pha b Nguốn điện nối hỡnh sao, tải nối hỡnh IA Id A A UP e e CC A IP Ud ZA O e B ZC B IC O C IP IB ZB IP B Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha (T2) Iii sơ đồ mạch điện Sơ đồ mạch điện ba pha c Nguồn điện v tải nối hỡnh có dây trung tính A CC I0 O A IP UP e e A IA Id Ud ZA e B ZC C B IC IP IB O ZB IP B Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha (T2) Iii sơ đồ mạch điện Sơ đồ mạch điện ba pha d Nguồn điện nối hỡnh sao, tải nối hỡnh tam giác Id A A Z e eC C Y ZA X Ud IP ZAB ZCA U P IP e B B C Id Id Y X ZBC IP B Quan sát hình vẽ, nguồn điện tải ba pha 1, 2, đợc nối hình gì? A B C O Tải nối (Y) Tải nối () Tải nối (YO) Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha (T2) Iii sơ đồ mạch điện Quan hệ đại lợng dây đại lợng pha Nếu tải ba pha đối xứng thì: a) Khi nối hình Id = Ud = UP sao: IP; A IA Id A UP e e CC O A IP I0 = e B Ud ZA ZC C B IC IP IB O ZB IP B Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha (T2) Iii sơ đồ mạch điện Quan hệ đại lợng dây đại lợng pha Nếu tải ba pha đối xứng thì: a) Khi nối hình Id = IP Ud = UP sao: ; b) Khi nối hình tam Id = Ud = giác: I ; UP Id P A A Z Ud e eC C Y ZA X B IP B C Id Id ZAB ZCA e IP U P Y X ZBC IP B Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Kiến thức(T2) cần nhớ Cách nối nguồn điện ba pha Hình Hình A A e CC e e Y ZA X Y ZA X e e B B a) Nối hình sao(Y) CC Hình A eC O Z eA e B B b) Nối hình có dây trung tính(YO) C Y X B eB c) Nối hình tam giác() Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Kiến thức(T2) cần nhớ Cách nối tải ba pha Hình A Hình A Z ZA Y ZC ZAB ZCA Z OX C Nối hình sao(Y) ZB C B Y X B ZBC b) Nối hình tam giác() Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Kiến thức(T2) cần nhớ Iii sơ đồ mạch điện Sơ đồ mạch điện baa.pha Các khái niệm b Ngun điện nối hỡnh sao, tải nối IA Id A hỡnh A UP e e CC A IP Ud ZA O e B ZC B IC O C IP IB ZB IP B Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Kiến thức(T2) cần nhớ Iii sơ đồ mạch điện Sơ đồ mạch điện ba pha c Nguồn điện nối hỡnh sao, tải nối hỡnh có dây trung tính A IA Id A UP e e CC I0 O A IP U d e B ZA ZC C B IC IP IB O ZB IP B Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Kiến thức(T2) cần nhớ Iii sơ đồ mạch điện Sơ đồ mạch điện ba d.pha Nguồn điện nối hỡnh sao, tải nối hỡnh tam giác Id A A Z Ud e eC C Y ZA X B IP B C Id Id ZAB ZCA e IP Y X ZBC IP U P B Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Kiến thức(T2) cần nhớ Iii sơ đồ mạch điện Quan hệ đại lợng dây đại lợng pha Nếu tải ba pha đối xứng thì: a) Khi nối hình Id = IP Ud = UP sao: ; b) Khi nối hình tam Id = Ud = giác: I ; U P P Về nhà học kĩ trả lời câu hỏi vận dụng làm tập SGK / 94 Đọc trớc phần IV tập SGK/93, 94 Vận dụng VD1: Một máy phát điện ba phađiện áp dây quấn pha UP = 220V Tính điện áp dây Ud a)Nếu nối hình b)Nếu nối hình tam giác BàiUlàm UP =3 220 = d =3 380 V = 220V a)Nối hình ta có: U = U d p b)Nối hình tam giác ta có: Vận dụng VD2: Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 100 nối hình sao, đầu vào nguồn điện ba pha nối hình có Ud= 380V a)Tính điện áp pha UP b)Tính dòng điện pha IP dòng điện dây Id c)Vẽ sơ đồ mạch điện Bài làm U d 380 a)Khi nối hình ta có: U d = 3U p U P = = = 220V - Điện áp: 3 U P 220 = = 2,2 A b) Dòng điện:I d = I P = R 100 ` ... tảI ba pha - Ba pha nguồn điện, ba pha tải th ờng đợc nối hình sao(Y) tam giác() IA A eA Cách nối điện ba pha không liên hệ thực tế dùng sao? eC C ZA Z X Y eB IC IB ZB ZC B Mạch điện ba pha không... Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Ii cách nối nguồn điện(T2) tảI ba pha Cách nối nguồn điện ba pha - Nối nguồn hình tam giác(): Là nối đầu pha với cuối pha theo thứ tự pha A eC C Y... điện xoay chiều ba pha gồm có phần tử nào? Câu 2: Nêu cấu tạo nguyên lý hoạt động máy phát điện xoay chiều ba pha Câu 3: Tải ba pha gì? Tiết 25 Bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha Ii cách nối
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 23 mach dien ba pha , bai 23 mach dien ba pha , bai 23 mach dien ba pha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay