Các nhân tố tác động đến sự tham gia vào hợp tác xã của các hộ nông dân trên địa bàn huyện giang thành, tỉnh kiên giang

88 16 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 09:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN TIẾN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAM GIA VÀO HỢP TÁC XÃ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh- Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN TIẾN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAM GIA VÀO HỢP TÁC XÃ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ TẤT THẮNG TP Hồ Chí Minh- Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Tôi xin cam đoan: Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn TRẦN VĂN TIẾN LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu luận văn Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo Khoa Sau đại học nhà trường thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo- Tiến sỹ Võ Tất Thắng , người thầy trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hợp tác xã huyện Giang Thanh, UBND xã HTXNN địa bàn huyện giúp đỡ thu thập thông tin, số liệu suốt trình thực nghiên cứu luận văn Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn hẳn tránh khỏi sơ suất, thiếu sót, mong nhận đuợc đóng góp thầy cô giáo toàn thể bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Kiên Giang, ngày tháng năm 2017 Tác giả TRẦN VĂN TIẾN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG TÓM TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Dự kiến đóng góp đề tài nghiên cứu 1.6 Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận hợp tác xã 2.1.1 Khái niệm hợp tác xã nông nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm hợp tác xã theo luật pháp Việt Nam So với Luật Hợp tác xã năm 2003 Luật hợp tác xã năm 2012 làm rõ chất HTX tổ chức kinh tế thuộc thành phần kinh tế tập thể thành lập tinh thần tự nguyện, nhằm lợi ích chung thành viên 2.1.1.2 Đặc điểm hợp tác xã 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm loại hình hợp tác xã nông nghiệp 11 2.1.2.1 Khái niệm hợp tác xã nông nghiệp 11 2.1.2.2 Đặc điểm hợp tác xã nông nghiệp 13 2.1.2.3 Các loại hình hợp tác xã 14 2.2 Cơ sở lý luận hộ nông dân nhân tố tác động đến tham gia hợp tác xã hộ nông dân 14 2.2.1 Khái niệm, phân loại hộ nông dân 14 2.2.1.1 Khái niệm hộ 14 2.2.1.2 Khái niệm hộ nông dân 15 2.2.1.3 Phân loại hộ nông dân 16 2.2.2 Những nhân tố tác động đến tham gia hợp tác xã hộ nông dân 17 2.2.2.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 17 2.2.2.2 Nhóm nhân tố kinh tế, tổ chức quản lý 18 2.2.2.3 Nhóm nhân tố thuộc khoa học kỹ thuật công nghệ 19 2.2.2.4 Nhóm nhân tố thuộc quản lý vĩ mô Nhà nước 20 2.2.3 Quan điểm phát triển kinh tế hợp tác xã 20 Kết luận chương 21 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp hợp tác xã huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang 22 3.1.1 Tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang 22 3.1.1.1 Tổng quan huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang 22 3.1.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Giang Thành 23 3.1.2 Tỉnh hình phát triển HTX huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang 24 3.1.2.1 Số lượng quy mô hợp tác xã 24 3.1.2.2 Năng lực nội HTX huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang 26 3.1.2.3 Bộ máy tổ chức HTX huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang 27 3.2 Thực trạng tham gia phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo mẫu điều tra huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang 28 3.2.1 Về nhu cầu hợp tác sản xuất nông nghiệp 28 3.2.2 Các khâu cần hợp tác hộ nông dân 29 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 3.3.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 30 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 30 3.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 31 3.3.4 Phương pháp chọn mẫu 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Những yếu tố tác động đến nhận thức người nông dân tham gia hợp tác xã 34 4.1.1 Yếu tố môi trường 34 4.1.2 Yếu tố nhân học 37 4.1.2.1 Trình độ ảnh hưởng đến định 37 4.1.2.2 Độ tuổi ảnh hưởng đến định 40 4.1.2.3 Sự khác nhận thức xã viên nông dân không tham gia hợp tác xã 45 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 51 5.1 Một số giải pháp thúc đẩy hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang 51 5.1.1 Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động HTX 51 5.1.1.1 Tăng cường tính công bằng, dân chủ hoạt động hợp tác xã 51 5.1.1.2 Xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu 52 5.1.2 Các giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia hợp tác xã 52 5.1.2.1 Tổ chức buổi tuyên truyền, vận động 52 5.1.2.2 Đối tượng tuyên truyền vận động 53 5.1.2.3 Nội dung tuyên truyền, vận động 54 5.1.2.4 Tiến hành làm thí điểm 56 5.1.2.5 Từng bước nâng cao đời sống kinh tế - xã hội người dân huyện Giang Thành 57 5.1.3 Các giải pháp quản lý, sách hỗ trợ Nhà nước hợp tác xã NN xã viên 58 5.1.3.1 Chính sách xóa nợ hợp tác xã nông nghiệp 58 5.1.3.2 Chính sách đầu tư tài kinh tế hợp tác xã nông nghiệp 58 5.1.3.3 Chính sách thuế 59 5.1.3.4 Chính sách ruộng đất 60 5.1.3.5 Chính sách khuyến nông, khoa học công nghệ 60 5.1.3.6 Chính sách thị trường 61 5.1.4 Giải pháp nhằm nâng cao trình độ nhân viên hợp tác xã 61 5.2 Cách thức tổ chức thực 63 5.2.1 Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Kiên Giang 63 5.2.2 Trạm khuyến nông huyện Giang Thành 63 5.2.3 Đài truyền huyện Giang Thành đài truyền xã huyện 64 5.2.4 Chính quyền địa phương xã 64 5.2.5 Các hợp tác xã địa phương 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT XHCN : Xã hội chủ nghĩa HTX : Hợp tác xã NN&PTNT : Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ND : Nông dân NLĐ : Người lao động UBND : Ủy ban Nhân dân HTXNN : Hợp tác xã Nông nghiệp 61 Hội đồng khoa học công nghệ huyện để Hội đồng khoa học công nghệ xem xét, tuyển chọn cho thực Trong điều kiện nguồn kinh phí có hạn, UBND huyện nên vận động huy động nguồn lực tổng hợp từ xã, HTX, tổ chức, cá nhân tham gia Hiện nay, cấu chi ngân sách cấp huyện tỉnh Kiên Giang, nguồn chi cho nghiệp khoa học công nghệ không bố trí, mà Sở Khoa học Công nghệ tỉnh trực tiếp quản lý; vài năm gần đây, hàng năm Sở khoa học công nghệ tỉnh “rót” cho huyện từ 50- 60 triệu đồng/năm để chi cho nghiệp khoa học công nghệ, điều khó khăn cho cấp huyện việc thực công tác Vấn đề này, UBND tỉnh nên đạo Sở Khoa học Công nghệ có phân bổ cho cấp huyện hợp lý đạo Sở Tài chính- Vật giá kiểm tra việc thực Sở Khoa học Công nghệ Hoặc đạo Sở Tài chính- Vật giá, Sở Kế họach Đầu tư hàng năm với huyện thảo luận dự toán chi ngân sách cấp huyện phải bố trí nguồn chi nghiệp khoa học công nghệ cho cấp huyện theo tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); cho nghiệp khoa học công nghệ 2% tổng chi thường xuyên ngân sách; đảm bảo cho cấp huyện chủ động phát huy sáng tạo sở Khuyến khích phát triển câu lạc khuyến nông HTX nông nghiệp đồng thời với việc củng cố lại câu lạc khuyến nông có để làm nòng cốt việc cung cấp thông tin, tư vấn cho xã viên việc lựa chọn áp dụng tiến khoa học, công nghệ, lựa chọn áp dụng mô hình sản xuất thử nghiệm đạt hiệu địa bàn vào trình sản xuất nông nghiệp hộ xã viên Tăng cường hoạt động Trạm khuyến nông việc hướng dẫn, phổ biến sử dụng phương pháp canh tác tiên tiến đến hộ xã viên thông qua HTX nông nghiệp 5.1.4 Giải pháp nhằm nâng cao trình độ nhân viên hợp tác xã Cán gốc công việc, cán tốt phong trào tốt Phong trào kinh tế hợp tác, hợp tác xã vậy, chế thị trường đòi hỏi phải có đội ngũ cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có lực quản lý, có lĩnh trị 62 Thực tế địa bàn huyện Giang Thành thời gian qua cho phép khẳng định: HTX làm ăn có hiệu có đội ngũ cán đào tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật; nhiệt tình động, nhạy bén thích ứng với chế thị trường, làm nhiều việc hổ trợ kinh tế hộ xã viên phát triển, xã viên tín nhiệm Ở HTX yếu phần lớn cán lực, có nơi cán thiếu nhiệt tình Vì cán nhân tố quan trọng định thành công HTX Cán HTX phải bồi dưỡng, đào tạo lại đào tạo có hệ thống, bảo đảm đủ phẩm chất lực để xây dựng HTX Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn huyện Giang Thành điều kiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý HTX nông nghiệp đòi hỏi xúc, động lực thúc đẩy đổi tổ chức quản lý hợp tác xã, nhân tố đảm bảo thành công HTX vào hoạt động Huyện Giang Thành cần khắc phục tình trạng yếu lực cán HTX nông nghiệp địa bàn Các HTX cần dành kinh phí bố trí thời gian để cán HTX theo học lớp chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật trường chuyên nghiệp lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày cấp mở Về lâu dài, cấp ủy Đảng phải có quy họach đào tạo, bồi dưỡng cán HTX, tạo nguồn cán dự bị Các HTX nông nghiệp nên xem xét thực chế độ đào tạo nhân lực thay số em xã viên, cách dùng phần quỹ phát triển sản xuất để phụ cấp cho vay không tính lãi để giúp người học trang trải chi phí học tập với cam kết sau tốt nghiệp làm việc cho HTX Trong năm tới, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo bản, huyện Giang Thành cần “tự lực cánh sinh” cách mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán kiểm soát HTX nông nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám sát hoạt động Ban quản trị Chủ nhiệm HTX Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho kế toán số HTX hạn chế lực Đối với sở đào tạo cán HTX; Chính Phủ, Tỉnh nên tiếp tục đạo sở thực đầy đủ việc giảm 50% học phí cho cán HTX cử đào tạo thuộc hệ thống đào tạo nhà nước,của Liên minh HTX Việt Nam Tại tỉnh Kiên Giang, lớp bồi dưỡng ngắn ngày tỉnh mở thực việc 63 giảm 50% học phí số HTX có nhiều khó khăn Trong giai đoạn nay, Nhà nước nên miễn toàn học phí đào tạo cho cán chủ chốt HTX nông nghiệp gồm chức danh: Chủ nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát Kế toán trưởng Công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp huyện Giang Thành lâu coi “bỏ ngõ” Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo cao Thời gian đến cần coi trọng mức công tác đào tạo nghề cho lao động, phấn đấu đến năm 2020 có 40% số lao động qua đào tạo Trong đó, đặc biệt ý đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp UBND huyện địa bàn huyện Giang Thành cần xúc tiến nhanh việc thành lập Trung tâm dạy nghề huyện để đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội địa phương thời kỳ 5.2 Cách thức tổ chức thực 5.2.1 Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Kiên Giang Qui định biên chế, phân định trách nhiệm, quyền hạn cho cán chuyên trách mảng kinh tế hợp tác cấp huyện, cán không chuyên trách kinh tế hợp tác cấp xã Qui định biên chế, phân định trách nhiệm, quyền hạn cán Phòng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn việc lồng ghép, giảng giải nội dung vận động tuyên truyền nông dân hợp tác xã với nội dung khuyến nông 5.2.2 Trạm khuyến nông huyện Giang Thành Kết hợp với Phòng NN&PTNT huyện Giang Thành, Liên Minh Hợp Tác Xã lồng ghép nội dung tuyên truyền vận động vào hoạt động khuyến nông Huyện Kết hợp thực lúc việc nâng cao kỹ thuật canh tác cho nông dân với việc giải thích, chứng minh lợi ích mô hình kinh tế hợp tác phát triển Các công việc cụ thể sau: Cử cán khuyến nông chuyên trách hướng dẫn kỹ thuật Huyện học lớp đào tạo ngắn hạn kinh tế hợp tác mô hình hợp tác xã Tiến hành lồng ghép nội dung tuyên truyền kinh tế hợp tác vào nội dung khuyến nông huyện Tăng cường hiệu hoạt động thu thập thông tin kinh tế hợp tác làm tổ đại diện cho Phòng NN&PTNT huyện Giang Thành Hiện mảng kinh tế hợp tác Phòng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Giang Thành kiêm nhiệm Trong hoạt 64 động nhờ hỗ trợ phòng Kinh Tế Hạ Tầng việc thu thập thông tin kinh tế hợp tác Kịp thời phát hạt nhân tiên phong, có tâm huyết với kinh tế hợp tác, kịp thời báo cho Phòng NN&PTNT huyện Giang Thành 5.2.3 Đài truyền huyện Giang Thành đài truyền xã huyện Tiếp tục kịp thời đăng tải mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã làm ăn có hiệu địa phương Tiếp tục hỗ trợ Phòng Nông Nghiệp- Phát Triển Nông Thôn huyện ban ngành có liên quan việc phổ biến, tuyên truyền Luật hợp tác xã chủ trương sách hợp tác xã kinh tế hợp tác, công tác vận động nông dân vào hợp tác xã Việc hỗ trợ thông qua chương trình tìm hiểu Luật hợp tác xã, kịch tâm lý xã hội, đối thoại với chuyên gia nông dân để giúp người nông dân thấy rõ lợi ích kinh tế hợp tác nâng cao nhận thức hợp tác xã 5.2.4 Chính quyền địa phương xã Mạnh dạng yêu cầu giải thể theo luật định HTX địa bàn hoạt động hiệu quả, ảnh hưởng xấu đến mô hình kinh tế hợp tác Tách biệt hoạt động hợp tác xã với hoạt động quyền địa phương, quản lý, kiểm soát hợp tác xã tổ chức kinh tế khác địa phương Phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ cán không chuyên trách mảng kinh tế hợp tác Tiếp tục hỗ trợ Phòng NN&PTNT huyện Giang Thành tổ chức lớp phổ biến kiến thức, tập huấn, vận động thông qua việc kịp thời phát nhóm nông dân có nhu cầu thành lập hợp tác xã Đồng thời hỗ trợ địa điểm tuyên truyền làm cầu nối trung gian Phòng NN&PTNT huyện Giang Thành với nông dân 5.3 Một số đề xuất nhằm thực tốt giải pháp Để thực giải pháp đưa phần trước tiên Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ban ngành có liên quan cần tiếp tục có chủ trương, sách phát triển kinh tế hợp tác, mô hình hợp tác xã cụ thể là: 65 Đào tạo - tập huấn cán cho Phòng NN&PTNT huyện Giang Thành nhằm nâng chất đội ngũ cán Ngoài ra, phải bổ sung, phân công cụ thể đội ngũ cán chuyên trách mảng kinh tế hợp tác cấp huyện cán không chuyên trách cấp xã Tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác ngắn hạn dài hạn cho thời kỳ cụ thể Hỗ trợ Liên Minh, hợp tác xã tiến hành liên kết nhà để góp phần nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, thực hợp đồng bao tiêu nông sản cho nông dân Vế phía phòng NN&PTNT huyện Giang Thành Phòng NN&PTNT huyện Giang Thành tiếp tục hoạt động tuyên truyền nông dân luật hợp tác xã, vận động nông dân vào hợp tác xã,… Tiếp tục mở lớp đào tạo nâng cao trình độ Ban Quản Trị hợp tác xã Các hợp tác xã cần phải tiếp tục củng cố hoạt động mình, bảo đảm tính dân chủ công hoạt động hợp tác xã, tích cực củng cố nâng cao trình độ quản lý, điều hành cho Ban Quản Trị hợp tác xã Trong hoạt động cần có kế hoạch cụ thể, tìm kiếm, xây dựng mô hình làm ăn hiệu cho hợp tác xã Bên cạnh cần hỗ trợ, liên hệ, cộng tác Liên Minh Hợp Tác Xã, Sở Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn, Phòng Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn huyện Giang Thành, quan ban ngành qua xây dựng sách, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác tránh khập khiểng, chồng chéo chủ trương thực Cũng việc hỗ trợ xây dựng khung nội dung giảng dạy, tuyên truyền nông dân Tất việc tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hợp tác, mô hình hợp tác xã huyện Giang Thành nói riêng Kiên Giang nói chung phát triển thời kỳ hội nhập Việc tạo lực cho nông nghiệp Việt Nam đứng vững phát triển thời buổi kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo công tác tập huấn cán HTXNN Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực 2010-2015 Báo cáo số 228/BC.SNN.CCHTX Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kiên Giang Báo cáo tình hình thực kinh tế xã hội năm 2010-2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tới 2015-2020 địa bàn huyện Giang Thành Đỗ Hữu Trọng (2015) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, nhà xuất Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Việt Hùng (2015) Báo cáo tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp năm 2009 kế hoạch sản xuất năm 2015, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kiên Giang, Kiên Giang Đỗ Viết Sĩ (2008) Phân tích thực trạng đề giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang, Đại học Cần Thơ, Cần Thơ Hồ Văn Vĩnh (2010) Phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam thời kỳ CNH, HDH nước ta, Tạp chí Nông nghiệp Hồ Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Thải (2013), Mô hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hoàng Quyết Tần (2015) Báo cáo tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp năm 2015 kế hoạch sản xuất năm 2020, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kiên Giang, Kiên Giang 10 Hoàng Việt (2012) “Tiếp tục đổi phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp”, Tạp chí Nông nghiệp 11 Kiên Giang (2015) Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang, Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang 12 Lại Thế Đăng Hải (2013) Nghiên cứu marketing, Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 13 Lê Quốc Việt (2014) Kinh tế nông hộ kinh tế hợp tác nông nghiệp Việt Nam, nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 14 Lê Xuân Tùng (chủ biên), Lưu Văn Sùng (2010) Chế độ kinh tế hợp tác xã – Những vấn đề lý luận giải pháp thực tiễn, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 15 Luật Hợp tác xã, 2010 nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 16 Nguyễn Đình Hải (2009) Báo cáo sơ kết hai năm kinh tế tập thể kế hoạch năm 2008 ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kiên Giang, Kiên Giang 17 Nguyễn Phương An (2013) Kinh nghiệm phát triển hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản học rút cho Việt Nam, Trường Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 18 Nguyễn Thị Nhưỡng (2009) Đổi tổ chức phương thức hoạt động mô hình HTX nông nghiệp huyện Thuần Nông (thực trạng giải pháp), nhà xuất Đại học quốc gia Thành phố Hồ chí Minh, Thành phố Hồ chí Minh 19 Nguyễn Văn Nam (2011) Giáo trình kinh tế lượng, nhà xuất Văn hóa Thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Văn Tuất (2012) “Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh đồng sông Cứu Long – nhìn từ thực tiễn”, Tạp chí khoa học trị 21 Nguyễn Xuân Trường (2015) Phân tích đánh giá nhu cầu hợp tác nông hộ đề xuất phát triển kinh tế hợp tác tỉnh Hậu Giang, Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 22 Thạc sỹ Trần Minh Hải, 2013, Tài liệu môn Quản trị hợp tác xã, Đại học Cần Thơ 23 Trần Cao Minh (2013) Báo cáo tình hình thực luật hợp tác xã năm 2012, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kiên Giang, Kiên Giang 24 Trần Hải Năng (2013) Đề án nông nghiệp, nông dân, nông thôn tình Kiên Giang đến năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang 25 Trang web Bách khoa toàn thư: http://vi.wikipedia.org/ 26 Trang web Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Tỉnh Kiên Giang http://sonongnghiep.kiengiang.gov.vn/ 27 Trang web tỉnh Kiên Giang http://www.kiengiang.gov.vn PHỤ LỤC Phụ lục 01 Xin chào Ông/bà Tôi Trần Văn Tiến, học viên lớp Cao học quản lý kinh tế KG 2015 trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tôi thực luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố tác động đến tham gia vào hợp tác xã hộ nông dân địa bàn huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang” Những ý kiến góp ý, trả lời ghi nhận tạo sở để đưa phiếu vấn thức Những câu trả lời ông/bà quý giá Rất mong giúp đỡ nhiệt tình ông/bà Ông/bà có cần hợp tác sản xuất nông nghiệp? Nếu có cần khâu nào? Và khâu quan trọng nhất? Theo ông/bà mô hình tổ chức hợp tác xã gì? Ông/bà hiểu quan hệ sở hữu hợp tác xã? Theo ông/bà việc tham gia làm xã viên hợp tác xã việc tự nguyện hay bắt buộc? Theo ông/bà xã viên hợp tác xã có quyền gì? Hãy kể quyền xã viên mà ông/bà biết ? Theo ông/bà hợp tác xã cung cấp dịch vụ cho ai? Theo ông/bà quyền lợi xã viên có không? Theo ông/bà xã viên hợp tác xã có nghĩa vụ không? Nếu có kể nghĩa vụ xã viên? Theo ông/bà việc tham gia vào hợp tác xã có mang lại lợi ích không? 10 Nếu ông/bà chưa phải xã viên địa phương thành lập hợp tác xã ông bà có tham gia hợp tác xã không? CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG/BÀ! Phụ lục 02 PHIẾU PHỎNG VẤN NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP TÁC XÃ CỦA HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG Xin chào ông/bà, Tôi Trần Văn Tiến, học viên lớp Cao học quản lý kinh tế KG 2015 trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tôi thực luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố tác động đến tham gia vào hợp tác xã hộ nông dân địa bàn huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang” Xin ông/bà vui lòng dành chút thời gian để giúp trả lời số câu hỏi có liên quan Câu trả lời ông/bà quý giá Rất mong giúp đỡ nhiệt tình ông/bà Xin ông/bà vui lòng cho biết có trực tiếp sản xuất nông nghiệp không? (Nếu trả lời không tạm dừng vấn) Có □ Không □ 2 Ông/bà nghe nói hợp tác xã kiểu chưa? (Nếu trả lời chưa tạm dừng vấn) Có □ Chưa □ Ông/bà đánh cần thiết phải hợp tác sản xuất nông nghiệp? (Nếu trả lời cần thiết cần thiết hỏi tiếp câu 4, không chuyển sang câu 5) Rất không Không cần thiết Bình thường Cần thiết Rất cần thiết cần thiết Theo ông/bà cần phải hợp tác khâu nào? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Và khâu cần thiết phải hợp tác nhất? Tại khâu khâu cần thiết phải hợp tác nhất? Bơm tưới Gieo sạ Chăm sóc Thu hoạch Tiêu thụ ………… ………… ………… ………… ……… … ……… … Sự cần thiết Cần thiết ………… ………… ………… ………… Theo ông/bà hợp tác xã tổ chức nào? a) Tổ chức nhà nước b) Tổ chức liên doanh với nhà nước c) Tổ chức kinh tế độc lập d) Không biết Theo ông/bà mục tiêu hợp tác xã gì? a) Quản lý nông dân b) Lợi ích kinh tế c) Lợi ích cộng đồng d) Cả (b) (c) e) Không biết Theo ông/bà hợp tác xã phải nộp thuế thu nhập không? a) Có b) Không c) Tùy địa phương d) Không biết Khi ông/bà vào hợp tác xã nông phẩm làm thuộc sở hữu ai? a) Nhà nước b) hợp tác xã c) Xã viên d) Không biết Theo ông/bà tài sản hợp tác xã thuộc quyền sở hữu ai? a) Nhà nước b) hợp tác xã c) Xã viên d) Không biết 10 Theo ông/bà việc tham gia làm xã viên hợp tác xã việc có tính chất nào? Bắt buộc □ Tự nguyện □ Tùy địa phương □ 11 Theo ông/bà xã viên hợp tác xã có quyền sau, hay sai? Đúng Sai Quyền tự kinh doanh hộ ……………… …… ……………… …… … Quyền rời khỏi hợp tác xã ……………… …… ……………… …… Quyền định vốn góp ……………… ……………… …… … Quyền kiểm tra, kiểm soát ……………… … ……………… …… Quyền quản lý hợp tác xã ……………… … ……………… …… Quyền chia lãi ……………… … ……………… …… 12a Theo ông/bà hợp tác xã cung cấp dịch vụ cho ai? (Nếu chọn câu b hỏi tiếp câu 12b) Chỉ cung cấp cho xã viên Cung cấp cho xã viên nông dân có nhu cầu Tùy hợp tác xã 12b Theo ông/bà xã viên có lợi nông dân khác không mua dịch vụ mà hợp tác xã cung cấp? Có □ Không □ Không biết □ 13 Mọi xã viên có phiếu biểu họp hợp tác xã, theo ông/bà hay sai? Đúng □ Sai □ Không biết □ 14 Theo ông/bà quyền lợi xã viên có không? Có □ Không □ Không biết □ 15a Theo ông/bà xã viên hợp tác xã có nghĩa vụ không? (Nếu trả lời có hỏi tiếp câu 15b) Có □ Không □ 15b Theo ông/bà xã viên hợp tác xã có nghĩa vụ sau, hay sai? Nghĩa vụ chấp hành điều lệ Nghĩa vụ góp vốn Chịu trách nhiệm khoản vốn góp Bồi thường hại gây Bảo vệ tài sản hợp tác xã Đúng Sai ……………… … … ……………… … … ……………… …… … ……………… …… … ……………… … … ……………… … … ……………… … … ……………… …… … ……………… …… … ……………… …… … ……………… … ……………… …… … … 16 Theo ông/bà việc tham gia vào hợp tác xã có lợi cho: Dự họp đóng góp ý kiến Đúng Sai Phần vốn góp vào hợp tác xã Quá trình sản xuất nông nghiệp gia đình 17 Xin ông/bà cho biết: a Là xã viên Đúng ………………… b Sẽ tham gia hợp tác xã ………………… Sai …………………… … …………………… … 18 Theo ông/bà để nông dân tin tưởng tham gia vào hợp tác xã hợp tác xã cần làm gì? Và điều quan trọng nhất? Tại điều quan trọng nhất? Cần làm tốt Quan trọng Nếu ông bà tham gia hợp tác xã ông bà mong muốn hợp tác xã nào? Ông/bà vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ Tên: …………………… Giới tính: ………………………… Trình độ văn hóa: ………………… Tuổi: ………………… Địa chỉ: ………………………… Diện tích đất nông nghiệp: ……… CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG/BÀ! Phụ lục Kinh nghiệm thúc đẩy tham gia hợp tác xã giới học rút cho Việt Nam Kinh nghiệm phát triển hợp tác xã số nước giới + Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Ở Mỹ, Nhà nước đóng vai trò to lớn việc phát triển kinh tế nông nghiệp chung HTX nói riêng Nhà nước tổ chức HTXNN nhằm phổ biến kiến thức nông nghiệp cho nông dân HTXNN hình thành sở tự nguyện, có giúp sức đỡ mặt Nhà nước, tổ chức quan trọng tạo nên nông nghiệp phát triển cao có hiệu Ba loại hình hoạt động có hiệu HTX Mỹ là: HTX tiếp thị nông nghiệp, HTX cung ứng nông nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp Các HTX thực nhiệm vụ thu gom nông sản phẩm, mở đại lý tiêu thụ rộng khắp nước, tham gia chế biến loại sản phẩm đồng thời cung ứng yếu tố đầu vào: giống, phân bón, thuốc trừ sâu…cho trình sản xuất với số lượng lớn giá hợp lý + Kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản Nhật Bản quốc gia sớm nhận thức vai trò to lớn HTX mang lại Các HTX hoạt động sở Luật HTX ban hành từ năm 1900 với chức sau: - Cung cấp cho nông dân dịch vụ khoa học- kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp họ hoàn thiện kỹ quản lý điều hành hoạt động sản xuất - Tiến hành kinh doanh, giúp nông dân tiêu thụ hàng hoá xã viên sản xuất nhanh chóng hiệu - HTX cung ứng hàng hoá cho xã viên theo đơn đặt hàng theo mức giá hợp lý thống phạm vi vùng, miền - Cung cấp tín dụng cho xã viên với mức ưu đãi - Là diễn đàn để nông dân kiến nghị với phủ sách hợp lý tương trợ lẫn HTXNN địa phương để sách thực sát thực, cần thiết có tác động tích cực đến hiệu sản xuất kinh doanh HTXNN .2 Một số vấn đề học để thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam Từ kinh nghiệm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp nước đưa số nhận xét sau: Kinh tế hợp tác nông nghiệp sản phẩm tất yếu nông nghiệp sản xuất hàng hoá trình CNH- HĐH, sở tự chủ kinh tế hộ nông dân - Hợp tác kinh tế phong trào áp đặt ý chí, mà phải dựa sở tự nguyện nông dân phát sinh nhu cầu hợp tác trình sản xuất kinh doanh nông nghiệp [14] - Hệ thống tổ chức HTXNN nước tuỳ thuộc vào loại hình tính chất hợp tác; tuỳ thuộc vào trình độ phát triển LLSX điều kiện cụ thể quốc gia - Mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp phát triển hầu hết quốc gia giới nông dân nước chấp nhận có nội dung phương thức hợp tác phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp, cần có tồn kinh tế hộ nông dân bổ xung thêm sức mạnh cho kinh tế hộ nông dân, phù hợp với tâm lý tập quán sản xuất nông dân - Ở Việt Nam, việc vận dụng kết hợp khéo léo kinh nghiệm phát triển HTXNN giới tạo điều kiện cho nông nghiệp nông thôn Việt nam phát triển hội nhập Thông qua nhận xét trên, tác giả nhận thấy để thúc đẩy hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã cần có kết hợp từ yếu tố khác Cụ thể: Thứ nhất, Để thúc đẩy hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã, cần phải cải thiện điều kiện sống phát triển sản xuất, cần phải liên kết hoạt động đầu ra, đầu vào cho họ hình thức tốt HTXNN Thứ hai, để HTXNN đời phát triển tốt cần hỗ trợ Nhà nước mặt: tạo khuôn khổ luật pháp; hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng nông thôn đường giao thông, điện, nước; tuyên truyền, khuyến khích, quảng bá cho hợp tác xã Nhà nước cần giúp đỡ hợp tác xã thực thi kiểm soát quy định pháp luật Hạn chế Ban lãnh đạo hợp tác xã dùng thủ đoạn trá hình doanh nghiệp tư nhân dạng HTX để hưởng ưu đãi Thứ ba, tiêu thụ sản phẩm cho hộ nông dân với giá phải chi phí thấp hỗ trợ đáng hộ nông dân Việt Nam cần Thứ tư, HTXNN phải tổ chức khâu mà HTX làm tốt hộ gia đình, tốt tư nhân, chí tốt doanh nghiệp Nhà nước Do lựa chọn khâu để HTX làm quan trọng Thứ năm, theo kinh nghiệm Nhật Bản cần đề cao vấn đề giáo dục đào tạo nhân lực cho HTX Các tổ chức Liên hiệp HTX tỉnh, quốc gia coi trọng nhiệm vụ Nếu làm tốt nhiệm vụ phong trào HTX phát triển bền vững ... đến tham gia vào hợp tác xã hộ nông dân địa bàn Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang nhằm khảo sát nhân tố tác động đến tham gia vào hợp tác xã hộ dân huyện Giang Thành Trên sở kết thu kết hợp với... hộ nông dân tham gia hợp tác xã địa bàn huyện Giang Thành - Tỉnh Kiên Giang 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: nghiên cứu tốc độ gia tăng, tỷ lệ hộ nông dân tham gia hợp tác xã địa bàn huyện. .. địa bàn huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang - Cho biết nhân tố tác động đến hộ nông dân tham gia HTX địa bàn huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến sự tham gia vào hợp tác xã của các hộ nông dân trên địa bàn huyện giang thành, tỉnh kiên giang , Các nhân tố tác động đến sự tham gia vào hợp tác xã của các hộ nông dân trên địa bàn huyện giang thành, tỉnh kiên giang , Các nhân tố tác động đến sự tham gia vào hợp tác xã của các hộ nông dân trên địa bàn huyện giang thành, tỉnh kiên giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay