Đáp án đề thi thử THPT QG 2017 đề Tiếng anh số 1

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 23:28

TRƯỜNG HỌC LỚN VIỆT NAM BIGSCHOOL ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn thi: TIẾNG ANH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mã đề 001 A 11 D 21 A 31 D 41 C C 12 B 22 D 32 A 42 D B 13 C 23 A 33 A 43 C C 14 A 24 C 34 C 44 A B 15 D 25 D 35 B 45 B D 16 B 26 A 36 D 46 C C 17 A 27 A 37 C 47 C C 18.B 28 B 38 B 48 D A 19 D 29 C 39 B 49 A 10 D 20 B 30 D 40 A 50 B Câu Đáp án A C B happen /ˈhæpən/ có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ Các phương án lại có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai believe /bɪˈliːv/ defeat /dɪˈfiːt/ attack /əˈtæk/ C B kindergarten /ˈkɪndəˌɡɑːtən/ có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ Các phương án lại có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai discriminate /dɪˈskrɪmɪneɪt/ curriculum /kəˈrɪkjələm/ rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ to make → to keep to keep an eye on sb/ sth: canh chừng/ để mắt đến ai/ Hướng dẫn chọn phương án wicked /ˈwɪkɪd/ có phần gạch chân “ed” phát âm /ɪd/ Các phương án lại có phần gạch chân phát âm /t/ stopped /stɒpt/ packed /pækt/ watched /wɒtʃt/ says /sez/ có phần gạch chân “ays” phát âm /ez/ Các phương án lại có phần gạch chân phát âm /eɪz/ plays /pleɪz/ days /deɪz/ stays /steɪz/ Trang 1/11 – Mã đề 001 D C C A 10 D 11 D 12 B He warned me to keep an eye on my luggage as that place was full of thieves (Anh cảnh báo phải để mắt đến hành lý nơi nhiều trộm cắp.) high (adj) → height (n) Khi nói chiều cao vật ta có cách diễn đạt sau: be + đơn vị đo chiều cao + high/ in height The workers are building a new bridge which is 150 meters in height (Những người công nhân xây dựng cầu với chiều cao 150 mét.) enough wide → wide enough adj/ adv enough to + V: … đủ để làm … Are you sure the back of this van is wide enough to hold the large books? (Cậu có phía sau xe tải đủ rộng để chứa sách khổ lớn không?) “whose” dùng để thay sở hữu mệnh đề quan hệ The Chief of police, whose work is very important, takes care of the public safety (Công việc cảnh sát trưởng quan trọng, đảm bảo an ninh trật tự nơi công cộng.) ask someboday to something: yêu cầu làm Hành động xảy trước hành động khác khứ ta dùng khứ hoàn thành (Cấu trúc: had + P.P) The teacher asked us to rewrite the essay we had handed the day before (Giáo viên yêu cầu viết lại luận mà nộp hôm trước.) “Everyone – Mọi người” chia thứ số với câu hỏi đuôi phần đuôi có chủ ngữ “they” động từ “to be” tương ứng chia thứ số nhiều Everyone in those cars was injured in the accident last night, weren’t they? (Mọi người ô tô bị thương vụ tai nạn tối qua phải không) Công thức so sánh kép với tính từ dài: The more + long adjective + S + V, the more + long adjective + S + V Tính từ đuôi –ed dùng để tình cảm, cảm xúc người The more he tried to explain, the more confused we got (Anh cố gắng giải thích thấy khó hiểu.) have something done: nhờ/ thuê làm Mother: Your hair is too long, son! Trang 2/11 – Mã đề 001 13 C 14 A 15 D 16 B 17 A 18 B 19 D 20 B (Tóc dài trai!) Son: I think so I will have it cut tomorrow (Con thấy Mai cắt.) to be good at something/ doing something: giỏi làm gì/ việc Unlike my brother, who always fails to finish English tests, I am quite good at this subject (Khác với anh/ em trai trượt môn tiếng Anh, lại học tốt môn học này.) biology (n): môn sinh học He has been very interested in doing research on Biology since he was at high school (Anh yêu thích nghiên cứu Sinh học từ học cấp ba.) Căn vào phù hợp nghĩa, ta chọn phương án “reserved” Chú ý tránh nhầm lẫn với từ “ashamed” reserved (adj): kín đáo, dè dặt ashamed (adj): xấu hổ, hổ thẹn làm As a reserved girl, she found it difficult to socialise with other students in the class (Là cô gái dè dặt, cô thấy khó khăn để hoà nhập với bạn khác lớp.) Căn vào nghĩa từ ngữ cảnh câu, ta chọn phương án “varitety” varitety (n): phong phú, đa dạng Professor Berg was very interested in the variety of cultures all over the world (Giáo sư Berg yêu thích đa dạng văn hoá giới.) run out of something: hết We are running out of fuel reserves, so we have to learn to economize (Chúng ta dần hết nhiên liệu dự trữ, phải học cách tiết kiệm.) make out: nhìn thấy, nhận ra, biết I could hear voices but I couldn’t make out what they were saying (Tôi nghe thấy tiếng người nói họ nói gì.) go down with: ốm, mắc bệnh He went down with a bad cold just before Christmas (Anh bị cảm lạnh trước Giáng sinh.) A: I had a really good weekend at my uncle’s farm B: “Oh, I’m glad to hear that.” (A: Tôi thực có ngày cuối tuần vui vẻ trang trại Trang 3/11 – Mã đề 001 21 A 22 D 23 A 24 C 25 D B: Ồ, thực vui nghe thấy vậy.) Các phương án lại không phù hợp với nội dung đoạn hội thoại: Oh, that’s very nice of you (Ồ, cậu thật tốt bụng.) Congratulations! (Xin chúc mừng) It’s my pleasure (Đó niềm vinh hạnh tôi.) Khi than phiền điều đó, giao tiếp cần đưa lời an ủi với đối phương Minh: “My first English test was not as good as I expected.” (Bài kiểm tra Tiếng Anh không tốt nghĩ.) Thomas: “Never mind, better job next time!” (Đừng bận tâm, làm tốt vào lần tới.) Các phương án lại không phù hợp với nội dung đoạn hội thoại: Good Heavens! (Trời ơi!) That's brilliant enough! (Thế đủ thông minh rồi.) It's okay Don't worry (Thế Đừng lo lắng.) oppose (v) = go against (phr.v): phản đối There were so many members of the political party who had gone against the leader that he resigned (Có nhiều thành viên đảng trị phản đối người lãnh đạo từ chức.) Các phương án lại có nghĩa không phù hợp: appose (v): đặt cạnh insist (v): khăng khăng, cố nài invite (v): mời insight (into sth) = deep understanding: hiểu biết sâu sắc Thanks to the invention of microscope, biologists can now gain insights into the nature of the human cell (Nhờ vào việc phát minh kính hiển vi, nhà sinh vật học ngày có hiểu biết sâu sắc tế bào người.) generosity (n): hào phóng meaness (n): keo kiệt Do từ trái nghĩa với “generosity” “meaness” We are very grateful to Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting to the museum (Chúng biết ơn Giáo sư Humble hào phóng ông tặng tranh tuyệt vời cho viện bảo tàng.) sufferings: đau khổ, thương đau happiness: hạnh phúc, niềm vui Trang 4/11 – Mã đề 001 26 A 27 A 28 B Như phương án trái nghĩa với từ “sufferings” “happiness” The Red Cross is an international humanitarian agency dedicated to reducing the sufferings of wounded soldiers, civilians and prisoners of war (Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức nhân đạo quốc tế nhằm mục đích giảm thiểu nỗi đau thương binh, người dân tù nhân chiến tranh.) Các phương án lại có nghĩa không phù hợp: worry and sadness: lo lắng buồn bã pain and sorrow: đau thương thống khổ loss: mát Câu gốc: There’s no point in persuading Jane to change her mind (Chẳng ích thuyết phục Jane thay đổi suy nghĩ cô ấy.) There’s no point in doing sth = It’s useless to sth: chẳng ích làm Vậy đáp án là: It’s useless to persuade Jane to change her mind (Chẳng ích thuyết phục Jane thay đổi suy nghĩ cô ấy.) Câu gốc: It is a pity that he didn’t inform the police soon about the robbery (Đáng tiếng anh không thông báo sớm cho cảnh sát vụ cướp.) Thể tiếc nuối người nói với cấu trúc: It is a pity + clause Ta dùng cấu trúc câu ước “wish + S + V (past perfect)” (thể điều ước thật khứ) để thay cho Vậy đáp án là: He wishes he had informed the police soon about the robbery (Anh ước anh thông báo sớm cho cảnh sát vụ cướp.) Câu gốc: Even though some events were cancelled, thousands of people attended the festival (Mặc dù vài kiện bị hủy hàng nghìn người tham gia lễ hội.) Cấu trúc: (Al)though/ Even though + clause = Despite + N/ V-ing: Mặc dù … Như đáp án là: Despite the cancellation of some events, thousands of people attended the festival Các phương án lại không phù hợp nghĩa: No matter how many people attended the festival, some events were cancelled (Dù nhiều người tham gia lễ hội nữa, vài kiện bị hủy bỏ.) On account of some cancelled events, thousands of people attended the Trang 5/11 – Mã đề 001 29 C 30 D 31 D 32 A festival (Vì vài kiện bị hủy bỏ nên hàng nghìn người tham gia lễ hội.) Thousands of people attended the festival so some events were cancelled (Hàng nghìn người tham gia lễ hội nên vài kiện bị hủy bỏ.) Xét hai câu: Very few students understood his lecture (Rất sinh viên hiểu diễn thuyết ông ấy.) – The subject of his lecture was very confusing (Chủ đề diễn thuyết ông khó hiểu.) – Cả hai câu đề cập đến “his lecture” nên để nối hai câu dùng mệnh đề quan hệ với đại từ “which” Như đáp án là: Very few students understood his lecture, the subject of which was very confusing (Rất sinh viên hiểu giảng ông với chủ đề khó hiểu.) Xét hai câu gốc có vai trò ngữ pháp ý nghĩa câu có cân với nhau: I am tired from staying up late last night studying (Tôi mệt mỏi thức khuya học đêm qua.) – I am also worried about today's test (Tôi lo lắng kiểm tra ngày hôm nay.) Ta có cấu trúc: … not only … but also …: … mà … (đây cụm từ nối đẳng lập) Hình thức đảo ngữ: Not only + trợ động từ + S + adj/ V + but … also + … Phân biệt: be tired from doing sth: mệt mỏi – be tired of doing sth: chán ngán làm Như đáp án là: Not only am I tired from staying up late last night studying but I am also worried about today's test (Tôi không mệt mỏi thức khuya học đêm qua mà lo lắng kiểm tra ngày hôm nay.) Natually (adv) : đương nhiên People have always dreamt of living forever Although we all know this will never happen, we still want to live as long as possible Natually, there are advantages and disadvantages of a long life (Con người mơ ước sống vĩnh cửu Mặc dù tất biết điều không xảy muốn sống lâu Đương nhiên, có ưu điểm nhược điểm việc sống lâu.) Các phương án lại có nghĩa không phù hợp : Really (adv): thực sự, thực Consequently (adv): Do đó, Surprisingly (adv): Đáng ngạc nhiên relaxing (adj) : thư giãn (tính từ đuôi –ing dùng để tính chất vật việc) Secondly, people who have busy working lives look forward to a long, relaxing life, when they can the things they’ve never had time for (Thứ hai, người có sống làm việc bận rộn mong muốn Trang 6/11 – Mã đề 001 33 A 34 C 35 B 36 D 37 C sống lâu dài thư giãn, họ làm việc họ thời gian làm trước đó.) Các phương án lại không phù hợp: relax (v): nghỉ ngơi, thư giãn relaxed (v): thản, thoải mái (tính từ đuôi –ed dùng để tình cảm, cảm xúc người) relaxation (n): nghỉ ngơi, thư giãn Khi chuyển tiếp ý từ đoạn “advantages – lợi ích” sang đoạn “disadvantages – bất lợi”, dùng cụm “ On the other hand – mặt khác ” On the other hand, there are some serious disadvantages (Mặt khác, có vài bất lợi nghiêm trọng.) Các phương án lại không phù hợp: In other words: nói cách khác – dùng diễn đạt điều theo cách đơn giản For example: ví dụ, chẳng hạn – dùng đưa ví dụ cụ thể cho vấn đề Contrary to: trái ngược với – dùng đưa vấn đề trái ngược với vấn đề đề cập trước Cấu trúc so sánh kép đồng tiến : the + comparative + S + V, the + comparative + S + V Như đáp án là: the older people get In addition to this, the older people get, the fewer friends they seem to have because old friends die or become ill and it’s often difficult to make new friends (Thêm vào đó, người già, họ dường có bạn bè người bạn cũ chết bị bệnh thường khó khăn để có người bạn mới.) adj + enough + to sth : … đủ để làm Như vậy, đáp án là: healthy enough To sum up, living to a very old age is worthwhile for those who stay healthy enough to remain independent and enjoy life (Tóm lại, sống lâu đáng giá cho người đủ sức khỏe để trì độc lập tận hưởng sống.) What is true of Lake Vostok? (Điều hồ Vostok?) Đáp án là: It is beneath a thick slab of ice (Nó nằm bên lớp băng dày.) Dựa vào đoạn văn sau: Now known as Lake Vostok, this huge body of water is located under the ice block that comprises Antarctica (Hiện biết đến hồ Vostok, hồ nước lớn nằm lớp băng hình thành nên Nam Cực.) All of the following are true about the 1970 survey of Antarctica EXCEPT that it was controlled by a satellite (Tất điều sau khảo sát năm 1970 Nam Cực ngoại trừ việc kiểm soát vệ tinh.) Trang 7/11 – Mã đề 001 38 B 39 B 40 A Dựa vào câu sau: It was not until much more recently that data collected by satellite made scientists aware of the tremendous size of the lake […] (Cho đến tận gần liệu thu thập từ vệ tinh khiến nhà khoa học xác định độ lớn bao la hồ […]) Các phương án lại xác nói khảo sát năm 1970: … was conducted by air (được tiến hành không) Dựa vào câu sau: The lake was first discovered in the 1970s while a research team was conducting an aerial survey of the area (Hồ lần khám phá vào năm 1970 đội nghiên cứu tiến hành khảo sát không với khu vực.) … made use of radio waves (sử dụng sóng vô tuyến) … could not determine the lake’s exact size (không thể xác định độ lớn xác hồ) Dựa vào câu sau: Radio waves from the survey equipment penetrated the ice and revealed a body of water of indeterminate size (Sóng vô tuyến từ thiết bị khảo sát vào lớp băng tiết lộ độ lớn hồ không xác định được.) Điều suy từ đoạn văn là: “The ice would not be flat if there were no lake underneath.” (Băng không phẳng hồ nước bên dưới.) Dựa đoạn sau: […] the satellite-borne radar detected an extremely flat region where ice remains level because it is floating on the water of the lake ([…] vệ tinh mang theo ra-đa khám phá khu vực vô phẳng nơi mà băng mặt phẳng bề mặt hồ.) Lake Vostok is potentially important to scientists because it may contain uncontaminated microbes (Hồ Vostok tiềm quan trọng nhà khoa học có lẽ chứa vi khuẩn không nhiễm bệnh.) Dựa vào đoạn sau: The discovery of such a huge freshwater lake trapped under Antarctica is of interest to the scientific community because of the potential that the lake contains ancient microbes that have survived for thousands upon thousands of years, unaffected by factors such as nuclear fallout and elevated ultraviolet light […] (Việc phát hồ nước lớn bị giữ lại Nam Cực điều quan tâm cộng đồng khoa học tiềm hồ chứa vi khuẩn cổ đại mà sống sót qua hàng nghìn năm không bị ảnh hưởng nhân tố phóng xạ nguyên tử hạt nhân ánh sáng tia cực tím cao […].) downside = negative aspect: mặt tiêu cực Dựa vào đoạn sau: The downside of the discovery, however, lies in the Trang 8/11 – Mã đề 001 41 C 42 D 43 C 44 A 45 B difficulty of conducting research on the lake in such a harsh climate and in the problems associated with obtaining uncontaminated samples from the lake without actually exposing the lake to contamination (Tuy nhiên, mặt tiêu cực việc phát nằm khó khăn việc tiến hành nghiên cứu hồ khí hậu khắc nghiệt vấn đề liên quan đến việc thu thập mẫu không bị ô nhiễm từ hồ mà không làm ô nhiễm hồ.) The last paragraph suggests that scientists should be aware of ways to study Lake Vostok without contaminating it (Đoạn văn cuối gợi ý nhà khoa học nên nhận thức cách nghiên cứu hồ Vostok mà không làm ô nhiễm nó.) Dựa vào đoạn văn sau: The downside of the discovery, however, lies in the difficulty of conducting research on the lake in such a harsh climate and in the problems associated with obtaining uncontaminated samples from the lake without actually exposing the lake to contamination (Tuy nhiên, mặt tiêu cực việc phát nằm khó khăn việc tiến hành nghiên cứu hồ khí hậu khắc nghiệt vấn đề liên quan đến việc thu thập mẫu không bị ô nhiễm từ hồ mà không làm ô nhiễm hồ.) The purpose of the passage is to present an unexpected aspect of Antarctica's geography (Mục đích đoạn văn đưa khía cạnh bất ngờ địa lý Nam Cực.) Từ “them” đoạn văn thứ hai dùng để thay cho danh từ phía trước “features – đặc điểm” Dựa vào đoạn sau: Determine which job features you require, which ones you would prefer, and which ones you cannot accept Then rank them in order of importance to you (Hãy xác định đặc điểm công việc mà bạn cần, bạn muốn bạn chấp nhận Tiếp xếp hạng chúng theo thứ tự quan trọng bạn.) Từ “assessing - ấn định, đánh giá” đoạn thứ thay “considering – định, cân nhắc” Dựa vào đoạn sau: Deciding what matters most to you is essential in making the right decision You may want to begin by assessing your likes, dislikes, strengths, and weaknesses (Quyết định điều quan trọng bạn cần thiết để đưa định đắn Bạn có lẽ muốn bắt đầu việc cân nhắc sở thích, sở ghét, sở trường sở đoản bạn.) Theo đoạn thứ ba lĩnh vực “advertising – quảng cáo” không phù hợp với người không muốn sống thành phố lớn Trang 9/11 – Mã đề 001 46 C 47 C 48 D 49 A Dựa vào câu sau: Advertising job can generally be found only in large cities (Nghề quảng cáo thường tìm thấy thành phố lớn.) Chúng ta dựa vào đoạn sau để thấy phương án lại không xác: Lĩnh vực “law – luật” “retail sales – việc bán lẻ”: On the other hand, many industries such as hospitality, law education, and retail sales are found in all regions of the country (Mặt khác, nhiều ngành công nghiệp dịch vụ ăn uống, giáo dục luật, bán lẻ tìm thấy tất khu vực khắp nước.) Lĩnh vực “plumbing – nghề hàn chì” không đề cập đến đoạn Those are all the factors you should take into account when choosing a job except the atmosphere at work (Đó tất nhân tố bạn nên xem xét lựa chọn công việc ngoại trừ môi trường làm việc.) Dựa vào câu sau: Don’t rule out any occupation without learning more about it first Some industries evoke positive or negative associations (Đừng loại bỏ nghề nghiệp mà không tìm hiểu Một vài ngành công nghiệp gợi lên mối liên kết tích cực tiêu cực.) It can be inferred from the third paragraph that insurance sales people can earn high salary later in their career (Điều đề cập đoạn người làm nghề bán bảo hiểm có mức lương cao sau này.) Dựa vào đoạn sau: Many jobs, such as insurance sales, offers relatively low starting salaries; however, pay substantially increases along with your experience, additional training, promotions and commission (Nhiều công việc, chẳng hạnh bán bảo hiểm, có mức lương tương đối thấp lúc bắt đầu, nhiên mức lương tăng lên theo kinh nghiệm, việc đào tạo thêm, việc thăng chức chức vụ bạn.) In the fourth paragraph, the author suggests that you may want to change careers at some time in the future (Ở đoạn 4, tác giả cho bạn có lẽ muốn thay đổi nghề nghiệp lúc tương lai.) Dựa vào đoạn sau: Another point to consider is that as you get mature, you will likely to develop new interests and skills that may point the way to new opportunities The choice you make today need not be your final one (Một điều khác bạn trưởng thành, bạn chắn phát triển mối quan tâm kỹ mà có lẽ dẫn bạn đến hội mới.) Tác giả đề cập đến “long, gruelling hours without sleeps – hàng mệt nhoài mà giấc ngủ” đoạn thứ “To contrast the reality of a flight attendant’s job with most people’s perception – Để thực tế công việc tiếp viên hàng không trái ngược với nhận thức hầu hết Trang 10/11 – Mã đề 001 người.” 50 B Dựa vào đoạn sau: Remember that many jobs are not what they appear to be at first, and may have merits or demerits that are less obvious Flight attendants must work long, gruelling hours without sleeps, whereas plumbers can be as highly paid as some doctors (Hãy nhớ nhiều công việc chúng thấy lần đầu, có giá trị nhược điểm rõ ràng Tiếp viên hàng phải làm việc hàng dài mệt nhoài mà giấc ngủ, thợ ống nước trả lương cao vài bác sĩ.) Theo đọc điều sau đúng: Your initial view of certain careers may not be accurate (Cái nhìn bạn nghề nghiệp có lẽ không xác.) Dựa vào câu sau: Remember that many jobs are not what they appear to be at first, and may have merits or demerits that are less obvious (Hãy nhớ nhiều công việc chúng thấy lần đầu tiên, có giá trị nhược điểm rõ ràng hơn.) _THE END _ Trang 11/11 – Mã đề 001 ... confused we got (Anh cố gắng giải thích thấy khó hiểu.) have something done: nhờ/ thuê làm Mother: Your hair is too long, son! Trang 2 /11 – Mã đề 0 01 13 C 14 A 15 D 16 B 17 A 18 B 19 D 20 B (Tóc... relaxing life, when they can the things they’ve never had time for (Thứ hai, người có sống làm việc bận rộn mong muốn Trang 6 /11 – Mã đề 0 01 33 A 34 C 35 B 36 D 37 C sống lâu dài thư giãn, họ làm... đưa vấn đề trái ngược với vấn đề đề cập trước Cấu trúc so sánh kép đồng tiến : the + comparative + S + V, the + comparative + S + V Như đáp án là: the older people get In addition to this, the
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPT QG 2017 đề Tiếng anh số 1, Đáp án đề thi thử THPT QG 2017 đề Tiếng anh số 1, Đáp án đề thi thử THPT QG 2017 đề Tiếng anh số 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay