Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

47 32 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 16:22

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ============== NGUYỄN TRUNG THỊ QUÝ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC BERBERIN CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƢỜNG CHUẨN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học ngƣời động vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS Cao Bá Cƣờng HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Cao Bá Cƣờng hƣớng dẫn, bảo tận tình, giúp đỡ tạo điều kiện cho em thực hoàn thành tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, khoa Sinh - KTNN, Viện NCKH&ƢD Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, phòng thí nghiệm Sinh lý ngƣời động vật, thầy cô tổ môn Động vật, ban bảo vệ tạo điều kiện giúp đỡ em Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quan tâm động viên bạn bè, gia đình suốt trình hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Trung Thị Quý LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng đƣợc hƣớng dẫn khoa học ThS Cao Bá Cƣờng Những số liệu kết khóa luận trung thực, trùng lặp chép tài liệu khác Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Trung Thị Quý DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ đầy đủ Từ viết tắt A xylinum Acetobacter xylinum UV - vis Ultraviolet visible ĐHSP Đại học Sƣ Phạm CVK Celulose vi khuẩn NCKH ƢD Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Nxb Nhà xuất OD Mật độ quang phổ PC Cellulose thực vật Th.S Thạc sĩ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu cellulose vi khẩn (CVK) 1.1.1 Cấu trúc màng CVK 1.1.2 Tính chất độc đáo CVK 1.1.3 Màng CVK lên men từ môi trường chuẩn 1.1.4 Ứng dụng màng CVK 1.2 Giới thiệu thuốc berberin 1.2.1 Công thức hóa học tính chất 1.2.2 Tác dụng dược lý ứng dụng 1.2.3 Chỉ định chống định thuốc berberin 10 1.3 Tình hình nghiên cứu nƣớc 10 1.3.1 Về màng cellulose vi khuẩn 10 1.3.2 Về thuốc berberin 11 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 13 2.2 Nội dung nghiên cứu 13 2.3 Thiết bị hóa chất sử dụng nghiên cứu 13 2.3.1 Thiết bị 13 2.3.2 Nguyên liệu - hóa chất 13 2.4 Môi trƣờng tạo màng CVK 14 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 14 2.5.1 Phương pháp tạo màng CVK từ môi trường chuẩn 14 2.5.2 Phương pháp xử lý màng CVK trước hấp thụ thuốc 15 2.5.3 Phương pháp đánh giá độ tinh khiết màng 17 2.5.4 Phương pháp xác định khối lượng CVK tạo thành 17 2.2.5 Xây dựng đường chuẩn Berberin cồn 96º 17 2.2.6 Phương pháp xác định lượng thuốc hấp thụ vào màng CVK 19 2.2.7 Phương pháp pha môi trường đệm PBS (Phosphate buffered saline) 19 2.5.8 Phương pháp xác định lượng thuốc giải phóng thông qua hệ thống thiết kế 20 2.5.9 Phương pháp phân tích dược động học giải phóng Berberin 21 2.5.10 Phương pháp xử lý thống kê 22 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 3.1 Kết tạo màng xử lý màng CVK lên men từ môi trƣờng chuẩn 23 3.1.1 Màng CVK lên men từ môi trường chuẩn 23 3.1.2 Tinh chế màng CVK 24 3.1.3 Kiểm tra độ tinh khiết màng CVK 24 3.2 Khảo sát màng CVK trình hấp thụ thuốc Berberin 25 3.3 Lƣợng thuốc giải phóng từ màng CVK vào môi trƣờng pH khác 26 3.3.1 Mật độ quang berberin tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác 26 3.3.2 Tỉ lệ giải phóng dược chất màng môi trường pH khác khoảng thời gian khác 29 3.3.3 Đánh giá động dược học giải phóng thuốc Berberin từ màng CVK 32 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ứng dụng CVK Bảng 2.1 Môi trƣờng tạo màng CVK 14 Bảng 2.2 Giá trị mật độ quang (OD) dung dịch Berberin nồng độ (mg/ml) khác (n = 3) 18 Bảng 2.3 Môi trƣờng đệm PBS với pH tƣơng ứng 12 20 Bảng 3.1 Khối lƣợng thuốc hấp thụ vào màng CVK (n = 3) 26 Bảng 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trƣờng pH khác 28 Bảng 3.3 Tỉ lệ thuốc berberin đƣợc giải phóng thời điểm lấy mẫu 30 Bảng 3.4 Hệ số tƣơng quan (R2), tốc độ giải phóng thuốc (k) trị số mũ giải phóng (n) môi trƣờng pH khác (n = 3) 33 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc hóa học CVK Hình 1.2 Công thức cấu tạo berberin Hình 2.1 Sơ đồ quy trình tạo màng CVK thô 15 Hình 2.2 Sơ đồ tinh chế CVK 16 Hình 2.3 Phƣơng trình đƣờng chuẩn Berberin (n = 3) 18 Hình 3.1 Màng CVK đƣợc nuôi cấy môi trƣờng cao nấm men 23 Hình 3.2 Màng CVK sau tinh chế kích thƣớc 0.3 (a) 0.7 (b) 24 Hình 3.3 Kết thử diện đƣờng glucose 25 Hình 3.4 Màng CVK hấp thu thuốc Berberin 25 Hình 3.5 Màng CVK- BH dung dịch đệm 26 Hình 3.6 Mẫu đƣợc rút để đo quang phổ sau 6h 27 Hình 3.7 Đồ thị biểu diễn OD giải phóng thuốc Berberin màng CVK 29 Hình 3.8 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH = 31 Hình 3.9 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH = 12 31 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cellulose vi khuẩn (CVK) sản phẩm loài vi khuẩn, đặc biệt chủng Acetobacter xylinum (A xylinum) [3, 8] Màng sinh học (CVK) có cấu trúc đặc tính giống với cellulose thực vật (gồm phân tử glucose liên kết với liên kết β-1,4 glucorit) cellulose vi khuẩn khác với cellulose thực vật chỗ: không chứa hợp chất cao phân tử nhƣ ligin, hemicellulose, peptin sáp nến chúng có đặc tính vƣợt trội với độ dẻo dai, bề chắc, độ đàn hồi cao, có khả hút nƣớc cao trạng thái ẩm độ tinh khiết cao, phân hủy sinh học, tái chế hay phục hồi hoàn toàn, bề mặt tiếp xúc lớn gỗ bình thƣờng, không độc không gây dị ứng, có khả chịu nhiệt tốt đặc biệt khả cản khuẩn [3, 11, 12, 14] Màng CVK đƣợc coi nguồn polymer mới, giải pháp đƣờng tìm nguồn nguyên liệu Trên giới màng cellulose vi khuẩn đƣợc ứng dụng nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhƣ: dùng làm màng phân tách cho trình xử lí nƣớc, chất mang đặc biệt cho pin lƣợng cho tế bào, dùng làm chất biến đổi độ nhớt sản xuất sợi truyền quang, làm môi trƣờng chất sinh học, thực phẩm hay thay thực phẩm [18] Đặc biệt lĩnh vực y học, màng CVK đƣợc ứng dụng làm da tạm thời thay da trình điều trị bỏng, loét da, làm mạch máu nhân tạo điều trị bệnh tim mạch; làm mặt nạ dƣỡng da cho ngƣời [11, 18] Ở Việt Nam, việc nghiên cứu ứng dụng màng CVK mức độ khiêm tốn, nghiên cứu ứng dụng dừng lại bƣớc đầu nghiên cứu Màng cellulose vi khuẩn đƣợc lên men từ nhiều loại môi trƣờng khác Trong đặc biệt màng CVK lên men từ môi trƣờng chuẩn đƣợc sử dụng phổ biến giới có đặc tính bền màng màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng khác Nƣớc ta thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa: nóng ẩm, mƣa nhiều nên vi khuẩn, nấm mốc kí sinh trùng dễ phát triển, với điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhƣ vệ sinh môi trƣờng nhiều nơi thấp nên dễ tạo thành bệnh nhƣ rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đau mắt hột Berberin hoạt chất có nguồn gốc thực vật, rẻ tiền, an toàn, thuốc có hoạt tính chống viêm [2] Berberin đƣợc sử dụng phổ biến điều trị bệnh đƣơng tiêu hóa Ngoài ra, berberin đƣợc điều chế thành thuốc nhỏ mắt điều trị viêm kết mạc, đau mắt hột Berberin sở hữu tính chất dƣợc khác bao gồm tác dụng chống ung thƣ [24] Tuy nhiên berberin chủ yếu đƣợc sử dụng qua đƣờng uống với sinh khả dụng thấp có khả gây tác dụng phụ cho việc vận chuyển thuốc đƣờng tiêu hóa [24] Trong trình sử dụng bị tác nhân khác gây ảnh hƣởng làm giảm hiệu thuốc Mặt khác, berberin có tác dụng phụ tiềm liên kết với bắp tiêm tĩnh mạch, nhƣ sốc phản vệ phát ban thuốc Do đó, cần thiết phải nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin Với mục đích tạo màng CVK dựa loài vi khuẩn thuộc chủng A xylinum, từ chế tạo màng sinh học để khảo sát giải phóng thuốc qua màng nhằm kéo dài thời gian giải phóng, hạn chế tác dụng phụ, khắc phục tính tan nƣớc khả dụng sinh học CVK việc điều trị bệnh Đó lý chọn đề tài: “Nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tạo màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn đƣợc nạp thuốc nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin từ hệ thống nhằm tìm hệ thống có khả giải phóng kéo dài để định hƣớng nhằm nâng cao hiệu sử dụng thuốc - Cho vào ống nghiệm chứa mẫu thử ống nghiệm 1ml thuốc thử Fehling Ngâm nƣớc đun sôi 10 - 15 phút - Quan sát tủa xuất ống nghiệm  Kết quả: không phát glucose diện màng đƣợc thể hình 3.3 Hình 3.3 Kết thử diện đƣờng glucose 3.2 Khảo sát màng CVK trình hấp thụ thuốc berberin Màng CVK sau tinh chế đƣợc tiến hành loại 70% nƣớc Sau loại nƣớc, ta ngâm màng vào 100 ml dung dịch berberin 10% tiến hành hấp thu thuốc (hình 3.4) Hình 3.4 Màng CVK hấp thu thuốc berberin Vì màng CVK có khả hút nƣớc giữ nƣớc cao nên sau đƣa 25 vào màng CVK sấy khô vào bình tam giác để nạp thuốc thuốc dễ dàng hấp thụ vào màng (vì lúc nồng độ thuốc bên màng lớn bên màng nên thuốc từ bên vào bên màng) Sau xác định đƣợc giá trị OD345nm lớn giờ, tính đƣợc khối lƣợng thuốc berberin hấp thụ vào màng CVK đƣợc nhờ phƣơng trình đƣờng chuẩn (1) Kết đƣợc thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Khối lƣợng thuốc hấp thụ vào màng CVK (n = 3) Độ dày màng (cm) Thời gian hấp thụ Khối lƣợng thuốc cực đại (giờ) hấp thụ (mg) 0.3 1.191 0.7 1.123 3.3 Lƣợng thuốc giải phóng từ màng CVK vào môi trƣờng pH khác 3.3.1 Mật độ quang berberin tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trường pH khác Màng CVK sau hấp thụ xong đƣợc cho vào bình dung dịch đệm pH = 2, pH = 12, thể tích bình 100 ml (hình 3.5) Cho vào bể rung siêu âm rung với tốc độ 100rpm 37ºC Hình 3.5 Màng CVK- BH dung dịch đệm 26 Sau khoảng thời gian 0.5 giờ, giờ, giờ, giờ, giờ, giờ, 12 giờ, 24 rút ml mẫu đo quang phổ Mẫu đƣợc rút để đem đo quang phổ thời điểm (hình 3.6) Hình 3.6 Mẫu đƣợc rút để đo quang phổ sau Lặp lại thí nghiệm lần tiến hành đo ta đƣợc giá trị OD (y) trung bình nhƣ bảng 3.2 27 Bảng 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc thời điểm khác môi trƣờng pH khác Độ dày Thời gian giải phóng thuốc ( giờ) pH CV 0.5 12 24 0.033 0.045 0.055 0.05 0.048 0.041 0.039 0.036 ± ± ± ± ± ± ± ± pH 0.001 0.0042 0.001 0.0021 0.002 0.001 0.002 0.0017 =2 0.028 0.031 0.034 0.035 0.025 0.023 0.018 0.017 ± ± ± ± ± ± ± ± 0.0012 0.0015 0.002 0.0025 0.001 0.0026 0.0021 0.0025 0.031 0.034 0.041 0.042 0.033 0.027 0.024 0.022 ± ± ± ± ± ± ± ± K (cm) 0.3 0.7 0.3 pH = 12 0.7 0.0012 0.0015 0.0017 0.001 0.0025 0.0021 0.0006 0.0017 0.02 0.027 0.029 0.031 0.021 0.019 0.017 0.015 ± ± ± ± ± ± ± ± 0.001 0.0012 0.001 0.0006 0.0006 0.0025 0.0015 0.0021 Dựa vào giá trị mật độ quang phổ thu đƣợc bảng 3.2, sử dụng phần mềm Excel 2010 để vẽ đồ thị biểu diễn OD giải phóng thuốc màng CVK Đồ thị giải phóng thuốc berberin đƣợc mô tả hình 3.6 28 0.06 Mật độ quang (OD) 0.05 pH2 (0.3cm) 0.04 pH2 (0.7cm) pH12 (0.3cm) 0.03 pH12 (0.7cm) 0.02 0.01 0.00 0.5 12 24 Thời gian (giờ) Hình 3.7 Đồ thị biểu diễn OD giải phóng thuốc Berberin màng CVK Dựa vào bảng 3.2 hình 3.7 thấy giá trị OD tăng dần theo thời gian đến thời điểm định giá trị OD giảm xuống, điều chứng tỏ tốc độ giải phóng thuốc tăng đến đạt cực đại thời điểm định chậm dần Mỗi môi trƣờng pH khác OD đạt cực đại thời điểm khác nhau, chủ yếu khoảng từ - 3.3.2 Tỉ lệ giải phóng dược chất màng môi trường pH khác khoảng thời gian khác Từ giá trị OD (y) trung bình bảng 3.2 thuốc berberin tiến hành giải phóng từ màng CVK- BH, thay vào phƣơng trình (1) tính đƣợc nồng độ berberin tƣơng ứng với khoảng thời gian Thay giá trị nồng độ beberin vừa tính đƣợc vào công thức (4) ta xác định đƣợc tỉ lệ giải phóng thuốc berberin màng CVK - BH độ dày, thời gian môi trƣờng pH khác nhƣ bảng 3.3 29 Bảng 3.3 Tỉ lệ thuốc berberin đƣợc giải phóng thời điểm lấy mẫu Độ Dày CVK Tỉ lệ thuốc berberin đƣợc giải phóng (%) pH 0.5 (cm) 29.28 12 24 45.06 59.51 59.89 58.89 54.13 54.53 53.63 ± ± ± ± ± ± ± ± pH = 1.27 3.09 1.26 2.20 2.18 1.27 2.18 1.89 24.99 30.38 36.02 39.5 29.71 28.78 24.04 23.72 0.3 0.7 ± ± ± ± ± ± ± ± 1.32 1.66 2.32 2.68 1.14 3.12 2.68 3.3 27 0.3 32.32 42.46 46.29 38.76 33.95 32.09 32.13 ± ± ± ± ± ± ± ± 1.17 1.28 1.30 1.13 2.32 2.22 0.98 1.30 15.29 24.85 28.94 33.2 23.07 21.8 20.36 18.75 pH = 12 0.7 ± ± ± ± ± ± ± ± 0.92 2.56 1.86 2.34 1.23 1.34 1.23 0.93 Dựa vào kết tính đƣợc bảng 3.3, sử dụng phần mềm Excel 2010 để vẽ đồ thị tỉ lệ thuốc berberin đƣợc giải phóng thời điểm lấy mẫu, tỉ lệ thuốc berberin đƣợc giải phóng đƣợc biểu diễn hình 3.7 3.8 30 Tỉ lệ thuốc giải phóng (%) 70 60 50 40 pH2 (0.3cm) 30 pH2 (0.7cm) 20 10 0 10 15 20 25 30 Thời gian (giờ) Tỉ lệ thuốc giải phóng (%) Hình 3.8 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH = 50 45 40 35 30 25 20 15 10 pH12 (0.3cm) pH12 (0.7cm) 10 20 30 Thời gian (giờ) Hình 3.9 Biểu đồ tỉ lệ giải phóng pH = 12 31 Dựa vào bảng 3.3 hình 3.8, hình 3.9 ta thấy: Trong khoảng đến đầu tỉ lệ giải phóng thuốc tăng nhanh, sau lƣợng thuốc giải phóng ít, tỉ lệ thuốc berberin giải phóng tăng không đáng kể Trong môi trƣờng khảo sát môi trƣờng đệm pH = màng có khả giải phóng thuốc tốt pH = 12 Ở pH = tỉ lệ giải phóng thuốc màng CVK 0.3cm 0.7cm đạt cực đại giờ, màng 0.3cm đạt tỉ lệ 59.89% ± 2.20% Màng 0.7cm đạt tỉ lệ 39.5% ± 2.68% So sánh giá trị tỉ lệ trung bình công cụ Data analysis với mức ý nghĩa α = 0.05, thu đƣợc kết P < 0.05, nhƣ khác tỉ lệ giải phóng thuốc sau màng có ý nghĩa thống kê Vậy pH = màng CVK 0.3cm có khả giải phóng thuốc tốt màng 0.7cm Ở pH = 12 tỉ lệ giải phóng thuốc màng CVK 0.3cm 0.7cm đạt cực đại giải phóng thuốc, màng CVK 0.3cm đạt tỉ lệ 46.29% ± 1.13%, màng CVK 0.7cm đạt tỉ lệ 33.2% ± 2.34% Qua kiểm định thống kê thu đƣợc P < 0.05 có nghĩa sai khác tỉ lệ giải phóng thuốc màng có ý nghĩa thống kê Vậy pH = 12 màng CVK 0.3cm có khả giải phóng thuốc tốt màng CVK 0.7cm Nhƣ kết luận môi trƣờng pH = 12, pH = màng CVK mỏng có khả giải phóng thuốc berberin tốt màng CVK dày 3.3.3 Đánh giá động dược học giải phóng thuốc Berberin từ màng CVK Với số liệu tính đƣợc bảng 6, sử dụng phần mềm DDSlover với mô hình cụ thể First order, Higuchi, Hixson - Crowel Korsmeyer - Peppas làm mô hình động học để phân tích dƣơc động học giải phóng berberin màng CVK ta thu đƣợc kết nhƣ bảng 3.4 32 Bảng 3.4 Hệ số tƣơng quan (R2), tốc độ giải phóng thuốc (k) trị số mũ giải phóng (n) môi trƣờng pH khác (n = 3) pH pH = Mẫu CVK k1 First order R2 kH pH =12 0.3cm 0.7cm 0.3cm 0.7cm 0.145 0.027 0.04 0.02 ± 0.0012 ± 0.009 ± 0.007 -16.015 ± 0.005 -6.7837 -16.7038 ± 0.0024 ± 0.017 ± 0.018 ± 0.009 17.716 9.246 11.455 7.366 ± 0.014 ± 0.002 -4.6694 -9.3022 -8.7154 -5.3341 ± 0.007 ± 0.015 ± 0.01 ± 0.008 0.042 0.008 0.011 0.006 ± 0.002 ± 0.001 ± 0.0012 ± 0.001 ± 0.098 -10 ± 0.018 Higuchi R2 Hixon kHC Crowel Korsyer R2 kKP -17.3566 R2 10.5587 ± 0.0291 ± 0.0135 ± 0.0124 45.58 30.977 34.896 23.466 ± 0.0032 ± 0.003 ± 0.0019 0.0567 0.0091 0.0012 ± 0.0033 ± 0.0038 ± 0.0049 0.091 0.033 0.013 0.0006 ± 0.0076 ± 0.0064 ± 0.0053 ± 0.0060 0.385 ± 0.0038 n -17.1069 ± 0.005 ± 0.0012 Peppas -8.1198 33 Theo nghiên cứu trƣớc đây, mô hình First order đại diện cho tỉ lệ giải phóng thuốc phụ thuộc vào nồng độ thuốc Mô hình Higuchi giả định việc giải phóng thuốc chế khuếch tán Mô hình Krosmeyer Peppas đƣa nhìn toàn diện tỉ lệ giải phóng thuốc tỉ lệ với trƣơng nở vật liệu mang thuốc, độ trƣơng nở vật liệu cao tốc độ giải phóng thuốc cao ngƣợc lại [26] Khi thuốc berberin giải phóng dung dịch đệm pH = 2, pH = 12 phù hợp với mô hình Korsmeyer - Peppas Những kết cho thấy khả ứng dụng mô hình Korsmeyer - Peppas cho trƣơng nở sợi cellulose màng CVK Trong hệ thống khuếch tán Fickian [29], n < 0.43 xảy giải phóng thuốc theo chế khuếch tán qua vật liệu, 0.43 < n < 0.85 giải phóng thuốc xảy ra, n > 0.85 thuốc giải phóng ăn mòn vật liệu Theo bảng 3.4 giá trị n thu đƣợc < 0.43 chứng tỏ có giải phóng thuốc theo chế khuếch tán, ăn mòn CVK trình giải phóng thuốc Việc giải phóng thuốc pH = lớn giải thích trƣơng nở màng CVK môi trƣờng khác khác nhau, môi trƣờng pH = màng CVK trƣơng nở nhiều tạo nhiều khoảng trống làm màng trở nên lỏng lẻo hơn, tạo điều kiện cho berberin khuếch tán qua lớp sợi cellulose nhiều Màng CVK đƣợc cấu tạo polimer cao phân tử bền nên ăn mòn xảy trình giải phóng thuốc Nhƣ tỉ lệ giải phóng thuốc berberin phụ thuộc vào môi trƣờng đệm pH khác nhau, trƣơng nở màng CVK 34 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Thu đƣợc màng CVK tinh khiết với độ dày 0.3cm 0.7cm - Các loại màng có độ dày 0.3cm có khả hấp thụ thuốc nhiều so với màng 0.7cm - Lƣợng thuốc giải phóng môi trƣờng pH = giải phóng thuốc đƣợc nhiều nhất, màng có độ dày 0.3cm có khả giải phóng thuốc lớn màng có độ dày 0.7cm - Kiểm tra đƣợc động học chế giải phóng berberin từ màng CVK theo mô hình Korsmeyer - Peppas cho thấy chế giải phóng thuốc phù hợp với mô hình Korsmeyer - Peppas, thuốc đƣợc giải phóng theo chế khuếch tán Kiến nghị Cần tiếp tục khảo sát thêm khả giải phóng thuốc berberin màng CVK tạo chủng A xylinum từ môi trƣờng chuẩn Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng loại thuốc khác màng CVK nhằm tăng tác dụng loại thuốc 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Y tế (2002), Dược điển Việt Nam III, Nhà xuất Y học Hà Nội, tr 33 - 35, 178 - 179 phụ lục (PL - 75, 76) Vũ Bình Dƣơng, Nguyễn Trọng Diệp, Nguyễn Thị Thùy, Hoàng Văn Lƣơng (2010), “Nghiên cứu bào chế viên nén Berberin giải phóng đích đại tràng”, tạp trí y - dƣợc học quân số (8), -12 Đặng Thị Hồng Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Acetobacter xylinum chế tạo màng sinh học (BC) Luận án thạc sỹ Sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007 Đặng Thị Hồng, Đinh Thị Kim Nhung (2007), Tuyển chọn chủng Acetobacter xylinum tạo màng sinh học (BC) Những vấn đề nghiên cứu khoa học sống Hội nghị khoa học toàn quốc lần Qui Nhơn 2007 Trang 728-731 Trần Công Khánh - vàng đắng - Tạp chí Dƣợc học - số - 1983, BYT xuất bản, tr Phan Quốc Kinh - Nghiên cứu Alcaloid chiết xuất từ thuốc Việt Nam - ĐH Dƣợc khoa Hà Nội, 1971, tr 10, tr 42 Nguyễn Thị Trinh Lan, Nguyễn Ngọc Chiến, Vũ Văn Tuấn Nghiên cứu bào chế viên nén Paracetamol 650 mg giải phóng kéo dài chứa pellet Tạp chí Dƣợc học - 10/2014 Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thanh Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng Tạp chí Dược học số 361/2006 trang 18 - 20 Nguyễn Liêm - Chiết xuất Berberin áp lực nóng - Tạp chí Dƣợc học, 1980, Bộ Y tế xuất bản, tr 10 36 10 Chu Văn Mẫn (2003), ứng dụng tin học sinh học, Nxb Đại Học Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Thị Nguyệt Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum cho màng Bacterial Cellulose làm mặt nạ dưỡng da Luận án thạc sỹ Sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2008 12 Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Nhƣ Quỳnh (1996), “Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum tạo màng Bacterial Cellulose ứng dụng điều trị bỏng ”, Tạp chí khoa học công nghệ, 50 (4), trang 453 - 462 13 Đề tài cấp (2006), “Nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylium”, Nguyễn Văn Thanh, Đại học Y dƣợc thành phố Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Văn Thanh, Huỳnh Thị Ngọc Lan (2006), ”Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng”,tạp chí Dƣợc học số (361/2006), trang 18-20 15 Hồ Đắc Trinh, Viện dƣợc liệu, chiết Berberin clorid vàng đắng dung dịch acid sulfuric loãng, Tạp chí Dƣợc học, 1983 - Bộ Y tế xuất bản, tr 19 Tài liệu tiếng anh 16 Almeida I.F et al (2014), “Bacteriaal cellulose membranes as drug delivery systems: An in vivo skin compatibility study”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 86(3), 332 - 336 17 Amin MCIM, Ahmad N et al (2012), “Bacterial cellulose film coating as drug delivery system: physicochemical, thermal and drug release 18 Bworm E (2007), Bacterial cellulose Thermoplastic polymer namocomposites, Master of sciencein chemical engineering, Washington State University 37 19 Jun Yin, Huili Xing, and Jianping Ye, Efficacy of Berberine in Patients with Type Diabetes, May 2009 20 Jun Yin, Jianping Ye, Weiping Jia Effects and mechanisms of Berberine in diabetes treatment, August 2012 21 Klemm D et al (2009), “Nanocellulose materials - different cellulose, different functionality”, Macromol Symp, 280, 60-71 22 Kong Wei-Jia et al (2008), “Combination of simvastatin with berberin improves the lipid-lowering efficacy”, Metabolism Clinical and Experimental, 57, pp 1029-1037 23 Kulkami S K (2008), “On the mechanism of simvastatin with berberin improves the lipid - lowering efficacy”, Metabolism Clinical and Experimental, 57, pp 1291029 - 1037 24 Lin Huang, Xiuli Chen, Thanh Nguyen Xuan, Huiru Tang, Liming Zhang and Yang Nano- cellulose 3D - networks as controlled- release drug carriers, 2013 25 Lina Fu, Yue Zhang, Chao Li, Zhihong Wu, Qi Zhuo, Xia Huang, Guixing Qiu, Ping Zhou and Guang Yang (2012), Skin tissue repair materials from bacterial cellulose by a multilayer fermantation method 26 Nguyen TX et al (2014), “Chitosan - coated nano - liposomes for the oral delivery of berberine hydrochloride”, J Mater Chem B, 2, 71497159 27 Pharmaceutical Press (1996), Martindale- The extra pharmacopoeia, 31thedition, pp 1678 28 Ryan Bradley, ND, MPH and Bill Walter, ND, Berberine in Diabetes, April 2012 29 Ritger P L, Peppas N A (1987) “A simple equation for description of solute release, Fickian and non - Fickian from release from non swellable devices in the form of slabs, spheres, cylinders or discs”, Journal of Controlled Release, (1), 23 - 26 38 30 Sing A et al (2010), “Berberin: Alkaloid with wide spectrum of pharmacological activities”, I Journal of Natural Products, 3, pp 64 - 75 31 Trovatti E et al (2012), “Bacterial cellulose membranes applied in topical and transdermal delivery of lidocaine hydrochloride and ibuprofen: in vitro diffusion studies”, Int J Pharm, 435(1), pp 83 - 87 32 White, K K, et al (1989), "Changes in equine carpal joint synovial fluid in response to the injection of two local anesthetic agents” The Cornell veterinarian 79 1, pp 25 - 38 33 Zhou - Xi - Qiao et al (2008), “Neuroprotective effects of berberin on stroke modes in vitro and vivo”, Neuroscience Letters, 477, pp 31 - 36 34 Yong Zhang Meirong Huo et al (2010) “DDSolver: An Add - In Program for Modeling and Comparison of Drug Dissolution Profiles” 39 ... màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tạo màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn đƣợc nạp thuốc nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin. .. - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc berberin từ hệ thống màng CVK đƣợc nạp thuốc berberin Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn. .. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Khả giải phóng thuốc berberin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng chuẩn Vật liệu nghiên cứu: Màng CVK, thuốc berberin
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc berberin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay