Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

42 54 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 16:07

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== VI THỊ HƢƠNG GIANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC FAMOTIDIN CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƢỜNG CHUẨN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học ngƣời động vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS HÀ THỊ MINH TÂM HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS Hà Thị Minh Tâm tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực hoàn thành khóa luận Sự hiểu biết sâu sắc khoa học nhƣ kinh nghiệm quý báu cô tiền đề giúp đạt đƣợc kết Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo khoa Sinh – KTNN, thầy cô Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, tận tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu Trƣờng Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè bên cạnh, động viên, khích lệ hoàn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành khóa luận cách tốt nhiên buổi đầu làm quen với công việc nghiên cứu khoa học nhƣ hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc nhận xét góp ý quý thầy, cô giáo để khóa luận đƣợc hoàn chỉnh Một lần nữa, xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Sinh viên Vi Thị Hƣơng Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan viết khóa luận “Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn” cá nhân tôi, thực Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực, khách quan chƣa đƣợc tác giả công bố công trình Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Sinh viên Vi Thị Hƣơng Giang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Vật liệu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 CELLULOSE VI KHUẨN (CVK) 1.1.1 Vi khuẩn sản sinh CVK 1.1.2 Cấu trúc màng CVK 1.1.3 Đặc tính màng CVK 1.1.4 Chức sinh lí CVK 1.2 THUỐC FAMOTIDIN 1.2.1 Giới thiệu chung thuốc 1.2.2 Tính chất lý hóa 1.2.3 Tác dụng thuốc 1.2.4 Tác dụng không mong muốn 1.3.1 Tình hình nghiên cứu màng CVK 1.3.1.1 Tình hình nghiên cứu màng CVK Việt Nam 1.3.1.2 Tình hình nghiên cứu màng CVK giới 1.3.2 Tình hình nghiên cứu Famotidin 1.3.2.1.Tình hình nghiên cứu Famotidin Việt Nam: 1.3.2.2 Tình hình nghiên cứu Famotidin giới: Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 11 2.1.1 Giống vi khuẩn 11 2.1.2 Nguyên liệu hóa chất 11 2.1.2.1 Nguyên liệu 11 2.1.2.2 Hóa chất 11 2.2 THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 11 2.2.1 Thiết bị 11 2.2.2 Dụng cụ 12 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.3.1 Phƣơng pháp tạo màng CVK 12 2.3.2 Đánh giá độ tinh khiết màng 14 2.3.2.1 Mục đích 14 2.3.2.2 Nguyên tắc 14 2.3.2.3 Tiến hành 14 2.3.3 Phƣơng pháp dựng đƣờng chuẩn thuốc Famotidin 14 2.3.4 Phƣơng pháp xác định lƣợng thuốc giải phóng từ màng CVK 16 2.3.5 Phƣơng pháp phân tích dƣợc động học giải phóng Famotidin 17 2.3.6 Xử lý thống kê 17 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 3.1 TẠO MÀNG CVK 19 3.1.1 Thu màng CVK lên men từ môi trƣờng chuẩn 19 3.1.2 Quá trình xử lí màng CVK trƣớc hấp thu thuốc 19 3.2 KIỂM TRA ĐỘ TINH KHIẾT CỦA MÀNG CVK 21 3.3 XÁC ĐỊNH LƢỢNG FAMOTIDIN HẤP THU VÀO MÀNG CVK 21 3.4 Xác định lƣợng thuốc Famotidin giải phóng khỏi màng CVK 23 3.5 Đánh giá động học giải phóng thuốc Famotidin từ màng CVK 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 Kết luận 30 Kiến nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh CVK Celulose vi khuẩn Bacterial cellulose CNM Cao nấm men Pepton OD Mật độ quang phổ Optical Density DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần môi trƣờng chuẩn lên men tạo màng CVK 12 Bảng 2.2 Nồng độ Famotidin giá trị OD (n = 3) 15 Bảng 2.3 Dung dịch đệm đa Britton Robinson 16 Bảng 3.1 Khối lƣợng thuốc hấp thu vào màng CVK 22 với độ dày khác sau 30 phút 22 Bảng 3.2 Mật độ quang phổ màng CVK giải phóng thuốc thời điểm lấy mẫu (n = 3) 24 Bảng 3.3 Tỷ lệ giải phóng thuốc từ màng CVK độ dày 0,3cm 0,5cm pH khác khoảng thời gian khác (n = 3) 26 Bảng 3.4 Hệ số tƣơng quan (R2 ), tốc độ giải phóng thuốc (k) trị số mũ giải phóng (n) môi trƣờng pH khác (n = 3) 28 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ trình xử lý màng CVK 13 Hình 2.2 Đồ thị đƣờng chuẩn Famotidin bƣớc sóng 265nm 15 Hình 3.1 Môi trƣờng dinh dƣỡng lên men thu màng CVK 19 Hình 3.2 Màng CVK thô đƣợc ngâm NaOH 3% 20 Hình 3.3 Màng CVK ngâm HCl 3% 20 Hình 3.4 Màng CVK đƣợc rửa dƣới vòi nƣớc 21 Hình 3.5 Màng CVK tinh khiết 21 Hình 3.6 Kết thử diện đƣờng glucose 21 Hình 3.7 Biểu đồ biểu diễn khối lƣợng hấp thu thuốc vào màng 30 phút 23 Hình 3.8 Quá trình giải phóng thuốc Famotidin từ màng CVK 24 Hình 3.9 Đồ thị biểu diễn OD giải phóng thuốc 25 Hình 3.10 Đồ thị biểu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc từ mang CVK 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Famotidin số loại thuốc đƣờng tiêu hóa dùng qua đƣờng tiêm uống, hòa tan đƣợc axit, tan nƣớc [21] Nó có tác dụng làm giảm tiết dịch vị cách đối kháng với histamin thụ thể H2 vách tế bào niêm mạc dày, làm giảm tiết số lƣợng nồng độ HCl dịch vị, làm lành vết loét dày, tá tràng, giảm đau loét Tuy nhiên, sinh khả dụng Famotidine thấp khoảng 40 – 45% làm cản trở ứng dụng điều trị thời gian dài [21] Do đó, cần thiết kế hệ thống để giúp thuốc giải phóng cách từ từ đồng thời tăng khả dụng sinh học thuốc Trong năm gần nhà nghiên cứu có ý đặc biệt tới việc sử dụng vật liệu sinh học chăm sóc sức khỏe khả tái tạo, tƣơng thích sinh học phân hủy sinh học chúng Một vật liệu sinh học đƣợc ý đến cellulose Vật liệu vƣợt trội so với polymer tự nghiên tổng hợp khác [9] Tuy nhiên, hình thái, đặc tính lĩnh vực ứng dụng cụ thể phụ thuộc nhiều vào nguồn gốc, tức trình xây dựng loại cellulose Cellulose vi khuẩn (CVK) sản phẩm số loài vi khuẩn, đặc biệt chủng Acetobacter xylinum (A xylinum) CVK có cấu trúc hóa học giống cellulose thực vật nhƣng có số tính chất hóa lý đặc biệt nhƣ: độ bền học, khả thấm hút nƣớc cao, đƣờng kính sợi nhỏ, độ tinh khiết cao, độ polymer hóa lớn, có khả phục hồi độ ẩm ban đầu, Vì vậy, CVK đƣợc ứng dụng nhiều lĩnh vực nhƣ: công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dệt, công nghiệp giấy, mỹ phẩm, dùng làm màng lọc vi khuẩn, y học, Ngoài CVK có tác dụng giữ thuốc kéo dài thời gian giải phóng thuốc [5] CVK đƣợc sử dụng vài hệ thống để phân phối Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 TẠO MÀNG CVK 3.1.1 Thu màng CVK lên men từ môi trường chuẩn Khi nuôi cấy tĩnh bình tam giác điều kiện nhiệt độ phòng vi khuẩn A xylinum sử dụng chất dinh dƣỡng môi trƣờng để sinh trƣởng phát triển Trong ngày đầu tiên, vi khuẩn làm quen với môi trƣờng, acid bắt đầu sinh làm pH môi trƣờng giảm nhẹ Ngày thứ 2, vi khuẩn bắt đầu sản sinh lớp màng CVK bề mặt môi trƣờng có màu trằng đục có lẫn nhiều tạp chất, lớp màng dày dần lên đến môi trƣờng hết chất dinh dƣỡng, vi khuẩn ngừng sinh trƣởng, sau - 10 ngày nuôi cấy tĩnh màng có độ dày khoảng 0,5 - 1cm, độ dày màng tùy thuộc vào thời gian nuôi cấy Kết tạo màng CVK lên men từ môi trƣờng chuẩn đƣợc thể hình 3.1 Hình 3.1 Môi trƣờng dinh dƣỡng lên men thu màng CVK 3.1.2 Quá trình xử lí màng CVK trước hấp thu thuốc Bƣớc 1: Thu màng CVK thô, rửa dƣới vòi nƣớc Bƣớc 2: Ngâm màng CVK thô NaOH 3% sau 48h thu màng CVK có màu vàng nâu (Hình 3.2) 19 Hình 3.2 Màng CVK thô đƣợc ngâm NaOH 3% Bƣớc 3: Tiếp tục ngâm màng CVK vào HCl 3% sau 48h thu đƣợc màng CVK có màu trắng ngà, không mùi (Hình 3.3) Hình 3.3 Màng CVK ngâm HCl 3% Bƣớc 4: Ngâm màng CVK vào nƣớc 48h để trung hòa hết acid, sau lấy màng rửa dƣới vòi nƣớc ta thu màng CVK có màu trắng (Hình 3.4 3.5) 20 Hình 3.4 Màng CVK đƣợc rửa Hình 3.5 Màng CVK tinh khiết dƣới vòi nƣớc 3.2 KIỂM TRA ĐỘ TINH KHIẾT CỦA MÀNG CVK Kết quả: Không phát có glucose màng CVK kết đƣợc thể hình 3.6 Hình 3.6 Kết thử diện đƣờng glucose 3.3 XÁC ĐỊNH LƢỢNG FAMOTIDIN HẤP THU VÀO MÀNG CVK Màng CVK sau tinh chế đƣợc sấy nhiệt độ 900C để loại nƣớc sau cho màng vào bình chứa 100 ml dung dịch Famotidin 5%, đặt bình vào bể rung siêu âm, nhiệt độ 370C 21 Sau ngâm màng CVK Famotidin giờ, 1,5 giờ, lấy dung dịch đo quang phổ máy UV - 2450 để xác định lƣợng thuốc hấp thụ vào Lấy giá trị OD thu đƣợc thay vào phƣơng trình đƣờng chuẩn Famotidin ta tìm đƣợc nồng độ Famotidin (C%) dung dịch, lấy C% thay vào công thức (1) ta đƣợc khối lƣợng Famotidin có dung dịch (mct), lấy khối lƣợng Famotidin có dung dịch thay vào công thức (2) ta đƣợc khối lƣợng Famotidin đƣợc hấp thụ vào màng CVK (mht), tiếp tục lấy khối lƣợng Famotidin đƣợc hấp thụ vào màng CVK thay vào công thức (3) ta đƣợc tỉ lệ thuốc Famotidin đƣợc hấp thụ vào màng CVK Xác định lƣợng thuốc hấp thu vào màng tính theo công thức: mht = m1 – m2 (mg) (1) Trong đó: mht: khối lƣợng thuốc đƣợc hấp thu vào màng m1: khối lƣợng thuốc ban đầu dung dịch m2: khối lƣợng thuốc dung dịch sau khoảng thời gian định màng hấp thu thuốc Lƣợng thuốc hấp thu vào màng CVK khác với độ dày 0,3cm 0,5cm điều kiện 30 phút, nhiệt độ 260C, chế độ lắc 180 vòng/phút đƣợc thể bảng 3.1 hình 3.7 Bảng 3.1 Khối lƣợng thuốc hấp thu vào màng CVK với độ dày khác sau 30 phút Độ dày màng (cm) m1(mg) m2(mg) mht(mg) 0,3 40 12,2 27,8 0,5 40 18,3 21,7 22 Khối lượng thuốc hấp thu vào màng (mg) Khối lượng thuốc hấp thu vào màng (mg) 30 25 20 15 10 Độ dày màng (cm) Hình 3.7 Biểu đồ biểu diễn khối lƣợng hấp thu thuốc vào màng 30 phút 3.4 Xác định lƣợng thuốc Famotidin giải phóng khỏi màng CVK Màng CVK sau hấp thu thuốc tối đa đƣợc cho vào bình chứa 300ml dung dịch đệm có pH 6,8 pH 12 Sau khoảng thời gian 0,5h, 1h, 2h, 3h, 4h, 8h, 12h, 24h lấy mẫu tiến hành đo mật độ quang phổ mẫu từ tính đƣợc tỷ lệ thuốc giải phóng khỏi màng CVK theo công thức (3) Lƣợng mẫu rút lần 7ml, sau đƣợc bổ sung lại 7ml dung dịch đệm tƣơng ứng 23 Hình 3.8 Quá trình giải phóng thuốc Famotidin từ màng CVK Tỷ lệ thuốc Famotidin đƣợc giải phóng khỏi màng CVK dày 0,3cm 0,5cm khoảng thời gian khác pH khác đƣợc thể Bảng 3.2, Hình 3.9 Bảng 3.3, Hình 3.10 Bảng 3.2 Mật độ quang phổ màng CVK giải phóng thuốc thời điểm lấy mẫu (n = 3) pH dày 0,3 6,8 0,5 12 Thời gian giải phóng thuốc (giờ) Độ 0,3 0.5 0,050 0,052 0,053 0,055 0,071 0,094 0,068 0,056 ± ± ± ± 0,004 0,002 0,005 0,006 0,004 0,005 0,002 0,004 0,038 0,039 0,050 0,052 0,065 0,071 0,067 0,055 ± ± ± ± 0,005 0,003 0,002 0,003 0,004 0,007 0,003 0,005 0, 039 0,040 0,042 0,045 0,058 0,069 0,054 0,048 ± ± ± ± 24 ± ± ± ± ± ± 12 ± ± ± 24 ± ± ± 0,5 0,002 0,002 0,005 0,003 0,005 0,004 0,003 0,005 0,034 0,035 0, 039 0,041 0,054 0,065 0,049 0,038 ± ± ± ± 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,002 0,006 0,005 ± ± ± ± Dựa vào giá trị mật độ quang phổ thu đƣợc bảng 3.2, sử dụng phần mềm Excel 2010 để vẽ đồ thị biểu diễn OD giải phóng thuốc màng CVK Đồ thị giải phóng thuốc đƣợc minh họa hình 3.9 Giá trị OD Chart Title 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 pH 6,8 (0,3) pH 6,8 (0,5) pH12 (0,3) pH 12 (0,5) 0.5 1.5 Thời gian (giờ) Hình 3.9 Đồ thị biểu diễn OD giải phóng thuốc Dựa vào bảng 3.2 hình 3.9 thấy giá trị OD tăng dần theo thời gian đến thời điểm định lại giảm xuống, điều chứng tỏ thời gian đầu tốc độ giải phóng thuốc nhanh đạt cực đại tai thời điểm định chậm dần Mỗi môi trƣờng pH khác OD đạt cực đại thời điểm khác nhau, chủ yếu khoảng từ – 12 Từ số liệu thu đƣợc bảng 3.2 thay vào công thức (4) ta tính đƣợc tỉ lệ thuốc Famotidin đƣợc giải phóng thời điểm lấy mẫu, kết đƣợc trình bày bảng 3.3 25 Bảng 3.3 Tỷ lệ giải phóng thuốc từ màng CVK độ dày 0,3cm 0,5cm pH khác khoảng thời gian khác (n = 3) Thời gian (giờ) Độ pH dày 0,5 12 13,46 15,21 19,23 21,30 22,76 23,36 21,75 0,3 6,8 ± ± ± ± ± ± ± 0,16 0,16 0,14 0,23 0,36 0,33 0,52 12,65 13,70 14,57 15,68 17.57 21,32 21,17 0,5 0,3 12 0,5 ± ± ± ± ± ± ± 0,22 0,43 0,22 0,17 0,34 0,19 0,27 8,76 9,58 10,73 11,42 13,83 16,57 15,75 ± ± ± ± ± ± ± 0,53 0,36 0,44 0,35 0,26 0,43 0,32 6,57 7,80 8,21 9,68 11,85 13,25 11,97 ± ± ± ± ± ± ± 0,41 0,34 0,30 0,57 0,40 0,27 0,28 24 20,68 ± 0,43 19,62 ± 0,34 14,88 ± 0,33 10,84 ± 0,46 Dựa vào kết tính đƣợc bảng 3.3, sử dụng phần mềm Excel 2010 để vẽ đồ thị biểu diễn tỉ lệ thuốc Famotidin đƣợc giải phóng thời điểm lấy mẫu, tỉ lệ thuốc đƣợc giải phóng đƣợc biểu diễn hình 3.10 26 Tỷ lệ giải phóng (%) Chart Title 25 20 15 pH 6,8 (0,3) 10 pH 6,8 (0,5) pH 12 (0,3) pH 12 (0,5) 0.5 1.5 Thời gian (giờ) Hình 3.10 Đồ thị biểu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc từ mang CVK Dựa vào bảng 3.3 hình 3.10 thấy: Trong đầu tỉ lệ giải phóng thuốc tăng nhanh, sau lƣợng thuốc giải phóng ít, tỉ lệ thuốc giải phóng tăng không đáng kể Trong môi trƣờng khảo sát môi trƣờng đệm pH = 6,8 màng có khả giải phóng thuốc tốt môi trƣờng pH = 12 Ở pH = 6,8 tỉ lệ giải phóng thuốc màng CVK đạt cực đại giờ, màng 0,3 cm đạt tỉ lệ 23,36% ± 0,33, màng 0,5cm đạt tỉ lệ 21,32% ± 0,19 So sánh giá trị tỉ lệ trung bình công cụ Data analysis với mức ý nghĩa α = 0,05, thu đƣợc kết P = 0,0182 < 0,05, nhƣ khác tỉ lệ giải phóng thuốc sau 24 màng có ý nghĩa thống kê Vậy pH = 6,8 màng CVK 0,3cm có khả giải phóng thuốc tốt màng 0,5cm Ở pH = 12 tỉ lệ giải phóng thuốc CVK đạt cực đại sau giải phóng, tỉ lệ giải phóng thuốc đạt 16,57 ± 0,43 với màng 0,3cm 13,25 ± 0,27 với màng 0,5cm Qua kiểm định thống kê với mức ý nghĩa α = 0,05 thu đƣợc kết P = 0,076 > 0,05, nhƣ sai khác tỉ lệ giải phóng thuốc màng ý nghĩa thống kê Khi sử dụng CVK làm hệ thống phân phối thuốc Famotidin đƣợc giải phóng kéo dài tới - tiếng Nhƣ màng CVK có triển vọng ứng dụng làm hệ thống phân phối thuốc Famotidin, giúp thuốc giải 27 phóng kéo dài, điều làm tăng ứng dụng thuốc điều trị bệnh 3.5 Đánh giá động học giải phóng thuốc Famotidin từ màng CVK Với số liệu tính đƣợc bảng 3.3, sử dụng phần mềm DDSlover với mô hình cụ thể First order, Higuchi, Hixson - Crowell Korsmeyer - Peppas làm mô hình động học để phân tích dƣơc động học giải phóng Famotidin màng CVK ta thu đƣợc kết nhƣ bảng 3.4 Bảng 3.4 Hệ số tƣơng quan (R2 ), tốc độ giải phóng thuốc (k) trị số mũ giải phóng (n) môi trƣờng pH khác (n = 3) pH pH = 6,8 Mẫu CVK k1 First oder R2 kH Higuchi R2 Hixson Crowel Korsmeyer - kHC R2 kKP Peppas R2 pH = 12 0,3 0,5 0,3 0,5 0,019 ± 0,016 ± 0,012 ± 0,009 ± 0,015 0,012 0,042 0,035 0,43425 0,5276 ± 0,5863 ± 0,6340 ± ± 0,0023 0,0116 0,0023 0,0016 6,919 ± 6,152 ± 4,637 ± 3,607 ± 0,0142 0,0023 0,0036 0,0045 0,7688 ± 0,6586 ± 0,7041 ± 0,8018 ± 0,0071 0,0045 0,0087 0,0095 0,006 ± 0.005 ± 0.004 ± 0,003 ± 0,0023 0,0035 0,0024 0,0025 0,6062 ± 0,4387 ± 0,6046 ± 0,5256 ± 0,0045 0,0292 0,0124 0,0065 17.189 ± 14.093 ± 10.204 ± 8,292 ± 0,0015 0,0032 0,003 0,0019 0.9738 ± 0,8341 ± 0,7901 ± 0.8288 ± 28 n 0,0038 0,0033 0,0038 0,0049 0,102 ± 0,138 ± 0,157 ± 0,138 ± 0,0076 0,0054 0,0063 0,0060 Theo nghiên cứu trƣớc đây, mô hình First order đại diện cho tỉ lệ giải phóng thuốc phụ thuộc vào nồng độ thuốc Mô hình Higuchi giả định việc giải phóng thuốc chế khuếch tán Mô hình Krosmeyer – Peppas đƣa nhìn toàn diện tỉ lệ giải phóng thuốc tỉ lệ với trƣơng nở vật liệu mang thuốc, độ trƣơng nở vật liệu cao tốc độ giải phóng thuốc cao ngƣợc lại [9] Khi thuốc Famotidin giải phóng dung dịch đệm pH = 6,8 pH = 12 phù hợp với mô hình Higuchi Korsmeyer - Peppas (R2 > 50%) Những kết cho thấy khả ứng dụng mô hình Korsmeyer – Peppas cho trƣơng nở sợi cellulose màng CVK Trong hệ thống khuếch tán Fickian [5, 9], n < 0,43 xảy giải phóng thuốc theo chế khuếch tán qua vật liệu, 0,43 < n < 0,85 giải phóng thuốc xảy ra, n > 0,85 thuốc giải phóng ăn mòn vật liệu Theo bảng 3.4 giá trị n thu đƣợc < 0,43 chứng tỏ có giải phóng thuốc theo chế khuếch tán, ăn mòn CVK trình giải phóng thuốc Việc giải phóng thuốc pH = 6,8 lớn giải thích trƣơng nở màng CVK môi trƣờng khác khác nhau, môi trƣờng pH = 6,8 màng CVK trƣơng nở nhiều tạo nhiều khoảng trống làm màng trở nên lỏng lẻo hơn, tạo điều khiện cho Famotidin khuếch tán qua lớp sợi cellulose nhiều Màng CVK đƣợc cấu tạo polimer cao phân tử bền nên ăn mòn xảy trình giải phóng thuốc Nhƣ tỉ lệ giải phóng thuốc Famotidin phụ thuộc vào môi trƣờng đệm pH khác nhau, trƣơng nở CVK nồng độ Famotidin 29 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết đạt đƣợc qua nghiên cứu, thu đƣợc kết luận sau: Hàm lƣợng thuốc giải phóng từ màng CVK đạt nhiều pH = 6,8 màng CVK dày 0,3cm có tỷ lệ thuốc giải phóng nhiều so với màng dày 0,5cm Cơ chế giải phóng thuốc Famotidin từ màng CVK phù hợp với mô hình Kormeyer – Peppas Kiến nghị Qua bƣớc đầu nghiên cứu cho thấy, màng CVK có khả hấp thu giải phóng thuốc Famotidin với tốc độ chậm Cần tiếp tục nghiên cứu sâu để hƣớng tới điều chế, thử nghiệm in vivo 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt [1] Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Nhƣ Quỳnh (2012),“Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum tạo màng bacterial cellulose ứng dụng điều trị bỏng” Tạp trí khoa học công nghệ50 (4), 453 - 462 [2] Đinh Thị Kim Nhung (1996),Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Acetobacter ứng dụng chúng lên men axetic theo phƣơng pháp chìm,Luận án phó tiến sỹ khoa học sinh học [3] Nguyễn Văn Thanh, Huỳnh Thị Ngọc Lan (2006), ”Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng”,tạp chí Dƣợc học số (361/2006), trang 18-20 [4] Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong (2013), Phƣơng pháp nghiên cứu sinh lí học thực vật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Tài liệu nƣớc [5] Anraku M., Hiraga A., Iohara D., Pipkin J D., Uekama K (2015), “Slow – release of famotidine from tables consisting of chitosan/sulfobutylether β– cyclodextrin composites”, Int J Pharm, 487(1 – ), 142 – 147 [6] Amin MCIM, Ahmad N et al (2012), "Bacterial cellulose film coating as drug delivery system: physicochemical, thermal and drug release [7] Almeida I.F et al (2014), “Bacteriaal cellulose membranes as drug delivery systems: An in vivo skin compatibility study”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 86(3), 332 - 336 [8] Fahmy R H., KassemM.A (2008), “Enhancementoffamotidine dissolutionrate through liquisolid tablets formulation: in vitro and in vivo evaluation”, Eur J Pharm Biopharm, 69(3), 993 – 1003 [9] Gao S., Liu G L, Wang S X, Gao X H (1991), “Pharmacokinetics and 31 bioavailability of famotidine in 10 Chinese healthy volunteers”, Zhongguo Yao Li Xue Bao, 12(3), 195 – 198 [10] Hai - Peng Cheng, Pei - Ming - Wang, Jech - Wei Chen And Wen - Teng Wu (2012), “Cultivation of Acetobacter xylinum for bacterial cellulose production in a modifed airlift reactor”, Biotechnol Appl Biochem, (35), 125 - 132 [11] Huang L., Chen X., Thanh Nguyen Xuan, et al (2013), “Nano - cellulose 3D - networks as controlled- release drug carriers", 1(23), 2976 – 2984 [12] Jun Yin, Jianping Ye, Weiping Jia (2012), Effects and mechanisms of berberine in diabetes treatment [13] Kyle A.et al (2008), “Examination of metformin hydroclorid in a continuous dissolution/ HDM system”, Int J Pharmaceutics, 351, 127 – 132 [14] Klemm D et al (2009), “Nanocellulose materials - different cellulose, different functionality”, Macromol Symp, 280, 60 - 70 [15] Maday F M., Khaled K A., Yamasaki K., Iohara D., Taguchi K., Anraku M., Otagiri M (2010), “Evaluation of carboxymethyl-betacyclodextrin with acid function: improvement of chemical [16] Schwartz J L et al (1995), “Novel oral medication delivery system for famotidine”, J Clin Pharmacol, 35(4), 362 – 367 [17] Satishbabu B K, Shurtinag R., Sandeep V R (2010), “Formulation and evaluation of floating drug delivery system of famotidine”, Indian J Pharm Sci, 72(6), 738 – 744 [18] Trovatti E et al (2012), “Bacterial cellulose membranes applied in topical and transdermal delivery of lidocaine hydrochloride and ibuprofen: in vitro diffusion studies”, Int J Pharm, 435(1), 83-87 [19] Thanh Xuan Nguyen et al (2014), “Chitosan - coated nano - liposomes 32 for the oral delivery of berberine hydrochloride”, J Mater Chem B, 2, 7149 – 7159 [20] Yong Zhang, Meirong Huo, Jianping Zhou, Aifeng Zou, Weize Li, Chengli Yao and Shaofei Xie (2010), “DDSlover: An add – in program for modeling and comparison of drug dissulution profiles”, The AAPS Journal (2010), 263 – 271 [21] Zhu X., Zhang Z., Qi X., Xing J (2014), “Preparation of multiple-unit floating-bioadhesive cooperative minitablets for improving the oral bioavailability offamotidine in rats”, Drug Deliv, 21(6), 459 – 66 33 ... phạm vi nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu: màng CVK đƣợc thu từ môi trƣờng lên men chuẩn, thuốc Famotidin dạng tinh khiết Phạm vi nghiên cứu: khả giải phóng thuốc Famotidin màng CVK lên men từ môi. .. giúp tăng khả dụng sinh học thuốc Famotidin điều trị bệnh nên chọn đề tài: Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Famotidin màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn Mục đích nghiên cứu Chế... đƣợc màng CVK từ vi khuẩn Acetobacter xylinum lên men từ môi trƣờng chuẩn Thiết kế đƣợc hệ thống giải phóng thuốc Famotidin dựa màng CVK lên men từ môi trƣờng chuẩn để làm chậm thời gian giải phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc famotidin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay