May thu hinh

26 54 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:33

Dao độn g ngoạ i sai Đồng Ante h n Chọ n són g KĐ cao tần Trộn són g KĐ trung tần Nguồn nuôi Sơ đồ khối máy thu Tác h són g KĐ âm tần Loa MY THU HèNH Cu to bờn ca mỏy thu hỡnh Mỏy thu hỡnh MY THU HèNH I/KHI NIM V MY THU HèNH: An ten Nhn v gia cụng Tớn hiu x lớ tớn hiu Hỡnh nh x lớ tớn hiu m ốn hỡnh Loa VHF UHF R 10 B-Y 12 26 KR G -G G-Y KG Đèn hình KB Phí m lệnh ~220 V 1 B-Y Cuộn lái tia R-Y R-Y Tia hồng ngoại -R B +115 V +15V -30V fV Cao áp fH 2 fV A -B fH G1 G G Tới xoá tia quét ngợc S rỳt gn Tia hồng ngoại G1 G2G3 Phím lệnh 220V Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A II/S KHI V NGUYấN Lí LM VIC CA MY THU HèNH: A/ S khi: Tia hồng ngoại Phím lệnh 220V G1 G2G3 Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A B/ Nguyờn lớ hot ng 1.Khi cao tn, trung tn, tỏch súng: Cú nhim v nhn tớn hiu cao tn t an ten, khuch i, x lớ, tỏch súng hỡnh, t ng iu chnh tn s ngoi sai v h s khuch i, sau ú a ti cỏc 2,3,4 Tia hồng ngoại Phím lệnh 220V G1 G2G3 Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A 3.Khi x lý tớn hiu hỡnh: Cú nhim v nhn tớn hiu hỡnh, khuch i, gii mó mu, sau ú khuch i ba tớn hiu mu (, lc, lam) a ti catụt ốn hỡnh mu Tia hồng ngoại 220V Phím lệnh G1 G2G3 Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A Mt mỏy thu hỡnh ch cú õm thỡ no b hng? Tia hồng ngoại G1 G2G3 Phím lệnh 220V Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A 4.Khi ng b v to xung quột: Cú nhim v tỏch xung ng b dũng, xung ng mnh v to xung quột dũng, xung quột mnh a ti cun lỏi tia ca ốn hỡnh, ng thi, ny cũn to cao ỏp a ti anụt ốn hỡnh Cun lỏi tia Tia hồng ngoại Phím lệnh 220V G1 G2G3 Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A 5.Khi phc hi hỡnh nh (ốn hỡnh mu): Cú nhim v nhn tớn hiu hỡnh nh mu, tớn hiu quột phc hi hỡnh nh hin lờn mn hỡnh Tia hồng ngoại G1 G2G3 Phím lệnh 220V Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A 6.Khi vi x lớ v iu khin: Cú nhim v nhn lnh iu khin t xa hay t phớm bm iu khin cỏc hot ng ca mỏy thu hỡnh Tia hồng ngoại G1 G2G3 Phím lệnh 220V Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A 7.Khi ngun: Cú nhim v to cỏc mc in ỏp cn thit cung cp cho mỏy lm vic Tia hồng ngoại G1 G2G3 Phím lệnh 220V Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A III/ NGUYấN L LM VIC CA KHI X L TN HIU MU: Cỏc mỏy thu hỡnh hot ng rt phc tp.Ta ch xột mt s nh x lớ tớn hiu mu R Y -R R-Y G -G Khi 1: Khuch i v x lớ tớn hiu chúi Y Khi 2: Gii mó mu ly tớn hiu mu R-Y v B-Y Khi 3: (Mch ma trn) B-Y B -B Khụi phc li tớn hiu c bn: (R):Xanhlc(G);Xanh lam(B) Khi 4,5,6: Khuch i cỏc tớn hiu c bn v o pha thnh cc tớnh õm sau ú a ti catụt ốn hỡnh mu 1/S x lớ tớn hiu mu mỏy thu hỡnh R Y Tớn hiu t mch tỏch súng hỡnh -R Ti ba R-Y B-Y G B -G -B Catụt ốn Hỡnh mu 2/Nguyờn lớ hot ng Tớn hiu t mch tỏch súng hỡnh Y R R-Y B-Y G B *Khi x lớ tớn hiu mu nhn tớn hiu t mch tỏch súng hỡnh a sang Khi khuch i v x lớ tớn hiu chúi Y *Khi 2: Gii mó mu ly tớn hiu mu R-Y v B-Y u ca cỏc v a ti mch ma trn khụi phc li tớn hiu mu c bn: (R):Xanhlc(G);Xanh lam(B) 2/Nguyờn lớ hot ng Tớn hiu t mch tỏch súng hỡnh Y R -R Ti ba R-Y B-Y Catụt G -G -B B ốn Hỡnh mu *Cỏc tớn hiu mu c bn ny li c khuch i ln cui qua cỏc 4,5,6 biờn ln, V o pha thnh cc tớnh õm Sau ú a ti catụt ốn hỡnh mu iu khin tia in t bn lờn cỏc im phỏt mu tng ng ,lc lam trờn mn hỡnh Cỏc mu c bn trờn pha trn vi thnh nh mu Cng c- Liờn h bo v mụi trng Chỳng ta bit rng súng in t cú vai trũ quan trng, quyt nh hot ng ca mỏy thu hỡnh Trong thc t nhu cu gii trớ ca ngi ngy cng cao, s lng thit b cng nhiu thỡ cht lng cuc sng tng lờn rừ rt, nhng iu ta cng cn quan tõm xem xột l: 1.Súng in t cú nh hng ti sc kho ca ngi khụng? Cú 2.Trong quỏ trỡnh s dng mỏy thu hỡnh cn chỳ ý nhng gỡ gim thiu s nh hng ti sc kho? Mt s gi ý(cỏc em v nh tỡm hiu v gii ỏp): A.Nờn t mỏy thu hỡnh phũng ng hay khụng nờn?Vỡ sao? B.Khi tt mỏy nờn tt bng iu khin hay tt bng nỳt tt trờn mỏy? Vỡ sao? 3.Nhng mu no c coi l mu c bn mỏy thu hỡnh mu? A.Lc, lam, chm B.Lc, lam, tớm C , lc, vng D , lc, lam 4.Lm th no cú c mu t nhiờn trờn mn hỡnh mu? Khi pha trn mu , lc, lam theo mt t l no ú ta s c cỏc mu khỏc t nhiờn ... g KĐ trung tần Nguồn nuôi Sơ đồ khối máy thu Tác h són g KĐ âm tần Loa MY THU HèNH Cu to bờn ca mỏy thu hỡnh Mỏy thu hỡnh MY THU HèNH I/KHI NIM V MY THU HèNH: An ten Nhn v gia cụng Tớn hiu x... 220V Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A II/S KHI V NGUYấN Lí LM VIC CA MY THU HèNH: A/ S khi: Tia hồng ngoại Phím lệnh 220V G1 G2G3 Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A B/ Nguyờn lớ hot... lệnh G1 G2G3 Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A Mt mỏy thu hỡnh ch cú õm thỡ no b hng? Tia hồng ngoại G1 G2G3 Phím lệnh 220V Hình 20.2 Sơ đồ khối máy thu hình màu A 4.Khi ng b v to xung quột:
- Xem thêm -

Xem thêm: May thu hinh , May thu hinh , May thu hinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay