Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông vũ văn hiếú, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

109 14 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:03

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC - NGUYN TH NGUYT ANH QUN Lí HOT NG GIO DC O C CHO HC SINH TRNG TRUNG HC PH THễNG V VN HIU, THNH PH H LONG, TNH QUNG NINH LUN VN THC S QUN Lí GIO DC Chuyờn ngnh: QUN Lí GIO DC Mó s: 60 14 01 14 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS ng Quc Bo H NI - 2016 LI CM N Vi nm hc v nghiờn cu ti Trng i hc Giỏo dc - i hc Quc Gia Ha Ni tụi luụn nhn c s tn tỡnh, tõm huyt ging dy, s quan tõm to iu kin ca tt c cỏc thy cụ giỏo trang b cho tụi nhng kin thc quý bỏu phc v cho cụng tỏc ca mỡnh Vi tt c tỡnh cm v lũng chõn thnh ca mỡnh, em xin by t lũng bit n quý Thy Cụ, Ban Giỏm hiu Trng i hc Giỏo Dc - i hc Quc Gia H Ni cựng vi quý Thy Cụ trc tip ging dy chỳng em Em xin by t lũng bit n sõu sc nht ca mỡnh ti PGS.TS ng Quc Bo, ngi ó tn tỡnh hng dn, giỳp v ng viờn em sut quỏ trỡnh thc hin ti Xin trõn trng cm n Ban giỏm hiu, cỏc ng cỏn b giỏo viờn, cỏc bỏc ph huynh v cỏc em hc sinh trng THPT V Vn Hiu ó nhit tỡnh cng tỏc, cung cp s liu, cho ý kin v to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh kho nghim thc t Trong quỏ trỡnh thc hin ti chc chn khụng th trỏnh nhng thiu sút nht nh Rt mong nhn c s thụng cm v úng gúp ý kin ca cỏc nh khoa hc, ca cỏc quý thy, cụ giỏo, cỏc bn ng nghip Xin trõn trng cm n! H Ni, ngy 25/11/2016 Tỏc gi lun Nguyn Th Nguyt Anh i DANH MC CH VIT TT BGH ban giỏm hiu BTTN Bớ th on niờn CB Cỏn b CBGV Cỏn b, giỏo viờn CNV Cụng nhõn viờn o c TN on niờn GD Giỏo dc GD Giỏo dc o c GV Giỏo viờn GVCN Giỏo viờn ch nhim GVBM Giỏo viờn b mụn HS Hc sinh PHHS Ph huynh hc sinh QL Qun lý QLGD Qun lý giỏo dc SHTT Sinh hot th THPT Trung hc ph thụng TNCS Thanh niờn cng sn YTPL í thc phỏp lut ii MC LC Li cm n i Danh mc ch vit tt ii Mc lc iii Danh mc bng vii M U CHNG 1: C S Lí LUN V QUN Lí HOT NG GIO DC O C CHO HC SINH TRNG TRUNG HC PH THễNG 1.1 Tng quan v nghiờn cu 1.1.1 Cỏc nghiờn cu nc ngoi 1.1.2 Cỏc nghiờn cu nc 1.2 Khỏi nim c bn ca ti 1.2.1.Qun lý 1.2.2 Qun lý giỏo dc 12 1.2.3.Qun lý nh trng ph thụng 13 1.2.4.o c 15 1.2.5 í thc phỏp lut 17 1.3 o c v cỏi ớch ti thiu ca giỏo dc o c l hỡnh thnh ý thc phỏp lut 20 1.3.1 Mc tiờu ca giỏo dc o c / ý thc phỏp lut 20 1.3.2 Chc nng ca giỏo dc o c / ý thc phỏp lut 20 1.3.3 Ni dung giỏo dc o c / ý thc phỏp lut 21 1.3.4 Phng phỏp giỏo dc o c / ý thc phỏp lut 22 1.4 Vn c bn ca qun lý hot ng giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh THPT 23 1.4.1 Mc tiờu 24 1.4.2 Ni dung 25 1.4.3 Phng phỏp 28 iii 1.4.4 iu kin 28 1.5 Nhng yờu cu qun lý i vi hot ng giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh trng THPT Error! Bookmark not defined 1.5.1 K hoch húa Error! Bookmark not defined 1.5.2.T chc hin thc k hoch Error! Bookmark not defined 1.5.3 Ch o iu phi Error! Bookmark not defined 1.5.4 Giỏm sỏt, kim tra Error! Bookmark not defined Tiu kt chng 31 CHNG 2: THC TRNG QUN Lí HOT NG GIO DC O C / í THC PHP LUT CHO HC SINH TRNG THPT V VN HIU, THNH PH H LONG , TNH QUNG NINH 33 2.1 Khỏi quỏt c im, tỡnh hỡnh kinh t - xó hi v giỏo dc thnh ph H Long tnh Qung Ninh 33 2.1.1 Vi nột v c im kinh t - xó hi ca thnh ph H Long 33 2.1.2 Tỡnh hỡnh giỏo dc ca thnh ph H Long 34 2.2 Thc trng hot ng giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh Trng THPT V Vn Hiu 36 2.2.1 T chc nghiờn cu thc trng hot ng giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh Trng THPT V Vn Hiu 36 2.2.2 Kt qu nghiờn cu thc trng hot ng giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh Trng THPT V Vn Hiu 38 2.3 Thc trng cụng tỏc qun lý hot ng giỏo dc o c hc sinh / ý thc phỏp lut cho hc sinh trng THPT V Vn Hiu 43 2.3.1 Xõy dng k hoch 43 2.3.2.T chc thc hin 45 2.3.3.Ch o iu phi 45 2.3.4 Giỏm sỏt, kim tra 46 2.4 ỏnh giỏ chung 47 2.4.1 u im v thun li 47 iv 2.4.2 Khuyt im v khú khn 48 2.4.3 Nguyờn nhõn 50 Tiu kt chng 53 CHNG 3: BIN PHP QUN Lí HOT NG GIO DC O C/í THC PHP LUT CHO HC SINH TRNG THPT V VN HIU, THNH PH H LONG, TNH QUNG NINH 54 3.1 i mi giỏo dc v nguyờn tc xut bin phỏp bin phỏp 54 3.1.1 nh hng i mi giỏo dc 54 3.1.2 Nguyờn tc bo m tớnh ng b 55 3.1.3 Nguyờn tc m bo tớnh thc tin 55 3.1.4 Nguyờn tc m bo tớnh kh thi 55 3.1.5 Nguyờn tc tớnh hiu qu 55 3.2 Cỏc bin phỏp qun lý hot ng giỏo dc o c cho hc sinh trng THPT V Vn Hiu 56 3.2.1 Quỏn trit cỏc ch th giỏo dc o c/ ý thc phỏp lut ca ng, Nh nc vo ni dung hot ng ca nh trng 56 3.2.2 Xõy dng k hoch giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh phự hp vi tỡnh hỡnh nh trng 57 3.2.3 T chc nõng cao nhn thc, vai trũ trỏch nhim ca cỏc thnh viờn, cỏc t chc nh trung v hot ng giỏo dc o c/ý thc phỏp lut cho hc sinh 60 3.2.4 Ch o giỏo viờn ch nhim v cỏc b phn hu quan nh trng thc hin k hoch t 63 3.2.5 Giỏm sỏt, kim tra, xỏc nh hiu qu, kp thi biu dng gng tt v vic tt, chn chnh cỏc yu kộm thc hin giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh 66 3.2.6 Tng cng cung ng cỏc iu kin vt cht v tinh thn cho mc tiờu 71 3.3 Mi liờn h gia cỏc bin phỏp 73 v Tiu kt chng 77 KT LUN V KHUYN NGH 78 1.Kt lun: 78 Khuyn ngh: 79 TI LIU THAM KHO 81 PH LC 83 vi DANH MC BNG Bng 2.1: i tng kho sỏt thc trng 37 Bng 2.2- Bng thm dũ ý kin ca hc sinh v s cn thit ca GD / YTPL 38 Bng 2.3-Nhn thc ca hc sinh v cỏc phm cht o c / ý thc phỏp lut cn giỏo dc cho hc sinh THPT hin 39 Bng 2.4: Mc vi phm ni qui ca hc sinh THPT V Vn Hiu 40 Bng 2.5: Kt qu xp loi hnh kim ca hc sinh nm gn õy 42 Bng 2.6 : Thc trng vic xõy dng k hoch GD / ý thc phỏp lut cho hc sinh ca CBQL, GV trng THPT V Vn Hiu 43 Bng 2.7 : Thc trng cụng tỏc ch o thc hin k hoch qun lý hot ng giỏo dc o c/ ý thc phỏp lut cho hc sinh trng THPT V Vn Hiu 45 Bng 2.8 : Thc trng kim tra ỏnh giỏ giỏo dc o c/ ý thc phỏp lut cho hc sinh trng THPT V Vn Hiu 46 Bng 3.1 Kho nghim tớnh cp thit ca cỏc bin phỏp qun lý c xut 75 Bng 3.2 Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp qun lý c xut 76 vii M U Lý chn ti Xó hi cng phỏt trin ngi cng phi hon thin, mt ngi hon thin v nhõn cỏch l ngi khụng ch cú ti m cn phi cú c c Nhõn cỏch ca ngi mun c xõy dng v phỏt trin cn bt u t mi sinh v c bit l giai on ngi trờn gh nh trng Cú th núi, vic hỡnh thnh v phỏt trin cỏc phm cht o c, tri thc cho th h tr l mt nhng nhim v quan trng, cp thit, õy cng l mt nhng nhim v ca nh trng núi riờng, ca ngnh giỏo dc núi chung cn phi thc hin Giỏo dc o c cho hc sinh THPT l mt mt ca hot ng giỏo dc nhm xõy dng cho hc sinh nhng tớnh cỏch nht nh v bi dng cho cỏc em nhng quy tc hnh vi th hin thỏi vi bn bố, gia ỡnh, ngi khỏc v i vi Nh nc, T quc o c ca ngi mi xó hi ch ngha khụng ch l thnh phn quan trng v c bn ca giỏo dc m l mc ớch ca ton b cụng tỏc giỏo dc th h tr Trong giỏo dc khụng nhng cú kin thc m phi cú o c Vỡ vy cụng tỏc giỏo dc trc tiờn phi t chm lo bi dng o c cho hc sinh, coi ú l cỏi cn bn, cỏi gc cho s phỏt trin nhõn cỏch Khi núi n nhõn cỏch ca vic hc ch mi ch tch H Chớ Minh ó núi: Bõy gi phi hc; hc yờu T quc, yờu nhõn dõn, yờu lao ng, yờu khoa hc, yờu o c Hc cú o c, hnh ng cú o c, yờu o c ú l mt t tng ln ca thi i, mt nh hng ỳng n v quan trng ca nn giỏo dc hin i Ngy nay, vi nhng thnh tu v i ca cỏch mng khoa hc v k thut, ngi nm tay nhng t tng v khoa hc ht sc hựng hu, cú giỏ tr v sc sỏng to cc k ln lao ng thi cng cú sc tn phỏ v hy dit tht kinh khng Bc tin phi thng ú ca xó hi loi ngi ũi hi mi ngi, mi dõn tc nht thit phi cú tõm hn v o c sỏng ca lũng nhõn ỏi Cụng cuc i mi xó hi hin nc ta cng nhm tip tc nhõn o húa cỏc quan h gia ngi v ngi, gia ngi v mụi trng sng, lm cho nhng nguyờn tc ca nn o c mi c khng nh cỏc chớnh sỏch v ch trng, cỏc hot ng v quan h xỏ hi ng thi chớnh s nghip i mi cng ũi hi xut hin nhng ngi cú phm cht o c y a s nghip ú tin lờn ỳng hng v thu c nhiu kt qu Thỏi c bit coi trng nhõn cỏch ó c H Ch Tch dy: Cú ti m khụng cú c l ngi vụ dng, cú c m khụng cú ti lm vic gỡ cng khú c l nn tng to cho ti phỏt trin, ti lm cho c phỏt trin ton din vng chc lm gia tng cỏc giỏ tr xó hi cho mi ngi Ngi Vit Nam t xa ó cú bit bao truyn thng tt p Truyn thng tụn s trng o c ngi Vit Nam tụn vinh, ngi thy c kớnh trng v cao Song, s du nhp ca nhiu ngun húa khụng lnh mnh v c ch th trng kinh t chy theo li nhun thỡ vic giỏo dc o c cú ớt nhiu nh hng Trc õy cỏc trng hc, hin tng vụ l vi giỏo viờn, núi tc chi by l rt him, ý thc k lut ca hc sinh rt tt, tinh thn on kt, tng thõn tng ỏi l rt cao Trong gia ỡnh chỏu yờu thng ụng b, cha m: Mt lũng th m kớnh cha Cho trũn ch hiu mi l o Song cng tht ỏng bun l hin cht lng o c ang b suy gim xung trụng thy, cỏc nh trng hin tng vụ l, núi tc chi by tng lờn, phong tro hc i xung, hin tng li hc, chỏn hc tng vt, truyn thng tụn s trng o b ch p Ngoi xó hi xut hin nhiu tiờu cc, t nn xó hi gia tng v trn lan khp mi ni Cú nhng gia ỡnh cha m mi chy theo cn lc xoỏy ca kinh t th trng, b cun theo tin ti danh vng m quờn i trỏch nhim giỏo dc cỏi v chớnh s thiu quan tõm giỏo dc ca gia ỡnh lm cho chỳng tr thnh nhng a bt hiu,o c b gim sỳt Cõu 2: Em hóy cho bit cỏc phm cht o c / ý thc phỏp lut cn c giỏo dc cho hc sinh hin nh th no? Mc phi hp Rt STT Cỏc phm cht quan trng Lý tng v cuc sng Lũng hiu tho vi cha m, ụng b Lũng t trng trung thc, dng cm í thc t chc k lut, thc hin ni quy trng lp Lũng yờu thng quờ hng t nc Khiờm tn, nhó nhn í thc bo v ti sn, bo v mụi trng Tinh thn on kt, sn sng giỳp bn bố ng c hc ỳng n 10 Tớnh t lp, cn cự, vt khú 11 í thc tit kim tin, ca 12 í thc tuõn theo phỏp lut 13 Lũng nhõn ỏi, khoan dung, lng 14 Yờu lao ng, quý trng ngi lao ng 15 í thc t phờ bỡnh v phờ bỡnh 86 Quan trng t quan trng Cõu Em cú vi phm ni quy nn np nh trng khụng? Hin tng TT í thc hc cha cao, li hc, khụng hc bi nh Ngh hc khụng lý do, b gi trn tit, mun gi Di trỏ, gian ln kim tra v thi c Vụ l vi thy cụ giỏo v ngi ln Gõy g, quy phỏ, cói c, gõy xớch mớch Trm cp, trn lt ti sn, cm xe S dng cht gõy nghin, ma tuý Hỳt thuc lỏ, ung bia ru 10 Nghin game 11 Vi phm Lut giao thụng 12 Núi t do, chi by, n núi thiu hoỏ 13 S dng in thoi di ng tham gia hc v cỏc hot ng giỏo dc 14 Khụng gi gỡn v sinh ni cụng cng 15 Khụng thc hin s vin v eo th hc sinh 87 Thng Thnh Khụng vi xuyờn thong phm (% ) (%) (%) PH LC PHIU TRNG CU í KIN ( V tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp ) ng vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh(bng cỏch ỏnh du x vo ụ tng ng) v tớnh cp thit v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp qun lý hot ng GD cho hc sinh trng THPT V Vn Hiu Xin chõn thnh cỏm n Tớnh cp thit TT Rt cp thit Cỏc bin phỏp SL Quỏn trit cỏc ch th ca ng v Nh nc v cụng tỏc phỏt trin giỏo dc vo giỏo dc o c ca nh trng Xõy dng k hoch GD/ YTPL cho hc sinh T chc nõng cao nng lc nhn thc, vai trũ trỏch nhim ca cỏc thnh viờn, cỏc t chc nh trng v hot ng giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh Ch o giỏo viờn ch nhim v cỏc b phn hu quan nh trng thc hin k hoch t viờnviờn cho i ng CB GV Kim HS v tra, PH xỏc nh hiu qu thc hin giao dc o c v ý thc phỏp lut cho hc sinh Tng cng cung ng cỏc iu kin vt cht v tinh thn cho mc tiờu 88 Cp Cha thit cp thit im TB SL SL Xp th Tớnh kh thi Rt kh thi Cỏc bin phỏp TT SL Quỏn trit cỏc ch th ca ng v Nh nc v cụng tỏc phỏt trin giỏo dc vo giỏo dc o c ca nh trng Xõy dng k hoch GD & YTPL cho hc sinh T chc nõng cao nng lc nhn thc, vai trũ trỏch nhim ca cỏc thnh viờn, cỏc t chc nh trng v hot ng giỏo dc o c / ý thc phỏp lut cho hc sinh Ch o giỏo viờn ch nhim v cỏc b phn hu quan nh trng thc hin k hoch t Kim tra, xỏc nh hiu qu thc hin giao dc o c v ý thc phỏp lut cho hc sinh Tng cng cung ng cỏc iu kin vt cht v tinh thn cho mc tiờu 89 Kh Cha thi kh thi SL SL im Xp TB th PH LC GIO DC O C TRUYN THNG NH TRNG Chuyờn : ng V Vn Hiu, ngi chin s cng sn kiờn trung I- Li m u Để góp phần giáo dục truyền thống yêu quê h-ơng đất n-ớc nâng cao nhận thức lịch sử địa phương với truyền thống Uống nước nhớ nguồn, ăn nhớ ng-ời trồng cây, nét đẹp truyền thống dân tộc ta.Cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nhắc không quên công ơn ng-ời cống hiến đời cho nghiệp cách mạng vẻ vang Đảng, dân tộc Hơn nửa kỷ đấu tranh giành độc lập tự cho giai cấp, dân tộc,trong kháng chiến chống thực dân đế quốc xâm l-ợc, đồng chí đồng bào Tỉnh ta không tiếc máu x-ơng, hy sinh cho lý t-ởng cao Nhiều đồng chí kiên c-ờng xông pha v-ợt gian nguy, băng qua m-a bom bão đạn tiền tuyến để hoàn thành nhiệm vụ Có đồng chí hy sinh ngục tù thực dân đế quốc, tr-ớc đòn tra độc ác kẻ thù Nhà tù Côn Đảo Địa ngục trần gian nơi mà bọn thực dân đế quốc nghĩ hành động man rợ tàn bạo nhằm khuất phục chiến sĩ cách mạng, nh-ng chúng thất bại Những ng-ời cộng sản biến nhà tù Côn Đảo thành chiến tr-ờng tr-ờng học cách mạng, đòn tra tấn, mua chuộc, thủ đoạn tinh vi thâm độc kẻ thù không lay chuyển đ-ợc ng-ời kiên c-ờng ấy.Những g-ơng chiến đấu oanh liệt ,tình yêu th-ơng đùm bọc lẫn nhau, nhiều hệ chiến sĩ bị tù đầy anh dũng hy sịnh, tr-ớc chết gửi trọn niềm tin vào Đảng, tin vào ngày mai t-ơi sáng dân tộc Nhà thơ Tố Hữu viết: Chết nằm xuống hôn cờ Đảng Chết trao súng đạn quên đau Chết cởi áo cho Miếng cơm dành để ng-ời sau ấm lòng Sự hy sinh cao liệt sĩ mà có hy sinh cao đồng chí Vũ Văn Hiếu chiến đấu chống thực dân ,đế quốc 90 tiếp tục khai hoa kết thắng lợi thành tựu đất n-ớc hôm nay.Đây tài liệu quý để bồi d-ỡng ý chí chién đấu, tinh thần lạc quan, niềm tin vững vào nghiệp cách mạng, giáo dục hệ hôm mai sau với lòng tự hào biết ơn chiến sỹ cộng sản kiên c-ờng, anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh cho nghiệp giải phóng dân tộc lý t-ởng cộng sản chủ nghĩa II-Nội dung Thân nghiệp cách mạng đồng chí Vũ Văn Hiếu *Sơ lựoc tiểu sử Đồng chí Vũ Văn Hiếu sinh ngày 20 tháng năm 1907 ấp Văn Định xã Quần Ph-ơng Th-ợng, tổng Quần Ph-ơng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay xóm 10, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) Quê h-ơng đồng chí Vũ Văn Hiếu vốn có truyền thống yêu n-ớc đấu tranh cách mạng, mảnh đất Quần Anh x-a, xã Hải Anh thực trở thành nơi quy tụ nhiều ng-ời tài giỏi, có đồng chí Vũ Văn Hiếu Đồng chí Vũ văn Hiếu thứ ba gia đình có bảy anh chị em, thân phụ ông Vũ Viết Giản(1872-1935), thân mẫu bà Vũ thị Yểng (1877-1943).Ngay từ nhỏ Vũ Văn Hiếu cậu bé chăm làm ,sáng ,ham học năm lên tuổi, đ-ợc ng-ời cô ruột tên Vũ Thị Nhung vợ kế Nghị Aí đón lên Thái Nguyên nuôi cho ăn học, vốn thông minh sáng lại chịu khó,chẳng Vũ Văn Hiếu tốt nghiệp tiểu học Pháp Việt đ-ợc Nghị Ai cho học tiếp tr-ờng Thành Chung Hải Phòng trai Đặng Mạnh Thắng.Ngay từ lúc đó, Vũ Văn Hiếu đồng cảm với ng-ời nghèo khổ thấy rõ áp bức, bất công xã hội, nhà tr-ờng chế độ thực dân Pháp Giữa lúc việc học hành năm thứ ba tr-ờng Thành Chung thuận lợi Vũ Văn hiếu gặp phải hoàn cảnh éo le, ng-ời cô ruột không may mắc bệnh nặng bị ốm qua đời Nghị liền trở mặt không chu cấp tiền cho cháu ăn học, Vũ Văn Hiếu đành phải bỏ dở ch-ơng trình học tr-ờng Thành Chung, định trở quê giúp bố ,mẹ ,anh em,song hoài bão lẽ sống 91 niên có học vấn anh thấy cần phải học tiếp nghề, anh định xin vào học tr-ờng kỹ nghệ thực hành Hải Phòng.Trong thời gian theo học tr-ờng kỹ nghệ, Vũ Văn Hiéu đ-ợc tiép xúc với nhiều bạn bè có tt-ởng tiến nh-: L-ơng Khánh Thiện, Hạ Bá Cang, L-u Bá Kỳ,Vũ Văn Hiếu tỏ thái độ căm ghét bất công, áp nhà tr-ờng thực dân, vận động anh em học sinh đoàn kết đấu tranh chống lại phân biệt đối sử nhà tr-ờng D-ới ảnh h-ởng hoạt động tổ chức hội Việt Nam cách mạng niên Nguyễn Quốc sáng lập, Vũ Văn Hiếu tích cực truyền bá t- t-ởng yêu n-ớc tiến tham gia nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Đầu năm 1926, phong trào đấu tranh đòi thực dân Phảptả tự cho nhà yêu n-ớc Phan Bội Châu tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ Phan Châu Trinh dã thúc giục lòng yêu n-ớc lớp niên trai trẻ tr-ờng, Vũ Văn Hiếu bạn h-ởng ứng tham gia đấu tranh, nên bị nhà tr-ờng ghép vào tội gây rối trật tự bị đuổi học Ròi trường Kỹ Nghệ, Vũ Văn Hiếu nhiều nơi đất Hải Phòng, nơi đặt chân đến anh thấy cảnh thất nghiệp nghèo đói Từ Vũ Văn Hiếu hiểu rõ chất tàn ác kẻ thù nỗi nhục ng-ời dân n-ớc Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí Vũ Văn Hiếu a-Đồng chí Vũ Văn Hiếu-Bí th- Đặc khu ủy khu mỏ Quảng Ninh Rời Hải Phòng quê ,anh tham gia phong trào yêu n-ớc, đến đầu năm 1928, anh định mỏ Đến mỏ, anh xin vào làm phu đâm trục Sở mới(Sạc lồ).Sau thời gian ngắn,anh lại chuyển sang làm phu gạt đầu đ-ờng Do lao đông vất vả, đồng l-ơng ỏi nên sức khỏe suy giảm buộc anh phải dạy học nhà dì ruột Sạc Lồ Bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu,anh truyền đạt cho em học sinh nghe khoa học ỵ- nhiên,xã hội, truyền thống đấu tranh anh dũng dân tộc Việt Nam, khơi dậy tâm hồn trẻ thơ lòng yêu n-ớc, th-ơng nòi 92 Là ng-ời niên có tri thức, thông minh tràn đầy nhiệt huyết cách mạng,giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam có b-ớc chuyển biến lớn, tổ chức Hội Việt Nam cách mạng niên cử cán bộ, hội vên vô sản hóa nhà máy ,hầm mỏ, đồn điền Đ-ợc giác ngộ lý t-ởng cộng sản từ đồng chí: Nguyễn Văn Xứng(Lê Thanh Nghị), Nguyễn Khắc Khang, vốn bạn học tr-ờng Kỹ Nghệ,đồng chí Vũ Văn Hiếu b-ớc hiểu đ-ợc t- t-ởng cách mạng Nguyễn Quốc chủ nghĩa Mác Lê nin Tháng 10 năm 1929 đồng chí Hiếu đ-ợc chi Đông d-ơng cộng sản đảng Hòn Gai giao nhiệm vụ thử thách,Vũ Văn Hiếu hoàn thành nhiệm vụ đ-ợc giao Tháng11 năm 1929 đồng chí đ-ợc kết nạp vào Đông d-ơng cộng sản đảng với bí danh Sơn, đồng chí tham gia sinh hoạt chi Hũn Gai đ-ợc chi giao nhiệm vụ xây dựng sở Hà Tu- Núi Béo (Hà Lầm) Đ-ợc tổ chức tin cậy, đồng chícàng hăng hái tham gia hoạt động cách mạng chuyển từ nghề dạy học sang làm thợ sửa máy bơm để có điều kiên gần gũi, giác ngộ quần chúng nhận rõ mặt kẻ thù, Nhận thức đ-ợc vai trò quan trọng giai cấp công nhân, đồng chí đ-a quần chúng -u tú vào hoạt động tổ chức cách mạng Từ chi Đông d-ơng cộng sản đảng Hà tu đ-ợc thành lập, đồng chí Vũ Văn Hiếu đ-ợc cử làm bí thNgày 6/1/1930 ba tổ chức cộng sản n-ớc ta hợp thành Đảng cộng sản Việt Nam Sự kiện lịch sử mở thời kỳ phát triển cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam có đảng thống lúc đồng chí Nguyễn Văn Cừ đại diện cho sứ ủy bắc kì lần l-ợt Mạo khê, Hòn Gai , Cẩm Phả Cửa ông để thành lập chi Đảng cộng sản Việt Nam Sự lớn mạnh tổ chức Đảng khu mỏ, đòi hỏi phải có lãnh đạo phù hợp với yêu cầu cách mạng Vì vào tháng 4/1930Dảng ủy mỏ Hòn gai- Cẩm phả Đảng ủy mỏ Uông Bí- Vàng Danh dã đ-ợc thành lập đồng chí Vũ Văn Hiếu đ-ợc cử làm bí th- Đảng ủy mỏ Hòn gai- Cẩm Phả Với c-ơng vị bí th- đồng chí tập thể cấp ủy lãnh đạo công 93 nhân mỏ Hòn Gai Cẩm Phả đấu tranh chống áp bóc lột đòi tăng l-ơng giảm làm cho thợ mỏ Trong thời kỳ cách mạng 1930- 1931 mà đỉnh cao đợt đấu tranh nhân kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1/5/1930 Mở đầu là bãi công công nhân nhà máy sàng Cửa Ông diễn vào ngày 8/4/1930, tiếp đến công nhân khu mỏ vùng lên đấu tranh đòi tăng l-ơng giảm s-u thuế Ngày 1/5/1930, cờ đỏ búa liềm tung bay níu Bài thơ, trung tâm kinh tế trị khu mỏ Tr-ớc phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng khu mỏ, quyền thực dân chủ mỏ hoảng sợ, chúng tăng c-ờng khủng bố, dàn áp tung mật thám khắp hầm lò rình bắt đảng viên cộng sản quần chúng cách mạng Đêm 1/5 theo lời khai Trần Văn Một cán ta bị địch bắt, mật thám Pháp vây bắt đồng chí Vũ Văn Hiếu bốn đảng viên khác Hòn Gai.Mặc dù bị bất ngờ nh-ng đồng chí Hiếu bình tĩnh giúp đòng chí khác giữ tinh thần Tuy bị địch tra dã man, nh-ng đồng chí Vũ Văn Hiếu đồng chí khác không khai báo, với tin tức Trần Văn cung cấp không rõ ràng nên bọn địch không đủ chứng cớ kết tội đành phải trả tự cho đồng chí Đ-ợc trả tự do, đồng chí Vũ Văn Hiếu tiếp tục khôi phục lại sở, xây dựng lại phong trào cách mạng.Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào cách mạng.Đảng ủy Hòn Gai- Cẩm phả tách thành hai Đảng ủy gồm Đảng ủy mỏ than Hòn Gai Đảng ủy mỏ than Cẩm Phả- Cửa Ông Đồng chí Vũ Văn Hiếu đ-ợc định làm bí th- Đảng ủy mỏ than Cẩm phả- Cửa Ông Tháng 10 năm 1930, Hội nghị trung -ơng Đảng lần thứ định thành lập Đảng đặc khu mỏ Đông Triều- Hòn Gai - Cẩm Phả Đồng chí Vũ Văn Hiếu đ-ợc định làm bí th- đồng chí trở thành ng-ời bí th- đặc khu ủy mỏ than Quảng Ninh Quyết định thành lập Đảng dặc khu mỏ đánh dấu b-ớc tr-ởng thành nhanh chóng tổ chức Đảng phong trào công nhân khu mỏ Đây định kịp thời dắn tạo 94 lãnh đạo tực tiếp chặt chẽ Trung -ơng Đảng xứ ủy Bắc kỳ phong trào công nhân vùng mỏ Giai đoạn 1930-1931 tình hình cách mạng Việt Nam có b-ớc chuyển biến quan trọng mà đỉnh cao dậy nông dân Xô viết Nghệ Tĩnh.Nhận thức đ-ợc tình hình thay đổi chấp hành thị Trung -ơng, sứ ủy Bắc kì đồng chí Vũ Văn hiếu kịp thời đạo sở Đảng lui vào hoạt động bí mật Ngày tháng năm 1931 Bùi Huy Thoại phản bội, sở Đảng đặc khu mỏ bị bại lộ, đồng chí Vũ Văn Hiếu số đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khu mỏ Cẩm Phả -Cửa Ông lại bị bắt.Mật thám Pháp biết đồng chí Vũ Văn Hiếu Bí th- đặc khu mỏ, chúng cho hội để triệt phá toàn sở Đảng khu mỏ vùng lân cận Tên mật thámGeorge Ray khét tiếng gian ác trực tiếp tra khảo đồng chí, đòn roi lời dụ dỗ nh-ng đồng chí Vũ Văn Hiếu giữ vững ý chí chiến đấu, lòng trung thành với Đảng Sau ba tháng kể từ ngày bị bắt, đồng chí Vũ Văn Hiếu bị mật thám khu mỏ, Hải Phòng Bắc kỳ thay tra khảo nh-ng bọn chúng không khuất phục đ-ợc ng-ời đảng viên Bí th- kiên trung bất khuất Ngày 13 tháng năm 1931 thực dân Pháp đ-a đồng chí Vũ Văn Hiếu 40 cán đảng viên xét xử hội đồng Đề hình Hà Nội Không run sợ tr-ớc đe dọa quyền thực dân, tr-ớc mặt quan tòa đồng chí Vũ ăn Hiếu dõng dạc tuyên bố Tôi giữ lời khai trước Tôi có chân Đảng cộng sản xét có chủ nghĩa cộng sản cứu nhân loại khỏi vòng lầm than Cuối tòa án thực dân Pháp liệt đồng chí vào hạng Lãnh tụ có huấn luyện trường loại nguy hiểm kết án 20 năm tù cầm cố đầy Côn Đảo b Tấm g-ơng ng-ời chiến sỹ cộng sản: Sống Đảng mà chết không rời Đảng Ngày tháng năm 1931, đồng chí Vũ Văn Hiếu 80 tù nhân khác bị thực dân Pháp đầy Côn Đảo Đồng chí đ-a giam Banh Hai đồng chí: Nguyễn Văn Cừ , Hạ Bá Cang, Nguyễn Khắc Khang Tuy sức khỏe yều đồng chí tham gia vào đấu tranh đòi mở cửa khám không 95 đ-ợc đánh tù nhân ăn cơm Tổ chức phân công đồng chí Vũ Văn Hiếu vào tổ may vá, sửa quần áo giúp đỡ chăm sóc anh chị em bị ốm đau Là ng-ời giỏi tiếng Pháp, chữ đẹp cẩn thận chăm chỉ, đồng chí đ-ợc phân công bảo vệ tài liệu, chép dịch sách kinh điển từ tiếng Pháp tiếng Việt Ngoài việc tổ chức học lý luận, ban lãnh đạo ta nhà tù tổ chức học văn hóa, đồng chí Vũ Văn Hiếu đ-ợc giao nhiêm vụ giảng dạy phụ trách lớp Có đồng chí ch-a nhận thức đầy đủ ý nghĩa việc học tập nói: Cứ đánh cho khỏevào, Việc phải cộng trừ nhân chia Đồng chí Hiếu lại phân tích giảng giải, vận động anh em tác dụng việc học tập văn hóa mà học môn toán để biết cộng trừ nhân chia, mà phải học môn văn, sử,địa nữa, để hiểu lịch sử phát triển xã hội, loài ng-ời, phân chia giàu nghèo, giai cấp, kẻ bóc lột bị bóc lột từ hiểu đ-ợcgiai cấp, dan tộc đấu tranh để giải phóng dân tộc khỏi áp bóc lột Mọi ng-ời cảm phục anh, chăm học tập Tháng 5/1936, Mặt trận bình dân Pháp thắng cử phủ phái tả lên cầm quyền dã chủ ch-ơng xóa bỏ án tù trị cho xứ thuộc địa Pháp Vì phong trào đấu tranh đòi quyền tự dân chủ , dân sinh Việt Nam đ-ợc tầng lớp nhân dân tham gia mạnh mẽ Tại Côn Đảo , nơi địa ngục trần gian diễn nhiều đấu tranh đòi thả hết tù trị Đến tháng 11 năm 1936 đồng chí Vũ Văn Hiếu đồng chí : Lê Duẩn , Phạm Văn Đồng , Lê Thanh Nghị , Hoàng Quốc Việt 200 anh em tù trị khác đ-ợc thả tự Về đến Hà Nội , thực dân Pháp cho Vũ Văn Hiếu quản thúc quê nhà xã Hải Anh huyện Hải Hậu Sau nhiều năm bị l-u đầy , đồng chí đặt chân lên mảnh đất quê h-ơng , mái nhà x-a nh-ng xiêu vẹo , dột nát nhiều Mẹ anh em đón đồng chí n-ớc mắt l-ng tròng , bố đồng chí sau nhiều năm vật lộn với sống mắc bệnh nặng từ tháng tr-ớc Đứng tr-ớc khó khăn gia đình đồng chí lại lăn lộn với công việc đồng để giúp đỡ mẹ em quê đ-ợc ngày đồng chí từ biệt gia đình lên đ-ờng mỏ tiếp tục hoạt động Nh-ng đồng chí Vũ Văn Hiếu bị thám Pháp phát trục 96 xuất khỏi khu mỏ nên phải quay Hà Nội Tại Hà Nội đồng chí Vũ Văn Hiếu bắt liên lạc với đồng chí Nguyễn Văn Cừ đ-ợc phân công phụ trách công tác vận động công nhân Hà Nội Đầu năm 1938 , theo phân công tổ chức đồng chí Vũ Văn Hiếu đồng chí : Nguyễn Văn Cừ , L-ơng Khánh Thiện , Triệu Thị Đỉnh , Tạ Thị Đ-ờng, đến mở hiệu giặt Mai Hải số 77 phố Hàng Giấy - Hà Nội Đây cửa hàng đảng tổ chức để làm liên lạc cho cán , đảng viên , đồng thời sở kinh tế đảng Để che mắt địch mà dễ dàng hoạt động đồng chí Hiếu đóng vai trò ng-ời ghi biên lai , nhận trả quần áo cho khách hàng Khoảng cuối năm 1938 , đồng chí Vũ Văn Hiếu đồng chí Nguyễn Đức Cúc (Nguyễn Văn Linh ) , Vũ thiện Tấn đ-ợc điều động vào nam giúp Trung ương đảng lãnh đạo phong trào đạo tờ Đông phương tạp chí ( tờ tuần báo Đảng ta lập từ năm 1938 1939 để tuyên truyền thị , nghị quýet trung -ơng Đảng đến tổ chức hoạt động công khai Cần Thơ , Tayy Ninh , Sài Gòn ) Ngày tháng năm 1939 , chiến tranh giới lần thứ hai bùng nổ , thực dân Pháp tăng c-ờng đàn áp cách mạng n-ớc thuộc địa n-ớc ta chúng cấm tất loại báo chí tiến , vây bắt chiến sĩ cộng sản quần chúng tiến Tr-ớc tình hình , đảng chủ tr-ơng đ-a tổ chức rút vào hoạt động bí mật Đồng chí Vũ Văn Hiếu đồng chí lãnh đạo tờ Đông Phương tạp chí kịp thời tiêu hủy tài liệu , rút khỏi trụ sở Mỹ Tho tr-ớc mật thám áp đến vây bắt Theo kế hoạch , đồng chí Vũ Văn Hiếu rút Cần Thơ lên Gia Định bắt liên lạc với quan Trung -ơng Đảng Tháng năm 1939 đồng chí Nguyễn Văn Cừ Tổng Bí th- Đảng vào nam trực tiếp làm việc quan Trung -ơng Đảng đóng Hóc Môn Bà Điểm ( Gia Định ) Đồng chí Vũ Văn Hiếu đ-ợc giao nhiệm vụ trực tiếp giúp việc đồng chí Tổng bí th- Nguyễn Văn Cừ dịch tài liệu n-ớc gửi , chuẩn bị văn kiện truyền đạt nghị , thị trung -ơng tới sở Từ ngày đến tháng 11 năm 1939 đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì hội nghị trung -ơng Hóc Môn Tham dự hội nghị có đồng chí : Lê 97 Duẩn , Phan Đăng L-u , Võ Văn Tần Hội nghị thống tập trung vào hai nhiệm vụ giải phóng dân tộc , thành lập mặt trạn thống phản đế Đông d-ơng Để thuận tiện cho việc đạo phong trào cách mạng địa ph-ơng , tháng 11 năm 1939 quan trung -ơng Đảng chuyển địa điểm số 10 đ-ờng Nguyễn Tấn Nghiêm (gần cầu kho - Sài Gòn) Lúc đồng chí Vũ Văn Hiếu đ-ợc giao nhiệm vụ phụ trách văn phòng trung -ơng đảng Đêm 17 rạng ngày 18-1- 1940 , mật thám pháp vây chặt quan trung -ơng đảng đ-ờng Nguyễn Tấn Nghiêm Bị bao vây bất ngờ đồng chí Nguyễn Văn Cừ , Lê Duẩn , Vũ Văn Hiếu, bị bắt Qua tài liệu thu đ-ợc , mật thám biết cán quan trọng Đảng cộng sản Đông D-ơng , chúng đ-a đồng chí bốt Katina tra dã man Khi bị địch bắt , đồng chí hiếu bình tĩnh nói với đồng chí Nguyễn Văn Cừ , Lê Duẩn : Tôi nhận tài liệu địch lấy , địch có đánh chịu , không khai cho đồng chí đâu , đồng chí chối hết Tôi chịu đòn , chết thay cho đồng chí , để đồg chí sống mà hoạt động cho Đảng Bị kẻ thù đánh đập dã man , có ngày chết sống lại nhiều lần , nh-ng đồng chí lạc quan Sau sáu tháng bị tra cực hình , nh-ng đồng chí Vũ Văn Hiếu không bị khuất phục tr-ớc kẻ thù Tháng năm 1940 , tòa Đề hình Sài Gòn đ-a đồng chí Vũ Văn Hiếu số đồng chí khác xét xử , đồng chí Vũ Văn Hiếu bị chúng kết án năm tù l-u đầy Đến tháng 10 năm 1940 , đồng chí lại bị tòa án Binh th-ờng trực Sài Gòn lại đ-a xử , kết an thêm tù l-u đày Đầu năm 1941 , đồng chí Vũ Văn Hiếu bị thực dân Pháp đầy Côn Đảo (lần thứ 2) , chúng giam đồng chí Banh Hai đồng chí Lê Duẩn , Nguyễn Đức Cúc (Nguyễn Văn Linh) Do bị tra bệnh lao tái phát nên sức khỏe đồng chí yếu Biết sống , đồng chí cởi áo mặc tổ chức gửi vào cho đồng chí Lê duẩn nói : Tôi chết , nghĩ làm để phục vụ cho Đảng , chết để trần không , áo đồng chí mặc lấy để sống mà làm việc cho 98 Đảng Đồng chí Lê Duẩn th-ơng đồng chí Hiếu đau ốm không nhận , đồng chí Hiếu nói tiếp : Tôi nghĩ kĩ , việc cống hiến đ-ợc cho Đảng , đồng chí không nhận Hình ảnh đồng chí Hiếu trao áo lại cho ng-ời đồng chí thể nghĩa cử cao đẹp ng-ời chiến sỹ cộng sản nghiệp cánh mạng đảng lãnh đạo Sau năm cầm tù bị tra dã man , vào ngày đầu năm 1943 đồng chí Vũ Văn Hiếu ng-ời Bí th- Đảng khu Mỏ , ng-ời -u tú Đảng trút thở cuối nhà lao Côn Đảo , lúc đồng chí 36 tuổi Ng-ời chiến sỹ cộng sản Vũ Văn Hiếu cống hiến trọn đời cho nghiệp cách mạng cao đẹp Đảng dân tộc Tinh thần Sống Đảng mà chết không rời Đảng đồng chí Vũ Văn Hiếu sống với Nhà thơ Tố Hữu viết tập thơ Ba mươi năm i ta có Đảng hai câu thơ : Chết cởi áo cho Nắm cơm để lại người sau ấm lòng 3-Học làm theo g-ơng đạo đức cách mạng đồng chí Vũ Văn Hiếu Đồng chí Vũ Văn Hiếu- ng-ời chiến sĩ công sản cống hiến trọn đời cho nghiệp cách mạng cao đẹp Đảng dân tộc tinh thần sống Đảng mà chết không rời Đảng đồng chí sống với quê h-ơng đất n-ớc Tại nghĩa trang Hàng D-ơng (Côn Đảo) vào năm 1976 xây dựng tượng Trao áo biểu cho tinh thần hy sinh cao Tổ quốc ng-ời chiến sĩ cách mạng Vũ Văn Hiếu Tại Sài Gòn , đ-ờng Nguyễn Tấn Nghiêm đ-ợc đổi tên thành đ-ờng Vũ Văn Hiếu quê nhà Hải Anh - Hải Hậu , kỉ niệm 90 năm ngày sinh đồng chí Vũ Văn Hiếu ( 20/3/1907 - 20/3/ 1997 ) , đ-ợc giúp đỡ Tỉnh ủy Quảng Ninh , Đảng nhân dân xã Hải Anh tiến hành tu sửa nhà 99 gia đình đồng chí Hiếu thành nhà l-u niệm , nơi đồng chí sinh lớn lên tình th-ơng yêu gia đình , làng xóm Để t-ởng nhớ công lao đồng chí bí th- Đảng khu ủy khu mỏ Quảng Ninh ph-ờng Hà Tu, Tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh dựng t-ợng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu chất liệu đá nguyên khối từ năm 2006 đoạn d-ờng Quốc lộ 18A từ Cầu Trắng đến Hà Phong đ-ợc đặt tên đ-ờng Vũ Văn Hiếu Tr-ờng Trung học phổ thông( Cấp II,III ) Hà Tu đ-ợc vinh dự đổi tên thành tr-ờng Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu năm 1987,với điều t-ởng nhớ tri ân ăn nhớ người trồng người giai cấp công nhân ng-ời dân vùng Mỏ, hệ giáo viên, học sinh tr-ờng THPT Vũ Văn Hiếu mãi tự hào hình ảnh ng-ời chiến sĩ cộng sản kiên trung Sống Đảng mà chết không rời Đảng 100 ... cứu Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. .. pháp luật cho học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1... THPT Vũ Văn Hiếu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 7.3 Đề xuấ t biê ̣n pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Vũ Văn Hiếu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông vũ văn hiếú, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh , Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông vũ văn hiếú, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh , Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông vũ văn hiếú, thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay