He thong dien quoc gia 2

56 83 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:34

Môn công nghệ 12 Bài 22 Trường THPT: LÝ THƯỜNG KIỆT Giáo viên: Phan Thị Thanh Phương I KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Sơ đồ hệ thống điện quốc gia 22KV NMĐ số Đường dây 220kV Trạm tăng áp Trạm biến áp cấp Đường dây 110kV Đường dây 10,5kV Trạm giảm áp 0.4kV Đường dây tới hộ tiêu thụ điện 10.5kV Trạm tăng áp NMĐ số SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA I KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Các thành phần hệ thống điện quốc gia Nguồn điện (Các NM điện) Các lưới điện Hộ tiêu thụ điện (Trong toàn quốc) - Hệ thống điện quốc gia có nhiệm vụ sản xuất, truyền tải, phân phối sử dụng điện Công hệ suất thiếtđiện kế nhà đường máy điện Trong thống có nhiều dây truyền tải, đường dây dài, công suất lớn điện áp không đổi cao? P = U.I - Nếu tăng I: phải tăng tiết diện dây dẫn, tốn vật liệu làm dây dẫn - Nếu tăng U: giảm I nhờ tiết kiệm vật liệu làm dây dẫn, đồng thời giảm tổn hao điện đường dây dẫn truyền tải II SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Sơ đồ lưới điện quốc gia: 66kV M¸y biến ¸p 66/22kV 22kV M¸y biến ¸p 22/6kV M¸y biến ¸p 22/0.4kV 6kV 0.4kV Tải cã điện ¸p 380/220v Đ Tải cã điện ¸p 6kV Đ Đ Đ II SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Thành phần nhiệm vụ lưới điện quốc gia - Lưới điện quốc gia bao gồm: Đường dây dẫn điện (đường dây không, đường dây cáp ngầm) Trạm điện (trạm biến áp, trạm đóng ngắt phân phối) - Nhiệm vụ: Truyền tải điện từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ điện II SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Cấp điện áp: - Là giá trị điện áp quy định cho đường dây dẫn truyền tải điện, có nhiều cấp điện áp khác nhau: 800kV, 500 kV, 220 kV, 110 kV, 66 kV, 35 kV, 22 kV, 10.5 kV, kV, 0.4 kV - Lưới điện quốc gia chia thành: Lưới điện truyền tải (từ 66kV trở lên) Lưới điện phân phối (từ 35kV trở xuống) Mạng điệntrong nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện phân phối hay lưới điện truyền tải? Mạng điện nhà máy, xí nghiệp Vì sao? thuộc: Lưới điện phân phối có điện áp thấp (dưới 1000v) Nhà máy điện thuû triÒu Toàn cảnh nhà máy điện chạy rác thải Incheon lớn giới (AFP) (50 MW) ... ti II S LI IN QUC GIA S li in quc gia: 66kV Máy bin áp 66 /22 kV 22 kV Máy bin áp 22 /6kV Máy bin áp 22 /0.4kV 6kV 0.4kV Ti có in áp 380 /22 0v Ti có in áp 6kV II S LI IN QUC GIA Thnh phn v nhim... QUC GIA S h thng in quc gia 22 KV NM s ng dõy 22 0kV Trm tng ỏp Trm bin ỏp cp ng dõy 110kV ng dõy 10,5kV Trm gim ỏp 0.4kV ng dõy ti cỏc h tiờu th in 10.5kV Trm tng ỏp NM s S H THNG IN QUC GIA. .. IN QUC GIA Cp in ỏp: - L giỏ tr in ỏp quy nh cho cỏc ng dõy dn truyn ti in, cú nhiu cp in ỏp khỏc nhau: 800kV, 500 kV, 22 0 kV, 110 kV, 66 kV, 35 kV, 22 kV, 10.5 kV, kV, 0.4 kV - Li in quc gia c
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong dien quoc gia 2 , He thong dien quoc gia 2 , He thong dien quoc gia 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay