Khả năng nhận biết từ đồng nghĩa từ trái nghĩa của học sinh lớp 5 trong nhà trường tiểu học

56 24 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 16:19

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== VI THỊ THÙY DƢƠNG KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA CỦA HỌC SINH LỚP TRONG NHÀ TRƢỜNG TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS LÊ THỊ THÙY VINH HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài “ Khả nhận biết từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa học sinh lớp nhà trƣờng Tiểu học” em nhận đƣợc giúp đỡ ban chủ nhiệm khoa GDTH – Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, bạn sinh viên khoa đặc biệt cô giáo LÊ THỊ THÙY VINH – GV khoa Ngữ Văn Trƣờng ĐHSP Hà Nội Quan khóa luận , em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành cô giáo LÊ THỊ THÙY VINH- GV khoa Ngữ Văn – ngƣời tận tình hƣớng dẫn , giúp đỡ em hoàn thành khóa luận thời hạn Cũng qua đây, em xin gửi tới thầy cô giáo, em học sinh trƣờng Tiểu học Xuân Hòa - Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc trƣờng Tiểu học Đồng Xuân- Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc, thầy cô giáo bạn sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học giúp đỡ em hoàn thành kháo luận , em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô bạn Do tầm hiểu biết khả hạn chế, khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô bạn đọc Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Sinh viên Vi Thị Thùy Dương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình Hà Nội ngày 24 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vi Thị Thùy Dƣơng MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu………………………………………………… 5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở ngôn ngữ họctừ đồng nghĩa, trái nghĩa 1.2 Cơ sở tâm lí học 24 1.2.1 Tính cách học sinh Tiểu học 24 1.2.2 Nhận thức học sinh Tiểu học 25 1.2.3 Đời sống tình cảm học sinh Tiểu học 25 1.2.4 Ý chí học sinh Tiểu học 26 1.3 Vấn đề giảng dạy từ đồng nghĩa từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa nhà trƣờng Tiểu học…………………………………………………………… 27 Chƣơng 2: KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT HIỆN TƢỢNG ĐỒNG NGHĨA VÀTRÁI NGHĨA CỦA HỌC SINH LỚP TRONG NHÀ TRƢỜNG TIỂU HỌC 29 2.1 Thực trạng nhận biết từ đồng nghĩa trái nghĩa học sinh lớp nhà trƣờng Tiểu học 29 2.1.1 Kết số liệu thống kê 29 2.1.2 Phân tích số liệu thống kê…………………………………………….36 2.2 Một số giải pháp để nâng cao khả nhận biết từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa 40 2.2.1 Xây dựng cho học sinh cảm quan từ đồng nghĩa, trái nghĩa 41 2.2 Hƣớng dẫn học sinh nắm đƣợc điểm đồng đối lập từ cho 41 2.2.3 Từng bƣớc hình thành cho học sinh ý thức, nhu cầu, thói quen tích lũy từ đồng nghĩa, trái nghĩa 42 2.2.4 Giúp học sinh nâng cao khả nhận biết từ đồng nghĩa, trái nghĩa thông qua luyện dạng tập 44 2.2.5 Bồi dƣỡng khả nhận diện từ đồng nghĩa, trái nghĩa thông qua trò chơi học tập 47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục Tiểu học giữ vai trò tảng với mục đích nhiệm vụ trang bị sở ban đầu quan trọng cho ngƣời công dân, ngƣời lao động tƣơng lai Đó ngƣời"phát triển toàn diện, có tri thức, có tay nghề, có lực thực hành, tự chủ, sáng tạo " Đáp ứng yêu cầu đó, môn học Tiểu học trọng hình thành rèn luyện cho học sinh kĩ học tập Cùng với phân môn khác, môn Tiếng Việt trọng hình thành rèn luyện kĩ sử dụng tiếng Việt để phục vụ cho hoạt động học tập giao tiếp sống hàng ngày Một phân môn quan trọng Tiếng Việt phân môn luyện từ câu Phân môn luyện từ câu có nhiệm vụ cung cấp kiến thức sơ giản tiếng Việt rèn kĩ dùng từ đặt câu, mở rộng hệ thống hóa vốn từ, trang bị cho học sinh số hiểu biết từ đặt câu, rèn cho học sinh kĩ dùng từ đặt câu sử dụng dấu câu Đồng thời, thông qua phân môn này, giáo viên bồi dƣỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu, có ý thức sử dụng tiếng Việt cách văn hóa giao tiếp 1.2 Đồng nghĩa, trái nghĩa tƣợng có tính chất phổ quát từ vựng học nhiều ngôn ngữ Đặc biệt tiếng Việt, tƣợng độc đáo thú vị Xem xét đồng nghĩa – trái nghĩa giúp ngƣời sử dụng ngôn ngữ dùng ngôn ngữ với tƣ cách công cụ giao tiếp hữu hiệu Trong nhà trƣờng Tiểu học, vấn đề đồng nghĩa, trái nghĩa đƣợc giảng dạy chƣơng trình lớp với mục đích giúp học sinh nhận biết sử dụng tốt từ đồng nghĩa từ trái nghĩa, sở mở rộng phát triển vốn từ ngữ cho học sinh Tuy nhiên, việc giảng dạy đồng nghĩa, trái nghĩa với mục đích chƣa có kết toàn diện Với ý nghĩa đó, lựa chọn đề tài nghiên cứu “Khả nhận biết từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa học sinh lớp nhà trường Tiểu học” với mục đích giúp em có khả nhận biết từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa cách hiệu đồng thời có khả sử dụng tốt từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa trình học tập nhƣ thực tiễn sống Lịch sử vấn đề Hiện tƣợng đồng nghĩa, trái nghĩa tƣợng mang ý nghĩa phổ quát đƣợc nhiều nhà Việt ngữ học sâu tìm hiểu Hiện tƣợng đƣợc đƣa công trình từ vựng học nhƣ “Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt” Đỗ Hữu Châu, “Từ vựng học tiếng Việt” Nguyễn Thiện Giáp, “Từ vốn từ tiếng Việt đại” Nguyễn Văn Tu… Đỗ Hữu Châu “Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt” đề cập đến tƣợng đồng nghĩa, trái nghĩa phƣơng diện: chất đồng nghĩa, trái nghĩa, phân loại đồng nghĩa trái nghĩa, cấu tạo đơn vị đồng nghĩa, trái nghĩa Khác với quan niệm đồng nghĩa, trái nghĩa trƣớc đây, ông cho :“ Đồng nghĩa có phạm vi rộng khắp toàn từ vựng trước tiên từ đồng nghĩa phải có chung nét nghĩa, hay chúng phải trường nghĩa” hay “ Một nét nghĩa rộng phân hóa thành nét nghĩa hẹp hơn, bị phân hóa cách cực đoan thành hai cực ta có từ trái nghĩa” Nguyễn Thiện Giáp “Từ vựng học tiếng Việt” dành 20 trang viết để bàn tƣợng đồng nghĩa, trái nghĩa Ông đề cập đến vấn đề nhƣ khái niệm đồng nghĩa trái nghĩa, kiểu từ đồng nghĩa trái nghĩa vai trò chúng… Ông quan niệm: “ Từ đồng nghĩa từ có hình thức ngữ âm khác có quan hệ tương đồng nghĩa biểu niệm ; từ trái nghĩa từ có số nét nghĩa khái quát cấu trúc biểu niệm giống nhau, bên cạnh đó, bật lên nét nghĩa đối lâp” Tác giả Nguyễn Văn Tu “ Từ vốn từ tiếng Việt đại”khi bàn đồng nghĩa trái nghĩa theo tác giả: : “Từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống nhau, tên khác tượng… Những từ đồng nghĩa có chỗ chung việc định danh, bàn từ trái nghĩa tác giả trí với khái niệm: “ Từ trái nghĩa từ có ý nghĩa đối lập nhau” Trong sách khác, tác giả Nguyễn Văn Tu đề cập trực tiếp tới vấn đề đồng nghĩa Tiếng Việt Trong cuốn: “ Từ điển đồng nghĩa Tiếng Việt” ông đƣa khái niệm đồng nghĩa cách cụ thể : “ Từ đồng nghĩa từ có ý nghĩa biểu đạt giống gần giống nhau, thay cho số ngữ cảnh Nói rộng chúng từ khái niệm” Nhóm tác giả Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến “ Cơ sở ngôn ngữ học Tiếng Việt” bàn đồng nghĩa, trái nghĩa Khi nói vấn đề này, tác giả khẳng định: “ Từ đồng nghĩa từ tương đồng nghĩa, khác sắc thái âm có phân biệt với vài sắc thái ngữ nghĩa sắc thái phong cách “ Từ trái nghĩa từ có nghĩa đối lập quan hệ tương liên…” Thống với quan điểm nhà nghiên cứu khác, nhóm tác giả Dƣơng Kỳ Đức ( chủ biên ), Nguyễn Văn Dự, Vũ Quang Hào “ Từ điển trái nghĩa Tiếng Việt” khẳng định chất trái nghĩa đối lập nhƣng “ Trái nghĩa đối lập chất” Không sâu nghiên cứu từ đồng nghĩa, trái nghĩa Tiếng Việt nhƣng “ Dạy học từ ngữ Tiểu học” – Nxb Giáo dục 2002, nhóm tác giả Phan Thiều, Lê Hữu Tỉnh đƣa đƣợc khái niệm “ đồng nghĩa” , “ trái nghĩa” cách khái quát sở thống với ý kiến trƣớc, bên cạnh đƣa số lƣu ý hƣớng dẫn học sinh làm tập nhận biết, tập sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa Trong công trình nghiên cứu trên, nhận thấy hầu hết công trình nghiên cứu nghiên cứu trực tiếp từ đồng nghĩa, trái nghĩa đƣa khái niệm từ loại Xét chƣa có công trình nghiên cứu khả nhận diện từ đồng nghĩa , trái nghĩa cho học sinh Tiểu học Vì khẳng định đề tài nghiên cứu vấn đề mẻ cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài giúp học sinh nhận diện cách rõ ràng xác tƣợng đồng nghĩa, trái nghĩa qua tập phân môn Luyện từ câu chƣơng trình Tiểu học , từ nằm nâng cao khả nhận diện từ đồng nghĩa, trái nghĩa cho học sinh Tiểu học Đồng thời đề tài giúp giáo viên Tiểu học có phƣơng pháp rèn luyện kĩ nhận diện từ đồng nghĩa , trái nghĩa cho học sinh cách hiệu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận vấn đề từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa sở tập hợp lý giải ý kiến nhận xét tiêu biểu nhà Việt ngữ học đồng thời xem xét việc giảng dạy từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa nhà trƣờng Tiểu học -Tiến hành xem xét thực trạng nhận biết sử dụng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa học sinh nhà trƣờng Tiểu học thông qua phiếu điều tra -Đề xuất biên pháp cần thiết nhằm giúp học sinh có kĩ nhận diện diện từ đồng nghĩa , trái nghĩa chƣơng trình Tiểu học Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp điều tra: Điều tra nhận biết tƣợng đồng nghĩa trái nghĩa học sinh nhà trƣờng Tiểu học thông qua phiếu điều tra - Phƣơng pháp thống kê: tập hợp, thống kê kết điều tra - Phƣơng pháp phân tích- tổng hợp: + Phân tích tổng hợp tài liệu khoa học cần thiết để làm sở lí thuyết cho đề tài + Từ số liệu thống kê, tiến hành phân tích số liệu đƣa nhận định, đánh giá kết luận Phân tích tài liệu khoa học hợp laị thành sở lý luận đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài khả nhận diện sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa học sinh nhà trƣờng Tiểu học 5.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài xem xét khả nhận diện phân biệt từ đồng nghĩa , trái nghĩa học sinh qua tập phân môn Luyện từ câu chƣơng trình Tiểu học học sinh khối lớp trƣờng Tiểu học Đồng Xuân – Phƣờng Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài đƣợc cấu trúc thành chƣơng - Đối với dạng tìm từ đồng nghĩa đoạn văn + Trƣờng tiểu học Xuân Hòa: Số làm là: 73/80 = 91,25% + Trƣờng tiểu học Đồng Xuân: Số làm là: 62/70 = 88,57% - Đối với dạng tìm từ trái nghĩa đoạn văn + Trƣờng tiểu học Xuân Hòa: Số làm là: 75/80 = 93,75% + Trƣờng tiểu học Đồng Xuân: Số làm là: 63/70 = 90,00% Tuy nhiên số học sinh làm sai nhiều: - Đối với dạng tìm từ đồng nghĩa đoạn văn + Trƣờng tiểu học Xuân Hòa: Số làm sai là: 7/80 = 8,75% + Trƣờng tiểu học Đồng Xuân: Số làm sai là: 8/70 = 11,43% - Đối với dạng tìm từ trái nghĩa đoạn văn + Trƣờng tiểu học Xuân Hòa: Số làm sai là: 5/80 = 6,25% + Trƣờng tiểu học Đồng Xuân: Số làm sai là: 7/70 = 10,00% Nguyên nhân học sinh làm sai là: - Đối với dạng tập tìm từ đồng nghĩa đoạn văn + Học sinh chƣa đọc kỹ đề bài, nên không ý đến liệu Chính vậy, học sinh tìm đƣợc từ đồng nghĩa với từ “Mẹ” thiếu + Những từ nhƣ “Má”, “U”, “Bu”, “Bầm”, “Mạ”, từ địa phƣơng học sinh chƣa hiểu nghĩa chƣa đƣợc tiếp xúc nhiều - Đối với dạng tập tìm từ trái nghĩa đoạn văn + Học sinh chƣa đọc kỹ đề bài, nên không ý đến liệu Chính vậy, học sinh không tìm đƣợc từ trái nghĩa với đoạn thơ + Từ “ nghĩa” “ phi nghĩa” từ hán việt, học sinh không hiểu nghĩa từ 37 Dạng 2: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ cho trước Nhìn bảng thống kê kết khảo sát dạng tập hai trƣờng Tiểu học Xuân Hòa Tiểu học Đồng Xuân Chúng thấy số làm cao Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa : Ở dạng tập Tìm từ đồng nghĩa với từ cho trƣớc có 76/80 làm đúng, chiếm tỷ lệ 95,0 % Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân , kết đạt đƣợc thấp so với trƣờng Tiểu học Xuân Hòa nhƣng đạt đƣợc 90 % làm Bên cạnh làm tồn làm sai: Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa có 4/80 làm sai = 5,0 % làm sai Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân có 7/70 làm sai = 10% làm sai Ngoài làm sai có học sinh chƣa tìm đƣợc từ đồng nghĩa với từ cho trƣớc, bỏ trống làm Ở dạng Tìm từ trái nghĩa với từ cho trƣớc: Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa có 72/80 làm chiếm 90 % Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân có 61/70 làm chiếm 87,14 % Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa 10 % học sinh làm sai, Tiểu học Đồng Xuân 12,86 % học sinh làm sai Nguyên nhân học sinh làm sai gồm nguyên nhân sau đây: Dạng tập đa số học sinh hiểu đƣợc nghĩa từ Dạng 3: Bài tập xác định từ đồng nghĩa, trái nghĩa thành ngữ, tục ngữ Nhìn bảng thống kê kết khảo sát dạng tập hai trƣờng Tiểu học Xuân Hòa Tiểu học Đồng Xuân Chúng thấy số làm cao Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa : 38 Ở dạng tập Tìm từ đồng nghĩa với từ cho trƣớc có 75/80 làm đúng, chiếm tỷ lệ 93,75 % Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân , kết đạt đƣợc thấp so với trƣờng Tiểu học Xuân Hòa nhƣng đạt đƣợc 91,43 % làm Số lƣợng làm sai chiếm lƣợng nhỏ Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa có 5/80 làm sai = 6,25 % làm sai Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân có 6/70 làm sai = 8,57% làm sai Dạng 4: Bài tập xếp từ cho trước thành nhóm từ đồng nghĩa, trái nghĩa Đối với dạng khảo sát học sinh hai tập, tập xếp từ cho trƣớc thành nhóm từ đồng nghĩa, tập xếp từ cho trƣớc thành nhóm từ trái nghĩa kết thống kê cho thấy hai trƣờng tỷ lệ học sinh làm sai tƣơng đƣơng chiếm 10% tổng số khảo sát Cụ thể Bài tập xếp từ cho trƣớc thành nhóm từ đồng nghĩa Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa có 11/80 làm sai = 13,75% làm sai Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân có 12/70 làm sai = 17,14% làm sai Bài tập xếp từ cho trƣớc thành nhóm từ trái nghĩa Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa có 9/80 làm sai = 11,25% làm sai Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân có 8/70 làm sai = 11,43% làm sai Nguyên nhân học sinh làm sai gồm nguyên nhân sau đây: - Đề cho dài số lƣợng từ nhiều dẫn đến học sinh hay bị nhầm - Một số học sinh làm chƣa thực tập chung 39 Dạng 5: Bài tập viết đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa Kết thống kê cho thấy dạng tập viết đoạn văn sử dụng từ đồng nghĩa số lƣợng học sinh làm sai tƣơng đối cao Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa có 13/80 làm sai = 16,25% làm sai Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân có 12/70 làm sai = 17,14% làm sai Nguyên nhân sai: Do tập đƣa nâng cao tƣơng đối khó dẫn - đến số bạn học sinh không hiểu đề bị lạc đề Do khả viết văn bạn học sinh chƣa đƣợc cao, vốn từ - bị hạn chế Biết đƣợc nhƣợc điểm nên trƣớc cho học sinh làm viết đoạn văn sử dụng từ trái nghĩa phân tích giảng giải cho học sinh đồng thời cho học sinh nghe qua đoạn văn mẫu trƣớc làm nên kết khảo sát viết đoạn văn có sử dụng từ trái nghĩa cho kết cao Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa có 77/80 làm chiếm tỉ lệ 96,25% Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân có 64/70 làm chiếm tỉ lệ 91,43% Số lƣợng làm sai giảm xuống 3/80 Trƣờng Tiểu học Xuân Hòa 6/70 đống với Trƣờng Tiểu học Đồng Xuân 2.2 Một số giải pháp để nâng cao khả nhận biết từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa Trên sở kết khảo sát khả nhận diện tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa học sinh Tiểu học qua năm dạng tập với 150 học sinh đƣợc điều tra hai trƣờng Tiểu học Xuân Hòa Tiểu học Đồng Xuân thị xã Phúc Yên , tỉnh Vĩnh Phúc, phân tích kết điều tra dạng tập mạnh dạn đƣa số phƣơng pháp nhƣ đề xuất 40 số vấn đề nhằm nâng cao khả nhận diện tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa học sinh Tiểu học 2.2.1 Xây dựng cho học sinh cảm quan từ đồng nghĩa, trái nghĩa Muốn tìm xác đƣợc từ đồng nghĩa, trái nghĩa học sinh phải đƣợc trang bị khái niệm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa Vì giáo viên cần giúp học sinh nhận thức từ đồng nghĩa, trái nghĩ cách liên hệ thực tế, trực quan sinh động bƣớc đầu hình thành cho học sinh cảm quan từ đồng nghĩa, trái nghĩa - Giáo viên đƣa tranh giúp học sinh nhận thức cảm tính từ đồng nghĩa, trái nghĩa - Giáo viên giúp học sinh liên hệ thực tiễn, phân biệt từ đồng nghĩa, trái nghĩa: gầy – béo ( trái nghĩa), đẹp – xinh ( đồng nghĩa) - Ví dụ giáo viên đƣa hai tranh ngƣời cao, ngƣời thấp, đƣa hai màu đen trắng giới thiệu hai cặp từ trái nghĩa: đen – trắng, cao – thấp Từ học sinh nhận thức cảm tính đƣợc từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngƣợc Tƣơng tự nhƣ học sinh nắm đƣợc từ đồng nghĩa, trái nghĩa từ giống nét nghĩa ( biểu vật hay biểu niệm) Ví dụ : cao, dài giống khoảng cách đáng kêt không gian; xinh , đẹp – hình dáng ƣa nhìn ngƣời… 2.2 Hướng dẫn học sinh nắm điểm đồng đối lập từ cho Phƣơng pháp phƣơng pháp chủ yếu giúp học sinh làm tốt dạng tập “ xếp từ cho trƣớc thành cặp từ đồng nghĩa, trái nghĩa với nhau” Để làm tốt đƣợc điều giáo viên hƣớng dẫn học sinh: - Nắm đƣợc nghĩa từ 41 - Phân nhỏ thành nét nghĩa - Xếp từ chung nét nghĩa vào nhóm từ đồng nghĩa - Xếp từ có chứa nét nghĩa đối lập vào nhóm từ trái nghĩa Ví dụ : Khi giúp học sinh xác định cặp từ trái nghĩa cao- thấp, ngắndài, thƣờng học sinh hiểu đƣợc nét nghĩa đối lập khoảng cách tƣơng đối lớn- khoảng cách tƣơng đối nhỏ Giáo viên cần giúp học sinh phân hóa Hai nét nghĩa : nét nghĩa phƣơng hƣớng( theo chiều ngang- theo chiều dọc) nét nghĩa đối tƣợng( ngƣời: cao, thấp; vât: ngắn, dài…) 2.2.3 Từng bước hình thành cho học sinh ý thức, nhu cầu, thói quen tích lũy từ đồng nghĩa, trái nghĩa Từ nhận thức ban đầu từ đồng nghĩa, trái nghĩa giáo viên hƣớng dẫn học sinh làm tập cụ thể sở kết hợp dấu hiệu để tìm từ Qua hình thành cho học sinh nhu cầu sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa thói quen tích lũy loại từ Có nhƣ vốn từ đồng nghĩa, trái nghĩa học sinh đƣợc bổ sung ngày phong phú đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa thói quen tích lũy loại từ Có nhƣ vốn từ đồng nghĩa, trái nghĩa học sinh đƣợc bổ sung ngày phong phú đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng từ ngữ môi trƣờng hoạt động lứa tuổi Ví dụ: Những tập đồng nghĩa, trái nghĩa Loại tập vừa có tác dụng tăng cƣờng hiểu nghĩa từ thông qua so sánh, đôí chiếu, vừa có tác dụng tập hợp, tích luỹ từ thành chuỗi theo liên tƣỏng nghĩa Ví dụ: * Giáo viên: - Phòng đẹp Học sinh: - Phòng xấu Giáo Viên: Phòng hẹp Học viên: Phòng rộng Giáo viên: Phòng bẩn Học viên: Phòng 42 *Bài tập đặt câu với từ cho trước Kiểu chủ yêú rèn luyện kỹ viết: viết câu rời; đồng thời buộc ngƣòi học phải huy động, tìm tòi thêm từ ngữ mới, ôn tập củng cố từ ngữ có sẵn Ví dụ: Đặt câu, câu có sử dụng cặp từ trái nghĩa sau: - thật >< dối trá -khỏe >< yếu - hiền lành >< độc ác *Bài tập phân nhóm từ theo chủ đề Cho loạt từ (khoảng 10 đến 20 từ) yêu cầu học sinh: - Phân từ thành nhóm theo chủ để chung - Đặt tên cho nhóm (thực chất tên chủ để) Vi dụ: cho từ: áo, từ điển, cơm, pep si, sách, ghế, bánh rnỳ, nước, bút, 10, báo, 11 phở, 12 chuối, 13 đèn, 14 ti vi, 15 bia, 16 cam, 17 xe đạp, 18 chè, 19 bút, 20 giường Một số nhân tố hữu dụng việc tích lũy vốn từ học sinh Học sinh phân thành nhóm theo chủ đê nhỏ tuỳ theo xác định thân họ nhƣ: đồ vật, quả/ hoa quả, đồ ăn/ thức ăn, nƣớc uống Kiểu tập giúp học sinh tìm đƣợc, nhớ đƣợc củng cố từ thông qua việc quy chúng vào những chủ đề khác nhau, không hiểu đƣợc từ học sinh không làm tôt đƣợc nhiệm vụ phân loại xếp Nhƣ vậy, liên tƣởng từ vựng có vai trò nhƣ nhân tố tích cực trình tích luỹ vốn từ học sinh, từ hình thành cho học sinh ý thức nhu cầu thói quen tích lũy từ đồng nghĩa, trái nghĩa qua học sống để làm phong phú thêm vốn từ vựng 43 2.2.4 Giúp học sinh nâng cao khả nhận biết từ đồng nghĩa, trái nghĩa thông qua luyện dạng tập Học sinh Tiểu học thực thể hình thành phát triển cần quan tâm từ gia đình, nhà trƣờng xã hội Đặc biệt từ cha mẹ thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy lớp Tƣ em mang tính cụ thể, trừu tƣợng chóng nhớ nhƣng chóng quên Để giúp học sinh có kỹ tốt làm dạng tập nhận biết tìm từ đồng nghĩa , trái nghĩa giáo viên cần cho học sinh luyện tập nhiều thêm dạng tập nâng cao từ đồng nghĩa, trái nghĩa nhƣ: “ Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa đoạn văn”, “ Tìm từ trái nghĩa với từ cho trước”, “ Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa thành ngữ, tục ngữ”, “Bài tập xếp từ cho trước thành nhóm từ đồng nghĩa, trái nghĩa”, “ Viết đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa” Thông qua việc làm nhiều dạng tập học sinh dễ dàng nhận biết từ đồng nghĩa trái nghĩa cách linh hoạt mà ghi nhớ máy móc, rập khuôn Rèn luyện cho em kỹ làm tập, nâng cao khả nhận biết từ đồng nghĩa trái nghĩa cách hiệu Đúng nhƣ lời Bác Hồ dạy em : “ Học phải đôi với hành” Nếu học khái niệm lí thuyết mà không thực hành làm tập không hiêu việc dạy học Vì việc nâng cao khả nhận biết từ đồng nghĩa , trái nghĩa thông qua luyện dạng tập quan trọng Ví dụ : dạng tập sách giáo khoa Giáo viên đƣa thêm số tập khác sách nâng cao nhƣ: *Dạng 1: Tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa đoạn văn: - Bài tập tìm từ đồng nghĩa đoạn văn Mùa lúa chín đồngvàng xuộm lại Nắng nhạt ngả màu vàng hoe 44 Trong vườn, lắc lư chùm xoan vàng lịm không trông thấy cuống, chuối tràng hạt bồ đề treo lơ lửng Tô Hoài -Bài tập tìm từ trái nghĩa đoạn văn Gia đình có tất bốn người Gồm bố tôi, mẹ tôi, em Gia đình gia đình hòa thuận, kinh tế mức xóm được người khen ngợi Bố bác sĩ, năm ba sáu tuổi, đẹp trai, dáng người ông cao, gầy, khuân mặt chũ điền cao sang, tính tình vui tươi, hòa nhã Mẹ năm ba mươi tuổi, giáo viên trường cấp xã, mẹ có ngoại hình tính cách trái ngược với bố tôi, bà thấp, béo, khó tính, nghiêm khắc Mọi người xóm nói điểm trái ngước làm gia đình trở thành gia đình văn hóa Em trai học lớp 2, khuân mặt ngây thơ, sáng tinh nghịch Tôi có ngoại hình giống với bố tôi, dáng người mảnh khảnh, điển trai Tôi vui vẻ hòa đồng với ngưỡi xung quanh nên thường người yêu mến *Dạng Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ cho trƣớc: - Bài tập tìm từ đồng nghĩa với từ cho trước Tìm từ đồng nghĩa với: a cho:…………………………………………… b ném:…………………………………………… c giúp đỡ:……………………………………… d kết quả:……………………………………… - Bài tập tìm từ trái nghĩa với từ cho trước: Tìm từ trái nghĩa với từ cho trước: a thật >< ………………………………………… d cứng cỏi >
- Xem thêm -

Xem thêm: Khả năng nhận biết từ đồng nghĩa từ trái nghĩa của học sinh lớp 5 trong nhà trường tiểu học, Khả năng nhận biết từ đồng nghĩa từ trái nghĩa của học sinh lớp 5 trong nhà trường tiểu học, Khả năng nhận biết từ đồng nghĩa từ trái nghĩa của học sinh lớp 5 trong nhà trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay