Thiết kế trò chơi học tập trong dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 3

63 38 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 16:15

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - - TRƢƠNG THỊ MỸ HOA THIẾT KẾ TRÕ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS ĐỖ THỊ THU HƢƠNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo hƣớng dẫn khóa luận TS.Đỗ Thị Thu Hƣơng tận tình hƣớng dẫn em suốt trình thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Giáo dục Tiểu họcTrƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn BGH thầy cô giáo giảng dạy khối Trƣờng tiểu học Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhiệt tình giúp đỡ em trình tìm hiểu thực trạng sử dụng trò chơi học tập dạy học phân môn Luyện từ câu lớp Mặc dù có cố gắng, tìm tòi định, song chắn khóa luận không tránh khỏi hạn chế Vì vậy, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện Hà Nội, tháng năm 2017 Ngƣời thực Trƣơng Thị Mỹ Hoa LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ Giáo viên hƣớng dẫn TS Đỗ Thị Thu Hƣơng Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chƣa đƣợc công bố cong trình nghiên cứu trƣớc Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng nhƣ kết luận văn Hà Nội, tháng năm 2017 Ngƣời thực Trƣơng Thị Mỹ Hoa DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Dịch nghĩa CN Chủ ngữ ĐT Động từ GV Giáo viên HS Học sinh LTVC Luyện từ câu SGK Sách giáo khoa TT Tính từ VN Vị ngữ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học 1.1.2 Khái quát trò chơi 1.1.2.1 Khái niệm đặc trƣng trò chơi 1.1.2.2 Phân loại trò chơi 1.1.3 Trò chơi học tập 1.1.3.1 Trò chơi học tập chất trò chơi học tập 1.1.3.2 Đặc thù trò chơi học tập 1.1.3.3 Ý nghĩa trò chơi học tập dạy học Tiểu học 1.2 Cơ sở thực tiễn 10 1.2.1 Một số vấn đề dạy học phân môn Luyện từ câu lớp 10 1.2.1.1 Vị trí, nhiệm vụ phân môn Luyện từ câu 10 1.2.1.2 Chƣơng trình phân môn Luyện từ câu lớp 12 1.2.2 Thực trạng việc sử dụng trò chơi phân môn LTVC lớp 16 1.2.2.1 Nhận thức giáo viên vai trò, tác dụng việc sử dụng trò chơi dạy học phân môn LTVC lớp 16 1.2.2.2 Thực trạng việc sử dụng trò chơi học tập dạy học phân môn LTVC giáo viên 18 1.2.3 Thực tiễn việc sử dụng trò chơi dạy học phân môn LTVC lớp 19 Tiểu kết chƣơng 21 CHƢƠNG THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 22 2.1 Nguyên tắc lựa chọn thiết kế trò chơi 22 2.1.1 Nguyên tắc lựa chọn trò chơi 22 2.1.2 Nguyên tắc thiết kế trò chơi học tập 22 2.1.2.1 Nguyên tắc 1: Đảm bảo cho học sinh hiểu rõ yêu cầu, nội dung cách tổ chức chơi 22 2.1.2.2 Nguyên tắc 2: Đảm bảo phát huy đƣợc tính tích cực, độc lập, sáng tạo học sinh trình tổ chức trò chơi 22 2.1.2.3 Nguyên tắc 3: Đảm bảo tổ chức trò chơi cách tự nhiên không gò bó, gò ép 23 2.1.2.4 Nguyên tắc 4: Đảm bảo luân phiên trò chơi cách hợp lí 23 2.1.2.5 Nguyên tắc 5: Đảm bảo trò chơi với tinh thần “thi đua” đồng đội 23 2.2 Quy trình lựa chọn tổ chức trò chơi 24 2.3 Cấu trúc trò chơi học tập 26 2.4 Yêu cầu chung tổ chức trò chơi 27 2.4.1 Đối với giáo viên 27 2.4.2 Đối với học sinh 27 2.5 Lƣu ý tổ chức trò chơi 27 2.6 Thiết kế số trò chơi học tập đƣợc sử dụng phân môn Luyện từ câu lớp 29 2.6.1 Trò chơi “Truyền điện” 29 2.6.2 Trò chơi “Hỏi nhanh – Đáp giỏi” 30 2.6.3 Trò chơi “Tiếp sức” 31 2.6.4 Trò chơi “Trổ tài nhân hóa” 32 2.6.5 Trò chơi “Bông hoa đẹp nhất” 33 2.6.6 Trò chơi “Đúng – Sai” 34 2.6.7 Trò chơi “Đặt câu với từ cho trƣớc” 34 2.6.8 Trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng” 35 2.6.9 Trò chơi “Xếp từ theo nhóm” 36 2.6.10 Trò chơi “Giải ô chữ” 37 Tiểu kết chƣơng 38 CHƢƠNG THIẾT KẾ GIÁO ÁN THỬ NGHIỆM 39 KẾT LUẬN 50 3.1 Kết luận 50 3.2 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xu phát triển đất nƣớc đòi hỏi phải đào tạo nguồn nhân lực động, sáng tạo Đáp ứng yêu cầu đó, ngành giáo dục có đổi theo hƣớng tích cực hóa hoạt động học sinh, nhiều phƣơng pháp đƣợc vận dụng kết hợp với phƣơng pháp truyền thống nhằm tạo giáo dục toàn diện Sự đổi trƣớc hết phải thể bậc Tiểu học – móng nhà tri thức, tạo sở ban đầu bền vững cho em tiếp tục học bậc học Chính vậy, đòi hỏi ngƣời thầy phải đổi phƣơng pháp dạy học để giúp em tự chiếm lĩnh kiến thức học Đây nhiệm vụ quan trọng, cấp bách công tác dạy học Tiểu học Môn Tiếng Việt môn học có tầm quan trọng bậc môn học Tiểu học (đƣợc xem môn học công cụ) Bởi lẽ môn Tiếng Việt dạy cho em biết kiến thức ngôn ngữ giao tiếp mà giúp em giữ gìn tiếng mẹ đẻ, phân môn luyện từ câu nói riêng giúp làm giàu vốn từ cho học sinh, trang bị cho em số kiến thức từ, câu, cách sử dụng ngôn ngữ giao tiếp Tiếng Việt thứ tiếng giàu đẹp sáng mà lịch sử chứng minh “Tiếng Việt trở thành vũ khí dân tộc Việt Nam” Việc vận dụng phƣơng pháp trò chơi trình dạy học cần thiết Trò chơi xuất phát từ nội dung học hoạt động góp phần làm cho học sinh hứng thú, ham thích học tập tạo không khí phấn khởi tạo tâm thoải mái trƣớc học hay củng cố nắm kiến thức đƣợc học, kích thích tƣ sáng tạo rèn kĩ Nhƣ Giáo sƣ - Tiến sĩ Bùi Văn Huệ nhận định: “Khi giảng bài, cô giáo sử dụng đồ dùng học tập đẹp, màu sắc sặc sỡ, tổ chức trò chơi phong phú, em reo lên: “Đẹp !”, “Thích !” Do đó, giảng khô khan không tạo dựng cho học sinh cảm xúc tích cực mà làm cho em mệt mỏi, chán nản, căng thẳng.” [1] Đối với học sinh lớp 3, việc sử dụng hình thức trò chơi học tập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí em, đồng thời giúp em bộc lộ hết lực mình, gây hứng thú học Luyện từ câu Tuy nhiên, nguồn tƣ liệu: sách giáo viên, sách thiết kế giáo án, đƣa trò chơi chƣa có tính phong phú, rời rạc Một số trò chơi đòi hỏi cao công tác chuẩn bị không phù hợp với đặc điểm sở vật chất trƣờng học khiến giáo viên khó áp dụng, học sinh dễ gây nhàm chán, làm giảm hiệu tiết học Từ lí lựa chọn đề tài: “Thiết kế trò chơi dạy học phân môn Luyện từ câu lớp 3” Lịch sử nghiên cứu Vào kỉ XIX – đầu kỉ XX, nhiều nhà nghiên cứu nhƣ Phreben (Đức), M.Mentori (Ý), có ý tƣởng sử dụng trò chơi để làm phƣơng tiện dạy học Về sau ý tƣởng đƣợc tiếp tục phản ánh hàng loạt công trình nghiên cứu nhà giáo dục Liên Xô: A.P.Radina, A.P.Vsova, A.Navanhesova, A.L.Sovokia Trong trình đổi nội dung phƣơng pháp dạy học, nhiều nhà giáo dục nghiên cứu, tìm tòi, thiết kế nên trò chơi nhằm giáo dục toàn diện tạo hứng thú học tập cho em Tiêu biểu “Tổ chức hoạt động vui chơi Tiểu học nhằm phát triển tâm lực, trí tuệ, thể lực cho học sinh” Hà Nhật Thăng (chủ biên) [4] hay “150 trò chơi thiếu nhi” Bùi Sĩ Tụng, Trần Quang Đức (đồng chủ biên) [11] Các tài liệu đề cập rõ vai trò trò chơi, đƣa hoạt động vui chơi chung chung chƣa sâu vào ứng dụng trò chơi môn học cụ thể Đối với môn Tiếng Việt nói chung có nhiều công trình nghiên cứu ý kiến xoay quanh vấn đề “Trò chơi học tập” nhƣ việc “Vận dụng trò chơi học tập” vào dạy học Tiếng Việt Tiểu học nhƣ: Công trình nghiên cứu tác giả Vũ Khắc Tuân [12] nêu lên vấn đề bản: Đƣa trò chơi vào lớp học nhằm mục đích gì? Trò chơi đƣa vào lớp học? Trò chơi đƣợc sử dụng vào lúc nào? Tổ chức trò chơi học nhƣ nào? Các tác giả Trần Mạnh Hƣởng (chủ biên) biên soạn “Trò chơi học tập Tiếng Việt 3” [2] ý tới trò chơi cụ thể, phù hợp với phân môn, nhiên tác giả không sâu vào địa bàn, đối tƣợng HS để có gợi ý sử dụng trò chơi hợp lí Ở khối lớp 5, tác giả Đinh Thị Minh Vân (Website: minhvandinh.violet.vn) với công trình nghiên cứu: “Làm để vận dụng thiết kế trò chơi học tập Tiếng Việt lớp đạt hiệu quả” nêu lên yêu cầu, cách thức tổ chức trò chơi học tập Tiếng Việt thiết kế số trò chơi để vận dụng vào môn Tiếng Việt lớp Tóm lại: Điểm qua công trình nghiên cứu trò chơi học tập nói chung phân môn LTVC nói riêng thấy chủ yếu công trình vào diện rộng quan tâm giới thiệu trò chơi số ví dụ cách tổ chức Việc xem xét biện pháp cụ thể để tổ chức trò chơi dạy học phân môn LTVC cho đối tƣợng học sinh xác định chƣa có công trình sâu xem xét Mục đích nghiên cứu Thiết kế số trò chơi học tập dạy học phân môn LTVC Từ đó, góp phần đổi phƣơng pháp dạy học phân môn LTVC tiểu học theo hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS Nhiệm vụ nghiên cứu - Yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, HS đặt câu hỏi cho phận in đậm câu văn, HS dƣới lớp làm tập vào tập Đáp án: a Cái hình ảnh thân thuộc làng quê Việt Nam? b Ai chủ nhân tương lai Tổ quốc? c Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh gì? - GV chữa bài, nhận xét cho điểm - HS lắng nghe số HS Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhà tìm thêm từ - HS lắng nghe ngữ theo chủ đề: trẻ em, ôn tập mẫu câu Ai (cái gì, gì)-là gì? - Tổng kết học 42 GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 6: MỞ RỘNG VỐN TỪ TRƢỜNG HỌC DẤU PHẨY I MỤC TIÊU - Mở rộng vốn từ trƣờng học qua trò chơi ô chữ - Ôn tập cách dùng dấu phẩy II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Ô chữ nhƣ tập 1, viết sẵn bảng lớp giấy khổ lớn - chuông nhỏ, cờ thẻ nhóm - Chép sẵn câu văn tập vào bảng phụ giấy khổ lớn III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra cũ - GV gọi HS làm miệng tập 1,3 - HS lên bảng thực yêu LTVC tiết Mỗi HS làm cầu HS lớp theo dõi - GV nhận xét, cho điểm HS nhận xét Bài 2.1 Giới thiệu bài: - GV nêu mục tiêu học, ghi tên lên bảng 2.2 Hướng dẫn làm tập - HS lắng nghe ghi tên Bài 1: Trò chơi “Giải nhanh ô chữ” vào - Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu sâu từ theo chủ đề Trường học, hiểu nghĩa từ cần tìm Rèn cho HS tính nhanh nhẹn, xác - HS lắng nghe 43 - Chuẩn bị: Ô chữ - Tiến hành chơi theo luật - Thời gian chơi: 5-7 phút chơi Đáp án: - GV giới thiệu ô chữ bảng : Ô chữ theo Diễu hành chủ đề Trường học, hàng ngang từ Sách giáo khoa liên quan đến trƣờng học có nghĩa tƣơng Thời khóa biểu ứng đƣợc giới thiệu SGK Cha mẹ - Phổ biến luật chơi: Cả lớp chia làm đội Ra chơi chơi GV đọc lần lƣợt câu hỏi từ câu - Học giỏi 11 Sau GV đọc xong đội giành quyền Lười học trả lời cách rung chuông giơ thẻ Giảng nhóm Trả lời đƣợc 10 điểm sai 10 Thông minh không đƣợc điểm phải nhƣờng quyền 11 Cô giáo trả lời cho đội lại Đội giải đƣợc từ Ô hàng dọc: Lễ khai giảng hàng dọc đƣợc 20 điểm D S Á C H G I T H Ờ L Ê N L Ớ P I Ễ U H À N H Á O K H O A I K H O Á B I Ể U C H A M Ẹ R A C H Ơ I H Ọ C G I Ỏ I L Ƣ Ờ I G Ả N G B À I H Ọ C 10 T H Ô N G M I 11 C Ô G I I N H Á O - GV tổng kết điểm đội sau trò chơi - Thƣởng - phạt: Tuyên dƣơng đội thắng đội lại hát mà đội thắng yêu cầu 44 Bài 2: Ôn luyện cách dùng dấu phẩy - Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu tập - GV yêu cầu HS suy nghĩ tự làm - HS lên bảng làm bài, HS làm ý Đáp án: a Ông em, bố em em thợ mỏ b Các bạn kết nạp vào Đội ngoan, trò giỏi c Nhiệm vụ đội viên thực năm điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội giữ gìn danh dự Đội - GV chữa nhận xét HS - HS lắng nghe Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Dặn dò HS nhà tìm từ nói nhà trƣờng, luyện tập thêm cách sử dụng dấu phẩy 45 GIÁO ÁN LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 28 NHÂN HÓA - ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ? DẤU CHẤM, CHẤM HỎI, CHẤM THAN I MỤC TIÊU - Tiếp tục học nhân hóa - Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi: Để làm gì? - Ôn luyện dấu chấm, chấm hỏi, chấm than II CHUẨN BỊ - GV: bảng phụ viết đoạn văn tập - HS: VBT; SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra cũ: - Gọi HS kể anh hùng chống - HS lên bảng kể nhân vật anh giặc ngoại xâm mà em biết hùng - GV nhận xét khen ngợi - HS lắng nghe Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: - GV giới thiệu ghi tên lên - HS lắng nghe viết tên vào bảng 2.2 Hướng dẫn làm tập: Bài 1: - GV gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc trƣớc lớp, lớp theo dõi SGK - GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ - HS đọc thành tiếng, lớp theo 46 dõi - Trong câu thơ vừa đọc, - HS phát biểu ý kiến: Bèo lục bình tự cối vật tự xƣng gì? xƣng tôi, xe lu tự xƣng tớ - Cách xƣng hô nhƣ có tác dụng - Cách xƣng hô nhƣ làm cho gì? cảm thấy bèo lục bình xe lu nhƣ ngƣời bạn nói chuyện với - GV kết luận: Để cối, vật, - HS lắng nghe vật tự xƣng từ tự xƣng ngƣời nhƣ tôi, tớ, mình, cách nhân hóa Khi đó, thấy cối, vật, vật trở nên gần gũi, thân thiết với ngƣời nhƣ bạn bè Bài 2: Trò chơi “Hỏi nhanh – Đáp gọn”: - Gv gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc trƣớc lớp, lớp theo dõi SGK - Mục tiêu: + Rèn kĩ sử dụng câu hỏi trả - HS tiến hành chơi trò chơi theo luật lời HS (Đội Thỏ Trắng): Con phải đến + Luyện tƣ phản ứng nhanh bác thợ rèn để làm gì? - Chuẩn bị: Bảng phụ ghi nội dung HS (Đội Gấu Trúc): Con phải đến tập bác thợ rèn để xem lại móng - Cách tổ chức: HS (Đội Gấu Trúc): Cả vùng + Chia lớp thành đội Thỏ Trắng sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để Gấu Trúc làm gì? + Thời gian: phút HS (Đội Thỏ Trắng): Cả vùng 47 + Luật chơi: Lần lƣợt HS sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để đội Thỏ Trắng hỏi HS đội tƣởng nhớ ông Gấu Trúc trả lời ngƣợc lại Mỗi lần HS (Đội Thỏ Trắng): Ngày mai, đặt câu hỏi trả lời muông thú rừng mở hội thi ghi cho đội đƣợc 10 điểm Cứ chạy để làm gì? nhƣ thế, HS khác tiếp tục HS (Đội Gấu Trúc): Ngày mai, hết câu hỏi thời gian cho phép muông thú rừng mở hội thi Những em trả lời sai chậm chạy để chọn vật nhanh không đƣợc tính điểm Đội có số điểm cao chiến thắng + Cho HS chơi thử trƣớc chơi thật - Thƣởng – phạt: + Đội thắng đƣợc khen ngợi (vỗ tay) + Đội thua đƣợc nhắc nhở múa mà đội thắng yêu cầu Bài 3: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu trƣớc lớp, lớp theo dõi SGK - Yêu cầu HS lên bảng làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp bảng phụ, HS lớp tự làm làm vào Đáp án: vào Nhìn bạn Phong học Thấy em vui, mẹ hỏi: - Hôm đƣợc điểm tốt à? - Vâng Con đƣợc khen nhƣng 48 nhờ nhìn bạn Long Nếu không bắt chƣớc bạn không đƣợc thầy khen nhƣ Mẹ ngạc nhiên: - Sao nhìn bạn? - Nhƣng thầy giáo coc cấm nhìn bạn tập đâu ! Chúng thi thể dục mà! - GV gọi HS nhận xét làm - HS lớp nhận xét bạn bảng - Yêu cầu HS đổi để kiểm tra - HS đổi để kiểm tra chữa bạn bên cạnh cho bạn - GV nhận xét cho điểm HS - HS lắng nghe Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học, tuyên dƣơng - HS lắng nghe HS tích cực học - Dặn dò HS nhà đặt câu hỏi theo mẫu “Để làm gì?” sau trả lời câu hỏi - Chuẩn bị: Đặt trả lời câu hỏi “Bằng gì?” 49 KẾT LUẬN 3.1 Kết luận Vấn đề tích cực hóa học tập HS dạy học môn Tiếng Việt nói chung phân môn LTVC nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt, việc có tác dụng thúc đẩy phát triển trí tuệ HS, kích thích tƣ em, nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Việt Trong số biện pháp dạy học tích cực hóa, sử dụng trò chơi đƣợc xem kĩ thuật dạy học hiệu quả, nhằm tạo trình tƣơng tác, thu hút, động viên HS tham gia hợp tác để nâng cao tính chủ thể tự giác, tạo hội cho em thực hành vận dụng kinh nghiệm, tri thức học để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn LTVC Trò chơi loại hình hoạt động vui chơi có nhiều tác dụng học nói chung học LTVC lớp nói riêng Trò chơi tạo không khí vui tƣơi, hồn nhiên, sôi động học Nó kích thích trí tƣởng tƣợng, tò mò khám phá, ham hiểu biết học sinh Trò chơi không làm cho em hứng thú học tập mà giúp em tự tin hơn, có hội tự khẳng định tự đánh giá học tập Từ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học nói chung chất lƣợng phân môn LTVC nói riêng Việc sử dụng trò chơi dạy học phân môn LTVC có nhiều tác dụng, nhiên sử dụng không nên lạm dụng, sử dụng thời gian ngắn nhƣ khởi động tiết học, giới thiệu số nội dung để củng cố vấn đề Nếu tiết học thấy tình trạng HS mệt mỏi sử dụng trò chơi học tập để giúp HS thay đổi trạng thái, láy lại tinh thần học tập, việc sử dụng trò chơi dạy học phân môn LTVC vừa giúp HS thấy thoải mái, vừa phát huy tính tự lực em đồng thời có điểm tựa để ghi nhớ kiến thức học thông qua nội dung chơi 50 Đề tài thiết kế số trò chơi tổ chức cho học sinh phân môn LTVC lớp nhƣ: Trò chơi tìm từ nhanh, truyền điện, – sai, trò chơi giải ô chữ, xếp từ theo nhóm, nhanh – đúng,… Qua trò chơi em tiếp thu kiến thức cách tự giác, tích cực, giúp em rèn luyện củng cố kiến thức đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm đƣợc tích lũy qua hoạt động chơi Việc thiết kế giáo án thử nghiệm cho thấy trò chơi học tập hoàn toàn phù hợp để áp dụng dạy học phân môn LTVC lớp 3, giúp cho HS chủ động tham gia vào trình học tập, làm cho HS thực trở thành chủ thể hoạt động học, chứng minh đƣợc tính đắn giả thuyết khoa học mà đề tài đặt 3.2 Kiến nghị - Về sở vật chất: Lớp học phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho trình học tập - Về phía nhà trƣờng cấp quản lý: Các cấp quản lí chuyên môn tạo điều kiện, khuyến khích GV chủ động việc khai thác nội dung, sáng tạo xây dựng kiểu tập phù hợp để giúp HS tham gia học cách tích cực chủ động Cung cấp tài liệu nghiên cứu Tiếng Việt Tổ chức chuyên đề giảng dạy phân môn LTVC - Về phía giáo viên: GV cần nghiên cứu tùy theo số lƣợng HS lớp giảng dạy, điều kiện sở - vật chất để tổ chức trò chơi cho phù hợp với đặc điểm lớp học, thƣờng xuyên đổi phƣơng pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh GV cần đầu tƣ nhiều thời gian, công sức công tác chuẩn bị lên lớp, cần nghiên cứu dự kiến loại trò chơi, yêu cầu nhƣ kịch 51 lớp Trong trình dạy học GV cần yêu cầu HS nghiêm túc học tập thƣờng xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị học tập học sinh nhà, phải chuẩn bị phiếu theo dõi trình học tập HS làm sở cho việc kiểm tra, đánh giá đƣợc khách quan hơn, tạo động học tập tốt cho HS 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Huệ (2006), Giáo trình tâm lí học Tiểu học, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Trần Mạnh Hƣởng (chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Lê Phƣơng Nga (2004), Trò chơi học tập Tiếng Việt 3, Nhà xuất Giáo dục Lê Phƣơng Nga – Đặng Kim Nga, Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục Hà Nhật Thăng (2001), Tổ chức hoạt động vui chơi Tiểu học nhằm phát triển tâm lực, trí tuệ thể lực cho học sinh, Nhà xuất Giáo dục Hà Nhật Thăng, Nguyễn Dục Quang, Lê Thu Thủy (2003), Tổ chức hoạt động vui chơi Tiểu học nhằm phát triển tâm lực, trí tuệ thể lực cho học sinh, Nhà xuất Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo – Dự án phát triển giáo viên Tiểu học (2007), Dạy học Luyện từ câu Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2007), Hỏi đáp dạy học Tiếng Việt 3, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2007), Sách giáo khoa Tiếng Việt tập 1, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2007), Sách giáo khoa Tiếng Việt tập 2, Nhà xuất Giáo dục 10 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) (2007), Hỏi đáp dạy học Tiếng Việt 3, Nhà xuất Giáo dục 11 Bùi Sĩ Tụng, Trần Quang Đức (2006), 150 trò chơi thiếu nhi, Nhà xuất Giáo dục 12 Vũ Khắc Tuân (2004), Trò chơi thực hành Tiếng Việt 2, Nhà xuất Giáo dục 53 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xin thầy (cô) vui lòng cho ý kiến vấn đề sau: Đánh dấu x vào  trước ý kiến thầy (cô) lựa chọn Câu 1: Thầy, cô cho biết cần thiết việc sử dụng trò chơi học tập dạy học phân môn Luyện từ câu lớp nhƣ nào?  Rất cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết Câu 2: Theo thầy, cô sử dụng trò chơi học tập dạy học phân môn LTVC có tác dụng nhƣ nào? (Khoanh tròn vào số lựa chọn: 5: Rất tác dụng; 4: Tác dụng; 3: Bình thƣờng; 2: Không tác dụng lắm; 1: Hoàn toàn tác dụng) Các tác dụng việc sử dụng trò chơi học tập Mức độ Tập trung ý học sinh Hình thành không khí vui vẻ, hứng khởi học tập Học sinh hiểu nắm kiến thức sâu 5 5 Rèn luyện trí nhớ cho HS Phát triển tƣ sáng tạo, tìm tòi HS Các ý kiến khác (nếu có) Hình thành xúc cảm, động cơ, hứng thúc học tập môn học tạo môi trƣờng thuận lợi học tập Rèn luyện kĩ tƣơng tác, phối hợp giải nhiệm vụ học tập học sinh với học sinh Nâng cao tƣơng tác GV với HS trình dạy học Rèn luyện cho HS kĩ làm việc nhóm, kĩ ứng xử học tập Câu 3: Mức độ sử dụng trò chơi học tập dạy học phân môn LTVC môn Tiếng Việt lớp nhƣ nào?  Rất thƣờng xuyên  Thƣờng xuyên  Thỉnh thoảng  Ít  Không Câu 4: Đánh giá thầy, cô nhƣ học sinh tham gia trò chơi giáo viên đƣa ra?  Hào hứng tham gia trò chơi  Đọc sách để thực trò chơi  Thảo luận với bạn để giải trò chơi  Tìm cách để đối phó với giáo viên  Phớt lờ, không quan tâm đến trò chơi Hoạt động khác: Câu 5: Trong dạy học phân môn LTVC, xây dựng sử dụng trò chơi học tập, thầy (cô) thƣờng vào vấn đề để xây dựng trò chơi cho học sinh?  Căn vào nội dung học  Căn vào hình thức phƣơng pháp học tập  Căn vào số lƣợng học sinh lớp  Căn vào không khí học tập lớp học  Căn vào trình độ, khả hiểu biết học sinh  Căn vào diễn biến trình dạy học Ý kiến khác: Câu 6: Thầy, cô cho biết hiệu việc sử dụng trò chơi học tập dạy học phân môn LTVC nhƣ nào?  Rất hiệu  Hiệu  Bình thƣờng  Không hiệu  Hoàn toàn không hiệu Câu 7: Thầy, cô cho biết thuận lợi khó khăn xây dựng sử dụng trò chơi học tập dạy học phân môn LTVC lớp gì? - Thuận lợi: - Khó khăn: Câu 8: Theo ý kiến thầy, cô làm để nâng cao hiệu sử dụng trò chơi học tập dạy học phân môn LTVC lớp đƣợc tốt hơn? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Thầy, Cô ... loại trò chơi 1.1 .3 Trò chơi học tập 1.1 .3. 1 Trò chơi học tập chất trò chơi học tập 1.1 .3. 2 Đặc thù trò chơi học tập 1.1 .3. 3 Ý nghĩa trò chơi học tập dạy học. .. tiễn 1.2.1 Một số vấn đề dạy học phân môn Luyện từ câu lớp 1.2.1.1 Vị trí, nhiệm vụ phân môn Luyện từ câu a Vị trí, ý nghĩa phân môn Luyện từ câu Tiểu học Phân môn LTVC phân môn có vị trí đặc biệt... sở thực tiễn đề tài - Thiết kế trò chơi học tập dạy học phân môn LTVC lớp - Thiết kế số giáo án LTVC lớp có sử dụng trò chơi học tập Đối tƣợng nghiên cứu - Trò chơi học tập Phạm vi nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế trò chơi học tập trong dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 3, Thiết kế trò chơi học tập trong dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 3, Thiết kế trò chơi học tập trong dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay