Bai 22 cong nghe lop 12

17 46 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:33

Phần hai KĨ THUẬT ĐIỆN CHƯƠNG Mạch điện xoay chiều ba pha Tiết 24 Bài 22 Hệ thống điện quốc gia I- KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA  Sơ đồ hệ thống điện Trạm 22KV NMĐ số Đường dây biến áp cấp 220kV Trạm tăng áp Đường dây 110kV Đường dây 10.5kV Các phần tử liên kết với Hệ thựcđiện thống vụ gì? gồmnhiệm có phần tử nào? Trạm giảm áp Đường dây tới tải 0.4kV 10.5kV Trạm tăng áp NMĐ số I- KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA • I- KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Theo em, nhà máy điện khác có liên hệ với không? Tại sao? Trạm 22 KV NMĐ số Đường biến áp dây cấp 220kV Trạm tăng áp Đường dây 110kV Đường dây 10.5kV Trạm giảm áp 0.4 kV Đường dây tới tải 10.5 kV Trạm tăng áp NMĐ số • I- KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Vì đường dây truyền tải công suất lớn dài điên áp cao? 110-500 kV 35-110 kV 15-22 kV 220/380 V • I- SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA • Em hiểu lưới điện quốc gia? Lưới điện quốc gia có chức ? Cấp điện áp lưới điện Mạng điện nhà máy,xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện phân phối hay lưới điện truyền tải? Tại sao? Sơ đồ lưới điện • Dùng bút vẽ 66kV đường dây dẫn nối phần tử để cấp điện cho tải ? Máy biến áp 66/22kV 22kV Máy biến áp 22/6kV 6kV 0.4kV Tải có điện áp 380/220v Tải có điện áp 6kV Đ Đ Đ Đ Với phát triển mật độ dân cư nhanh nay, theo em vấn đề đặt với lưới điện gì? III VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Hãy giải thích nhờ có hệ thống điện quốc gia, việc Em cung cấp cho phânbiết phối vai điệntrò đảmhệ bảo với thống độ tin cậy điện cao kinh quốc tế? gia? • Củng cố ... 66kV đường dây dẫn nối phần tử để cấp điện cho tải ? Máy biến áp 66/22kV 22kV Máy biến áp 22/ 6kV 6kV 0.4kV Tải có điện áp 380 /220 v Tải có điện áp 6kV Đ Đ Đ Đ Với phát triển mật độ dân cư nhanh... điện xoay chiều ba pha Tiết 24 Bài 22 Hệ thống điện quốc gia I- KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA  Sơ đồ hệ thống điện Trạm 22KV NMĐ số Đường dây biến áp cấp 220 kV Trạm tăng áp Đường dây 110kV... ĐIỆN QUỐC GIA Vì đường dây truyền tải công suất lớn dài điên áp cao? 110-500 kV 35-110 kV 15 -22 kV 220 /380 V • I- SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA • Em hiểu lưới điện quốc gia? Lưới điện quốc gia có chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 22 cong nghe lop 12 , Bai 22 cong nghe lop 12 , Bai 22 cong nghe lop 12 , Phần hai KĨ THUẬT ĐIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay