Những yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến chi tiêu y tế của các hộ nghèo tại việt nam

94 33 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 09:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN THÀNH SƠN NHỮNG YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI TIÊU Y TẾ CỦA CÁC HỘ NGHÈO TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN THÀNH SƠN NHỮNG YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI TIÊU Y TẾ CỦA CÁC HỘ NGHÈO TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS TS TRẦN TIẾN KHAI Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp “Những yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến chi tiêu y tế hộ nghèo Việt Nam” đề tài nghiên cứu thực Kết nghiên cứu đề tài mang tính trung thực cao chưa công bố công trình khác Các thông tin, số liệu sử dụng đề tài trích dẫn ghi rõ nguồn gốc đầy đủ từ nguồn có độ tin cậy cao Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Học viên thực Nguyễn Thành Sơn MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Khái niệm chăm sóc sức khoẻ chi tiêu y tế hộ gia đình 2.1.1 Chăm sóc sức khoẻ .6 2.1.2 Chi tiêu y tế hộ gia đình .7 2.2 Lý thuyết hành vi tiêu dùng 2.2.1 Học thuyết Maslow tháp nhu cầu 2.2.2 Lý thuyết cầu hàng hoá 10 2.2.3 Lý thuyết hành vi lựa chọn người tiêu dùng 11 2.3 Mô hình Grossman tối đa hoá cân cho vần đề sức khoẻ 13 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm chi tiêu y tế 14 2.4.1 Các nghiên cứu nước 14 2.4.2 Các nghiên cứu nước 17 2.4.3 Tóm tắt kết nghiên cứu liên quan 18 2.5 Khung phân tích 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 22 3.1 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm đề tài 22 3.2 Mô hình hồi quy Tobit 23 3.3 Giải thích tóm tắt biến mô hình 24 3.3.1 Giải thích biến mô hình 24 3.3.2 Tóm tắt mã hoá biến mô hình 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5 Dữ liệu nghiên cứu 29 CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ VÀ THỰC TRẠNG CHI TIÊU CHO Y TẾ Ở VIỆT NAM 32 4.1 Tổng quan ngành y tế Việt Nam .32 4.1.1 Hệ thống y tế 32 4.1.2 Tổ chức mạng lưới y tế sở 32 4.1.3 Cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế 33 4.1.4 Nhân lực y tế 34 4.1.5 Bảo hiểm y tế 34 4.1.6 Tình hình chăm sóc sức khoẻ .36 4.2 Thực trạng chi tiêu y tế 43 4.3 Đánh giá chung .46 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48 5.1 Thống kê mô tả đặc điểm hộ nghèo 48 5.1.1 Đặc điểm nhân 48 5.1.2 Đặc điểm kinh tế .51 5.1.3 Điều kiện chăm sóc sức khỏe 53 5.1.4 Điều kiện hỗ trợ từ bên 53 5.2 Thống kê chi tiêu y tế hộ nghèo 53 5.3 Kết định lượng yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu y tế hộ nghèo .56 5.4 Giải thích kết mô hình hồi quy 60 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 6.1 Kết luận 64 6.2 Kiến nghị .65 6.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT: Bảo hiểm y tế GDP: Tổng sản phẩm quốc nội HALE: Tuổi thọ khỏe mạnh HCFP: Quỹ hỗ trợ y tế cho người nghèo IMR: Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi JAHR: Báo cáo chung tổng quan ngành y tế hàng năm NSNN: Ngân sách nhà nước PAHE: Nhóm hợp tác hành động công sức khỏe Việt Nam SDD: Suy dinh dưỡng SHI: Bảo hiểm y tế xã hội dành cho người làm việc hưởng lương U5MR: Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi UN: Liên hiệp quốc UNDP: Chương trình phát triển liên hiệp quốc UNFPA: Quỹ dân số liên hiệp quốc UNICEF: Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc VHLSS: Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam WB: Ngân hàng giới WHO: Tổ chức y tế giới YTDP: Y tế dự phòng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp kết từ nghiên cứu liên quan 18 Bảng 3.1: Tóm tắt mã hóa biến mô hình .28 Bảng 3.2: Thông tin nguồn liệu trích lọc từ VHLSS 2014 30 Bảng 4.1: Kết thực số tiêu nhân lực y tế (2010 - 2015) 34 Bảng 4.2: Hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam 35 Bảng 4.3: Chênh lệch vùng miền số số sức khỏe chung (2014) 40 Bảng 4.4: Tổng hợp kết thực số tiêu số tài y tế (2010 - 2014) 45 Bảng 5.1: Thống kê quy mô hộ 48 Bảng 5.2: Thống kê tuổi chủ hộ 48 Bảng 5.3: Thống kê giới tính chủ hộ 48 Bảng 5.4: Thống kê trình độ học vấn chủ hộ .49 Bảng 5.5: Thống kê dân tộc chủ hộ 49 Bảng 5.6: Thống kê nơi sinh sống hộ gia đình 50 Bảng 5.7: Thống kê nghề nghiệp chủ hộ 50 Bảng 5.8: Thống kê số trẻ em hộ 50 Bảng 5.9: Thống kê số phụ nữ tuổi sinh sản hộ 51 Bảng 5.10: Thống kê số người già hộ .51 Bảng 5.11: Thống kê thu nhập hộ năm 51 Bảng 5.12: Thống kê chi tiêu giáo dục hộ năm 52 Bảng 5.13: Thống kê chi tiêu dùng hộ năm .52 Bảng 5.14: Thống kê chi tiêu thực phẩm hộ năm 52 Bảng 5.15: Thống kê chi tiêu y tế hộ năm .53 Bảng 5.16: Thống kê tình trạng bảo hiểm y tế hộ năm 53 Bảng 5.17: Thống kê khoản trợ cấp y tế hộ năm .53 Bảng 5.18: Chi tiêu y tế phân theo giới tính chủ hộ 54 Bảng 5.19: Chi tiêu y tế phân theo dân tộc chủ hộ 54 Bảng 5.20: Chi tiêu y tế phân theo khu vực sống hộ 55 Bảng 5.21: Chi tiêu y tế phân theo nghề nghiệp chủ hộ 55 Bảng 5.22: Chi tiêu y tế phân theo tình trạng bảo hiểm y tế 56 Bảng 5.23: Kết hồi quy Tobit 57 Bảng 5.24: Kết hồi quy Tobit (có phân tích nhóm thành thị - nông thôn) 58 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Đường ngân sách, đường bàng quan điểm cân tiêu dùng 12 Hình 2.2: Khung phân tích yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến chi tiêu y tế hộ nghèo Việt Nam 21 Hình 4.1: Tuổi thọ trung bình người dân Việt Nam (2010 - 2015) 37 Hình 4.2: Xu hướng giảm tử vong mẹ Việt Nam (1990 - 2015) 38 Hình 4.3: Xu hướng giảm tử vong trẻ em Việt Nam (1990 - 2015) .39 Hình 4.4: Diễn biến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tuổi (2010 - 2015) 40 Hình 4.5: Mức chênh lệch số số sức khỏe vùng miền (2010 2014) .41 Hình 4.6: Cơ cấu nguồn tài y tế .44 Hình 4.7: Tỷ lệ hộ gia đình mắc chi phí y tế thảm họa, bị nghèo hóa chi phí y tế 46 Greene W.H., 1993 Econometric Analysis Macmilan Publishing Company, New York, 1993 Grossman M., 1972 “On the concept of health capital and the demand for health” The Journal of Political Economy, 80(2), 223-255 10 Hauck K, Rice N., 2003 “Using Longitudinal data to investigate socioeconomic inequality in health” In: Peter C Smith, et al, ed.2005, Health policy and economics: Opportunities and challenges, New York: Open University Press Ch.4 11 Himanshu S.R, 2006 “Gender inequality in household health Expenditure: the case of Urban Orissa” Published in: Nagarlok, Vol XXXVII, No.3(2006): pp.4448 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6544/ MPRA Paper No.6544, posted January 2008 00:01 UTC 12 Himanshu S.R, 2006 “Influence of income and Education on household Health expenditure: the case of Tribal Orissa” Published in: The Orissa Journal of Commerce, Vol Vol X, No.1(2006): pp.133-144 Online at https://mpra.ub.unimuenchen.de/6511/ MPRA Paper No.6511, posted January 2008 08:30 UTC 13 Hoang Van Minh, Nguyen Thi Kim Phuong, Priyanka Saksena., 2013 Finalcial burden of household out-of pocket health expenditure in Viet Nam: Findings from the National Living Standard Survey 2002 - 2010 14 Hoang Van Minh, Nguyen Thi Kim Phuong, 2015 Household financial burden of health expenditure in Vietnam Hanoi, Vietnam: WHO, 2015 15 Ichoku H.E, Leibbrandt M., 2003 “Demand for Healthcare services in Nigeria: A multivariate nested logit model” African Development Bank: 396-424 16 Laura Blow., (2004) Household Expenditures Patterns in the UK Institute for Fiscal Studies, The United Kingdom 17 Lê Phương Thảo, 2011 “Determinants of household healthcare expenditure: An analysis in Vietnam by using of VHLSS 2006” Luận văn thạc sĩ kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 18 Levy H, Meltzer D., 2008 “The impact of Health Insurance on Health” Annual Review of Public Health Vol.29: 399-409 19 Lindelow M., 2004 “Health care decisions as a familymatter: Intrahousehold education externalities and the utilization of health services” World Bank Policy Research Working PaperSeries:3324 20 Maslow, A.H., 1943 A Theory of Human Motivation Psychological Review 50(4), 370-96 21 Mathiyazhagan Maathai K., 2003 “People’s choice of healthcare provier: Policy options for rural Karnataka in India” Journal of Health Management, 5(1), pp.111137 22 National Health Expenditure Trend, 1975 to 2013 23 Nguyen P et al, 2010 “Multilevel models ans small area estimation in the context of Vietnam living standards surveys” 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, 2010 24 Parker S W, Wong R, 1997 “Household income and health care expenditures in Mexico” Health Policy 40, 237-255 25 Parmar, Divya and Reinhold, Steffen and Souares, Aurélia and Savadogo, Germain and Sauerborn, Rainer., 2011 “Does community-based health insurance protect household assets?: Evidence from rural Africa” In: 8th World Congress on Health Economics, 10-13 http://eprints.lse.ac.uk/46666/ July, 2011, Toronto, Canada Online at: 26 Pauly, M.V, 1978 Is medical care different ? Paper presented at the Competition in the Health Care sector: Past, Present, and Future, Proceedings of a conference sponsored by Bureau of Economics, Federal Trade Commission 27 Pauly, M.V, 1988 Is medical care different ? Old questions, new answers, Journal of Health Politics, Policy and Law, 13(2), 227-237 28 Reinhardt U.F, 2000 “Health care for the aging baby boom: Lessons from abroad” Journal of Economic Perspectives 14(2): 71-83 29 Roger, L.W., & Tiffany, A.W., 2006 Scale Development Research: A Content Analysis and Recommendations for Best Practice The Counseling Psychologist 2006; 34: 806-14 30 Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S., 1996 Using multivariate statistics New York, NY: HarperCollins College Publishers 31 UNDP, 2011 Social Services for Human Development Viet Nam Human Development Report 2011 Hanoi, Vietnam 32 United Nation., 1998 UN statement about poverty-signed by the heads of all UN agencies Indicators of Poverty & Hunger 33 World Health Organization, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, United Nations Population Division, 2015 Trend in Maternal Mortality: 1990-2015 Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and The United Nations Population Division, Geneva, 2015 34 Woottipong Satayavongthip, 2001 “Determinants of and inequity in househould expenditure on health care in Thailand” Thesis was submitted to the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University for the degree of Doctor of Philosophy (Demogranphy) 35 World Bank., 2005 Getting to Know the World Bank: A Guide for Young People Washington D.C World Bank PHỤ LỤC Phụ lục 5.1: Thống kê biến quy mô hộ sum quymoho Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -quymoho | 244 4.282787 2.052287 10 Min Max Phụ lục 5.2: Thống kê biến tuổi chủ hộ sum tuoi Variable | Obs Mean Std Dev -+ -tuoi | 244 48.47131 18.13448 Phụ lục 5.3: Thống kê biến giới tính chủ hộ tab gioitinh Gioi tinh | cua chu ho: | nam nu | Freq Percent Cum + | 68 27.87 27.87 | 176 72.13 100.00 + Total | 244 100.00 19 92 Phụ lục 5.4: Thống kê biến trình độ học vấn chủ hộ tab Trinhdo11 trinh | Freq Percent Cum + | 136 55.74 55.74 | 66 27.05 82.79 | 38 15.57 98.36 | 1.64 100.00 + Total | 244 100.00 Phụ lục 5.5: Thống kê biến dân tộc chủ hộ tab dantoc Dan toc: | la dan toc | da so, la | dan toc | thieu so | Freq Percent Cum + | 145 59.43 59.43 | 99 40.57 100.00 + Total | 244 100.00 Phụ lục 5.6: Thống kê biến nơi sống hộ tab ttnt Khu vuc: | la khu vuc | thi, | la khu | vuc nong | thon | Freq Percent Cum + | 226 92.62 92.62 | 18 7.38 100.00 + Total | 244 100.00 Phụ lục 5.7: Thống kê biến nghề nghiệp chủ hộ tab Nghenghiep Nghe nghiep | cua chu ho | neu san | xuat kinh | doanh phi | nong | nghiep=1, | nguoc lai | =0 | Freq Percent Cum + | 234 95.90 95.90 | 10 4.10 100.00 + Total | 244 100.00 Phụ lục 5.8: Thống kê biến số trẻ em sống hộ sum Treem Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -Treem | 244 1.77459 1.474896 Phụ lục 5.9: Thống kê biến số phụ nữ tuổi sinh sản sống hộ sum Nusinhde Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -Nusinhde | 244 1.118852 9197273 Min Max Phụ lục 5.10: Thống kê biến số người già sống hộ sum Nguoigia Variable | Obs Mean Std Dev -+ -Nguoigia | 244 6229508 9714261 Min Max Phụ lục 5.11: Thống kê biến thu nhập hộ sum Thunhap Variable | Obs Mean Std Dev -+ -Thunhap | 244 17254.3 9050.714 2550 46246 Phụ lục 5.12: Thống kê biến chi tiêu cho giáo dục hộ sum chi_edu Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -chi_edu | 244 975.3975 2332.173 16300 Min Max Phụ lục 5.13: Thống kê biến chi tiêu dùng hộ sum chi_tieudung Variable | Obs Mean Std Dev -+ -chi_tieudung | 244 6638.958 4710.597 517 26327 Phụ lục 5.14: Thống kê biến chi tiêu cho thực phẩm hộ sum chi_food Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -chi_food | 244 2946.917 1796.641 252 9896 Min Max Phụ lục 5.15: Thống kê biến chi tiêu cho y tế hộ sum Chi_yte Variable | Obs Mean Std Dev -+ -Chi_yte | 244 1411.389 2535.634 20000 Phụ lục 5.16: Thống kê biến tình trạng BHYT hộ tab BHYT 1= co BHYT | 0= khong co | BHYT | Freq Percent Cum + | 24 9.84 9.84 | 220 90.16 100.00 + Total | 244 100.00 Phụ lục 5.17: Thống kê biến trợ cấp y tế hộ sum Nhan_yte Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -Nhan_yte | 244 144.3852 471.2823 4000 Phụ lục 5.18: Chi tiêu y tế bình quân phân theo giới tính chủ hộ ttest Chi_yte, by(gioitinh) Two-sample t test with equal variances -Group | Obs Mean Std Err Std Dev [95% Conf Interval] -+ -0 | 68 1469.426 208.9351 1722.923 1052.39 1886.463 | 176 1388.966 210.3761 2790.954 973.765 1804.167 -+ -combined | 244 1411.389 162.3273 2535.634 1091.641 1731.138 -+ -diff | 80.46056 362.7622 -634.1139 795.035 -diff = mean(0) - mean(1) Ho: diff = t = 0.2218 degrees of freedom = 242 Ha: diff < Ha: diff != Ha: diff > Pr(T < t) = 0.5877 Pr(|T| > |t|) = 0.8247 Pr(T > t) = 0.4123 Phụ lục 5.19: Chi tiêu y tế bình quân phân theo dân tộc chủ hộ ttest Chi_yte, by (dantoc) Two-sample t test with equal variances -Group | Obs Mean Std Err Std Dev [95% Conf Interval] -+ -0 | 145 1020.117 186.4335 2244.956 651.6175 1388.617 | 99 1984.465 283.8879 2824.649 1421.098 2547.831 -+ -combined | 244 1411.389 162.3273 2535.634 1091.641 1731.138 -+ -diff | -964.3474 325.4129 -1605.351 -323.3441 -diff = mean(0) - mean(1) Ho: diff = t = -2.9635 degrees of freedom = 242 Ha: diff < Ha: diff != Ha: diff > Pr(T < t) = 0.0017 Pr(|T| > |t|) = 0.0033 Pr(T > t) = 0.9983 Phụ lục 5.20: Chi tiêu y tế bình quân phân theo nơi sống hộ ttest Chi_yte, by (ttnt) Two-sample t test with equal variances -Group | Obs Mean Std Err Std Dev [95% Conf Interval] -+ -0 | 226 1426.518 171.7357 2581.753 1088.102 1764.934 | 18 1221.444 449.8618 1908.602 272.3191 2170.57 -+ -combined | 244 1411.389 162.3273 2535.634 1091.641 1731.138 -+ -diff | 205.0733 622.1413 -1020.43 1430.577 -diff = mean(0) - mean(1) t = Ho: diff = 0.3296 degrees of freedom = 242 Ha: diff < Ha: diff != Ha: diff > Pr(T < t) = 0.6290 Pr(|T| > |t|) = 0.7420 Pr(T > t) = 0.3710 Phụ lục 5.21: Chi tiêu y tế bình quân phân theo nghề nghiệp chủ hộ ttest Chi_yte, by (Nghenghiep) Two-sample t test with equal variances -Group | Obs Mean Std Err Std Dev [95% Conf Interval] -+ -0 | 234 1413.885 168.3082 2574.62 1082.284 1745.485 | 10 1353 445.1998 1407.845 345.888 2360.112 -+ combined | 244 1411.389 162.3273 2535.634 1091.641 1731.138 -+ -diff | 60.88462 820.4726 -1555.295 1677.064 -diff = mean(0) - mean(1) t = Ho: diff = 0.0742 degrees of freedom = Ha: diff < Ha: diff != Pr(T < t) = 0.5295 242 Ha: diff > Pr(|T| > |t|) = 0.9409 Pr(T > t) = 0.4705 Phụ lục 5.22: Chi tiêu y tế bình quân phân theo tình trạng BHYT hộ ttest Chi_yte, by (BHYT) Two-sample t test with equal variances -Group | Obs Mean Std Err Std Dev [95% Conf Interval] -+ -0 | 24 2908.708 889.6977 4358.611 1068.228 4749.188 | 220 1248.045 148.7275 2205.985 954.9251 1541.166 -+ -combined | 244 1411.389 162.3273 2535.634 1091.641 1731.138 -+ -diff | 1660.663 535.6771 605.478 2715.848 -diff = mean(0) - mean(1) t = Ho: diff = 3.1001 degrees of freedom = 242 Ha: diff < Ha: diff != Ha: diff > Pr(T < t) = 0.9989 Pr(|T| > |t|) = 0.0022 Pr(T > t) = 0.0011 Phụ lục 5.23: Kết hồi quy mô hình Tobit lần tobit Chi_yte quymoho dantoc ttnt tuoi gioitinh Trinhdo11 Treem Nusinhde Nguoigia Nghenghiep Thunhap chi_edu chi_food chi_tieudung BHYT Nhan_yte, ll(0) Tobit regression Log likelihood = -1988.1878 Number of obs = 244 LR chi2(16) = 75.00 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.0185 -Chi_yte | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -quymoho | -218.6689 293.5959 -0.74 0.457 -797.1771 359.8393 dantoc | 1352.858 457.4339 2.96 0.003 451.52 2254.197 ttnt | -921.644 649.4152 -1.42 0.157 -2201.267 357.9788 tuoi | -.8587543 15.75341 -0.05 0.957 -31.89963 30.18212 gioitinh | 249.4637 450.6829 0.55 0.580 -638.5723 1137.5 Trinhdo11 | 197.4816 213.2299 0.93 0.355 -222.6714 617.6347 Treem | -138.3146 224.1182 -0.62 0.538 -579.9223 303.2931 Nusinhde | 1056.89 244.4616 4.32 0.000 575.1976 1538.583 Nguoigia | 371.3598 212.9754 1.74 0.083 -48.29178 791.0114 Nghenghiep | -152.6879 791.0275 -0.19 0.847 -1711.347 1405.971 Thunhap | 0538741 0492204 1.09 0.275 -.043111 1508591 chi_edu | 078159 0770678 1.01 0.312 -.0736973 2300153 chi_food | -.1097997 1824592 -0.60 0.548 -.4693216 2497222 chi_tieudung | 0912347 0685784 1.33 0.185 -.0438937 2263632 BHYT | -514.2253 593.349 -0.87 0.387 -1683.374 654.9232 Nhan_yte | 1.571668 3406736 4.61 0.000 9003968 2.242939 _cons | -829.3865 1188.197 -0.70 0.486 -3170.637 1511.864 -+ -/sigma | 2358.734 115.0513 2132.034 2585.433 -Obs summary: 30 214 left-censored observations at Chi_yte F = Pseudo R2 = 0.0185 F( Log pseudolikelihood = -1988.1878 1, (Std Err adjusted for clusters in ttnt) -| Chi_yte | Robust Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -quymoho | -218.6689 23.68377 -9.23 0.000 -265.336 -172.0018 dantoc | 1352.858 134.3427 10.07 0.000 1088.146 1617.57 ttnt | -921.644 201.9712 -4.56 0.000 -1319.613 -523.6754 tuoi | -.8587543 8.592537 -0.10 0.920 -17.78969 16.07218 gioitinh | 249.4637 64.04039 3.90 0.000 123.277 375.6503 Trinhdo11 | 197.4816 201.0673 0.98 0.327 -198.7061 593.6693 Treem | -138.3146 92.53702 -1.49 0.136 -320.6517 44.02248 Nusinhde | 1056.89 10.5693 100.00 0.000 1036.064 1077.716 Nguoigia | 371.3598 62.32037 5.96 0.000 248.5623 494.1573 Nghenghiep | -152.6879 231.5052 -0.66 0.510 -608.8511 303.4753 Thunhap | 0538741 0120859 4.46 0.000 0300597 0776884 chi_edu | 078159 0174524 4.48 0.000 0437704 1125476 chi_food | -.1097997 086694 -1.27 0.207 -.2806236 0610242 chi_tieudung | 0912347 0369498 2.47 0.014 018428 1640414 BHYT | -514.2253 223.3753 -2.30 0.022 -954.3692 -74.08136 Nhan_yte | 1.571668 6375759 2.47 0.014 3153737 2.827962 _cons | -829.3865 232.1293 -3.57 0.000 -1286.779 -371.9935 -+ -/sigma | 2358.734 27.35091 2304.841 2412.626 -Obs summary: 30 214 left-censored observations at Chi_yte
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến chi tiêu y tế của các hộ nghèo tại việt nam , Những yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến chi tiêu y tế của các hộ nghèo tại việt nam , Những yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến chi tiêu y tế của các hộ nghèo tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay