Khai niem ve he thong thong tin va vien thong

18 40 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 17:32

Baứi 17 I-KHAI NIấM Vấ Hấ THễNG THễNG TIN VA VIấN THễNG H thng thụng tin l gỡ? H thng thụng tin l h thng dựng cỏc bin phỏp thụng bỏo cỏc thụng tin cn thit thng thụng l gỡ? - HHthng vinviờn thụng truyn cỏc thụng tin i bng súng in t Thu, phát Thu, phát Đờng truyền Thu, phát Kết nối Thu, phát Kết nối Thiết bị vô tuyến V tinh Hình 17.1 Một số loại hình thông tin viễn thông Cỏc phng phỏp truyn thụng tin i xa Hóy nờu mt s cỏch Thụng truyn tin c truyn bng thụng tin s khai cỏc mụi mtrng ngikhỏc ó s nhau: dng? + Truyn trc tuyn + Truyn bng súng B cõu a th, th tớn, phỏt loa, (truyn qua khụng gian) V tinh Vinasat sau ó m cỏnh iu khin v b thu nng lng mt tri II- S ễ KHễI VA NGUYấN LY LAM VIấC CUA Hấ THễNG THễNG TIN VA VIấN THễNG Hóy nờu mt s thit b thu v phỏt thụng tin m bn bit? in thoi c nh, di ng; mỏy fax; mỏy in; in tớn; mng internet; v tinh; thu phỏt truyn hỡnh Phn phỏt thụng tin Nhim v: a ngun thụng tin cn phỏt ti ni cn thu thụng tin y Cú nhiu cỏch phỏt thụng tin khỏc nhau, nờn tng ng cú nhng nguyờn lý phỏt tin v s thc hin chc nng phỏt tin ú S tng quỏt: Ngun thụng tin X lý tin iu ch, mó húa ng truyn Cỏc c bn: Ngun thụng tin: Ngun tớn hiu cn phỏt i xa (õm thanh, hỡnh nh, ch, s ó c bin i thnh tớn hiu in) X lý tin: Gia cụng v khuch i ngun tớn hiu iu ch, mó húa: Nhng tớn hiu ó c x lý cú biờn ln mun truyn i xa cn c iu ch v mó húa Hin cú hai k thut mó húa c bn l k thut tng t v k thut s ng truyn: Tớn hiu sau ó iu ch, mó húa c gi vo mụi trng truyn dn truyn i xa Nhng mụi trng truyn thụng tin l dõy dn, cỏp quang, súng in t Phn thu thụng tin Nhim v: thu, nhn tớn hiu ó iu ch, mó húa truyn i t phn phỏt, bin i tớn hiu thu nhn c tr v dng tớn hiu ban u a ti thit u cui (VD: cỏc thit b nghe nhỡn) S tng quỏt: Nhn thụng tin X lý tin Gii iu ch, gii mó Thit b u cui Cỏc c bn: Nhn thụng tin: Tớn hiu ó phỏt i c thu, nhn bng mt thit b hay mt mch no ú (VD: anten, modem) X lý tin: Gia cụng v khuch i tớn hiu nhn c Gii iu ch, gii mó: Bin i tớn hiu tr v tớn hiu ban u Thit b u cui: l khõu cui cựng ca h thng (VD: loa, mn hỡnh tivi, mỏy in) * Nhng thụng tin t ni phỏt ti ni thu cú th cỏc khong cỏch xa, gn khỏc Tt c cỏc ngun phỏt v thu thụng tin y hp thnh mt mng thụng tin quc gia v ton cu * Mt s hn ch ca h thng thụng tin v vin thụng: + Gõy ụ nhim mụi trng: gõy hin tng nhim in, sn phm thi khụng c thu hi v tỏi ch, nh hng n sc khe ngi + Sai lch thụng tin ngy cng nhiu + Liờn quan n s hu trớ tu, bn quyn tỏc gi + ... THỐNG THÔNG TIN VA VIỄN THÔNG Hệ thống thông tin gì? Hệ thống thông tin hệ thống dùng biện pháp để thông báo thông tin cần thiết ê thống thông gì? - HệHthống viễnviên thông truyền thông tin sóng... nèi ThiÕt bÞ v« tuyÕn Vệ tinh H×nh 17.1 Mét sè lo¹i h×nh th«ng tin vµ viÔn th«ng Các phương pháp truyền thông tin xa Hãy nêu số cách Thông truyền tin truyền thông tin sơ khai môi màtrường ngườikhác... vệ tinh; thu phát truyền hình… Phần phát thông tin • Nhiệm vụ: đưa nguồn thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin • Có nhiều cách phát thông tin khác nhau, nên tương ứng có nguyên lý phát tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai niem ve he thong thong tin va vien thong , Khai niem ve he thong thong tin va vien thong , Khai niem ve he thong thong tin va vien thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay