Bai 19 tu dong hoa trong che tao co khi

11 38 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

Bài 19: Máy thu Mục tiêu: Biết đợc sơ đồ khối nguyên lý làm việc máy thu Hiểu đợc nguyên lý hoạt động khối tách sóng I Khái niệm máy thu Máy thu thiết bị điện tử thu sóng điện từ đài phát phát không gian, sau chọn lọc, khuếch đại thông tin phát âm Máy thu sóng phải tơng thích với máy phát sóng Hình dạng số máy thu II Sơ đồ khối nguyên lý làm việc máy thu Sơ đồ khối Dao độn g Đồng chỉnh Anten Chọ n sóng KĐ cao tần ngoại sai Trộn sóng KĐ trung tần Nguồn nuôi Tách sóng KĐ âm tần Loa Nguyên lí làm việc: Chọn sóng: để lựa chọn sóng cần thu sóng không gian Khối khuếch đại cao tần: khuếch đại tín hiệu nhận đợc từ khối chọn sóng làm tăng thêm độ nhạy máy thu Dao động ngoại sai: nhiệm vụ tạo sóng cao tần (fd) máy theo quy luật cao sóng định thu (ft) trị số không đổi 465 kHz (hoặc 455 kHz) Trộn sóng: trộn sóng thu đài phát (ft) với sóng ngoại sai máy fd cho sóng trung tần (AM) tần số fd - ft = 465 kHz, 10,7 MHz (sóng FM) Khuếch đại trung tần: nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu trung tần 465 kHz Khối tách sóng: nhiệm vụ tách, lọc tín hiệu âm tần khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đa tới khối khuếch đại âm tần Khuếch đại âm tần: khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ đầu tầng tách sóng đa sang loa phát âm Nguồn nuôi: cung cấp điện cho máy thu III Nguyên lý hoạt động khối tách sóng Sơ đồ: U KĐ Trung tần K Tách sóng Đ C KĐ Âm tần a t Sóng KĐ trung tần Sóng tới KĐ âm tần U t b a Sơ đồ khối tách sóng máy thu b Dạng sóng vào, Sóng sau điốt Nguyên lý khối tách sóng: Điốt cho dòng điện qua chiều nên sóng vào khối tách sóng sóng xoay chiều nhng sóng chiều Tụ lọc, loại bỏ sóng mang tần số cao giữ lại tần số thấp đ ờng bao sóng âm tần Đ KĐ Trung tần U C KĐ Âm tần Sóng từ KĐ trung tần t U t Sóng sau điốt Sóng tới KĐ âm tần Giao bi v nh Tr li câu hi cui bi hc SGK Chun b bi mi cho k sau: Bi 20 Máy thu hình XIN CHN THNH CM N TON TH QUí THY Cễ V CC EM HC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 tu dong hoa trong che tao co khi , Bai 19 tu dong hoa trong che tao co khi , Bai 19 tu dong hoa trong che tao co khi , II. S¬ ®å khèi vµ nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y thu thanh, III. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña khèi t¸ch sãng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay