Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông tại huyện thông nông, tỉnh cao bằng

115 17 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THANH LAM NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG - TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THANH LAM NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG - TỈNH CAO BẰNG Ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THANH LAM NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG - TỈNH CAO BẰNG Ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận trước tiên xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Phòng quản lý sau đại học, cảm ơn thầy cô truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trong thời gian thực tập nhận giúp đỡ tận tình nhiều quan, tổ chức cá nhân Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Bùi Đình Hòa, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tận tình suốt trình nghiên cứu hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ủy ban nhân dân xã Lương Thông, Ngọc Động, Lương Can toàn hộ gia đình giúp đỡ trình điều tra thực luận văn Cuối xin bày tỏ biết ơn tới gia đình, người thân bạn bè động viên, chia sẻ để hoàn thiện luận văn Trong trình nghiên cứu cố gắng lý chủ quan khách quan khóa luận không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn học viên để đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Lam iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Các định nghĩa khuyến nông 1.1.2 Mục tiêu khuyến nông 1.1.3 Nội dung khuyến nông 1.1.4 Vai trò khuyến nông 1.1.5 Các phương pháp khuyến nông 1.1.6 Vai trò nhiệm vụ cán khuyến nông 1.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông 10 1.1.8 Các tiêu đánh giá tác động hoạt động khuyến nông đến kinh tế địa phương nông dân 12 1.2 Đánh giá tác động khuyến nông đến địa phương 13 1.2.1 Tác động hoạt động khuyến nông 13 1.2.2 Tác động hoạt động khuyến nông đến kinh tế hộ nông dân 13 1.3 Cơ sở thực tiễn nghiên cứu 14 1.3.1 Vài nét tổ chức hoạt động khuyến nông giới 14 1.3.2 Hoạt động khuyến nông Việt Nam 16 iv 1.3.3 Một số kết đạt khuyến nông Việt Nam thời gian qua 20 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 26 2.3.1 Đánh giá ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến công tác khuyến nông huyện Thông Nông 26 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác khuyến nông huyện Thông Nông 26 2.3.3 Đánh giá tác động công tác khuyến nông đến kinh tế địa phương kinh tế hộ 26 2.3.4 Đề xuất số giải pháp cho công tác khuyến nông huyện Thông Nông 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Các câu hỏi nghiên cứu đề tài 27 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.3 Phương pháp thu thập số liệu 29 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Đánh giá ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến công tác khuyến nông huyện Thông Nông 32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 3.1.2 Đặc điểm Kinh tế - Xã hội 36 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông 43 3.2 Đánh giá thực trạng công tác khuyến nông huyện Thông Nông 44 v 3.2.1 Hệ thống tổ chức trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Thông Nông 44 3.2.2 Đánh giá kết hoạt động khuyến nông huyện Thông Nông 49 3.3 Đánh giá tác động công tác khuyến nông đến kinh tế địa phương kinh tế hộ huyện Thông Nông 64 3.3.1 Tác động công tác khuyến nông đến sản xuất nông nghiệp huyện Thông Nông 64 3.3.2 Tác động công tác khuyến nông đến xã hội - môi trường huyện Thông Nông 67 3.3.3 Tác động công tác khuyến nông đến SXNN Lương Thông, Ngọc Động Lương Can 67 3.3.4 Tác động đến kinh tế hộ 71 3.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Thông Nông 80 3.4 Đề xuất số giải pháp cho công tác khuyến nông Huyện Thông Nông 83 3.4.1 Định hướng 83 3.4.2 Giải pháp 83 KÊT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 87 Kết luận 87 Đề nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 93 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ Từ viết tắt BVTV : Bảo vệ thực vật CBKN : Cán khuyến nông CLBKN : Câu lạc khuyến nông CNH – HĐH : Công nghiệp hóa - đại hóa CT : Chương trình DA : Dự án DTTS : Dân tộc thiểu số GTSX : Giá trị sản xuất HĐKN : Hoạt động khuyến nông KHCN : Khoa học công nghệ KHKT : Khoa học kỹ thuật KN : Khuyến nông KNV : Khuyến nông viên KT : Kỹ thuật KTTB : Kỹ thuật tiến MH : Mô hình MHTD : Mô hình trình diễn PTNT : Phát triển nông thôn PTTH : Phát truyền hình SXNN : Sản xuất nông nghiệp TBKT : Tiến kỹ thuật UBND : Uỷ ban nhân dân i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố sử dụng Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu sai xin chịu trách nhiệm hoàn toàn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Lam viii Bảng 3.18 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp nhóm hộ điều tra năm 2015 73 Bảng 3.19 Thực trạng sử dụng đất thổ cư nhóm hộ điều tra năm 2015 74 Bảng 3.20 Thực trạng sử dụng lao động nhóm hộ điều tra năm 2015 75 Bảng 3.21 Tình hình sản xuất kinh doanh ngành trồng trọt bình quân hộ năm 2015 76 Bảng 3.22 Tình hình sản xuất kinh doanh ngành chăn nuôi bình quân hộ năm 2015 78 Bảng 3.23 Tình hình thu nhập, tiêu dùng tích lũy hộ năm 2015 79 88 chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi giảm tỷ trọng ngành trồng trọt Mặc dù có diện tích rừng lớn chiếm đến 83,08% diện tích đất nông nghiệp GTSX lâm nghiệp có tỷ trọng nhỏ chiếm 0,44% (năm 2015); Về xã hội môi trường, khuyến nông có vai trò lớn chuyển giao KTTB, nâng cao nhận thức cho người nông dân, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống người nông dân mặt vật chất lẫn tinh thần Trong sản xuất, khuyến nông trọng đến vấn đề môi trường; Các hoạt động KN triển khai có tác động tích cực đến kinh tế hộ nông dân xã Những hộ nông dân tham gia vào chương trình, hoạt động khuyến nông, tích cực đầu tư áp dụng KTTB có kết sản xuất cho thu nhập cao so với hộ không áp dụng KTTB Nó không tác động đến việc sử dụng đất đai, làm tăng hệ số sử dụng ruộng đất hộ mà tác động đến trình sử dụng lao động hộ Bên cạnh đó, hoạt động KN tác động đến sản xuất nông nghiệp hộ Đối với nhóm hộ tham gia HĐKN, diện tích gieo trồng diện tích chăn nuôi cao so với nhóm hộ không tham gia HĐKN làm cho thu nhập từ SXNN hộ tăng hộ nghèo tham gia HĐKN có thu nhập từ SXNN cao 5.535 nghìn đồng so với hộ nghèo không tham gia HĐKN Bên cạnh kết đạt được, công tác khuyến nông trạm số hạn chế sau: Trình độ CBKN thiếu đồng bộ, tất đào tạo chuyên ngành, hầu hết họ thiếu kỹ phát triển cộng đồng, kỹ sư phạm nên gặp nhiều khó khăn hoạt động Việc nhân rộng tổ chức mô hình KN hạn chế Nguồn kinh phí cho hoạt động KN thiếu hạn hẹp Với thực trạng đòi hỏi phải có giải pháp tích cực để hoàn thiện từ hệ thống tổ chức đến nội dung hoạt động đội ngũ CBKN Đòi hỏi trạm cán làm công tác khuyến nông nhận thức rõ trách nhiệm vinh dự để vươn lên thực tốt nhiệm vụ giao Có khuyến nông xứng đáng người bạn đồng hành đáng tin cậy nông dân bước đường phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn (tranh ảnh, mẫu vật), phương tiện nghe nhìn (phim video, phim nhựa, tivi) Ưu điểm phương pháp phạm vi tuyên truyền rộng, phục vụ nhiều người, linh hoạt nơi, truyền thông tin nhanh chi phí thấp Nhược điểm lời khuyên giúp đỡ cụ thể cho cá nhân 1.1.6 Vai trò nhiệm vụ cán khuyến nông CBKN người trực tiếp tiếp xúc, làm việc với đối tượng đa dạng, phần lớn lại nông dân, người có điều kiện hoàn cảnh khác biệt với thân họ Các điều tra nông thôn nước ta gần cho thấy sau Nghị 10 Chính trị, hộ nông dân bắt đầu có phân hoá vùng sinh thái nông nghiệp, nhóm hộ nông dân khác tuỳ theo điều kiện sản xuất (Đất đai, vốn, lao động, công cụ…) có cách làm ăn khác nhau, có biện pháp kỹ thuật khác Vì vậy, CBKN phải xác định mối quan hệ làm việc, tiếp xúc, cư xử khéo léo, tháo vát mực Tuy nhiên, nhiệm vụ CBKN dùng kiến thức đào tạo, tập huấn để tham gia vào chương trình nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp, thay đổi hệ thống nông nghiệp vùng nông thôn Trong thực tế, người CBKN có trách nhiệm cung cấp kiến thức thông tin để làm cho nông dân dễ hiểu đến định thay đổi, cải tiến sản xuất Từ kiến thức mới, thông tin lan truyền đến nông dân khác Vì vậy, người CBKN phải thường xuyên bồi dưỡng đào tạo qua lớp tập huấn kiến thức mới, thông tin mới, chủ trương sách Đảng Chính phủ, chương trình phát triển nông thôn Các nhiệm vụ chủ yếu người CBKN tóm lược sau: (1) Tìm hiểu yêu cầu địa phương nông dân; (2) Thu thập phân tích tài liệu; (3) Ấn định mục tiêu cho chương trình khuyến nông địa phương; (4) Lập kế hoạch thực trước mắt lâu dài; (5) Đề phương pháp thực hiện; (6) Phổ biến, vận động nông dân, tổ chức đoàn thể tham gia chương trình khuyến nông, điểm trình diễn, tham quan, cung cấp tư liệu, tin cho quan thông tin đại chúng; (7) Đánh giá kết viết báo cáo chương trình khuyến nông 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO A.W.VandenBan H.S.Hawskins (1996) Khuyến nông, Nguyễn Văn Linh dịch, NXB nông nghiệp, Hà Nội Chi cục Thống kê huyện Thông Nông (2015), Niên giám thống kê 2015, Thông Nông Chính phủ (2005), Nghị định số Số: 02/2010/NĐ-CP công tác Khuyến nông, Hà Nội Đỗ Kim Chung (2008) Phương pháp khuyến nông Tổ chức công tác khuyến nông, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Mai Thanh Cúc Quyển Đình Hà (2005) Giáo trình phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Hạ Thúy Hạnh (2012) Hệ thống khuyến nông Thái Lan số nước Asean, http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/2/107/94298/He-thong-khuyen- nong-cua- Thai-Lan-va-mot-so-nuoc-Asean.aspx, ngày 08/05/2012 Minh Hải (2004) Kinh nghiệm khuyến nông Trung Quốc, http://www.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture/aquafishdata/newsmenu/data4/khuyen ong.htm, ngày 11/03/2004 Phạm Ngọc Hải (2011) “Nghiên cứu nhu cầu khả đáp ứng dịch vụ khuyến nông Trạm khuyến nông huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Bế Đình Hưng (2001) Hiệu kinh tế mô hình trình diễn thực công tác khuyến nông khuyến lâm tỉnh Cao Bằng, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 10 Nguyễn Văn Long (2006) Giáo trình khuyến nông, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Phượng Lê (2009) Bài giảng Phương pháp khuyến nông, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 12 Lương Liễu (2016) Cao Bằng: Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông khuyến ngư 2015, http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/hoat-dong- khuyen-nong/thong-tin-huan-luyen/cao-bang-hoi-nghi-tong-ket-cong-tackhuyen-nong-khuyen-ngu-nam-2015_t114c31n13593, ngày 01/02/2016 91 13 Hoàng Thị Nguyệt Minh (2012) “Đánh giá tác động hoạt động khuyến nông tới kinh tế hộ nông dân xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà nội”, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 14 Phạm Văn Nghị (2009) “Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định”, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 15 Phạm Thị Ngoan (2011) “Nghiên cứu hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh”, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 16 Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Thông Nông, Báo cáo tổng kết công tác NN & PTNT năm 2013, 2014, 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2014, 2015 2016, Thông Nông 17 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thông Nông (2013, 2014, 2015), Báo cáo tình hình sử dụng đất đai năm 2013, 2014 2015, Thông Nông 18 Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Thông Nông (2013, 2014, 2015), Báo cáo kết công tác khuyến nông năm 2013, 2014, 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2014, 2015và 2016, Thông Nông 19 Nguyễn Hữu Thọ (2007), Bài giảng nguyên lý phương pháp Khuyến nông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 20 Thanh Thúy (2015) Tổng kết công tác khuyến nông Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hoạt động khuyến nông giai đoạn 2011 2015,http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/hoat-dong-khuyennong/thong-tin-huan-luyen/tong-ket-cong-tac-khuyen-nong-va-tuyen-duongcac-tap-the-ca-nhan-dien-hinh-tien-tien-trong-hoat-dong-khuyen-nong-giaidoan-2011-2015_t114c31n13138, ngày 11/11/2015 21 Trung tâm khuyến nông Quốc gia (2015) Báo cáo kết hoạt động khuyến nông 2011 - 2015 định hướng giai đoạn 2016 - http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/du-lieu-khuyen-nong/van-banthong-bao/bao-cao-ket-qua-hoat-dong-khuyen-nong-2011-2015-va-dinhhuong-giai-doan-2016-2020_t114c15n13157, ngày 13/11/2015 2020, 92 22 UBND huyện Thông Nông (2015), Báo cáo thực trạng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, Thông Nông 23 Đỗ Văn Viện Đặng Văn Tiến (2003) Bài giảng Kinh tế hộ nông dân, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 93 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN NÔNG HỘ Phiếu điều tra số: I Thông tin Họ tên chủ hộ: …………………; Tuổi: ; Giới tính: Dân tộc: Nùng Trình độ văn hóa: + Không biết chữ: + Cấp II: + Cấp I: + Cấp III: - Trình độ chuyên môn: + Đại học: + Trung cấp chuyên nghiệp: + Cao đẳng: + Chưa qua đào tạo: Địa chỉ: Xóm Cốc Phát, xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông - Tỉnh Cao Bằng số lao động chính: Số nhân khẩu: Phân loại hộ 1.1 Phân loại hộ theo ngành nghề chủ hộ: Hộ nông Hộ dịch vụ kinh doanh Hộ kiêm nông nghiệp, dịch vụ Hộ khác 1.2 Phân loại hộ theo kinh tế Trung bình Cận Nghèo Nghèo II Tình hình lao động hộ Loại lao động TT Lao động gia đình 1.1 Thuần nông 1.2 Kiêm Lao động thuê 2.1 Thường xuyên 2.2 Thời vụ Số lượng 10 1.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông [16] Trong công tác khuyến nông có nhiều yếu tố ảnh hưởng Kết công tác khuyến nông đảm bảo yếu tố a) Yếu tố người - Người CBKN Trình độ CBKN có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khuyến nông Trình độ chuyên môn có nắm CBKN đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công việc Tuy nhiên có trình độ mà thiếu nhiệt tình, lòng yêu nghề, tính chịu khó, chịu khổ hiệu công việc không cao, chất lượng công việc Chính vậy, CBKN chuyên môn vững vàng cần có lòng yêu nghề, yêu nông dân trở thành CBKN giỏi - Trình độ người sản xuất Trình độ người sản xuất ảnh hưởng lớn đến hiệu công việc Nếu trình độ người sản xuất cao tạo điều kiện thuận lợi việc tiếp thu TBKT mà CBKN đem lại Trình độ người sản xuất cao làm cho họ nhanh nhạy trước mới, khác biệt, từ họ có điều chỉnh thích ứng với điều kiện sản xuất Ngược lại trình độ người sản xuất mà thấp khó khăn việc chuyển giao KHKT, có làm thất bại chương trình dự án khuyến nông không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công việc b) Phong tục tập quán sản xuất người nông dân Phong tục tập quán mang tính truyền thống địa phương Trong công tác khuyến nông phải đặc biệt ý đến vấn đề chương trình dự án khuyến nông triển khai mà không phù hợp với phong tục tập quán điều kiện sản xuất địa phương bị thất bại Phong tục tập quán tồn lâu đời, ăn sâu vào tiềm thức người dân vùng Khi kiến thức không phù hợp với văn hóa địa không người dân chấp nhận làm theo Chính mà trước tiến hành triển khai chương trình dự án khuyến nông cần phải nghiên cứu xem xét thật kỹ phong tục tập quán điều kiện sản xuất địa phương Sự tham gia CBKN người dân lựa chọn nội dung chương 95 - Vật nuôi chính: Chỉ tiêu Năm 2015 Đơn vị tính Năm 2015 Đơn vị tính 1.Tổng Diện tích chăn nuôi Tổng GT sản lượng + Sản lượng + Giá bán Chi phí trung gian + Giống + Thức ăn + Chi khác Thu nhập hỗn hợp V Tình hình chi tiêu, tích lũy hộ Chỉ tiêu Thu nhập hỗn hợp - Sản xuất nông nghiệp - Ngành nghề Tổng chi tiêu Tích lũy VI Các câu hỏi liên quan đến thực trạng khuyến nông (KN): Nhận thức chung ông (bà) khuyến nông? + Biết khuyến nông + Biết đến cán KN + Đã tham gia hoạt động KN Ý kiến ông (bà) cần thiết hoạt động KN? + Rất cần + Cần + Không cần 96 Ông (bà) biết đến hoạt động khuyến nông triển khai? + Tập huấn, đào tạo kỹ thuật + Xây dựng Mô hình trình diễn (MHTD) + Thông tin tuyên truyền + Tham quan, hội thảo Nguồn thông tin KN mà ông (bà) nhận được, xuất phát từ: - Từ KN viên - Từ họ hàng, hàng xóm - Từ sách báo - Từ nguồn khác - Từ tivi, loa đài, internet Ông (bà) có thường xuyên tham gia vào hoạt động khuyến nông hay không ? - Thường xuyên - Rất - Thỉnh thoảng - Chưa * KN phương tiện thông tin đại chúng: Ở xóm Ông (bà) có phát nhằm hướng dẫn, khuyến cáo người nông dân lĩnh vực chăm sóc loại trồng, vật nuôi hay không ? - Có - Không - Thỉnh thoảng Ông (bà) có nghe nghe phát hay không ? - Có - Không - Thỉnh thoảng 6.1 Tại Ông (bà) lại nghe phát đó? - Nó bổ ích - Nó phát vào thời gian mà Ông (bà) nhà - Vì phát to - Vì người phát có giọng đọc hay - Lý khác 6.2 Tại Ông (bà) lại không nghe tin ? - Vì bận - Vì phát viên truyền đạt - Vì nội dung tác động với ông bà - Vì dài dòng, khó nhớ - Lý khác 97 Ông (bà) có tham khảo tài liệu KN không? + Có: + Không: 7.1 Nếu có mức độ tham khảo nào? + Thường xuyên tham khảo: + Thỉnh thoảng tham khảo: 7.2 Nếu không lý là: + Không có thời gian + Không biết lấy tài liệu đâu + Nội dung tài liệu khó hiểu + Không quan tâm + Lý khác Ý kiến ông (bà) tài liệu KN: + Rất hữu ích: + Bình thường: + Hữu ích: + Không hữu ích * Phương pháp tập huấn: Ông (bà) biết lớp tập huấn kỹ thuật KN? + Có: + Không: 10 Đã tham gia lớp tập huấn chưa? + Đã từng: + Chưa tham gia: 10.1 Nếu tham gia thì: - Số lớp tập huấn tham gia: - Loại lớp tập huấn tham gia: + Trồng trọt: + Chăn nuôi: 10.2 Lý chưa tham gia? + Có thể học hỏi từ người thân: + Mất thời gian: + Chỉ tiêu giành cho xã viên có hạn: + Các kỹ thuật tập huấn khó áp dụng: + Thủy sản: 98 11 Nội dung lớp tập huấn, theo ông (bà) là: + Rất cần thiết: + Cần thiết: + Bình thường: + Không cần thiết: 12 Các kỹ thuật buổi học, theo ông (bà) để áp dụng vào thực tế thì: + Khó: + Hơi khó: + Dễ: + Rất dễ: 13 Theo Ông (bà) thời gian tập huấn có phù hợp không ? - Phù hợp - Không phù hợp - Nếu không phù hợp theo Ông bà nên tổ chức vào thời gian nào? 14 Tài liệu tập huấn buổi tập là: - Được cấp - Phải mua - Mượn để học 15 Cảm thấy khả truyền đạt giảng viên lớp tập huấn nào? + Dễ hiểu: + Bình thường: + Khó hiểu: 16 Với điều kiện hộ thì: + Có áp dụng kiến thức tập huấn: + Không áp dụng kiến thức tập huấn: 16.1 Nếu có sau áp dụng: + Mang lại hiệu kinh tế cho hộ: + Không mang lại hiệu gì: 16.2 Nếu không không áp dụng? * Mô hình trình diễn: 17 Ông bà có biết Mô hình trình diễn triển khai năm gần không? + Biết + Không biết 18 Ông (bà) có tham gia Mô hình trình diễn không? + Đã tham gia: + Chưa từng: 18.1 Nếu tham gia lý để: + Nâng cao thu nhập: 11 trình dự án khuyến nông phù hợp tiến hành tổ chức thực hiện, tiền đề cho thành công công việc c) Nguồn ngân sách cho hoạt động khuyến nông Nguồn ngân sách yếu tố quan trọng, ảnh hưởng tới phạm vi đối tượng hoạt động KN Nếu có nguồn ngân sách dồi hoạt động KN tiến hành thuận lợi đạt hiệu cao Vốn xem yếu tố đầu vào, nhiên xem yếu tố đầu vào đặc biệt, nhân tố quan trọng cần thiết cho sản xuất Các chương trình dự án khuyến nông muốn triển khai cần phải có đủ vốn để nông dân sản xuất Đây yếu tố quan trọng để đưa TBKT vào sản xuất để thay cũ, đưa vào yếu tố phải vốn d) Các sách Đảng Nhà nước Các sách vĩ mô vi mô đắn có tác dụng lớn thúc đẩy sản xuất phát triển ngược lại làm cho sản xuất bị kìm hãm, trì trệ Ngoài sách khuyến nông như: sách CBKN, sách đào tạo, tập huấn cho CBKN, sách chuyển giao TBKT… sách khác có liên quan như: sách đất đai, sách tín dụng, sách thuế có ảnh hưởng đáng kể đến công tác khuyến nông Chính sách phải đắn phù hợp với đối tượng hưởng tạo điều kiện cho phát triển, ngược lại sách không phù hợp kìm hãm sản xuất phát triển e) Chất lượng đầu vào chương trình dự án khuyến nông Người xưa có câu: “có bột gột nên hồ”, để tạo sản phẩm tốt yếu tố đầu vào phải đầy đủ có chất lượng Các yếu tố đầu vào chương trình dự án khuyến nông phải đảm bảo tốt số lượng chất lượng Đặc biệt sản xuất nông nghiệp yếu tố giống, phân bón… phải thật tốt Các yếu tố đầu vào trước hết phải kiểm tra số lượng chất lượng Nếu chất lượng kém, bị hỏng, bị nhiễm bệnh… phải loại bỏ ngay, không đưa vào sản xuất Trong trình sản xuất phải biết kết hợp yếu tố đầu vào cho hợp lý, tiết kiệm đảm bảo hiệu sản xuất 100 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán khuyến nông) Phiếu điều tra số: I Thông tin Họ tên: ; Tuổi: Dân tộc: ; Giới tính: Đơn vị công tác: ; Chức vụ: Anh (chị) đào tạo chuyên ngành gì? Trồng trọt Lâm nghiệp Chăn nuôi - thú y Khuyến nông Khác (xin nêu rõ) Trình độ đào tạo: Trên Đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp Anh (chị) làm công tác khuyến nông năm ? Thu nhập anh (chị) ? II Thông tin liên quan đến hoạt động khuyến nông địa phương Anh (chị) có thường xuyên tiếp xúc với người dân địa bàn công tác không? Có Không Nếu không sao? Các hoạt động khuyến nông triển khai có người dân quan tâm hưởng ứng không? Nhiệt tình quan tâm không quan tâm Anh (chị) tổ chức lớp tập huấn năm qua từ 2013 2015 ? Các lớp tập huấn có hỗ trợ kinh phí cho người dân không? Có không Nếu có nguồn kinh phí bao nhiêu/ người tham gia? Kinh phí lấy từ đâu? 101 UBND huyện Trung tâm khuyến nông tỉnh Trung ương Nguồn khác: Các lớp tập huấn có đáp ứng nhu cầu người dân không ? Đáp ứng phần Đáp ứng tốt Chưa đáp ứng Anh (chị) thực mô hình năm qua từ 2013 - 2015 ? mô hình Các mô hình có mang lại hiệu cho người dân không ? Có Không Các mô hình sau triển khai có nhân rộng không ? Có Không Nếu không sao? Người dân vốn Anh (chị) có thường xuyên cung cấp thông tin tài liệu khuyến nông cho nông dân không? Thường xuyên Không thường xuyên Không cung cấp Nếu không lý sao? Trong năm qua anh (chị) hay trạm tổ chức dịch vụ gì? Những dịch vụ có đáp ứng nhu cầu người dân không? Đáp ứng tốt Đáp ứng phần Chưa đáp ứng Anh (chị) thường tiến hành công việc theo hình thức nào? Sử dụng phương pháp nhóm chủ yếu Sử dụng phương pháp cá nhân chủ yếu Sử dụng phương pháp truyền thông đại chúng Hiện địa phương có câu lạc khuyến nông, nhóm sở thích không? Có Không 102 Những thuận lợi, khó khăn công tác khuyến nông ? Thuận lợi: Có đất đai, nguồn nhân lực Khó khăn: Nguồn kinh phí hạn hẹp 10 Anh (chị) đề xuất để cải thiện công tác khuyến nông nay? 11 Anh (chị) thấy công việc làm nào? Thú vị Bình thường Nhàm chán 12 Khả gắn bó với công việc anh (chị) nào? Lâu dài Làm bán thời gian Sắp chuyển công tác Xin cảm ơn Anh (chị )! Ngày tháng năm 2015 Người vấn (ký, họ tên) Người điều tra ... trạng đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 3 Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Mục đích nghiên cứu chung đề tài nhằm tìm hiểu thực trạng công tác khuyến. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THANH LAM NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG - TỈNH CAO BẰNG Ngành: Phát triển Nông thôn Mã số:... động khuyến nông vấn đề quan trọng Tuy nhiên chưa có đánh giá hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông tại huyện thông nông, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông tại huyện thông nông, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông tại huyện thông nông, tỉnh cao bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay