He thong dien quoc gia

12 35 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:33

H THNG IN QUC GIA Nhà máy nhiệt điện Dùng sức gió Nhà máy nhiệt điện H THNG IN QUC GIA Đờng dây cao áp Đờng dây cao áp H THNG IN QUC GIA Trạm điện phân phối Trạm hạ áp H THNG IN QUC GIA H THNG IN QUC GIA I Khái niệm hệ thống điện quốc lng gia in cỏc nh mỏy in sn xut c Nng truyn ti trờn ng dõy cao ỏp v cỏc khu cụng nghip v cỏc thnh ph ln ri phõn phi ti cỏc ni tiờu th - Hệ thống điện quốc gia gồm có: Nguồn điện Truyền tải Phân phối Nơi tiêu thụ - Các phần tử đợc nối với thành hệ thống để thực trình sản xuất, truyền tải, phân phối tiêu thụ điện H THNG IN QUC GIA I Khái niệm hệ thống điện quốc gia điện quốc gia gồm có: - Hệ thống H THNG IN QUC GIA I Khái niệm hệ thống điện ng dõy ng dõy quốc gia 22KV 220kv 110kV NMD s Trm tng ỏp Sơ đồ hệ thống điện : ng dõy 10.5kv Trm gim ỏp 0.4kV ng dõy vi ti Trm tng ỏp 10.5kV NMD s H THNG IN QUC GIA I Khái niệm hệ thống điện quốc gia Trong hệ thống điện có nhiều đờng dây truyền tải Tại đờng dây truyền tải công suất lớn dài điện áp cao? Tăng điện áp để giảm dòng điện truyền tải đờng dây, từ giảm tổn thất công suất, tổn thất điện áp đờng dây H THNG IN QUC GIA II Sơ đồ lới điện quốc gia Cấp điện áp lới điện - Các cấp điện áp: 800KV; 500KV; 6KV; 0,4KV - Chia làm loại: + Lới điện truyền tải: U > 66KV + Lới điện phân phối: U < 35KV Mạng điện nhà máy, xí nghiệp, khu dân c thuộc lới điện phân phối hay truyền tải? H THNG IN QUC GIA II Sơ đồ lới điện quốc gia Sơ đồ lới điện 66KV 20MVA 66/22KV 22KV 10MAV 22/0,4KV 10MAV 22/6KV 0,4KV 6KV Đ Đ Đ Đ H THNG IN QUC GIA III Vai trò hệ thống điện quốc gia - Đảm bảo việc sản xuất truyền tải phân phối điện - Đảm bảo cung cấp phân phối điện với độ tin cậy, chất lợng, an toàn kinh tế Em hãyhệ Trong giải thống thích điện quốc nhờ gia, có có hệnhiều thốngnhà điện quốcđiện máy gia, việc cùngcung cungcấp cấpvà điện, phân nhờ phối đóđiện đảm đ ợc đảm bảo độ bảo tin cậy với độ cao tin cậy phân cao phối kinhphụ tế?tải có giá trị kinh tế ... QUC GIA Nhà máy nhiệt điện Dùng sức gió Nhà máy nhiệt điện H THNG IN QUC GIA Đờng dây cao áp Đờng dây cao áp H THNG IN QUC GIA Trạm điện phân phối Trạm hạ áp H THNG IN QUC GIA H THNG IN QUC GIA. .. tiêu thụ điện H THNG IN QUC GIA I Khái niệm hệ thống điện quốc gia điện quốc gia gồm có: - Hệ thống H THNG IN QUC GIA I Khái niệm hệ thống điện ng dõy ng dõy quốc gia 22KV 220kv 110kV NMD s Trm... H THNG IN QUC GIA II Sơ đồ lới điện quốc gia Sơ đồ lới điện 66KV 20MVA 66/22KV 22KV 10MAV 22/0,4KV 10MAV 22/6KV 0,4KV 6KV Đ Đ Đ Đ H THNG IN QUC GIA III Vai trò hệ thống điện quốc gia - Đảm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong dien quoc gia , He thong dien quoc gia , He thong dien quoc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay