BAI 20

21 43 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:33

Dao ®én g §ång chØnh ngo¹i sai Anten Chä n sãn g K§ cao tÇn Trén sãn g Loa 8Ω K§ trung tÇn Ngn nu«i T¸ch sãn g K§ ©m tÇn LCD Plasma Màn hình SED năm 2004 Màn hình LED Bài 20 : I Khái niệm máy thu hình II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình MÁY THU HÌNH - Là thiết bò nhận tái tạo lại tín hiệu âm thanh, hình ảnh phát từ đài truyền hình - Hình ảnh âm xử lí độc lập Anten NhËn tÝn hiƯu vµ gia c«ng Xư lÝ tÝn hiƯu h×nh ¶nh §Ìn h×nh Xư lÝ tÝn hiƯu ©m Loa - Máy thu hình đen trắng - Máy thu hình màu Chiếc Tivi đời năm 1946, đến năm 1953 có Tivi màu 1953 1946 1970 19 80 LCD Plasma Màn hình SED năm 2004 Màn hình LED * Cấu tạo máy thu hình VHF S¬ ®å khèi m¸y thu h×nh mµu 30MHZ-300MHZ UHF R 300MHZ3GHZ ~220 V B-Y 1 G-Y lƯn h 26 G -G KG KR §Ìn h×nh KB B-Y B G G G3 +115 V +15V -30V fH fV Cao ¸p fH 2 fV A -B PhÝ m Cn l¸i tia R-Y R-Y Tia hång ngo¹i -R Tíi xo¸ tia qt ngỵc II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình : S¬ ®å khèi m¸y thu h×nh mµu A II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình : 2./ Ho¹t ®éng cđa m¸y thu h×nh : 1.Khèi cao tÇn, trung sãng: tÇn, t¸ch A Khèi xư lÝ ©m thanh: II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình : Khèi xư lÝ h×nh: Khèi ®ång bé vµ t¹o xung qt: A II.Sơ đồ khối&nguyên lí làm việc máy thu hình Khèi phơc håi h×nh ¶nh: Khèi vi xư lÝ vµ ®iỊu khiĨn: A 7 Khèi ngn: III Nguyên lí làm việc khối xử lí tín hiệu màu : R Y Tõ m¹c h t¸ch sãn g h×n h R-Y B-Y G B -R -G -B Tíi ba catè t ®Ìn h×n h S¬ ®å khèi xư lÝ tÝn hiƯu mµu m¸y thu h×nh III Nguyên lí làm việc khối xử lí tín hiệu màu : Y R-Y B-Y R Tíi catèt ®Ìn h×nh * Khèi 2: Tõ m¹ch t¸ch sãng h×nh * Khèi 1: -R -G G -B B Khèi xư lÝ h×nh mµu III Nguyên lí làm việc khối xử lí tín hiệu màu : * Khèi 3: R -Y B -Y Tíi catèt ®Ìn h×nh Tõ m¹ch t¸ch sãng h×nh * C¸c khèi 4, 5, 6: Y -R R G -G -B B Khèi xư lÝ h×nh mµu III Nguyên lí làm việc khối xử lí tín hiệu màu : * Sự trộn màu Ví dụ: Về trộn tách màu: màu Đỏ + Lục = Vàng Đỏ+ Lam= Đỏ thẫm(mận chín) Lam + Lục = Xanh Lơ *+ Về Đỏ Lụctách + Lam = Trắng Màu trắng = Màu đỏ màu: Xanh lơ Màu trắng =Màu lục+ đỏ thẫm Màu trắng = Một màu + Màu trắng = Màu lam màu phụ * Củng cố Câu 1: Em gọi tên khối máy thu hình màu ? A * Củng cố Câu : Những màu coi máy thu hình màu ? A Đen – Đỏ – Cam B Tím – Vàng – Xanh C Đỏ – Lục – Lam D Trắng – Nâu – Xám ...LCD Plasma Màn hình SED năm 200 4 Màn hình LED Bài 20 : I Khái niệm máy thu hình II Sơ đồ khối nguyên lí làm việc máy thu hình MÁY THU HÌNH... 1946 1970 19 80 LCD Plasma Màn hình SED năm 200 4 Màn hình LED * Cấu tạo máy thu hình VHF S¬ ®å khèi m¸y thu h×nh mµu 30MHZ-300MHZ UHF R 300MHZ3GHZ ~ 220 V B-Y 1 G-Y lƯn h 26 G -G KG KR §Ìn h×nh
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 20 , BAI 20 , BAI 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay