Rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

91 26 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 10:39

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== NGUYỄN PHƢƠNG TRÀ MY RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS LÊ THỊ LAN ANH HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Khóa luận đƣợc hoàn thành dƣới hƣớng dẫn tận tình TS Lê Thị Lan Anh Em xin gửi tới cô lời cảm ơn chân thành Em xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo tổ Tiếng Việt thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em trình làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Phương Trà My LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận đƣợc hoàn thành kết nghiên cứu riêng em dƣới giúp đỡ TS Lê Thị Lan Anh Khóa luận chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Phương Trà My DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết Đọc GV Giáo viên HS Học sinh NXB Nhà xuất SL Số lƣợng TL Tỉ lệ TNCS Thanh niên Cộng sản MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu 4 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Cơ sở lí luận rèn kĩ làm văn miêu tả 1.1.1 Kĩ làm văn đặc điểm kĩ làm văn 1.1.1.1.Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm kĩ làm văn 1.1.2 Khái niệm văn miêu tả đặc điểm văn miêu tả 10 1.1.2.1 Khái niệm văn miêu tả 10 1.1.2.2 Đặc điểm văn miêu tả 11 1.1.3 Kĩ làm văn miêu tả 16 1.2 Cơ sở thực tiễn rèn kĩ làm văn miêu tả 16 1.2.1 Chƣơng trình Tập làm văn lớp 16 1.2.2 Các kiểu văn miêu tả phƣơng pháp dạy văn miêu tả trƣờng tiểu học 20 1.2.2.1 Các kiểu văn miêu tả 20 1.2.2.2 Yêu cầu đặc trƣng với kiểu miêu tả 22 1.2.2.3 Phƣơng pháp dạy văn miêu tả trƣờng tiểu học 25 1.2.3 Thực trạng dạy - học văn miêu tả trƣờng tiểu học 29 CHƢƠNG 2: CÁC BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 35 2.1 Biện pháp rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh lớp 35 2.1.1 Hƣớng dẫn học sinh nắm vững lí thuyết văn miêu tả 35 2.1.2 Tạo hứng thú học văn miêu tả phát triển khả cảm thụ đẹp cho học sinh lớp 38 2.1.2.1 Tạo hứng thú học văn miêu tả cho học sinh 38 2.1.2.2 Phát triển khả cảm thụ đẹp cho học sinh 39 2.1.3 Nâng cao lực tƣ duy, tƣởng tƣợng giúp em tích lũy vốn hiểu biết thực tế sống, thực khách quan 45 2.1.3.1 Dạy học sinh tƣ duy, tƣởng tƣợng 45 2.1.3.2 Dạy học sinh tích lũy vốn hiểu biết thực tế sống thực khách quan 48 2.1.4 Bồi dƣỡng cho học sinh tâm hồn nhạy cảm, giàu cảm xúc khả bộc lộ cảm xúc với đối tƣợng miêu tả 51 2.1.5 Rèn kĩ quan sát cho học sinh 52 2.1.5.1 Quan sát văn miêu tả 52 2.1.5.2 Các bƣớc rèn kĩ quan sát cho học sinh 53 2.1.6 Tích lũy vốn từ ngữ miêu tả rèn kĩ vận dụng biện pháp nghệ thuật văn miêu tả cho học sinh 54 2.1.6.1 Tích lũy vốn từ ngữ miêu tả 54 2.1.6.2 Rèn kĩ vận dụng biện pháp nghệ thuật văn miêu tả cho học sinh 57 2.2 Thực nghiệm sƣ phạm 60 2.2.1 Mục đích, ý nghĩa thực nghiệm 60 2.2.2 Tổ chức trình thực nghiệm 61 2.2.2.1 Lựa chọn địa điểm thực nghiệm 61 2.2.2.2 Lựa chọn đối tƣợng thực nghiệm 62 2.2.2.3 Thời gian thực nghiệm 63 2.2.2.4 Các bƣớc tiến hành dạy học thực nghiệm 63 2.2.2.5 Dạy học thực nghiệm 64 2.2.3 Kết thực nghiệm 70 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học có vai trò đặc biệt quan trọng Bởi cấp học tảng, đặt “viên gạch” nhằm tạo dựng “nền móng” vững để xây dựng ngƣời Đối tƣợng cậc học em học sinh chập chững cắp sách tới trƣờng Đây chủ nhân tƣơng lai đất nƣớc, mầm xanh chờ ngày lớn lên Do vậy, việc dạy học cấp Tiểu học đƣợc nhà giáo dục quan tâm Mỗi đứa trẻ tiềm tàng khả vô hạn Chúng có cách nhìn, cách cảm nhận giới xung quanh theo cách riêng chúng Chính vậy, việc tìm hiểu cách suy nghĩ, cách cảm nhận thể cảm nhận học sinh tiểu học giúp giáo viên tìm phƣơng pháp dạy học hiệu quả, thêm gần gũi với em đạt đƣợc mục đích giáo dục đề Ở cấp học này, bên cạnh môn Toán Tiếng Việt phân môn chiếm nhiều thời lƣợng học tập xuyên suốt chƣơng trình cấp học Đây môn học cung cấp cho học sinh kĩ sử dụng tiếng Việt hiệu giao tiếp đời sống Ngoài môn học cung cấp cho em số kiến thức ngôn ngữ tiếng Việt Từ phát triển vốn từ cho học sinh, bồi dƣỡng lòng ham thích thơ văn, lòng yêu tiếng Việt, yêu quê hƣơng, đất nƣớc Tập làm văn kết tinh sản phẩm nhiều phân môn Tiếng Việt Đây phân môn sử dụng hoàn thiện cách tổng hợp kiến thức kĩ tiếng Việt mà phân môn Tiếng Việt khác hình thành nhƣ: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ câu, Kể chuyện… Đồng thời rèn cho học sinh kĩ sản sinh ngôn Do vậy, phân môn Tập làm văn thực mục tiêu cuối cùng, quan trọng dạy học tiếng mẹ đẻ dạy học sinh sử dụng đƣợc tiếng Việt để giao tiếp, tƣ học tập Chƣơng trình Tập làm văn bao gồm nhiều thể loại nhƣ: kể chuyện, viết thƣ, miêu tả… Trong thể loại văn miêu tả đƣợc em học sinh yêu thích Ngay từ lớp 2, em đƣợc làm quen với văn miêu tả đƣợc tập quan sát trả lời câu hỏi Lên lớp 4, em đƣợc học kiến thức văn miêu tả nhƣ: văn miêu tả, biết cách quan sát đối tƣợng, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn liên kết đoạn văn thành văn miêu tả hoàn chỉnh Tới lớp 5, em luyện tập nhiều thể loại văn Văn miêu tả nhƣ mở trƣớc mắt học sinh tiểu học giới sống động đầy màu sắc Thông qua việc học làm văn miêu tả em đƣợc phát triển tƣ ngôn ngữ, làm giàu vốn hiểu biết thân Hơn em học đƣợc cách gửi gắm suy nghĩ, cảm xúc thân vào trang giấy, biết yêu ghét cách rõ ràng, biết đồng tình hay không đồng tình… Tuy nhiên, thực tiễn dạy học cho thấy để hoàn thành văn miêu tả em học sinh thƣờng gặp nhiều khó khăn Do đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học ham chơi, khả ý, tập trung quan sát chƣa cao, lực sử dụng ngôn ngữ chƣa phát triển tốt… Dẫn tới văn miêu tả em mắc nhiều lỗi, nhiều câu văn ngô nghê, khô cứng, khuôn mẫu, gò ép, mô tip, thiếu sáng tạo Đối với giáo viên loại khó dạy Giáo viên thiếu linh hoạt việc vận dụng phƣơng pháp dạy học chƣa sáng tạo việc tổ chức hoạt động nhằm gây hứng thú cho em học Là giáo viên tiểu học mong muốn góp phần rèn kĩ làm văn miêu tả cho em học sinh Từ văn miêu tả em không hay mà cảm xúc hơn, chân thật Với tất lí trên, định tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5” Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nâng cao kĩ làm văn miêu tả trƣờng tiểu học vấn đề đƣợc nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Cuốn giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt tiểu học (1993) nhóm tác giả Lê A, Thành Thị Yên Mĩ, Lê Phƣơng Nga, Nguyễn Trí đƣa nhận xét vai trò nhƣ cần thiết việc dạy văn miêu tả nhà trƣờng phổ thông Cũng từ đặc điểm này, nhóm tác giả đề vài giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng việc dạy học văn miêu tả giáo viên học sinh Ngoài giáo trình nêu số vấn đề chung dạy văn miêu tả vấn đề cụ thể liên quan tới việc dạy văn miêu tả lớp Tác giả Nguyễn Trí Dạy Tập làm văn trường tiểu học (2000) đƣa nét khái quát văn miêu tả nhƣ: khái niệm văn miêu tả, đặc điểm văn miêu tả văn miêu tả trƣờng tiểu học Đồng thời tác giả đƣa kinh nghiệm dạy học sinh để viết đƣợc văn miêu tả cho hay, cho tốt Hay nhƣ Văn miêu tả kể chuyện (2002) tác giả Phạm Hổ đƣa quan niệm cho miêu tả giỏi Theo tác giả cho miêu tả giỏi miêu tả đƣợc phần bên bên đối tƣợng miêu tả Từ miêu tả đƣợc, ngƣời đọc nhƣ nhận thấy đƣợc đối tƣợng trƣớc mắt với tất màu sắc, âm mà tâm trạng, cảm xúc: buồn, vui, yêu, ghét,… Phải kể tới nhóm tác giả Vũ Tú Nam - Phạm Hổ - Bùi Hiển - Nguyễn Quang Sáng với Văn miêu tả kể chuyện (2002) Trong tác phẩm này, tác giả đƣa kinh nghiệm viết văn miêu tả cho hay đƣa số văn miêu tả đặc sắc nhà văn để bạn đọc tham đạt, biện pháp nghệ thuật, … Củng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặc học sinh nhà hoàn thiện đoạn văn - Quan sát ghi lại kết quan sát hoạt động bạn nhỏ hay em bé tuổi tập nói, tập 2.2.3 Kết thực nghiệm Sau tiến hành dạy học thực nghiệm lớp 5A (trƣờng Tiểu học Thị Trấn A) lớp 5C (trƣờng Tiểu học Xuân Nộn), tiến hành đánh giá kết học tập học sinh thông qua việc chấm đoạn văn theo chủ đề: viết đoạn văn tả hoạt động ngƣời mà em yêu mến (theo tiết dạy học thực nghiệm) 70 Kết đƣợc thể qua bảng sau: Trƣờng Tiểu học Thị Trấn A Tiểu học Xuân Nộn Lớp Hình thức tham gia Số HS Khá Giỏi TB SL TL SL TL SL Yếu TL SL TL 5A Thực nghiệm 48 15 31,3% 23 47,9% 14,6% 6,2% 5B Đối chứng 47 12 25,5% 20 42,6% 174,9% 17% 5C Thực nghiệm 45 15 33,3% 22 48,9% 11,1% 6,7% 5D Đối chứng 49 12 24,5% 21 42,9% 10 20,4% 12,2% 73 Nhƣ vậy, qua bảng số liệu thấy, hai trƣờng Tiểu học Thị Trấn A trƣờng Tiểu học Xuân Nộn có số lƣợng học sinh đạt điểm giỏi tăng lên nhiều sau học tiết dạy thực nghiệm Cụ thể lớp 5A có 15 em đạt điểm giỏi, chiếm 31,3% so với lớp Còn lớp 5B (lớp đối chứng) có 12 em đạt điểm giỏi, chiếm 25,5 % so với lớp Số học sinh đạt điểm yếu lớp 5A có học sinh, chiếm 6,2% Trong lớp đôi chứng số học sinh đạt điểm yếu em, chiếm 17% Bên cạnh đó, nhận thấy thái độ em tiết dạy thực nghiệm sôi hơn, yêu thích học Tập làm văn miêu tả trƣớc Chỉ có số học sinh rụt rè, sợ trả lời câu hỏi thầy cô lớp 74 KẾT LUẬN Chƣơng trình môn Tiếng Việt tiểu học coi nhiệm vụ bồi dƣỡng, rèn kĩ làm văn cho học sinh tiểu học nhiệm vụ quan trọng Dƣới dẫn dắt giáo viên tiết học Tập làm văn, em đƣợc lĩnh hội, rèn luyện kiến thức kĩ cần thiết kiểu văn miêu tả Kĩ làm văn học sinh chủ yếu phải qua trình rèn luyện không ngừng nghỉ hình thành nâng cao Vậy nên, để viết đƣợc văn miêu tả hay, giàu cảm xúc, chân thực, em cần phấn đấu, nỗ lực nhiều mặt Không đọc thêm sách, em học tập phƣơng pháp học bạn học giỏi văn Tuy nhiên, thực tiễn dạy học cho thấy chất lƣợng viết văn miêu tả học sinh thấp Các em biết lựa chọn đối tƣợng miêu tả nhƣng lại chƣa biết chọn lọc hình ảnh, chi tiết hay đặc sắc để đƣa vào văn Lời văn khô cứng, khuôn mẫu, gò ép, thiếu sáng tạo Nhiều em chƣa thật cảm thấy thích thú học văn miêu tả Về phía giáo viên gặp không khó khăn dạy loại văn miêu tả nhƣ:thời lƣợng tiết học ngắn, nội dung dài, phƣơng pháp dạy học thiếu linh hoạt, chƣa sáng tạo, … Từ đó, nhận thấy việc rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh theo biện pháp mà nêu đề tài góp phần tháo gỡ đƣợc khó khăn định nhiều khâu giảng dạy giáo viên nhƣ: hƣớng dẫn học sinh quan sát, bộc lộ cảm xúc với đối tƣợng,… Đồng thời, biện pháp đƣa giúp học sinh hình thành thói quen, kĩ học tập phân môn Tập làm văn Đặc biệt em học sinh lớp Bởi em đƣợc rèn luyện để tiếp tục học tập 75 chƣơng trình Tập làm văn cấp học cao Mặc dù có cố gắng trình thực nhƣng chắn đề tài tránh khỏi thiếu sót Với niềm say mê nghiên cứu tâm huyết với nghề nghiệp chọn, mong nhận đƣợc ủng hộ, đóng góp chân thành thầy cô bạn để đề tài hoàn thiện 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê A - Thành Thị Yên Mĩ - Lê Phƣơng Nga - Nguyễn Trí (1993), Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học, NXB Giáo dục Đào Duy Anh (2005), Hán Việt từ điển, NXB Văn hóa Thông tin Bộ Giáo dục Đào tạo, Tạp chí “Văn học Tuổi trẻ” (2012), Số 254, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Tạp chí “Văn học Tuổi trẻ” (2012), Số 258 + 259, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Tạp chí “Văn học Tuổi trẻ” (2012), Số 262 + 263 + 264, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Tạp chí “Văn học Tuổi trẻ” (2013), Số 296, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Tạp chí “Văn học Tuổi trẻ” (2016), Số đặc biệt tháng 5, NXB Giáo dục Hoàng Hòa Bình ( 2000), Dạy văn cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục Cơ quan Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí “Chăm học” (2014), Số 24 + 25 10 Cơ quan Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí “Chăm học” (2014), Số 24 + 25 11 Hoàng Văn Hành (2005), Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển Bách Khoa 12 Phan Trọng Luận (2008), Phương pháp dạy học văn, tập 1, NXB Đại học Sƣ phạm 13 Lƣu Xuân Mới (2000), Lí luận dạy học đại học, NXB Giáo dục 14 Vũ Tú Nam - Phạm Hổ - Bùi Hiển - Nguyễn Quang Sáng (2004), Văn miêu tả kể chuyện, NXB Giáo dục 15 Hoàng Phê (1988), Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội 16 Võ Quảng (2016), Quê nội, NXB Kim Đồng 77 17 Sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu học lớp 4, 5, NXB Giáo dục 18 Nguyễn Đình Thi (2014), Cái Tết Mèo con, NXB Văn học 19 Nguyễn Trí (2000), Dạy Tập làm văn tiểu học, NXB Giáo dục 20 Nguyễn Trí - Nguyễn Trọng Hoàn ( 2005), Tìm vẻ đẹp văn tiểu học, NXB Giáo dục 78 PHỤ LỤC MỘT SỐ BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐẶC SẮC DO HỌC SINH VIẾT Miêu tả cảnh Đề Tả trƣờng em vào buổi sáng sớm Bài viết Buổi học năm học cuối cấp, em đến trường sớm tất bạn Ngồi bên cửa sổ lớp học, em cảm thấy lòng trào dâng nỗi buồn phải xa mái trường gắn bó với suốt năm năm qua Và lúc em thấy trường đẹp vô cùng, vẻ đẹp buổi sớm mai yên tĩnh Ngắm toàn cảnh, em thấy trường thân yêu lúc cung điện nguy nga rộng lớn Ông mặt trời thức dậy sau giấc ngủ dài Ông vén mây mềm mại, tươi cười nhìn xuống sân trường Nụ cười ông mặt trời làm trường sáng bừng hẳn lên, tươi tắn rực rỡ Những tia nắng sớm từ từ xuất hiện, mơn man tán xanh, làm óng ánh giọt sương đọng lại bàng, gạo trồng quanh sân trường Gió sớm mai dịu dàng e thẹn cô thiếu nữ Cô dám chạm nhẹ nhàng vào cành để chúng cất lên nhạc xào xạc nhẹ nhàng Chỉ có chim nhỏ xinh vô tư nhảy nhót hót ríu rít Từ bầu trời xanh mặt đất rực rỡ nắng vàng, tất hòa quyện vào tạo thành tranh phong cảnh thật đẹp Nổi bật tranh tuyệt đẹp trường em Em nhìn cờ đỏ vàng tung bay phấp phới, nhìn cánh cửa lớp rộng mở đón chào, cảm nhận không khí bình vui tươi trường học Những dòng hiệu lấp lánh, lớp học sáng bừng lên buổi sớm mai Những khung cửa sổ màu nâu giống tưởng chừng đơn điệu lúc trở nên đẹp Những hoa phượng sót lại sau kì nghỉ hè cố cháy màu đỏ rực Tấm bảng đen, bàn gỗ quen thuộc em ngồi học trở thành người bạn thân mà em không nỡ rời xa Những tiếng cười nói xôn xao làm em bừng tỉnh, bạn đến, học bắt đầu Nhờ có buổi sớm đến trường mà em cảm nhận hết vẻ đẹp trường Nó cho em cảm giác trường nhà thứ hai em, nhà với cô giáo mẹ hiền, người bạn anh chị em [5; 7] (Phạm Thanh Tú, 5A2, Hải Phòng) Đề Hãy tả cảnh đẹp quê hương em (dòng sông, nương rẫy, cánh đồng…) Bài viết “Quê hương diều biếc Tuổi thơ thả đồng Quê hương đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông…” Tuổi thơ em lớn lên gắn bó với bao cảnh đẹp quê hương Đây đường làng rợp bóng cây, nhũng hàng tre lao xao gió Kia dòng sông Mã uốn lượn quanh năm, nước chảy hiền hòa với triền đê vững chãi, dòng sông cầu Hàm Rồng lịch sử Nhưng hình ảnh đọng lại tâm trí em cánh đồng lúa chín biển vàng, thấm đượm mồ hôi công sức bà cô bác nông dân Vào ngày mùa, lúc em thích đứng ngắm cánh đồng từ sáng sớm Buổi sáng, cánh đồng im lìm giấc ngủ sương mờ khăn voan mỏng Một gió nhẹ thổi, cánh đồng xào xạc âm dịu nhẹ Đây đó, vài cánh chim nhỏ bay, chim mải ăn ngủ lại đêm qua bụi lúa, nghe tiếng động giật thức dậy Rồi phía đằng đông bắt đầu ửng hồng Mặt trời từ từ nhô lên Cả biển lúa rực rỡ ánh nắng mặt trời, có bút thần kì phết lên màu vàng tươi thắm Những gió sớm mát rượi nhè nhẹ lướt qua làm biển lúa vàng rung rinh gợn sóng Ánh nắng chiếu vào hạt sương đêm đọng lại lúa vạt cỏ xanh long lanh hạt ngọc Những lúa trĩu hạt, căng tròn ngả đầu vào nhau, vàng óng kén tằm, gợi lên nồi cơm gạo dẻo thơm mùa lúa chín Thỉnh thoảng, cấnh đồng lại văng vẳng tiếng chim sơn ca Chúng sà xuống ruộng lúa lại bay lên, hót líu lo ca ngợi mùa vàng bội thu sống bình quê hương yêu dấu Xa xa, bóng nhữg cô bác nông dân thu hoạch lúa, nón trắng nhấp nhô tiếng cười nói râm ran làm tăng thêm vẻ đẹp sinh động cánh đồng Đứng ngắm cánh đồng lúa quê hương, em ước họa sĩ để vẽ lên vẻ đẹp cánh đồng quê em mùa lúa chín rộ Mai dù có xa, em khắc sâu hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng quê em trái tim [10 ; 5] (Lê Thị Quỳnh, 5A, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) Đề Em tả lại cảnh đẹp mùa hè quê hương em Bài viết Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông Mùa xuân cối đâm chồi, nảy lộc Mùa hè hoa phượng đỏ rực phố phường Mùa thu, hương hoa sữa thơm nồng Mùa đông với gió mùa lạnh buốt Nhưng có lẽ, mùa hè mùa em yêu thích Vì mùa hè mùa chùm hoa phượng đỏ, ve sầu râm ran, cánh diều vi vu trầm bổng Mùa kì thi Và mùa hè mùa chuyến du lịch, vui đầy lí thú Mùa hè, bầu trời cao, xanh Những mây hồng nhởn nhơ dạo chơi trời Mặt trời lửa lớn trời vô ý đánh rơi xuống mặt đất Không khí trưa hè oi nồng, nóng Chiều đến, gió nồm nam nhẹ thổi Dưới mặt đất, đồng lúa gái xanh mướt màu Lá lúa hình lưỡi mác, ngậm đòng Những lúa ngả đầu vào trò chuyện Cây cối ủ dột, im lìm, tiếng xào xạc tán xanh um Trời nóng nên chim ngừng hót Hai bên đường, hàng lăng nở hoa tím ngắt làm cho bầu không khí ngột ngạt mùa hè dịu Trên đường, bà nông dân làm đồng chuyện trò rôm rả Chúng em hò hét thi thả diều Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng Cánh diều đủ sắc màu đàn bướm xinh lượn lờ bầu trời xanh Sáo diều du dương, trầm bổng, gió nhẹ thổi làm cho làng quê thêm bình Lũy tre xanh rì rào gió tường thành bao bọc lấy xóm thôn Vào đêm trăng thanh, gió lộng, tiếng ve râm ran, tiếng côn trùng rả Dưới sân, tụi nhỏ chúng em chơi trò trốn tìm, nô đùa thỏa thuê ánh trăng vàng Trong sân, bố ông chơi cờ, uống chè, ngắm hoa quỳnh nở Mùa hè, thả hồn tiếng sáo diều, du lịch gia đình hay hưởng ngào đêm trăng lộng gió thật thích Mùa hè mùa trẻ thơ Yêu mùa hè quê hương em! [9; 4] (Lê Khánh Huyền, 5E, Kinh Môn, Hải Dương) Miêu tả cối a Tả cho bóng mát Đề Em viết văn tả phƣợng vĩ vào mùa hè Bài viết Lộp bộp! Lộp bộp! Trời bắt đầu mưa! Cây phượng vĩ dang tay đón lấy hạt mưa rào đầu mùa hạ Chỉ phút sau, mưa ngớt dần, ánh nắng chan hòa lại trở với nơi Cây phượng vĩ lại hồn nhiên hong nắng góc sân trường em Giữa nắng chói chang vào đầu mùa hạ, phượng vĩ vươn mình, khoe màu đỏ kiêu sa, đẹp đẽ Lúc này, trông phượng vĩ khoác hội đỏ thắm, vô lộng lẫy Tuy thân hình phượng vĩ thật khẳng khiu, vòng tay ôm em bé vừa rồi, phượng vĩ thích tạo dáng với đất trời Vào buổi trưa hè nắng nóng, tán phượng xanh mát xòe bốn phía, che bóng mát góc lớn sân trường để chúng em vui chơi Phượng vĩ người chị hiền hậu, khẽ thả xuống tặng chúng em hoa đẹp Vừa có gió nhẹ lướt qua, phượng vĩ xào xạc muốn mời gió đùa giỡn Nhìn phượng vĩ đung đưa, em dẫn dắt vào giới huyền ảo loài hoa sắc hồng rực rỡ, xinh đẹp tỏa hương Nào nữ hoàng hồng nhung mùi hương thoang thoảng, công chúa đỗ quyên - loài hoa em yêu thích, khoác màu áo hồng tím điệu đà Bỗng tiếng xe máy nổ giòn cổng trường làm em bừng tỉnh giấc mơ Đối với em, phượng vĩ người bạn đồng hành thân thiết dẫn dắt em vào thiên đường loài hoa yêu thích [4; 26] (Lê Bảo Quyên, 4A,Cầu Giấy, Hà Nội) Đề Em viết văn miêu tả bàng trường em Bài viết Ánh nắng xuân ấm áp, tươi vui ghé thăm người, vật Cây bàng sân trường Dưới nắng xuân, sung sướng ngắm giọt sương sớm đọng lại Cây bàng “cao tuổi” rồi! Rễ lên mặt đất, ngoằn ngoèo trăn hiền lành Thân gọi “lão đại”, phải vài ba đứa ôm Thỉnh thoảng, lại bắt gặp vài cục u bướu lồi lõm, to tướng Vỏ già khô, có chỗ xanh rêu, mốc meo lớp vỏ dòng nhựa dồi sức sống… Xuân cho bàng áo Trên cành, chồi non nhú ra, e ấp lửa xanh, gọi đến chim chóc, ong bướm Rồi xuân đi, hạ sang Từng đàn ve tụ họp, râm ran bàn tán chuyện mùa thi Cây bàng xòe tán rộng bốn phía y ô khổng lồ che nắng cho lũ học trò tinh nghịch Trong tán ấy, lấp ló chùm vàng ươm, lịm, đung đưa cho cặp mắt học trò thèm muốn Sau mưa đầu mùa hạ, bàng xanh tươi Và thật bất ngờ thú vị lần đến đón tôi, bố kể gốc bàng bố say sưa với ván bi liệt Bố giấu viên bi có hốc lõm vào hang kia…Thu bàng trầm tĩnh, nghiêm trang người lính Giờ đây, màu đỏ ối đẹp tựa tranh sơn mài Đông sang, cuối từ biệt thân mẹ cằn cỗi, chuẩn bị cho hồi sinh mới… Ôi! Cây bàng - người lính gác trung thành - kho báu chứa đầy kí ức tuổi thơ - hình ảnh mãi khắc sâu trái tim [3; 5] (Phạm Trâm Anh, 4D, Thái Bình) b Tả hoa Bài viết Cuối tháng ba đầu tháng tư mùa hoa loa kèn nở Nhìn ngắm lọ hoa loa kèn, em lại nhớ kỉ niệm em bà Bà học trò cũ tặng hoa loa kèn Hai bà cháu bắt tay vào trồng Bà hướng dẫn em cách trồng hoa cách chăm sóc hoa Vài tháng, sau bà phải nằm viện, em thay bà chăm sóc chậu hoa Mỗi ngày hoa tươi tốt Rồi nắng tháng tư, búp hoa vươn thẳng tắp, xanh rờn Vài ngày, nụ hoa lột bỏ vỏ Nụ hoa nhô nhìn giống đạn B40 màu đỏ nhỏ xíu Khi nở lại giống chuông Ngày bà viện ngày loa kèn nở rực rỡ Loa kèn nở rộ giống đội kèn tí hon thi xếp hàng! Em cắm lọ hoa để tặng bà Bà em vui Bà bảo: “Cháu bà giỏi quá!” Thời gian trôi qua thật nhanh Thấm mùa hoa loa kèn nở [7; 11] (Nguyễn Hồng Chi, 4C, Sơn Tây, Hà Nội) Miêu tả ngƣời Đề Em miêu tả người thân gia đình em (ông, bà, bố, mẹ,…) Bài viết Người mà em luôn tự hào nghĩ đến, bố em Bố em sĩ quan quân đội, công tác Ban Chỉ huy quân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Bố em tên Khổng Minh Đức Năm bố 46 tuổi, khen bố em trẻ đẹp trai Thân hình bố cân đối Bố chẳng ốm bố làm việc, ăn uống nghỉ ngơi hợp lí Bố em hiền yêu quý Năm em học lớp mà bố chăm sóc li, tí Trong bữa ăn, bố nhắc em cách ngồi, cách cầm đũa Khi tắm, bố hướng dẫn em cách cầm vòi nước, cách gội đầu Hồi bé, tắm em sợ nước vào mắt, vào tai, bố bảo: “Con trai đừng sợ chuyện bé tí đó” Chị em lớn bố nhắc việc nhỏ trước ngủ phải mắc cho khỏi muỗi Những tối trực, bố thường gọi điện nói chuyện với mẹ em Giọng trầm ấm bố thật dễ nghe: “Hiếu hả? Ăn cơm chưa con? Hôm có tập? Làm xong nhờ mẹ kiểm tra cho nhé!” Lúc nhà, trước ngủ, bố lại kể chuyện cho em nghe Những chuyện bố kể không sách mà công việc bố, câu chuyện đội, việc làm ngày bên quan bố,… Em nhớ ngày quan bố làm lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp Hôm đó, bố trực quan, bố gọi điện bảo mẹ em đưa chị em em sang viếng Đại tướng Các quan bố chụp ảnh cho gia đình em Bố Đức em Và nhiều điều em muốn kể bố Vì thế, em tự hào bố [6; 11] (Khổng Minh Hiếu, 3D, Yên Dũng, Bắc Giang) ... tiễn rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh tiểu học Chƣơng Các biện pháp rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh lớp thực nghiệm sƣ phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA RÈN KĨ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ... pháp rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh lớp 35 2.1.1 Hƣớng dẫn học sinh nắm vững lí thuyết văn miêu tả 35 2.1.2 Tạo hứng thú học văn miêu tả phát triển khả cảm thụ đẹp cho học sinh lớp. .. chỉnh đƣợc văn hay Văn miêu tả thể văn gần gũi với học sinh tiểu học Và để viết đƣợc văn miêu tả hay giáo viên phải hình thành rèn luyện cho học sinh kĩ làm văn miêu tả Để miêu tả hay học sinh cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5, Rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5, Rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay