BAI 18 MAY TANG AM 3

21 42 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT Mục tiêu: - Hiểu sơ đồ khối nguyên lí làm ciệc máy tăng âm - Biết nguyên lí làm việc khối khuếch đại công suất TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM THẢO LUẬN NHÓM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI I KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 1.Khái niệm máy tăng âm Máy tăng âm thiết bị khuếch đại tín hiệu âm SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT AMPLI CALIFORNIA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN Ampli KENWOOD KRF V4550D BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT Mét gãc trng bÇy thhiÕt bÞ ©m ampli Sony TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN Ampli 55watts par tubes EL34 Ampli YAMAHA P 2050 150 W BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT PHÂN LOẠI Theo chất lượng Tăng Tăng Âm Âm Chất Thông Lượng thường cao Theo công suất Công Suất lớn TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN Công Suất nho Theo linh kiện Linh kiện Rời rạc Sử Dụng IC BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA II SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TĂNG ÂM NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI Mạch Mạch vào SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT tiền khuếch Mạch âm sắc đại Mạch khuếch đại Trung gian Mạch Khuếch đại Loa công suất Nguồn nuôi TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT Khối mạch vào: Tiếp nhận tín hiệu âm tần từ nguồn khác micrô, đĩa hát, băng casset…điều chỉnh tín hiệu cho phù hợp với máy TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA Khối mạch âm sắc: Dùng để điều chỉnh độ trầm - bổng âm theo sở thích người nghe NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA -Khối khuếch đại trung gian: Tín hiệu từ mạch KĐ âm sắc yếu, cần phải KĐ tiếp qua mạch KĐ trung gian đủ công suất kích tầng công suất NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA Khối mạch khuếch đại công suất: Có nhiệm vụ KĐ công suất âm tần đủ lớn để phát loa NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA -Khối nguồn nuôi: Cung cấp điện cho toàn máy tăng âm NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT Hiện nay: Kĩ thuật phát triển, nên khối sơ đồ tích hợp(Integrated) vi mạch( IC: Integrated Circuit) Ví dụ: IC loại : TDA 2030,TDA2020, PC1277H TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA ? NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN Các mạch tiền khuếch đại,KĐ trung gian, KĐ công suất có điểm giống chức năng? BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI -Khi chưa có tín vào hai Tranzito khoá, tín hiệu -Khi có tín hiệu vào: + nửa chu kì đầu, UB > 0, UC < : T1 dẫn, T2 khoá: có tín hiệu nửa N21 biến áp BA2 => Có tín hiệu loa SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI +ở nửa chu kì sau, UC >0,UB < làm T2 dẫn, T1 khoá: Có tín hiệu nửa N22 biến áp BA2 => có tín hiệu loa + R2 R1 ( điôt Đ ) tạo định thiên ban đầu cho T1 T2 làm việc với chất lượng cao SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA Như vậy, hai nửa chu kì, có tín hiệu khuếch đại loa NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA Trò chơi củng cố: Sắp xếp khối mạch đã cho theo đúng sơ đồ khối mạch khuếch đại âm NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI Thanh SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA you! NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN ... THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM THẢO LUẬN NHÓM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI... BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA -Khối nguồn nuôi: Cung cấp điện cho toàn máy tăng âm NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: ... điểm giống chức năng? BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI SƠ ĐỒ KHỐI NLLV CỦA MTA NLHĐ CỦA MKĐ CÔNG SUẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH AN BÀI 18: MÁY TĂNG ÂM KHÁI NIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 18 MAY TANG AM 3 , BAI 18 MAY TANG AM 3 , BAI 18 MAY TANG AM 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay