Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện điện biên, tỉnh điện biên

90 27 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THANH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THANH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO THANH VÂN Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THANH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO THANH VÂN Thái Nguyên - 2016 Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Đào Thanh Vân - Người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn UBND huyện Điện Biên; UBND bà nhân dân xã Thanh Chăn, Thanh Xương, Mường Phăng cung cấp số liệu thực tế thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, toàn thể gia đình, người thân động viên thời gian học tập nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Bình MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu i ii iii v vi ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết Đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài 1 2 Chương TỔNG QUAN TÀI TIỆU Cơ sở lý luận xây dựng NTM 1.1 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.2 Vai trò nông thôn phát triển kinh tế xã hội Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn 1.2 1.2.1 Tình hình xây dựng nông thôn giới 1.2.2 Tình hình xây dựng nông thôn Việt Nam Các kết luận qua phân tích tổng quan 1.3 4 9 17 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.3 2.3.1 Chọn điểm điều tra, nghiên cứu 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu Các tiêu nghiên cứu 2.4 2.4.1 Chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế 2.4.2 Chỉ tiêu đánh giá thực trạng sở hạ tầng 2.4.3 Chỉ tiêu đánh giá mặt xã hội 2.4.4 Chỉ tiêu đánh giá mức độ bảo vệ môi trường 29 29 29 29 29 29 29 30 31 31 31 32 32 32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng xây dựng nông thôn huyện Điện Biên 3.1.1 Phát triển kinh tế 3.1.2 Về xây dựng phát triển sở hạ tầng nông thôn 3.1.3 Về xây dựng phát triển đời sống văn hoá 3.1.4 Phát triển nguồn lực 3.1.5 Phát triển môi trường nông thôn 3.1.6 Về quốc phòng - an ninh 3.1.7 Đánh giá chung 3.1.8 Kết thực tiêu chí xây dựng NTM huyện Điện Biên 3.1.9 Thực trạng xây dựng NTM điểm nghiên cứu Những thuận lợi, khó khăn xây dựng NTM Điện 3.2 Biên 3.2.1 Thuận lợi 3.2.2 Khó khăn 3.2.3 Tổng hợp phân tích ma trận SWOT 3.2.4 Xác định nguyên nhân thông qua phân tích SWOT 3.3 Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy trình xây dựng nông thôn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 3.3.1 Giải pháp tuyên truyền 3.3.2 Giải pháp hạ tầng Kinh tế - Xã hội 3.3.3 Giải pháp phát triển kinh tế tổ chức sản xuất 3.3.4 Giải pháp Văn hóa - Xã hội - Môi trường 3.3.5 Giải pháp vồn đầu tư Chương trình KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luân Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 33 33 33 35 39 39 42 43 44 46 54 66 66 67 68 69 71 71 72 72 73 73 75 75 76 77 79 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCĐ Ban đạo BHYT Bảo hiểm y tế CNH-HĐH Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá CN-TTCN Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp GTSX Giá trị sản xuất GTVT Giao thông vận tải GTNT Giao thông nông thôn HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế - xã hội MTTQ Mặt trận tổ quốc MTQG Mục tiêu quốc gia NTM Nông thôn NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn PTNT Phát triển nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân VSMTNT Vệ sinh môi trường nông thôn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng Bảng Bảng Bảng 3.7 3.8 3.9 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Trang Cơ cấu kinh tế huyện Điện Biên (2013 -2015) 33 Mức độ đạt nhóm tiêu chí Hạ tầng KT-XH 49 Mức độ đạt nhóm tiêu chí Kinh tế tổ chức sản 50 xuất Mức độ đạt nhóm tiêu chí Văn hóa – Xã hội– 51 Môi trường Mức độ đạt nhóm tiêu chí Hệ thống trị 52 Một số tiêu kinh tế xã qua 03 năm (2013 - 55 2015) Một số tiêu hạ tầng nông thôn 56 Tình hình phát triển đời sống văn hoá 58 Một số chí tiêu môi trường 58 Tổng hợp trình độ cán chủ chốt 03 xã nghiên 59 cứu Nguồn lực huy động xây dựng công trình NTM 60 Người dân biết chủ trương, sách Đảng 61 Nhà nước xây dựng NTM Người dân biết chương trình xây dựng NTM địa 61 phương Các kênh thông tin mà người dân nhận 62 Chương trình xây dựng NTM Đánh giá người dân cần thiết XD NTM 63 Người dân tham gia vào xây dựng NTM 63 Người dân tham gia tập huấn, ứng dụng kỹ thuật 64 sản xuất Tổng hợp kết thực tiêu chí NTM năm 2015 65 địa bàn xã chọn làm điểm nghiên cứu Phân tích ma trận SWOT 68 Biểu đồ 3.1 Tổng hơp nguồn vốn xây dựng công 53 trình nông thôn huyện Điện Biên giai đoạn 20112015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực hoàn toàn chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Bình LỜI CẢM ƠN nhiều huyện tỉnh Kết đạt dần góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn Tuy nhiên, sau năm triển khai thực Chương trình NTM chuyển dịch cấu kinh tế huyện chậm, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn chưa cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 14,56%), thu nhập bình quân đầu người thấp (đạt 12,5 đồng/người/năm), mức độ đạt so với tiêu chí NTM thấp (bình quân đạt 7,6 tiêu chí/xã, huyện có 01 xã đạt chuẩn NTM) Nguyên nhân là: xuất phát điểm xã thấp, việc triển khai lúng túng, hạ tầng KT - XH cũ, xuống cấp, nhu cầu kinh phí đầu tư xây dựng lớn, việc huy động nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn khó khăn, vai trò tham gia cộng đồng hạn chế, tiến độ triển khai thực chưa đảm bảo yêu cầu, việc xây dựng NTM số xã dàn trải, hiệu Xuất phát từ yêu cầu phát triển nông thôn giải khó khăn trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải pháp xây dựng nông thôn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên” Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - Phân tích thuận lợi khó khăn, hội thách thức trình xây dựng nông thôn huyện Điện Biên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy trình xây dựng nông thôn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Ý nghĩa đề tài - Kết nghiên cứu đề tài xác định thành công, bất cập trình triển khai thực “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, đề xuất giải pháp có tính khả thi góp phần thúc đẩy trình xây dựng nông thôn huyện Điện Biên nói chung Vì vậy, luận khoa học phục vụ cho lãnh đạo, đạo, điều hành quản lý huyện Điện Biên UBND xã Mường Phăng, Thanh Chăn, xã Thanh Xương - Nguồn nội lực tài hạn chế, sản xuất hàng hóa chưa phát triển; tập quán sản xuất tự cung, tự cấp nhân dân phổ biến - Cơ chế sách phương thức tổ chức sản xuất chậm đổi - Các nghề nông thôn phát triển chậm, kỹ thuật lạc hậu nên khó rút bớt lực lượng lao động nông nghiệp chuyển sang làm ngành nghề khác, suất lao động thấp 3.2.3.Tổng hợp phân tích ma trận SWOT Từ yếu tố thuận lợi khó khăn sử dụng công cụ SWOT để phân tích, từ rút yếu tố cản trở nhằm nâng cao hiệu xây dựng mô hình NTM địa phương, thể qua Bảng 3.19: Bảng 3.19: Phân tích ma trận SWOT Nội dung O - Cơ hội - Được giúp đỡ cấp, ngành - Có nhiều sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển Nông lâm nghiệp - Chương trình xây dựng NTM đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhân dân O-S S- Mặt mạnh - Là địa bàn trọng điểm - Phát triển, chuyển phát triển kinh tế nông nghiệp – công dịch cấu kinh tế nghiệp, du lịch dịch vụ tỉnh huyện - Đất đai màu mỡ phù hợp với nhiều loại - Các doanh nghiệp trồng đầu tư vào huyện để - Huyện có nhiều tiềm khoáng sản than đá, vàng, cao lanh… - Có tiềm du lịch sinh thái, lịch sử văn hóa du lịch - Là huyện biên giới Việt – Lào với cửa Quốc tế Tây Trang, cửa quốc gia Huổi Puốc - Nguồn nhân lực lượng dồi - An ninh - trị ổn định khai thác tiềm - Tạo đồng thuận nhân dân T- Thách thức - Biến đổi khí hậu, thiên tai lụt lội - Tỷ lệ hộ nghèo cao - Chưa chủ động nguồn vốn đầu tư - Xuất phát điểm xây dựng NTM thấp - Nội dung xây dựng NTM liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống T-S - Giảm tỷ lệ đói nghèo - Chủ động nguồn vốn đầu tư W- Mặt yếu O-W T-W - Công tác lãnh đạo, đạo số - Nâng cao công lãnh - Tăng cường công tác Cấp ủy, quyền sở chưa chủ đạo, đạo lãnh đạo, đạo động - Chuyển dịch cấu - Công tác tuyên truyền nâng cao nhận kinh tế đổi sản thức cho cán bộ, đảng viên nhân dân xuất hạn chế - Hạ tầng đầu tư - Nâng cao lực tổ chức, đoàn thể - Phát triển thành phần kinh tế - Chuyển dịch cấu kinh tế đổi sản xuất chậm - Hạ tầng đầu tư chưa đồng giao thông, thủy lợi - Đào tạo, nâng cao trình độ cán sở - Đào tạo nghề cho bà nông dân đồng - Trình độ cán sở nâng lên - Trình độ dân trí, chất - Trình độ cán sở hạn chế Cải lượng nguồn nhân lực cách hành chưa đồng tỷ lệ lao động qua - Tỷ lệ lao động qua đào tạo chất đào tăng lên lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí thấp 3.2.4 Xác định nguyên nhân thông qua phân tích SWOT - Nguyên nhân thực nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội: + Các xã miền núi phần lớn địa hình vùng đồi núi, dân cư sinh sống phân tán, không tập trung + Xuất phát điểm xã thấp, mức sống người dân chưa nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo nhiều nên việc huy động nhân dân đóng góp xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội hạn chế + Nguồn vốn đầu tư cho phát triển sở hạ tầng KT-XH hạn chế - Nguyên nhân thực nhóm tiêu chí Kinh tế tổ chức sản xuất: + Cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiệu chưa cao, không bền vững khó tạo thu nhập ổn định + Còn lúng túng việc xác định mạnh kinh tế địa phương để định hướng cho nhân dân chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi; chưa nhân rộng mô hình sản xuất hiệu nên không tạo lượng hàng hóa lớn có chất lượng cao; + Tập quán sản xuất người dân khu vực miền núi manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu, diện tích đất canh tác ít, chủ yếu đất đồi rừng, khó sản xuất; việc sản xuất số vùng mang tính tự phát, làm theo phong trào, chưa có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung; chưa tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu thu thấp + Hệ thống trường lớp tập trung đầu tư, tình trạng thiếu phòng học, phòng học tạm bợ, dột nát cần khắc phục, bậc học mầm non + Đội ngũ giáo viên cán quản lý bổ sung, cấu nhiều bất cập, vừa thiếu, vừa thừa Đời sống giáo viên vùng cao khó khăn, chất lượng dạy học hạn chế + Tỷ lệ hộ nghèo cao, sống trẻ em độ tuổi đến trường vất vả, nên khả theo học khó khăn + Cơ cấu ngành chất lượng đào tạo, dạy nghề chưa phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, tỷ lệ lao động có việc làm thu nhập theo ngành nghề đào tạo thấp - Nguyên nhân thực hiên nhóm tiêu chí Văn hóa - Xã hội - Môi trường: + Sự phối hợp cấp huyện xã có khâu chưa đồng bộ, chồng chéo, chí chưa thống nhất, đặc biệt khâu quy hoạch, thu hồi bồi thường đất + Việc huy động nguồn kinh phí từ người dân để đầu tư xây dựng hạng mục công trình rãnh thoát nước thải, nghĩa trang nhân dân, giao thông nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn khó khăn + Thiếu phương tiện phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt thiếu thô sơ Bên cạnh đó, phận cán bộ, nhân dân chưa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ Nhà nước - Nguyên nhân vốn đầu tư cho Chương trình: + Nguồn ngân sách đầu tư cho Chương trình hạn chế + Huy động sức dân đầu tư doanh nghiệp chưa cao + Chính sách thu hút đầu tư cho địa phương khó khăn 3.3 Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy trình xây dựng nông thôn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương; lực lượng lao động nông thôn có trình độ, nắm vững kiến thức khoa học công nghệ; gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ Từng bước nâng cao đời sống nhân dân; triển khai thực tốt phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn toàn huyện Đến năm 2020, toàn huyện có 6/25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã lại bình quân xã đạt 13/19 tiêu chí Kết nghiên cứu cho thấy, để xây dựng nông thôn huyện Điện Biên thời gian tới cần thực tốt số giải pháp sau: 3.3.1 Giải pháp tuyên truyền Giải pháp hàng đầu thực tuyên truyền vận động sâu rộng xây dựng nông thôn gắn liền với vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”; Thực tốt Quyết định 302/QQD-UBND, ngày 9/2/2012 UBND huyện Điện Biên việc ban hành kế hoạch tổ chức thực phong trào “thi đua xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2020 UBND huyện Điện Biên Điều cần chương trình mới, nội dung nên muốn huy động hệ thống trị vào để người dân tham gia cách tự giác phải cho họ hiểu xây dựng nông thôn xây dựng nông thôn việc xã, làng nào, cách để họ huy động nguồn lực cán làng, xã tham gia vào chương trình Cái chương trình người dân định cách làm hưởng thụ thành từ cách làm Có nhiều nơi họ có nhiều cách làm hay,ví dụ làm tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền hệ thống thông tin đại chúng, phát động thi đua nơi Trong nghiệp xây dựng NTM nay, người nông dân giữ vị trí Phát triển hình thức sở hữu đa dạng, ý xây dựng HTX theo mô hình kinh doanh đa ngành Hỗ trợ HTX ứng dụng tiến khoa học - công nghệ phù hợp với phương án sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề nông thôn Sản xuất hàng hóa với chất lượng sản phẩm mang nét độc đáo, đặc sắc vùng, địa phương Tập trung đầu tư vào trang thiết bị, công nghệ sản xuất, chế biến nông sản sau thu hoạch vừa có khả tận dụng nhiều lao động vừa đáp ứng yêu cầu xuất 1.1.2.2.Về trị Phát huy dân chủ với tinh thần tôn trọng pháp luật, gắn lệ làng, hương ước với pháp luật để điều chỉnh hành vi người, đảm bảo tính pháp lý, phát huy tính tự chủ làng xã Phát huy tối đa Quy chế dân chủ sở, tôn trọng hoạt động hội, đoàn thể, tổ chức hiệp hội lợi ích cộng đồng, nhằm huy động tổng lực vào xây dựng nông thôn 1.1.2.3.Về văn hóa - xã hội Tăng cường dân chủ sở, phát huy vai trò tự chủ thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giúp xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu 1.1.2.4.Về người Xây dựng nhân vật trung tâm mô hình NTM, người nông dân sản xuất hàng hóa giả, giàu có; nông dân kết tinh tư cách: công dân, thể nhân, dân làng, người dòng họ, gia đình Có kế hoạch, chương trình, lộ trình xây dựng người nông dân nông thôn thành người nông dân sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường, thành nhân vật trung tâm mô hình nông thôn mới, người định thành công cải cách nông thôn - Đưa nhanh tiến khoa học- kỹ thuật, kể công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông - khuyến lâm khuyến ngư - Thực đồng bộ, liên hoàn giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm nông ngư nghiệp Trong sản xuất phải chọn khâu cần thiết để giới hóa - Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải cụ thể, thiết thực gắn với sử dụng sau đào tạo, kêu gọi đưa doanh nghiệp công nghiệp nông thôn Tập trung giải việc làm chuyển đổi nhanh, vững cấu lao động nông thôn 3.3.4 Giải pháp văn hóa - xã hội - môi trường - Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tiến toàn hệ thống thu gom - vận chuyển - xử lý chất thải, nước thải, tăng cường lực lượng thu gom, mở rộng địa bàn thu gom Tiến tới phân loại rác sinh hoạt nguồn - Vận động người dân tham gia phần việc: Tổng vệ sinh theo phát động quyền, đoàn thể; sử dụng nước hợp vệ sinh, rác thải sinh hoạt phải thu gom; xây dựng hầm bioga chăn nuôi, hố xí hợp vệ sinh; chôn cất người nghĩa trang; chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng Đối với sở sản xuất kinh doanh phải tuân thủ quy định môi trường - Chăm lo đời sống tinh thần cho người dân nông thôn, phát triển thêm loại hình văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh, phù hợp với nhu cầu khả tham gia người dân nông thôn, trọng công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp địa phương 3.3.5 Giải pháp vốn đầu tư cho Chương trình Vốn nguyên nhân quan trọng xây dựng nông thôn Do đó, cần tăng cường đầu tư vốn từ ngân sách cho phù hợp với yêu cầu, vừa để tăng cường sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa để xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, đồng thời khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư cho nông nghiệp Để huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển nông thôn huyện Điện Biên cần thực số nội dung sau: - Tập trung vốn ngân sách ưu tiên cho xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, công tác khuyến nông, trợ giá cước, trợ giá - Khuyến khích tín dụng đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông - lâm nghiệp, thuỷ sản Tiếp tục thực việc hỗ trợ lãi suất tín dụng cho dự án đầu tư xây dựng vùng sản xuất hàng hoá số sản phẩm chiến lược tỉnh, huyện - Huy động nguồn đóng góp dân, vốn tự có doanh nghiệp, đồng thời quản lý có hiệu hỗ trợ Nhà nước, đóng góp nhân dân để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp địa phương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong suốt thời gian thực tập địa phương, thời gian ngắn thân nhiều hạn chế giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn quan tâm UBND huyện Điện Biên người dân xã Thanh Chăn, Thanh Xương, Mường Phăng giúp hoàn thành đề tài: “Thực trạng giải pháp thực xây dựng nông thôn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên" Trong trình nghiên cứu rút số kết luận sau: Thứ mặt làm được: cấu kinh tế huyện Điện Biên chuyển dịch theo hướng xác định; sở hạ tầng KT-XH cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; thu nhập bình quân đầu người tăng; kết thực theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM bình quân 6,96 tiêu chí/xã; Tại điểm nghiên cứu cho thấy, cấp ủy Đảng quyền nhận thức vai trò trình xây dựng NTM Xã Thanh Chăn đạt 19/19 tiêu chí, xã Thanh Xương đạt 14/19 tiêu chí Mường Phăng mức độ đạt thấp 8/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM năm 2015 Thứ hai mặt chưa làm được: Cơ cấu kinh tế mang tính nông (tỷ trọng nông nghiệp cao chiếm 50%); tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 14,56%); thu nhập bình quân đầu người chưa đạt tiêu khu vực (đạt 12,5 triệu đồng/người/năm); sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất đời sống Những khó khăn việc xây dựng nông thôn huyện Điện Biên là: quy hoạch thiếu đồng bộ, hạ tầng sở chưa đảm bảo, thu nhập người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ cán sở thấp, vai trò người dân chưa phát huy, chuyển dịch cấu kinh tế chậm, môi trường ô nhiễm, kinh phí đầu tư hạn chế, huy động vốn khó khăn Các giải pháp xây dựng nông thôn huyện Điện Biên là: Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác tuyên truyền; xây dựng mô hình sản xuất có thu nhập cao, có khả nhân rộng thu nhập ổn định cho người dân; đầu tư xây dựng công trình thiết yếu, có trọng tâm, trọng điểm, như: giao thông, thủy lợi, sở vật chất trường học…; Khuyến khích, tạo môi trường, chế thông thoáng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Kiến nghị Để xây dựng nông thôn địa bàn huyện Điện Biên xã diễn nhanh chóng có hướng đắn, cần thực rà soát định kỳ xét kết thực tiêu chí, qua xem xét mặt làm được, chưa làm chưa đạt từ đề kế hoạch, biện pháp để thực mô hình tốt Để tìm hiểu sâu khó khăn trình xây dựng NTM huyện Điện Biên phải cần có nghiên cứu cụ thể lĩnh vực như: Vai trò người dân, tổ chức đoàn thể; huy động nguồn lực; phát triển hạ tầng KT-XH trình xây dựng NTM Người nông dân cộng đồng nông thôn trung tâm chiến lược phát triển NN, NT Đưa nông dân vào sản xuất hàng hóa, doanh nhân hóa nông dân, doanh nghiệp hóa cộng đồng dân cư, thị trường hóa nông thôn 1.1.2.5.Về môi trường Môi trường sinh thái phải bảo tồn xây dựng, củng cố, bảo vệ Bảo vệ rừng đầu nguồn, chống ô nhiễm nguồn nước, môi trường không khí chất thải từ khu công nghiệp để nông thôn phát triển bền vững Các nội dung cấu trúc vai trò mô hình nông thôn có mối liên hệ chặt chẽ với Nhà nước đóng vai trò đạo, tổ chức điều hành trình hoạch định thực thi sách, xây dựng đề án, chế, tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, nguồn lực, tạo điều kiện, kích thích tinh thần Nhân dân tự nguyện tham gia, chủ động thực thi hoạch định sách Trên tinh thần đó, sách kinh tế - xã hội đời tạo hiệu ứng tổng (Hồ Văn Thông, 2005) [13] 1.2 Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn 1.2.1 Tình hình xây dựng nông thôn giới 1.2.1.1 Trung Quốc Nông thôn Việt Nam Trung Quốc có nhiều nét tương đồng Trung Quốc thực nhiều sách cải cách nông thôn Đến năm 2009, thu nhập bình quân cư dân nông thôn lần đạt mức 5.000 NDT tăng 8,5% so với năm trước Cũng năm 2009, Trung Quốc đầu tư làm sửa chữa khoảng 300.000 km đường nông thôn; hỗ trợ 46 triệu người nghèo đảm bảo đời sống tối thiểu; triển khai thí điểm 320 huyện bảo hiểm dưỡng lão xã hội nông thôn (Phạm Anh - Văn Lợi, 2011) [16] Việc đạo Chính phủ trước theo kiểu mệnh lệnh hành chính, nên việc thực miễn cưỡng Sau đó, việc thực xây dựng NTM linh hoạt hơn, dựa quy hoạch tổng thể (ngân sách nhà nước địa phương) Căn tình hình cụ thể địa phương, đặc điểm tự nhiên, xã hội, để đưa sách, biện pháp thích hợp Ngân sách nhà nước chủ yếu dùng 14 Nguyễn Chí Dũng (2010) Đề tài phát triển xã hội quản lý phát triển xã hội vùng nông thôn nước ta thực trạng giải pháp, Trang 16-21 15 Nguyễn Văn Tâm (2010), Bài giảng nguyên lý Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 16 Phạm Anh - Văn Lợi (2011) Xây dựng nông thôn học kinh nghiệm từ Trung Quốc, http://www.nongthonmoi.gov.vn, ngày 8/12/2011 17 Phạm Xuân Liêm (2011) Phong trào đổi nông thôn Hàn Quốc, http://www.nongnghiep.vn, ngày 09/11/2011 18 Phan Xuân Sơn (2008) Xây dựng nông thôn nước ta nay, http://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 17/7/2008 19 Thủ tướng Chính phủ (2009) Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009, việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn 20.Thủ tướng Chính phủ (2010) Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010, Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 21 Tuấn Anh (2012) Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới, http://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 09/02/2012 22 TS Vũ Như Thăng (2015) Tăng cường huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, http://tapchitaichinh.vn/ ngày 23/01/2015 23 Vũ Thị Bình (2006), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN I Thông tin chung người vấn Tên chủ hộ: Dân tộc: Tuổi: Giới tính: Nam ghi 1, Nữ ghi Trình độ văn hóa chủ hộ: Thôn (bản, đội): Xã: Số nhân gia đình: Số lao động hộ : 10 Số người tham gia bảo hiểm y tế : 11 Gia đình có công nhận gia đình văn hóa không ? Có Không 12 Hộ thuộc diện hộ sau ? Nghèo Khá Cận nghèo Giàu Trung bình II Thông tin chi tiết Nhà hộ - Nhà hộ thuộc loại sau đây? Kiên cố Bán kiên cố Nhà tạm, dột nát - Nhà hộ có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ xây dựng hay không? Có Không Thu nhập - Thu nhập gia đình năm 2015: Nguồn thu nhập Đơn vị tính Số tiền Ghi Nông lâm, thủy sản Công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ Nghề khác Tổng - Thu nhập bình quân/người/năm gia đình: Lao động - Số lao động làm việc lĩnh vực: Nông nghiệp Công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ Khác - Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao lao động: Số lao động chưa qua đào tạo Số lao động học nghề Số lao động học trung cấp chuyên nghiệp Số lao động học cao đẳng Số lao động học từ đại học trở lên Hộ dùng nguồn nước dùng cho ăn uống? Nước máy riêng Nước từ khe, suối Nước máy công cộng Nước từ sông, hồ, ao Nước mua Nước mưa Nước giếng khoan Nguồn khác (ghi rõ) Nước giếng khơi Hộ sử dụng chất đốt để đun nấu? Củi Bioga Than Điện Ga công nghiệp Nguồn khác (ghi rõ) Hộ sử dụng nhà tắm nào? Nhà tắm xây Không có nhà tắm Nhà tắm khác (ghi rõ) Hộ sử dụng loại hố xí nào? Hố xí tự hoại nhà Hố xí tự hoại nhà Hố xí hai ngăn Không có hố xí Hố xí khác (ghi rõ) Hộ xử lý rác thải sinh hoạt hình thức nào? Có người đến thu gom Mang đến hố rác tập trung Chôn, đốt Hình thức khác (ghi rõ) Chuồng trại chăn nuôi hộ có hợp vệ sinh hay không? Có Không III NGUỜI DÂN HIỂU VỀ MÔ HÌNH NTM 10 Ông (bà) có biết chủ trương Đảng, sách Nhà nước xây dựng xây dựng NTM xã ta không? Có: Có, chưa hiểu rõ: 11 Ông (bà) có biết Chương trình xây dựng xây dựng NTM địa phương không? Có: Không: 12 Nếu có, ông (bà) biết qua kênh thông tin nào? a Từ quyền xã b Qua tổ chức, đoàn thể địa phương c Phương tiền thông tin đại chúng d Nhận qua nguồn khác 13 Ông (bà) cho biết có cần thiết phải xây dựng chương trình NTM không? Có Không IV SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NTM 14 Ông (bà) tham gia ý kiến vào hoạt động xây dựng NTM sau đây? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a Quá trình đánh giá thực trạng xóm b Quá trình thảo luận xây dựng quy hoạch, đề án NTM c Thảo luận lựa chọn nội dung, hạng mục ưu tiên d Tham gia qua trình triển khai hạng mục e Giám sát trình triển khai f Nghiệm thu công trình g Các hoạt động khác làm đường, công trình thủy lợi,… phần dùng để xây nhà cho dân Đối với nhà nông thôn, địa phương ngân sách lớn, nông dân bỏ phần, lại tiền ngân sách Nhà nước đầu tư nhiều vào nông nghiệp Đầu tiên đầu năm 2006 Trung Quốc xoá bỏ thuế nông nghiệp tồn 2.600 năm, cắt 120 tỷ nhân dân tệ (15 tỷ USD) gánh nặng thuế nông dân Việc xoá bỏ thuế làm cho ngân sách xã giảm nhiều, vùng hoạt động phi nông nghiệp Ngân sách cho phát triển nông thôn tăng lên Xây dựng chế để công nghiệp đô thị thúc đẩy phát triển nông thôn Sự phân phối thu nhập quốc dân điều chỉnh việc tiêu thụ thuế đầu tư ngân sách tài sản cố định tín dụng tăng cho nông nghiệp nông thôn Hỗ trợ từ vốn nhà nước lớn tăng liên tục Phần lớn trái phiếu vốn ngân sách phát triển nông thôn Đặc biệt đầu tư để cải tiến sản xuất điều kiện sống trở thành luồng ổn định để tăng vốn cho xây dựng Năm 2005, Nhà nước chi 297,5 tỷ nhân dân tệ cho tam nông, năm 2006: 339,7 tỷ nhân dân tệ năm 2007: 391,7 tỷ nhân dân tệ (Đào Thế Tuấn, 2008) [12] Công cải cách nông thôn Trung Quốc trải qua nhiều dấu mốc Trong đó, mốc quan trọng xóa bỏ công xã nhân dân; xác lập thể chế kinh doanh hai tầng kết hợp, lấy kinh doanh bao thầu gia đình làm sở; mở cửa toàn diện thị trường nông sản; xóa bỏ thuế nông nghiệp, thực trợ cấp trực tiếp cho nông dân Trung Quốc thực nội dung hai mở, điều chỉnh mở cửa giá thu mua, thị trường mua bán lương thực; điều chỉnh chuyển từ trợ cấp gián tiếp qua lưu thông thành trợ cấp trực tiếp cho nông dân trồng lương thực Định hướng phát triển tài hỗ trợ tam nông Trung Quốc nông nghiệp đại, nông thôn đô thị hóa nông dân chuyên nghiệp hóa Trong sách tài chính, để tăng thu nhập cho nông dân, Trung Quốc tăng đầu tư hỗ trợ giá mua giống, hỗ trợ thu mua lương thực không thấp giá thị trường, mua máy móc thiết bị nông nghiệp vốn Cùng đó, Trung Quốc tập trung ... thôn giải khó khăn trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng giải pháp xây dựng nông thôn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn huyện Điện. .. Biên, tỉnh Điện Biên - Phân tích thuận lợi khó khăn, hội thách thức trình xây dựng nông thôn huyện Điện Biên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy trình xây dựng nông thôn huyện Điện Biên, . .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THANH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện điện biên, tỉnh điện biên , Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện điện biên, tỉnh điện biên , Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện điện biên, tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay