Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang

133 10 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NGỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN NA HANG TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NGỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN NA HANG TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Cán hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Thị Hoài HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Đề tài đƣợc hoàn thành với giúp đỡ bảo tận tình Hội đồng khoa học, thầy cô giáo, cán quản lý Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội với nỗ lực học hỏi nghiên cứu khoa học thân tác giả thời gian học tập trƣờng Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Hoài - ngƣời tận tâm bảo, hƣớng dẫn giúp đỡ tác giả suốt thời gian nghiên cứu thực nhiệm vụ đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn UBND huyện Na Hang, Phòng Giáo dục Đào tạo, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm 13 trƣờng trung học sở địa bàn huyện Na Hang nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình điều tra, khảo sát, thu thập liệu khảo nghiệm phục vụ cho vấn đề nghiên cứu đề tài Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ, cổ vũ, động viên tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDKNS Giáo dục kỹ sống GDNGLL Giáo dục lên lớp GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐ Hoạt động HS Học sinh KN Kỹ KNS Kỹ sống PHHS Phụ huynh học sinh THCS Trung học sở ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Danh mục bảng vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤCKỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1 Ở nƣớc 1.1.2 Ở nƣớc 1.2 Một số khái niệm sử dụng để nghiên cứu đề tài 12 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng 12 1.2.2 Kỹ sống, giáo dục kỹ sống 15 1.2.3 Quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống 18 1.3 Giáo dục kỹ sống trƣờng Trung học sở 19 1.3.1 Vị trí, nhiệm vụ quyền hạn trƣờng Trung học sở 19 1.3.2 Giáo dục kỹ sống trƣờng Trung học sở 20 1.4 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục kĩ sống trƣờng Trung học sở 22 1.4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt độnggiáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở 26 1.4.2 Tổ chức hoạt độnggiáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở 27 1.4.3 Chỉ đạo hoạt độnggiáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở 27 1.4.4 Kiểm tra đánh giáhoạt độnggiáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở 27 1.4.5 Quản lý sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụhoạt động giáo dục kĩ sống 28 iii 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động giáo dục kĩ sống trƣờng Trung học sở 29 1.5.1 Mục tiêu, chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp giáo dục 29 1.5.2 Đặc điểm phát triển tâm sinh lý học sinh Trung học sở 30 1.5.3 Năng lực quản lý tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Trung học sở cán quản lý giáo viên 36 1.5.4 Nhận thức lực lƣợng tham gia quản lý hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở 37 1.5.5 Văn hóa nhà trƣờng 37 1.5.6 Các điều kiện sở vật chất 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 41 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG 42 2.1 Khái quát chung huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 42 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 42 2.1.2 Tình hình giáo dục huyện Na Hang 42 2.1.3 Đặc điểm tâm lý học sinh Trung học sở dân tộc thiểu số huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang ảnh hƣởng tới quản lý tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống 49 2.1.4 Đánh giá chung tồn tại, hạn chế giáo dục huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 51 2.2 Giới thiệu khảo sát 52 2.2.1 Mục đích khảo sát 52 2.2.2 Nội dung khảo sát 52 2.2.3 Đối tƣợng khảo sát 52 2.2.4 Phƣơng pháp khảo sát 53 2.3 Thực trạng giáo dục kĩ sống cho học sinh trƣờng Trung học sở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 53 iv 2.3.1 Thực trạng nhận thức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinhTrung học sở cán quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh lực lƣợng xã hội khác 53 2.3.2 Thực trạng hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở trƣờng Trung học sở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 56 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sơ sởhuyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 61 2.4.1 Thực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt dộng giáo dục kĩ sốngtrong trƣờng 61 2.4.2 Thực trạng quản lý việc tổ chức thực kế hoạch hoạt động giáo dục kĩ sống trƣờng Trung học sở huyện Na Hang 62 2.4.3 Thực trạng đạo thực kế hoạch quản lý giáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở huyện Na Hang 64 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh 67 2.4.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh trƣờng Trung học sở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG 73 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý giáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 73 3.1.1 Đảm bảo lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc hoạt động giáo dục 73 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích, tính kế hoạch 73 3.1.3 Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh THCS, HS dân tộc thiểu số huyện Na Hang 74 3.1.4 Các biện pháp phải đảm bảo phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh 75 v 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo phối hợp lực lƣợng giáo dục 76 3.2 Biện pháp quản lý công tác giáo dục kĩ sống cho học sinhTrung học sở huyện Na Hang giai đoạn 76 3.2.1 Quản lý hoạt động tổ chức, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho lực lƣợng GD nhà trƣờng giáo dục kĩ sống quản lý hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh giai đoạn 76 3.2.2 Quản lý công tác bồi dƣỡng lực cho đội ngũ giáo viên giáo dục kĩ sống cho học sinh 79 3.2.3 Chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống 84 3.2.4 Chỉ đạo giáo viên thiết kế giáo án tích hợp giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học môn học chiếm ƣu trƣờng Trung học sở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 88 3.2.5 Quản lý thực đổi công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực chƣơng trình GDKNS gắn với công tác thi đua, khen thƣởng 91 3.2.6 Quản lý phối hợp lực lƣợng tham gia tổ chức thực giáo dục kĩ sống cho học sinh 93 3.2.7 Quản lý điều kiện đảm bảo sở vật chất tài phục vụ cho hoạt động giáo dục kĩ sống 97 3.2.8 Mối quan hệ biện pháp 100 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý công tác GDKNS cho HS THCS huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 100 3.3.1 Đối tƣợng khảo nghiệm 101 3.3.2 Nội dung khảo nghiệm 101 3.3.3 Phƣơng pháp khảo nghiệm 101 3.3.4 Khảo nghiệm 101 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 113 vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Kết xếp loại hạnh kiểm HS THCS huyện Na Hang năm học 2015-2016 46 Bảng 2.2: Kết xếp loại học lực HS THCS huyện Na Hang 47 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS huyện Na Hang năm học 2015-2016 48 Bảng 2.4: Nhận thức vai trò hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh THCS CBQL, GV, PHHS HS 54 Bảng 2.5: Thực trạng nội dung GDKNS cho HS thực tích hợp qua môn học HĐ GDNGLL 57 Bảng 2.6 Thực trạng hình thức tổ chức GDKNScho HS THCS 58 Bảng 2.7: Những khó khăn tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sốngtrong trƣờng THCS huyện Na Hang 60 Bảng 2.8: Thực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch giáo dục kĩ sống CBQL, GV 61 Bảng 2.9: Thực trạng quản lý việc tổ chức thực kế hoạch hoạt động giáo dục kĩ sống cho HS THCS 62 Bảng 2.10: Thực trạng đạo tổ chuyên môn hƣớng dẫn GV lập kế hoạch tích hợp HĐGDKNS qua dạy học hoạt động giáo dục 64 Bảng 2.11: Thực trạng đạo tổ chuyên môn bồi dƣỡng GV GDKNS 67 Bảng 2.12: Thực trạng việc kiểm tra đánh giá kết HĐ GDKNS BGH GV 68 Bảng 3.1: Mức độ cấp thiết biện pháp quản lý GDKNS trƣờng THCS huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 102 Bảng 3.2: Mức độ khả thi biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống trƣờng THCS huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 103 Biểu đồ 3.1 Mức độ cấp thiết tính khả thi 104 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời kì công nghiệp hóa - đại hóa, ngƣời việc nắm vững tri thức, phát triển lực hoạt động trí tuệ, cần phải có phẩm chất kỹ sống (KNS) tốt Đặc biệt xu hội nhập xã hội không ngừng biến đổi nay, đòi hỏi ngƣời phải thƣờng xuyên ứng phó với thay đổi hàng ngày sống Mục tiêu giáo dục (GD) không giúp ngƣời học để biết, học để làm, học để làm ngƣời mà học để chung sống Do đó, vấn đề giáo dục kĩ sống (GDKNS) cho học sinh (HS) vấn đề cấp thiết hết Kĩ sống (KNS) tự nhiên có mà kết rèn luyện ngƣời suốt đời, mối quan hệ xã hội, dƣới ảnh hƣởng GD, GD nhà trƣờng có vai trò quan trọng GD nhà trƣờng tạo sở ban đầu quan trọng nhaatscho phát triển nhân cách nói chung KNS trẻ nói riêng Ở trƣờng phổ thông hoạt động quản lý GD công tác tổ chức, quản lý GDKNS yêu cầu tất yếu, gắn liền với vai trò nhiệm vụ nhà trƣờng GDTrung học sở (THCS) bậc học hệ thống GD quốc dân, vai trò nhà trƣờng việc GDKNS cho HS THCS trở lên ý nghĩa HS THCS HS trình hình thành phát triển phẩm chất nhân cách, thói quen chƣa ổn định mà đƣợc hình thành củng cố Do việc GDKNS cho em việc làm cần thiết, tảng giúp em phát triển nhân cách sau Từ năm học 2010 - 2011, Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) đƣa nội dung GDKNSđƣợc lồng ghép vào môn học hoạt động (HĐ) lên lớp bậc học phổ thông Đây chủ trƣơng cần thiết đắn đƣợc xã hội đặc biệt bậc cha mẹ quan tâm, đón nhận coi chƣơng trình GD cần thiết HS DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] A.S.Macarenko (1984), Giáo dục người công dân NXB giáo dục Hà Nội [2] A.S.Macarenko (1984), Tuyển tập tác phẩm sư phạm tập 1, NXB giáo [3] Đặng Quốc Bảo (2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục - Tập giảng lớp Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, K11(20112013) Trƣờng ĐHGD - ĐHQG, Hà Nội [4] Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kim Dung, Lƣu Thu Thủy, Vũ Thị Sơn (2003), Những nghiên cứu thực chương trình giáo dục kĩ sống Việt Nam, Viện chiến lƣợc Chƣơng trình giáo dục, Hà Nội [5] Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo dục kĩ sống, Giáo trình dành cho sinh viên Cao đẳng Sƣ phạm, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội [6] Nguyễn Thanh Bình (2010), Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ sống, Nhà xuất Đại học sƣ phạm [7] Hoàng Hòa Bình, Lê Minh Châu, Phan Thanh Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Trần Hiền Lƣơng, Nguyễn Tuyết Nga, Trần Thị Tố Oanh, Phạm Thị Thu Phƣơng, Nguyễn Thị Phƣơng Thảo, Lƣu Thu Thủy, Đào Vân Vi (2010), Giáo dục kỹ sống môn học tiểu học, NXB Giáo dục, Việt Nam [8] Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Luật giáo dục [9] Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Tiếp tục thực Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực [10] Bộ Giáo dục đào tạo (2010), Giáo dục kỹ sống hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS - Tài liệu dành cho giáo viên, Nxb Giáo dục Việt Nam [11] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Thông tƣ số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 [12] C.Mac Ph.Ăng-gen tuyển tập (2010), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 110 [13] Lê Minh Châu (2003), UNICEF Việt Nam giáo dục kĩ sống cho thiếu niên, Báo cáo Hội thảo “Chất lƣợng giáo dục kĩ sống”từ 23-25/102003, Hà Nội [14] Donald Walters J (2009), Giáo dục sống chuẩn bị cho trẻ em lĩnh để đối đầu với thách thức sống, ngƣời dịch Hà Hải Châu, NXB Trẻ, Hà Nội [15] Diane Tillman (2009), Những giá trị sống cho tuổi trẻ, biên dịch Đỗ Ngọc Khánh, Thanh Tùng, Minh Tƣơi, NXB Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh [16] Đặng Thành Hƣng (2005), Tƣơng tác thầy - trò lớp học, NXB Giáo Dục, Hà Nội [17] Đặng Thành Hƣng (2014), Bản chất giao tiếp kĩ giao tiếp, Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, số tháng 12, tr 18-20 [18] Đặng Vũ Hoạt (1998), Hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở, Nhà xuất giáo dục [19] Franz Emanuel Weinert (chủ biên) (1998), Sự phát triển nhận thức học tập giảng dạy, Việt Anh Nguyễn Hoài Bão dịch, NXB Giáo dục, Hà Nội [20] Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (2007), Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi Tâm lý học sư phạm, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội [21] Nguyễn Thị Hƣờng (2009), Quản lý giáo dục KNS dạy môn Tự nhiên - Xã hội trường tiểu học quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng [22] Kharlamov L F (1978), Phát huy tính tích cực học tập học sinh nào, tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội [23] Nguyễn Kỳ (1995), Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm, NXB Giáo dục, Hà Nội [24] Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội [25] Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thƣ (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 111 [26] Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đinh Thị Kim Thoa- Đặng Hoàng Minh (2012), Tài liệu Phương pháp giáo dục Giá trị sống - Kỹ sống cho học sinh phổ thông Bài giảng Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho học sinh THCS, ĐH Quốc gia Hà Nội [27] Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính - Vũ Phƣơng Liên (2012), Tập giảng Phương pháp giáo dục giá trị sống, kỹ sống, ĐH Quốc gia Hà Nội [28] Hồ Chí Minh toàn tập (2000), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [29] Phạm Văn Nhân (2009), Cẩm nang tổng hợp kỹ hoạt động thiếu niên - Nhà xuất Lao Động [30] Nguyễn Thị Oanh (2009), Kỹ sống cho tuổi vị thành niên, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội [30] Hà Nhật Thăng - Trần Hữu Hoan (2011), Xu phát triển giáo dục, Giáo trình đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội [31] Nguyễn Thị Tính (2010), Giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua dạy học môn đạo đức trường tiểu học khu vực miền núi phía Bắc, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, mã số B2009-TN04 -09 [32] Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X năm 2006 [33] Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI năm 2015 [34] Phan Thanh Vân (2010), Giáo dục kỹ sống cho học sinh THPT qua hoạt động giáo dục lên lớp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ ĐHSP TPHCM [35] Phạm Viết Vƣợng (2008), Giáo dục học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 112 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho Cán quản lý, giáo viên trường THCS) Kính thƣa Thầy/Cô, Nhằm tìm hiểu số vấn đề liên quan đến thực trạng giáo dục kỹ sống quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Chúng kính mong Thầy/Cô dành chút thời gian để cung cấp thông tin qua phiếu điều tra theo câu hỏi gợi ý Những ý kiến đóng góp Thầy/Cô có ý nghĩa quan trọng công trình nghiên cứu I PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam □ Nữ □ Thâm niên công tác trƣờng THCS:……………… năm Lĩnh vực chuyên môn:………………………………………………… Trƣờng:………………………………………………………………Học hàm/Học vị:… ………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………… II PHẦN NỘI DUNG ĐIỀU TRA Câu 1: Xin Thầy/Cô cho biết tầm quan trọng việc thực nội dungGDKNS cho học sinh trƣờng ? Mức độ TT Rất quan trọng Nội dung Mức độ cần thiết phải giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS HĐGDKNS góp phần hình thành phát triển nhân cách HS HĐGDKNS điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, kỹ HĐGDKNS phát huy tính chủ động, tính tích cực HS HĐGDKNS rèn luyện phát triển kỹ giao tiếp ứng xử HS 113 Quan trọng Không Quan trọng Câu 2: Xin Thầy/Cô cho biết mức độ thực GDKNS tích hợp dạy học tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh THCS GV? Mức độ thực STT 10 11 Nội dung Thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên Không thực KN giao tiếp KN tự nhận thức KN phòng chống tệ nạn xã hội KN giữ dìn sức khỏe sinh sản KN giải tỏa căng thẳng KN thích ứng KN làm việc nhóm KN hợp tác KN phòng chống lạm dụng, xâm hại tình dục HS nữ KN thuyết trình Các kỹ khác…………… Câu 3: Xin Thầy/Cô cho biết hình thức tổ chức nội dung GDKNS cho họcsinh THCS GV? Mức độ STT Rất Không Thỉnh thƣờng Thực thoảng xuyên Hình thức Tích hợp nội dung GDKNS qua dạy học môn học chiếm ƣu Tích hợp giáo dục KNS qua vận dụng phối hợp phƣơng pháp dạy học Tổ chức hoạt động giáo dục để tăng cƣờng giáo dục KNS cho học sinh Tổ chức câu lạc 114 Câu 4: Xin Thầy/Cô cho biết khó khăn ảnh hƣởng đến công tác GDKNS giáo viên trƣờng THCS? Mức độ STT Hoàn toàn Không Đồng ý đồng đồng ý ý Khó khăn Không có chuẩn đánh giá GDKNS cho HS THCS Không có kế hoạch giáo dục cụ thể GV hạn chế kỹ sống Không khen thƣởng, trách phạt kịp thời Tác động tiêu cực môi trƣờng xã hội Điều kiện sở vật chất nhà trƣờng chƣa đƣợc đáp ứng Thiếu phối hợp nhà trƣờng gia đình Thiếu phối hợp với tổ chức đoàn thể xã hộiở địa phƣơng Học sinh nhút nhát, thiếu chủ động tích cực tham gia hoạt động GDKNS Câu 5: Xin Thầy/Cô cho biết ý kiến thực trạng việc xây dựng kế hoạch GDKNS CBQL, GV trƣờng nay? Mức độ thực Rất Không Chƣa thƣờng thƣờng Thực xuyên xuyên STT Các nội dung Xây dựng kế hoạch HĐGDKNS Xây dựng kế hoạch HĐGDKNS theo chủ điểm Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dƣỡng GDKNS Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, trang thiết bị cần thiết cho HĐGDKNS Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lƣợng giáo dục Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá việc thực HĐGDKNS 115 Câu 6: Xin Thầy/Cô cho biết thực trạng việc tổ chức thực kế hoạch quản lý GDKNS cho học sinh trƣờng THCS? Mức độ thực Các nội dung công việc STT Họp Hội đồng giáo dục giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn thực giáo dục KNS thông qua dạy học HĐ GDNGLL Xác lập chế phối hợp BGH với trƣởng môn giáo dục KNS Thống mục tiêu, nội dung, chƣơng trình, cách thức tiến hành giáo dục KNS toàn trƣờng Bồi dƣỡng giáo viên tích hợp giáo dục KNS qua hoạt động dạy học HĐ GDNGLL Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực nhiệm vụ Có chế phối hợp cụ thể GV ban ngành đoàn thể GDKNS Xây dựng chế kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở Xác định tiêu chuẩn khen thƣởng, kỷ luật thực nội dung GDKNS Các biện pháp khác 116 Rất Chƣa tốt tốt Kém Câu 7: Xin Thầy/Cô cho biết thực trạng đạo tổ chuyên môn hƣớng dẫn giáo viên lập kế hoạch tích hợp GDKNS cho học sinh thông qua hoạt động dạy học hoạt động giáo dục? Mức độ thực STT Các nội dung Thƣờng xuyên Hƣớng dẫn giáo viên thiết kế giáo án tổ chức GDKNS cho học sinh thông qua môn học HĐGDNGLL Hƣớng dẫn giáo viên tích hợp GDKNS cho học sinh thông qua môn học chiếm ƣu Hƣớng dẫn giáo viên GDKNS cho học sinh thông qua vận dụng phối hợp phƣơng pháp dạy học tích cực Hƣớng dẫn giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tổ chức HĐGD để giáo dục KNS cho học sinh Hƣớng dẫn giáo viên GDKNS cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa môn học; hoạt động GDNGLL THCS Hƣớng dẫn giáo viên kiểm tra đánh giá kết GDKNS cho học sinh thông qua đánh giá kết dạy học kết tổ chức HĐGDNGLL 117 Chƣa Chƣa thƣờng thực xuyên Câu 8: Xin Thầy/Cô cho biết thực trạng việc bồi dƣỡng đội ngũ GV hoạt động giáo dục KNS cho học sinh trƣờng nay? TT Mức độ thực Rất Chƣa Chƣa thƣờng thƣờng Thực xuyên xuyên Nội dung Nâng cao nhận thức HĐGDKNS Nhiệm vụ HĐGDKNS Nội dung HĐGDKNS Hình thức tổ chức HĐGDKNS Kỹ tổ chức HĐ GD KNS Xây dựng kế hoạch HĐGDKNS Kiểm tra, đánh giá HĐGDKNS Câu 9: Xin Thầy/Cô cho biết thực trạng việc kiểm tra đánh giá kết giáo dục KNS Ban giám hiệu GV? TT Nội dung kiểm tra Lập kế hoạch tích hợp GDKNS thông qua dạy học tổ chức HĐ GDNGLL tổ CM Giáo án, kế hoạch tổ chức hoạt động GD KNS giáo viên Biên sinh hoạt tổ chuyên môn chuyên đề, nội dung GDKNS Sổ dự HĐ GDKNS GV tổ chuyên môn Đề thi đáp án môn học tích hợp HĐ GDKNS; tiêu chí đánh giá HĐ GD NGLL Sự phối hợp nhà trƣờng, gia đình, xã hội tổ chức HĐ GDKNS cho học sinh Hiệu quản lý HĐ GDKNS Cơ sở vật chất, phƣơng tiện phục vụ cho hoạt động GDKNS cho HS Các hoạt động khác 118 Mức độ thực Chƣa Chƣa Thƣờng Thƣờng thực xuyên xuyên Câu 10: Bằng kinh nghiệm thực tiễn Thầy/ Cô cho biết khó khăn trình tổ chức hoạt động GDKNS cho học sinh THCS ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 11: Thầy/ Cô cho biết tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý GDKNS cho học sinh THCS mà tác giả đề xuất đề tài ? STT Tính cần thiết Tính khả thi Rất Không Rất Cấp Khả Không cấp cấp khả thiết thi khả thi thiết thiết thi Các biện pháp đề xuất Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho lực lƣợng giáo dục nhà trƣờng GDKNS quản lý HĐ GDKNS cho HS giai đoạn Kế hoạch hóa trình quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống Quản lý công tác bồi dƣỡng lực sƣ phạm, kỹ tổ chức hoạt động GDKNS cho đội ngũ giáo viên tham gia tổ chức thực Chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống Đổi công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực chƣơng trình GDKNS gắn với công tác thi đua, khen thƣởng Tăng cƣờng phối hợp lực lƣợng tham gia tổ chức thực GDKNS cho học sinh Đảm bảo điều kiện sở vật chất tài phục vụ cho HĐ GDKNS 119 Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Thầy/ Cô ! Phụ lục 2: PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho học sinh trƣờng THCS huyện Na Hang) Để có sở đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS trƣờng huyện Na Hang, em vui lòng cho biết nhận thức tầm quan trọng thái độ với hoạt động giáo dục KNS (Đánh dấu x vào ô lựa chọn theo ý kiến em) I PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam □ Nữ □ Tuổi: …………………………… Lớp: ……………………………….Trƣờng:…………………………… II PHẦN NỘI DUNG ĐIỀU TRA Câu 1: Em cho biết nhận thức tầm quan trọng công tác GDKNS? Mức độ Rất Quan quan trọng trọng STT Nội dung Mức độ cần thiết phải giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS HĐGDKNS góp phần hình thành phát triển nhân cách HS HĐGDKNS điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, kỹ HĐGDKNS phát huy tính chủ động, tính tích cực HS HĐGDKNS rèn luyện phát triển 120 Tƣơng Không đối Quan quan trọng trọng kỹ giao tiếp ứng xử HS Câu 2: Em cho biết hình thức tổ chức HĐ GDKNS sau em thích hình thức mức độ sao? STT Hình thức Hoạt động thể dục, thể thao Hội diễn văn nghệ Hoạt động dã ngoại, hội trại Tham gia trò chơi dân gian Tham gia hoạt động tình nguyện chỗ Chăm sóc khu di tích lịch sử Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện Thăm hỏi, chia sẻ với bạn có hoàn cảnh éo le Lao động, vệ sinh, bảo vệ môi trƣờng Trong lớp nghe giảng Trò chơi tập thể Tham gia câu lạc Các hình thức khác 10 11 12 13 Rất thích Mức độ Bình Thích thƣờng Không thích Câu 3: Em cho biết nội dung giáo dục kỹ sống Thầy/Cô tổ chức tích hợp hoạt động dạy học hoạt động GD lên lớp …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn em! 121 122 Phụ lục 3: PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho phụ huynh học sinh trường THCS huyện Na Hang) Để có sở đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS trƣờng huyện Na Hang, xin Ông/Bà vui lòng cho biết nhận thức tầm quan trọng thái độ với hoạt động giáo dục KNS cho em (Đánh dấu x vào ô lựa chọn theo ý kiến Ông/Bà) I PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam □ Nữ □ Nghề nghiệp:……………………………………………………………… II PHẦN NỘI DUNG ĐIỀU TRA Câu 1: Xin Ông/Bà cho biết tầm quan trọng việc thực hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng THCS? STT Rất quan trọng Nội dung Mức độ cần thiết phải GDKNS cho HS Hoạt động GDKNS góp phần hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho HS HĐ GDKNS điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi kỹ HĐ GDKNS phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh HĐ GDKNS rèn luyên phát triển kỹ giao tiếp, ứng xử HS 123 Mức độ Tƣơng Quan đối trọng quan trọng Không quan trọng Câu 2: Ông/Bà vui lòng cho biết, để nắm đƣợc thông tin chủ trƣơng, nội quy, quy định giáo dục KNS nhà trƣờng, Ông/Bà đƣợc biết qua kênh sau đây? Nội dung STT Từ Ban giám hiệu Từ giáo viên chủ nhiệm Từ GV môn Từ em Từ bạn bè em Từ phụ huynh khác Từ họp phụ huynh trƣờng Từ phƣơng tiện thông tin đạichúng địa phƣơng 124 Có Không ... Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤCKỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng... Chƣơng Cơ sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng THCS Chƣơng Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Chƣơng Biện pháp quản. .. sống cho học sinh Trung học sở 26 1.4.2 Tổ chức hoạt độnggiáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở 27 1.4.3 Chỉ đạo hoạt độnggiáo dục kĩ sống cho học sinh Trung học sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang , Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang , Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại huyện na hang, tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay