Xây dựng hệ thống bài tập câu cầu khiến cho học sinh lớp 4 theo quan điểm giao tiếp

80 22 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 16:09

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRẦN THỊ DIỆU LY XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÂU CẦU KHIẾN CHO HỌC SINH LỚP THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: PPDH Tiếng Việt Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HOÀNG THỊ THANH HUYỀN HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô tổ môn Tiếng Việt, Ban chủ nhiệm khoa Giáo dục Tiểu học, Ban giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu nhƣ hoàn thành khóa luận Đặc biệt, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo - TS Hoàng Thị Thanh Huyền tận tình hƣớng dẫn em suốt trình thực đề tài Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè động viên, ủng hộ, giúp đỡ em nhiều suốt thời gian hoàn thành khoá luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế nhƣ hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót định mà thân chƣa thấy đƣợc Em mong đƣợc góp ý quý thầy giáo, cô giáo để khóa luận đƣợc hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Ngƣời thực Trần Thị Diệu Ly LỜI CAM ĐOAN Khóa luận đƣợc hoàn thành dƣới hƣớng dẫn nhiệt tình TS Hoàng Thị Thanh Huyền cố gắng thân Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Trong nghiên cứu kế thừa thành khoa học, nhà nghiên cứu Các số liệu, cứ, kết nêu khóa luận trung thực Đề tài chƣa đƣợc công bố công trình khoa học khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam đoan Hà nội, tháng năm 2017 Ngƣời thực Trần Thị Diệu Ly QUY ƢỚC VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh SGK Sách giáo khoa SHD Sách hƣớng dẫn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỎ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Lí thuyết giao tiếp 1.1.2 Lí thuyết câu cầu khiến 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 32 1.2.1 Nội dung chương trình 32 1.2.2 Thực trạng dạy kiểu câu cầu khiến môn Tiếng Việt Tiểu học 34 Chƣơng VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP VÀO VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÂU CẦU KHIẾN CHO HỌC SINH LỚP 39 2.1 Hệ thống tập cầu khiến chƣơng trình Tiếng Việt lớp 39 2.1.1 Thống kê 39 2.1.2 Nhận xét 41 2.2 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 42 2.2.1 Nguyên tắc giao tiếp 42 2.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với nội dung chương trình 43 2.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức phát huy tính sáng tạo học sinh 44 2.3 Quy trình xây dựng tập câu cầu khiến cho học sinh lớp 45 2.4 Đề xuất xây dựng hệ thống tập câu cầu khiến cho học sinh lớp 47 2.4.1 Xây dựng hệ thống tập câu cầu khiến theo quan điểm giao tiếp gắn với chủ điểm ngữ cảnh 47 2.4.2 Xây dựng hệ thống tập câu khiến theo quan điểm giao tiếp thông qua phân môn Tập làm văn 49 2.4.3 Xây dựng hệ thống tập câu cầu khiến theo quan điểm giao tiếp thông qua phân môn Tập đọc 50 2.4.4 Xây dựng hệ thống tập giúp học sinh nhận diện sử dụng mục đích diễn đạt câu cầu khiến 51 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 53 3.1 Mục đích thực nghiệm 53 3.2 Đối tƣợng thực nghiệm 53 3.3 Nội dung thực nghiệm 54 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thế giới ngày có thay đổi sâu sắc mặt: xu toàn cầu hóa, việc chuyển sang "nền kinh tế tri thức" có vai trò định đến phát triển kinh tế, phát triển nhƣ vũ bão khoa học công nghệ Những thay đổi không tác động mạnh mẽ đến giáo dục việc đổi mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, hình thức dạy học mà đặt cho giáo dục thách thức lớn đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lƣợng cao để hội nhập quốc tế Đất nƣớc ta thực chiến lƣợc đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa đại hóa điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trong việc đổi mới, ngƣời khâu đột phá, có tính định Dĩ nhiên khẳng định vai trò giáo dục quan trọng cho phát triển tƣơng lai nhân loại, đặc biệt giáo dục Tiểu học - bậc học tảng - nơi ƣơm mầm nuôi dƣỡng tài năng, chủ nhân tƣơng lai đất nƣớc Ở bậc Tiểu học, em có hiểu biết, có kiến thức vững sau em có đà phát triển Ở bậc Tiểu học, với môn học khác, Tiếng Việt môn học quan trọng, chiếm nhiều thời lƣợng có tính tích hợp cao Môn Tiếng Việt Tiểu học có nhiệm vụ hình thành lực ngôn ngữ cho học sinh thể bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết Môn Tiếng Việt sở để em học môn học khác Ngoài môn học công cụ hữu hiệu hoạt động giao tiếp học sinh, giúp học sinh tự tin chủ động hòa nhập hoạt động học tập trƣờng học, giúp học sinh hình thành rèn luyện kĩ Tiểu học Và thông qua giáo dục em tƣ tƣởng, tình cảm sáng, lành mạnh góp phần hình thành phẩm chất quan trọng ngƣời để thực nhiệm vụ đặt hệ thống giáo dục quốc dân Hiện nay, chƣơng trình Tiếng Việt bậc Tiểu học nhấn mạnh vào định hƣớng: dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếp Trong dạy học Tiếng Việt, giao tiếp mục đích việc dạy học, nguyên tắc đạo việc dạy học, đồng thời phƣơng pháp phƣơng tiện để tổ chức hoạt động học tập học sinh Dạy Tiếng Việt theo định hƣớng giao tiếp vừa hƣớng đƣợc học sinh nắm đƣợc kiến thức lí thuyết Tiếng Việt vừa ý đến rèn luyện phát triển bốn kĩ ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) hoạt động giao tiếp đƣợc cụ thể dần Dạy học theo định hƣớng giao tiếp tạo đƣợc tình giao tiếp khác để kích thích động nhu cầu giao tiếp học sinh đồng thời góp phần rèn luyện thao tác tƣ duy, nâng cao vốn hiểu biết Tiếng Việt, văn hóa, xã hội, tự nhiên Việt Nam nƣớc Một số phải kể đến dạy học câu cầu khiến Tuy nhiên, dạy lí thuyết câu cầu khiến, giáo viên thƣờng trọng đến việc hình thành cho học sinh khái niệm, cấu tạo câu cầu khiến mà chƣa quan tâm tới việc dạy học sinh kĩ sử dụng câu cầu khiến theo mục đích Việc học học sinh nghiêng hình thức, chủ yếu nhận biết cấu tạo câu cầu khiến mà không trọng đến việc sử dụng câu cầu khiến mục đích giao tiếp Điều dẫn đến việc lựa chọn nội dung, hình thức phƣơng pháp dạy học chƣa phù hợp, hiệu dạy học chƣa cao Trên thực tế, có nhiều ngƣời dành thời gian để xây dựng hệ thống tập câu khiến, nhƣng chƣa có sâu vào nghiên cứu tập câu khiến theo quan điểm giao tiếp Xuất từ tất lí trên, lựa chọn vấn đề "Xây dựng hệ thống tập câu khiến cho học sinh lớp theo quan điểm giao tiếp" làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu Câu Tiếng Việt đƣợc phân chia theo nhiều tiêu chí: Theo cấu tạo ngữ pháp, có kiểu: câu đơn, câu phức, câu ghép, câu đặc biệt; theo mục đích dùng câu, có kiểu: câu kể (câu tƣờng thuật), câu hỏi (câu nghi vấn), câu cảm (câu cảm thán), câu khiến (câu cầu khiến), theo tình thái, có câu khẳng định, câu phủ định… Nhƣ thế, câu cầu khiến kiểu câu phân chia theo mục đích nói Ngữ pháp truyền thống có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến câu cầu khiến chủ yếu xoay quanh vấn đề "phân loại câu theo mục đích phát ngôn" Đó việc xác định mục đích giao tiếp kiểu câu dấu hiệu hình thức điển hình tƣơng ứng để khảo sát đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa câu Từ cuối năm 80 trở lại đây, Việt Nam, vấn đề hành động ngôn ngữ thu hút đƣợc quan tâm nhà ngôn ngữ học Các công trình nghiên cứu hành động ngôn ngữ nói chung hành động cầu khiến nói riêng đƣợc xem xét từ góc độ ngữ dụng Ngữ dụng học chuyên ngành ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ mối quan hệ với ngƣời sử dụng, mục đích sử dụng, tức nghiên cứu vấn đề liên quan đến hoạt động giao tiếp mà câu cầu khiến câu thể hành động tƣơng tác rõ Về mặt lí luận, số công trình khoa học nhà ngôn ngữ học nghiên cứu kiểu câu chia theo mục đích nói đề cập đến câu cầu khiến nhƣ: Ngữ dụng học Nguyễn Đức Dân, Đại cương ngôn ngữ học tập 2, phần viết ngữ dụng học Đỗ Hữu Châu [5], Câu Tiếng Việt Cao Xuân Hạo - Hoàng Xuân Tâm - Nguyễn Văn Bằng - Bùi Tất Tƣ Hoặc chọn câu cầu khiến làm đối tƣợng nghiên cứu nhiều góc độ khác nhau: Câu cầu khiến Tiếng Việt PGS TS Chu Thị Thủy An [2], Ngữ pháp - ngữ nghĩa lời cầu khiến Tiếng Việt PGS TS Đào Thanh Lan [8], Về mặt dạy học, số công trình nghiên cứu câu, kiểu câu chia theo mục đích nói nhƣ : Câu Tiếng Việt việc luyện câu cho học sinh Tiểu học Nguyễn Quý Thành, Dạy học dấu câu Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học TS Trần Thị Hiền Lƣơng, đề cập đến việc dạy học câu cầu khiến Trong năm gần đây, nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu đến việc dạy học Tiếng Việt Tiểu học nhƣ: Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học (2 tập) PGS Lê Phƣơng Nga - Nguyễn Trí, Đại học Sƣ phạm Hà Nội; Giáo trình phương pháp dạy học Tiếng Việt (2 tập) GS.TS Lê Phƣơng Nga - GS.TS Lê A - TS Lê hữu Tính - TS Đỗ Xuân Thảo - Ths Đặng Kim Nga, Đại học Sƣ phạm Hà Nội [10], Tác giả Nguyễn Trí với " Một số vấn đề dạy học theo quan điểm giao tiếp Tiểu học" [25], tác giả Phan Phƣơng Dung Đặng Kim Nga với " Hoạt động giao tiếp với việc dạy học Tiếng Việt Tiểu học", công trình nghiên cứu " Dạy học Tiếng Việt Tiểu học theo quan điểm giao tiếp thông qua hệ thống tập" Đại học Vinh cụ thể hóa quan điểm giao tiếp vào trình dạy học Tiểu học Quan điểm tác giả Hoàng Trọng Phiến câu cầu khiến nhƣ sau: So với câu kể câu hỏi câu cầu khiến dấu hiệu ngữ pháp đặc biệt số phƣơng tiện hƣ từ ngữ điệu Câu cầu khiến nêu lên ý muốn chủ thể phát ngôn yêu cầu ngƣời nghe đáp lại hành động Do câu cầu khiến gắn liền với ý nghĩa hành động Nội hàm khái niệm cầu khiến bao gồm mời mọc, yêu cầu, mệnh dùng dấu chấm Còn câu khiến truyện kể, thơ, tập đọc thƣờng có dấu chấm than cuối câu - Gọi nhóm gián phiếu lên bảng - Nhận xét làm nhóm bạn Các nhóm khác nhận xét - Gọi nhóm khác đọc câu - đến đại diện đọc khiến mà nhóm tìm đƣợc Ví dụ: + Hãy viết đoạn văn nói lợi ích loài mà em biết (TV4 tập 2, trang 53) + Bài Ga-vrot chiến lũy - Vào ngay! - Tí ti thôi! - Ga - vrot nói + Bài Vƣơng quốc vắng nụ cƣời - Dẫn vào! Đức vua phấn khởi lệnh - Hãy nói cho ta biết cháu cƣời đƣợc! - Nói đi, ta trọng thƣởng – Nhận xét khen ngợi nhóm tìm nhanh Bài 3: -Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thành tiếng yêu cầu trƣớc lớp - Tổ chức cho HS hoạt động theo cặp - HS ngồi bàn, nói câu khiến, sửa chữa cho Mỗi HS đăt câu theo tình với 60 bạn, với anh (chị), với thầy (cô) giáo - Gợi ý: Khi đặt câu khiến em phải ý đến đối tƣợng yêu cầu, đề nghị mong muốn, bạn lứa tuổi, anh chị ngƣời lớn tuổi hơn, với thầy cô giáo bậc - Gọi HS đọc câu đặt GV ý - HS tiếp nối đọc câu đặt sửa lỗi cho HS trƣớc lớp Ví dụ: + Em xin phép cô cho em vào lớp ạ! + Cho mƣợn bút chì lát nhé! + Bạn nhanh lên đi! + Anh sửa cho em bút với! + Chị giảng cho em toán nhé! + Thƣa cô, cô giảng cho em toán với ạ! -GV nhận xét làm HS Củng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà xem học thuộc nội dung cần ghi nhớ, chuẩn bị sau: Cách đặt câu khiến BÀI: CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN 61 1.Mục tiêu - Kiến thức: HS hiểu đƣợc câu khiến - Kĩ năng: Luyện tập đặt câu khiến tình khác nhau` - Thái độ : nói câu khiến với giọng điệu phù hợp Chuẩn bị : - Giấy khổ to bút - Bảng lớp viết sẵn bảng…sau Nhà vua ……… Hoàn lại ……… Long Vƣơng gƣơm cho ……… Nhà vua hoàn lại gƣơm cho Long ……… vƣơng ……… ……… ……… Nhà vua hoàn lại gƣơm cho Long ……… Vƣơng ……… Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Hoạt động học A.Kiểm tra cũ -Gọi HS lên bảng yêu cầu -2 HS lên bảng làm HS đặt câu khiến -Gọi HS dƣới lớp đọc đoạn văn -2 HS đọc trƣớc lớp,lớp có sử dụng câu khiến theo dõi để nhận xét đoạn văn bạn -Gọi HS đọc thuộc lòng phần ghi -2 HS đọc thuộc lòng 62 nhớ câu khiến SGK -Gọi HS nhận xét bạn làm -Nhận xét bảng -Nhận xét, cho điểm HS -Lắng nghe B Dạy học Giới thiệu -GV giới thiệu bài: thƣờng ngày, -Lắng nghe giao tiếp, ta thƣờng dùng câu khiến Nhƣng làm để tạo câu khiến phù hợp với tình khác sống, học hôm giúp em điều 2.Tìm hiểu ví dụ -Gọi HS đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc thành tiếng yêu cầu bài đọc tập trƣớc lớp -GV hỏi +Động từ câu: Nhà vua hoàn +Động từ từ hoàn gƣơm lại cho Long Vƣơng từ nào? -GV tổ chức cho HS làm mẫu trƣớc -HS làm mẫu theo hƣớng dẫn lớp GV nêu yêu cầu: GV Ví dụ: + Hãy thêm từ thích hợp vào +Nhà vua hoàn gƣơm lại cho Long trƣớc động từ để câu kể thành Vƣơng câu khiến + Hãy thêm từ thích hợp vào +Nhà vua hoàn gƣơm lại cho Long cuối câu để câu kể thành câu Vƣơng 63 khiến - Yêu cầu HS làm bài.Nhắc HS - HS làm bảng lớp.HS dƣới cần viết từ cần thêm vào đầu, giữa, lớp viết vào cuối câu kể, không cần chép lại câu cho lần thêm - Gọi HS nhận xét bạn làm -Nhận xét bảng - Gọi HS đọc lại câu khiến cho - HS đọc thành tiếng giọng điệu - Kết luận: Với yêu cầu, đề -Ví dụ: nghị mạnh có dùng hãy, đừng, Nhà vua Hãy Hoàn gƣơm đầu câu,cuối câu nên dùng dấu Nên lại chấm than Với yêu cầu, đề Phải Long nghị nhẹ nhàng, cuối câu nên đặt cho Vƣơng! dấu chấm Nhà vua hoàn lại Đi gƣơm cho Long Thôi Vƣơng Nào Xin Nhà vua hoàn lại Mong gƣơm cho Long Vƣơng + Xin nhà vua hoàn lại gƣơm cho Long Vƣơng ! + Nhà vua hoàn lại gƣơm cho Long Vƣơng ! 64 + Xin nhà vua hoàn lại gƣơm cho Long Vƣơng ! + Nhà vua hoàm gƣơm lại cho Long Vƣơng!(thay đổi giọng điệu) - Yêu cầu HS quan sát bảng phụ -Trả lời: Các cách để đặt câu khiến là: trả lời câu hỏi: có cách + Thêm từ: hãy, đừng, chớ, nên, để đặt câu khiến? phải vài trƣớc động từ + Thêm động từ: lên, đi, thôi, nào… vào cuối câu + Thêm từ đề nghị, xin, mang… vào đầu câu + Thay đổi giọng điệu phù hợp với câu khiến` - Kết luận cách đặt câu khiến Ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ -2 HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm để thuộc lớp -Yêu cầu HS đặt số câu khiến -3 đến HS đọc câu trƣớc lớp để minh họa cho ghi nhớ Luyện tập Bài - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc thành tiếng yêu cầu bài trƣớc lớp - Tổ chức cho HS hoạt động theo - HS ngồi bàn chuyển câu theo cặp trình tự tiếp nối Nhận xét, chữa cho 65 - Gọi HS trình bày, GV ý sửa - Tiếp nối đọc câu khiến chữa lỗi cho HS (nếu có) trƣớc lớp, GV đọc câu kể sau HS trình bày Ví dụ: - Thanh lao động +Thanh phải lao động ! + Thanh nên lao động ! + Thanh lao động ! + Xin Thanh lao động ! - Ngân chăm + Ngân phải chăm lên ! + Ngân chăm ! + Mong Ngân chăm - Giang phấn dấu học giỏi + Giang phải phấn đấu học giỏi ! + Giang phấn đấu học giỏi lên ! + Giang cần phấn đấu học giỏi ! + Mong Giang phấn đấu học giỏi ! - Nhận xét khen ngợi em đặt câu đúng, nhanh Bài - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc thành tiếng yêu cầu bài tập tập trƣớc lớp - Tổ chức cho HS hoạt động - Hoạt động nhóm nhóm nhóm HS sắm vai theo tình + Giao tình cho nhóm Ví dụ câu khiến tình 66 a, + Ngân cho tớ mƣợn bút cậu với ! + Ngân cho tớ mƣợn bút ! + Tớ mƣợn cậu bút ! + Làm ơn cho mƣợn bút ! b, + Thƣa bác, bác cho cháu nói chuyện với bạn |Giang ! + Xin phép bác cho cháu nói chuyện với bạn Giang ! +Bác làm ơn cho cháu nói chuyện với bạn Giang ! + Nhờ bác chuyển máy cho cháu nói chuyện với bạn Giang ! c, + Nhờ giúp cháu nhà bạn Oanh ạ! + Xin giúp cháu nhà bạn Oanh đâu ! + Chú làm ơn giúp cháu nhà bạn Oanh đâu ạ! + Gợi ý cho HS cách nói chuyện trực tiếp có dùng câu khiến + Gọi nhóm trình bày Yêu cầu nhóm có cách nói khác bổ sung GV ghi nhanh câu khiến 67 nhòm lên bảng - Nhận xét, khen ngợi em Bài 3,4 - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc thành tiếng yêu cầu tập tập trƣớc lớp - Yêu cầu HS trao đổi, làm việc - HS ngồi bàn trao đổi, thảo luận theo cặp để làm Khi đặt câu nêu tình sử dụng câu đó! - GV tổ chức cho HS báo cáo kết - HS báo cáo làm làm trƣớc lớp theo trình tự nhƣ sau: + GV yêu cầu a +Nghe hiệu lệnh GV + GV gọi HS làm +3 đến HS nối tiếp đặt câu theo cách + GV nhận xét a) Sau nêu câu nêu + Thực tiếp câu b, c nhƣ trƣờng hợp sử dụng Cả lớp theo phần a dõi nhận xét + Ví dụ lời giải Tình Cách thêm Câu khiến - Khi em không giải Hãy trƣớc động từ - Cậu giúp đƣợc toán khó, nhờ giải toàn nhé! bạn hƣớng dẫn cách giải - Khi bạn trật tự - Cậu trật tự học, em muốn bạn giữ trật tự - Bạn đóng hộ - Em muốn nhờ bạn cửa sổ với đóng cửa sổ 68 - Khi em muốn rủ bạn Đi, nào, sau động - Chúng làm làm việc từ (làm bài, chơi nhảy dây, - Chúng chơi nhà,…) nhảy dây nào! - Chúng thôi! - Khi em có lỗi muốn Xin mong trƣớc - Xin mẹ tha lỗi cho xin lỗi ngƣời khác chủ ngữ con! - Em muốn xin phép - Mong bạn bỏ qua cho ngƣời lớn cho việc mình! - Khi em mong muốn - Xin thầy cho em vào điều tốt đẹp lớp ạ! - Xin mẹ cho chơi ạ! -Mong em cố gắng học giỏi -Mong bạn mạnh khỏe CỦNG CỐ, DẶN DÒ - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học bài, viết câu kể, sau chuyển thành câu khiến theo cách học tìm tin báo để tập tóm tắt sau * Tiểu kết chƣơng 69 Có thể nói kết đạt đƣợc trình thực nghiệm khẳng định đƣợc giả thuyết khoa học mà đề tài đề Hệ thống tập giao tiếp đƣợc vận dụng nhóm thực nghiệm mang tính khả thi, GV HS đón nhận cách hào hứng, nhiệt tình Điều cho thấy hệ thống tập giao tiếp mà đề xuất hoàn toàn sử dụng việc dạy học câu cầu khiến cho học sinh lớp nhằm phát triển kĩ giao tiếp cho HS Để vận dụng hiệu vào dạy học câu cầu khiến cho học sinh lớp theo quan điểm giao tiếp, rút kinh nghiệm mở rộng quy mô thực nghiệm số trƣờng, lớp khác nhằm điều chỉnh, bổ sung cho tính khả thi đề tài trƣớc đƣa vào triển khai đại trà KẾT LUẬN Mục tiêu việc dạy học Tiếng Việt Tiểu học dạy kĩ tiếng Việt rèn luyện lực sử dụng tiếng Việt cho HS để học tập giao tiếp Mà kĩ giao tiếp hình thành phát triển đƣờng truyền tải thụ động, muốn hình thành phát triển kĩ này, HS phải đƣợc hoạt động môi trƣờng giao tiếp cụ thể dƣới tổ chức, hƣớng dẫn GV Vì thế, chọn vấn đề xây dựng hệ thống tập câu cầu khiến cho học sinh lớp theo quan điểm giao tiếp để nghiên cứu nhằm giải khó khăn GV việc dạy câu cầu khiến nhằm hƣớng đến mục đích phát triến kĩ sử dụng câu cầu khiến giao tiếp cho HS 70 Dạy học câu cầu khiến trƣờng Tiểu học cho thấy việc tổ chức dạy học câu cầu khiến chƣa hiệu quả, chƣa gây đƣợc hứng thú học tập cho HS, chƣa thực mang lại hiệu phát triển kĩ giao tiếp cho em Điều cho thấy, việc tổ chức dạy học câu cầu khiến theo quan điểm giao tiếp trƣờng Tiểu học gặp nhiều khó khăn Thông qua việc xây dựng hệ thống tập câu cầu khiến theo quan điểm giao tiếp, khóa luận hƣớng tới việc khắc phục khó khăn Để kiểm chứng tính thực thi nội dung đề xuất, tiến hành thực nghiệm qua số tiết dạy cụ thể địa bàn khác thị xã Kết thực nghiệm cho thấy việc tổ chức dạy học câu cầu khiến theo quan điểm giao tiếp thông qua hệ thống tập mà luận văn đề xuất mang lại hiệu thiết thực dạy học lí thuyết câu cầu khiến, mang lại hứng thú học tập góp phần quan trọng vào việc phát triển kĩ giao tiếp HS Từ đó, kết luận đề xuất khóa luận trình bày đảm bảo tính khả thi vận dụng vào việc dạy học câu cầu khiến cho HS lớp theo quan điểm giao tiếp toàn tỉnh Vĩnh Phúc 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê A, Lê Phƣơng Nga, Nguyễn Trí, (1994), Phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXBGD Chu Thị Thủy An (chủ biên) (2009), Câu cầu khiến Tiếng Việt, NXBGD Diệp Quang Ban, (2000), Ngữ pháp Tiếng Việt, NXBGD Lê Thị Thanh Bình, Chu Thị Hà Thanh (2002), " Quan điểm giao tiếp dạy học Tiếng Việt Tiểu học", Tạp chí giáo dục, số 41 Đỗ Hữu Châu (1996), Đại cương ngôn ngữ học – tập, NXBĐHQGHN Cao Xuân Hạo, (1991), Tiếng Việt - Sơ thảo ngữ pháp chức năng.T.1, NXB Khoa học xã hội Trần mạnh Hƣởng, Lê Hữu Tỉnh (2006), Bài tập Luyện từ câu Tiếng Việt 4, NXB Giáo dục Đào Thanh Lan (2010), Ngữ pháp ngữ nghĩa lời cầu khiến Tiếng Việt, NXBKHXH Đỗ Thị Kim Liên (1999), Ngữ pháp Tiếng Việt, NXBGD 10 Lê Phƣơng Nga (chủ biên), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo ( 2009), Phương Pháp dạy học Tiếng Việt Ở Tiểu học, tập 1, NXBĐHSP 11 Lê Phƣơng Nga (2009), Phương pháp dạy học Tiếng Việt Ở Tiểu học, tập 2, NXBĐHSP 12 Lê Phƣơng Nga (2009), Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Tiểu học, NXBĐHSP 13 Nguyễn Quang Ninh (2011), Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học, tập 1,2, NXBĐH Huế 14 Hoàng Trọng Phiến, (1980), Ngữ pháp Tiếng Việt - câu, NXB Đại học trung học chuyên nghiệp, H… 72 15 Phạm Nhƣ Quỳnh, Phạm Nhƣ Thâm (2009), Bài tập luyện từ câu Tiếng Việt 4, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Kim Thản (2008), Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội 17 Nguyễn Quý Thành (2009), Câu tiếng Việt việc luyện câu cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam 18 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hoàng hòa Bình, Trần Mạnh Hƣởng, Lê Thị Tuyết Mai, Trịnh Hạnh, 2004, Tiếng Việt 3, tập 1, NXB GD 19 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Lê Ngọc Điệp, Lê Thị Tuyết Mai, Bùi Minh Toán, Nguyễn Trí, (2004), Tiếng Việt 3, tập 2, NXB GD 20 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Việt Hùng, Bùi Minh Toán, Nguyễn Trại, (2005), Tiếng Việt 4, tập 1, NXB GD 21 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hoàng Cao Cƣơng, Đỗ Việt Hùng, Trần Thị Minh Phƣơng, Lê Hữu Tỉnh, 2005, Tiếng Việt 4, tập 2, NXB GD 22 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Trần Mạnh Hƣởng, Trần Thị Hiền Lƣơng, Nguyễn Trí, (2006), Tiếng việt 4, tập 1, NXB GD 23 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Thị Lanh, Lê Phƣơng Nga, Lê Hữu Tỉnh, 2006, Tiếng Việt 4, tập 2, NXB GD 24 Nguyễn Trí (2003), Dạy học môn Tiếng Việt tiểu học theo chương trình mới, NXB Giáo dục 25 Nguyễn Trí (2009), Một số vấn đề dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp tiểu học, NXB Giáo dục VN 26 Vũ Khắc Tuân (2007), Luyện từ câu 4, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 73 74 ... câu cầu khiến cho học sinh lớp 47 2 .4. 1 Xây dựng hệ thống tập câu cầu khiến theo quan điểm giao tiếp gắn với chủ điểm ngữ cảnh 47 2 .4. 2 Xây dựng hệ thống tập câu khiến theo quan điểm giao. .. giao tiếp thông qua phân môn Tập làm văn 49 2 .4. 3 Xây dựng hệ thống tập câu cầu khiến theo quan điểm giao tiếp thông qua phân môn Tập đọc 50 2 .4. 4 Xây dựng hệ thống tập giúp học. .. Tiếng Việt Tiểu học 34 Chƣơng VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP VÀO VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÂU CẦU KHIẾN CHO HỌC SINH LỚP 39 2.1 Hệ thống tập cầu khiến chƣơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập câu cầu khiến cho học sinh lớp 4 theo quan điểm giao tiếp, Xây dựng hệ thống bài tập câu cầu khiến cho học sinh lớp 4 theo quan điểm giao tiếp, Xây dựng hệ thống bài tập câu cầu khiến cho học sinh lớp 4 theo quan điểm giao tiếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay