Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam (PVCOMBANK) đến năm 2020

117 33 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 16:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ MINH THÀNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ MINH THÀNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số :60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS LÊ VĂN HIỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcombank) đến năm 2020” kết học tập, nghiên cứu khoa học thân Cơ sở lý luận tham khảo từ tài liệu nêu phần tài liệu tham khảo Dữ liệu thu thập từ thực tế, trực tiếp địa bàn TP.HCM bảng câu hỏi xử lý trung thực, khách quan chưa công bố công trình nghiên cứu Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2017 Tác giả Lê Minh Thành MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Bố cục đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 1.1 Tổng quan thương hiệu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các thành tố thương hiệu 1.1.3 Vai trò thương hiệu 1.1.3.1 Vai trò thương hiệu với khách hàng 10 1.1.3.2 Vai trò thương hiệu doanh nghiệp: 10 1.1.4 Khái niệm thương hiệu ngân hàng 11 1.1.5 Lợi ích thương hiệu ngân hàng 11 1.1.6 Vai trò thương hiệu ngân hàng nên kinh tế: 12 1.1.7 Những đặc thù thương hiệu ngân hàng 12 1.2 Giá trị thương hiệu 15 1.3 Các thành phần giá trị thương hiệu 15 1.4 Các thành phần giá trị thương hiệu PVcombank Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 16 1.5 Thang đo đánh giá thương hiệu PVcombank 20 Tóm tắt chuơng 1: 23 Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU PVCOMBANK 24 2.1 Tổng quan ngân hàng PVcombank 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển thương hiệu PVcombank 24 2.1.2.Cơ cấu tổ chức: 23 2.1.3 Sứ mệnh, tầm nhìn: 23 2.1.3.1 Tầm nhìn: 23 2.1.3.2 Sứ mệnh: 24 2.1.4 Tổng quan tình hình hoạt động: 25 2.2 Thực trạng giá trị thuơng hiệu PVcombank 29 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 29 2.2.1.1, Quy trình khảo sát xử lý số liệu 29 2.2.1.2 Kết khảo sát 31 2.2.2 Đánh giá thực trạng giá trị thương hiệu ngân hàng PVcombank 34 2.2.2.1 Thành phần mức độ nhận biết thương hiệu 35 2.2.2.2 Hình ảnh thương hiệu 41 2.2.2.3 Chất lượng cảm nhận thương hiệu 44 2.2.2.4 Lòng trung thành thương hiệu: 51 2.4 Nhận xét chung thực trạng giá trị thương hiệu ngân hàng PVcombank: 53 2.4.1 Những mặt đạt 53 2.4.2 Những hạn chế 54 Tóm tắt chương 2: 56 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG PVCOMBANK ĐẾN NĂM 2020 57 3.1 Định hướng phát triển PVcombank tới năm 2020 57 3.2 Quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu Ngân hàng PVcombank 57 3.3 Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu PVcombank 58 3.3.1.1 Giải pháp truyền thông quảng bá thương hiệu 58 3.3.1.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu ngân hàng PVcombank 63 3.3.1.3 Đẩy mạnh công tác truyền thông nội 65 3.3.2 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu PVcombank 66 3.3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 66 3.3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: 70 3.3.2.3 Mở rộng mạng lưới giao dịch 72 3.3.3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cảm nhận thương hiệu ngân hàng PVcombank 73 3.3.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 73 3.3.3.2 Xây dựng sách phí dịch vụ linh hoạt cạnh tranh 76 3.3.4 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành thương hiệu ngân hàng PVcombank 78 3.3.4.1 Tăng cường hợp tác phát triển vững tảng khách hàng 78 3.3.4.2 Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng 79 Tóm tắt chương 3: 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý nợ khai thác tài sản - AMC PVcombank BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam CL Chất lượng cảm nhận HA Hình ảnh thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Nhà Thành Phố Hồ HDbank LTT Chí Minh Lòng trung thành thương hiệu Maritimebank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Nhận biết thương hiệu NB NCB 10 NHNN Ngân hàng nhà nước 11 PJICO Công ty bảo hiểm dầu khí Petrolimex 12 PSI 13 PVcombank 14 PVFC 15 Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân Công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt nam Tổng công ty tài cổ phần dầu khí Việt Nam PVFC Capital Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư tài dầu khí Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 16 Seabank 17 Sacombank 18 TMCP 19 VIB 20 Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 21 Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 22 Vpbank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Thang đo nghiên cứu giá trị thương hiệu PVcombank 22-23 2.1 Kết kinh doanh PVcombank 2013-2015 28 2.2 Kết phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha 32 2.3 Thang đo giá trị thuơng hiệu PVcombank sau tiến hành phân tích EFA 33-34 2.4 Giá trị trung bình thành phần mức độ nhận biết thương hiệu 35 2.5 So sánh thương hiệu Pvcombank công ty thuộc PVN 39 2.6 Giá trị trung bình thành phần hình ảnh thương hiệu 41 2.7 So sánh sản phẩm dịch vụ mạng lưới hoạt động 43 2.8 Giá trị trung bình thành phần cảm nhận chất lượng 44 2.9 So sánh thương hiệu Pvcombank WesternBank 46 2.10 Bảng kết top nhà tuyển dụng yêu thích ngành tài 48 ngân hàng năm 2016 Careebuilder 2.11 Bảng kết Top 10 Vietnam ICT Index 2016 49 2.12 Giá trị trung bình thành phần trung thành thương hiệu 50 DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình Tên hình Trang 1.1 Mô hình giá trị thương hiệu Aaker (1991) 15 1.2 Mô hình giá trị thương hiệu Keller (1993) 16 1.3 Mô hình giá trị thương hiệu Lassar & ctg (1995) 16 1.4 1.5 1.6 Mô hình giá trị thương hiệu Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị 17 Mai Trang (2002) Mô hình giá trị thương hiệu nhóm tác giả Hoàng Trọng, Chu 17 Nguyễn Mộng Ngọc Nguyễn Thị Phương Thảo (2010) Mô hình giá trị thương hiệu PVcombank Ngân Hàng TMCP 19 Đại Chúng Việt Nam 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức PVcombank 25 2.2 Quy trình nghiên cứu 31 2.3 Logo Pvcombank 37 2.4 Màu săc Logo PVcombank 38 2.5 Sơ đồ cấu tổ chức phân khuc khách hàng ưu tiên phổ biến 51 ngân hàng TMCP 2.6 Sơ đồ cấu tổ chức phân khúc khách hàng ưu tiện PVcombank 52 3.1 Logo Pvcombank đề xuất 63 Biểu Đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tổng vốn huy động PVcomBank từ năm 2013 -2015 27 2.2 Tổng dư nợ cho vay PVcomBank từ năm 2013 - 2015 27 2.3 Nguồn vốn PVcombank giai đoạn 2013-2015 28 2.4 Biến động lợi nhuận PVcombank 2013-2015 29 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thương hiệu thực thể bao trùm doanh nghiệp Thực tế cho thấy rằng, doanh nghiệp biết cách phát huy vai trò thương hiệu trình hoạt động phát triển thân doanh nghiệp lẫn thương hiệu hoà quyện vào thăng hoa tạo khác biệt tinh tế hội kinh doanh tương lai so với nhiều đối thủ cạnh tranh ngành Theo kết nghiên cứu thị trường công bố hội thảo “Thương hiệu: Chìa khóa thành công kinh doanh” Eurocham, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 3/10/2010 TP Hồ Chí Minh, thương hiệu yếu tố (trước yếu tố chất lượng, phong cách, giá cả) khiến người tiêu dùng định có mua sắm, sử dụng dịch vụ hay không điểm mạnh để khởi đầu tiếp tục trì mối quan hệ với khách hàng Vậy lời giải cho toán làm để ngân hàng Việt Nam đứng vững trước xâm nhập ngân hàng quốc tế thương hiệu Ngày nay, phần lớn ngân hàng nhận thức thương hiệu quan trọng Tuy nhiên từ nhận thức đến hành động khoảng cách dài ngân hàng triển khai hoạt động xây dựng quảng bá thương hiệu, để đạt thương hiệu mạnh đòi hỏi phải xây dựng nhiều yếu tố lợi cốt lõi Thương hiệu phận quan trọng định hướng chiến lược kinh doanh ngân hàng thương hiệu không tên túy mà gắn với sắc riêng uy tín, hình ảnh ngân hàng phân biệt với ngân hàng khác hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng , dịch vụ ngân hàng Với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam dày đặc với 31 NHTM cổ phần, ngân hàng nhà nước, có 61 chi nhánh ngân hàng nước văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, cạnh tranh ngày gay gắt, ngân hàng tranh đua chiến dành thị phần an toàn giao dịch 12 CL2 13 CL3 14 CL4 15 CL5 Không gian giao dịch Ngân hàng PVcombank tiện nghi, thoải mái Nhân viên Ngân hàng PVcombank phục vụ chuyên nghiệp (nhanh xác) Thủ tục giao dịch ngân hàng PVcombank nhanh gọn Phí dịch vụ, lãi suất ngân hàng PVcombank thể tương ứng chất lượng giá 5 5 Lòng trung thành thương hiệu 16 TT1 17 TT2 18 TT3 Tôi sử dụng dịch vụ Ngân hàng PVcombank Tôi nghĩ đến Ngân hàng PVcombank có nhu cầu khác tài - tiền tệ Tôi sử dụng dịch vụ Ngân hàng PVcombank lâu dài Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC 04 XÂY DỰNG THANG ĐO 4.1 Thang đo mức độ nhận biết thương hiệu Theo Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) mức độ nhận biết thương hiệu đo lường biến quan sát Trong trình nghiên cứu sơ đối tượng khảo sát cho thang đo nhóm nhận biết thương hiệu dễ hiểu, bao quát đặc điểm nhận biết thương hiệu ngân hàng nên tác giả giữ nguyên thang đo nhận biết thương hiệu Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Như vậy, thang đo mức độ nhận biết thương hiệu ký hiệu NB đo lường qua năm biến quan sát Bảng thang đo mức độ nhận biết thương hiệu Ký hiệu biến Phát biểu Nguồn Hoàng Trọng, Chu Nguyễn NB1 Tôi biết ngân hàng PVcombank Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) NB2 NB3 NB4 NB5 Tôi dễ dàng phân biệt ngân hàng PVcombank với ngân hàng khác Tôi đọc tên ngân hàng PVcombank Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010)) Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Tôi nhận biết logo ngân Hoàng Trọng, Chu Nguyễn hàng PVcombank cách nhanh Mộng Ngọc & Hoàng Thị chóng Phương Thảo (2010) Tôi nhớ nhận màu sắc đặc trưng ngân hàng PVcombank Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) 4.2 Thang đo hình ảnh thương hiệu Theo Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) hình ảnh thương hiệu bao gồm sáu biến quan sát Khi nghiên cứu sơ bộ, đối tượng khảo sát nhận định thang đo “Ngân hàng Pvcombank đáng tin cậy” chung chung, trừu tượng, nên đánh giá hình ảnh tin cậy ngân hàng qua yếu tố quy mô, dịch vụ, sản phẩm, mạng lưới, tính hiệu kinh doanh …chứ không nên tổng hợp vào thang đo Sau cân nhắc, thang “Ngân hàng Pvcombank đáng tin cậy” loại bỏ Như vậy, thang đo hình ảnh thương hiệu ký hiệu HA đo lường qua năm biến quan sát Bảng thang đo hình ảnh thương hiệu Ký hiệu biến HA1 Phát biểu Ngân hàng PVcombank chuyên dịch vụ tài - tiền tệ Nguồn Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Hoàng Trọng, Chu Nguyễn HA2 Ngân hàng PVcombank có sản phẩm/dịch vụ đa dạng Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Hoàng Trọng, Chu Nguyễn HA3 Ban lãnh đạo ngân hàng PVcombank giỏi quản lý Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Hoàng Trọng, Chu Nguyễn HA4 Ngân hàng PVcombank có thành tích cao lĩnh vực ngân hàng Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Hoàng Trọng, Chu Nguyễn HA5 Ngân hàng PVcombank có điểm giao dịch nhiều tỉnh thành Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) 4.3 Thang đo chất lượng cảm nhận Theo Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) chất lượng cảm nhận đo lường qua chín biến quan sát Nhưng trình nghiên cứu sơ đối tượng khảo sát cho có bốn thang đo bao gồm: thang đo “nhân viên ngân hàng Pvcombank cư xử với quý khách”; thang đo “Nhân viên ngân hàng Pvcombank ăn mặc lịch sự, sáng sủa”; tháng đo “Nhân viên ngân hàng Pvcombank nắm bắt vấn đề nhanh đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng” thang đo “Nhân viên ngân hàng Pvcombank giải cố khéo léo” nói chất lượng cảm nhận khách hàng nhân viên làm việc Pvcombank có nội dung gần trung lặp làm họ khó phân biệt Sau cân nhắc bốn thang đo tập hợp lại thang đo thể tính chuyên nghiệp nhân viên Pvcombank “Nhân viên Pvcombank phục vụ chuyên nghiệp” Như vậy, thang đo chất lượng cảm nhận thương hiệu ký hiệu CL đo lường qua năm biến quan sát Bảng thang đo chất lượng cảm nhận Ký hiệu biến CL1 CL2 Phát biểu Nguồn Cơ sở vật chất Ngân hàng Hoàng Trọng, Chu Nguyễn PVcombank đảm bảo an toàn Mộng Ngọc & Hoàng Thị giao dịch Phương Thảo (2010) Không gian giao dịch Ngân hàng Hoàng Trọng, Chu Nguyễn PVcombank tiện nghi, thoải mái Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) CL3 CL4 Nhân viên Ngân hàng PVcombank phục vụ chuyên nghiệp Khảo sát sơ Thủ tục giao dịch ngân hàng Hoàng Trọng, Chu Nguyễn PVcombank nhanh gọn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) CL5 Phí dịch vụ, lãi suất ngân hàng Hoàng Trọng, Chu Nguyễn PVcombank thể tương ứng Mộng Ngọc & Hoàng Thị chất lượng giá Phương Thảo (2010) 4.4 Thang đo lòng trung thành thương hiệu Theo Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) lòng trung thành thương hiệu đo lường ba biến quan sát Trong trình nghiên cứu sơ đối tượng khảo sát cho thang đo nhóm lòng trung thành thương hiệu dễ hiểu, bao quát trình tự hành vi khách hàng từ sử dụng đến ưu tiên sử dụng đến sử dụng thường xuyên, lâu dài nên tác giả giữ nguyên thang đo lòng trung thành thương hiệu Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Như vậy, thang đo lòng trung thành thương hiệu ký hiệu LTT đo lường qua ba biến quan sát Bảng thang đo lòng trung thành thương hiệu Ký hiệu biến TT1 TT2 TT3 Phát biểu Tôi sử dụng dịch vụ Ngân hàng PVcombank Tôi nghĩ đến Ngân hàng Pvcombank có nhu cầu tài – ngân hàng Tôi sử dụng dịch vụ Ngân hàng PVcombank lâu dài Nguồn Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Hoàng Thị Phương Thảo (2010) PHỤ LỤC 05 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 5.1 Giới Tính: Về giới tính, số 180 người có 86 Nam chiếm 47.8% 94 Nữ chiếm 52.2% GIOITINH Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent NAM 86 47.8 47.8 47.8 NU Total 94 180 52.2 100.0 52.2 100.0 100.0 5.2 Độ tuổi: Về độ tuổi, số người 25 tuổi có 42 người (23.3%), từ 26 đến 35 tuổi có 29 người (16.1%), từ 36 đến 45 có 57 người (31.7%), 45 có 52 người (28.9%) TUOI Frequency Valid DUOI 25 26 DEN 35 36 DEN 45 TREN 45 Total 42 29 57 52 180 Percent 23.3 16.1 31.7 28.9 100.0 Valid Percent 23.3 16.1 31.7 28.9 100.0 Cumulative Percent 23.3 39.4 71.1 100.0 5.3 Thời gian giao dịch: Về thời gian giao dịch, số người giao dịch năm 40 người (22.2%), số người giao dịch từ năm đến năm 87 người (48.3%), số người giao dịch từ năm đến năm 45 người (25%) số người giao dịch năm người (4.44%) TGDG Frequency Percent Valid DUOI NAM DEN DUOI NAM DEN DUOI NAM TREN NAM Total Valid Percent 40 22.2 22.2 Cumulative Percent 22.2 87 48.3 48.3 70.6 45 25.0 25.0 95.6 180 4.4 100.0 4.4 100.0 100.0 5.4 Ngoài PVcombank khách hàng giao dịch với ngân hàng: Nếu không giao dịch với PVcombank, 22 đối tượng khảo sát (12.2%) chọn BIDV, 35 người (19.4%) chọn Vietcombank, 23 người (12.8%) chọn VPbank, 32 người (17.8%) chọn Techcombank 68 người (37,8%) chọn ngân hàng khác để giao dịch NHK Frequency Percent BIDV VIETCOMBANK VPBANK Valid TECHCOMBANK NGAN HANG KHAC Total Valid Percent Cumulative Percent 22 35 23 32 12.2 19.4 12.8 17.8 12.2 19.4 12.8 17.8 12.2 31.7 44.4 62.2 68 37.8 37.8 100.0 180 100.0 100.0 5.5 Thu nhập: Về thu nhập, nhóm đối tượng khảo sát có người (2.2%) có thu nhập triệu đồng/ tháng, 43 người (23.9%) có thu nhập từ đến 10 triệu đồng/ tháng, 78 người (43.3%) có thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng/ tháng có 55 người (30.6%) có thu nhập 20 triệu đồng /tháng THUNHAP Frequenc Percent y 2.2 DUOI TRIEU DEN DUOI 10 TRIEU Valid 10 DEN DUOI 20 TRIEU TREN 20 TRIEU Total Valid Cumulative Percent Percent 2.2 2.2 43 23.9 23.9 26.1 78 43.3 43.3 69.4 55 180 30.6 100.0 30.6 100.0 100.0 5.6 Thành phần mức độ nhận biết thương hiệu Descriptive Statistics N Minimu m Maximu m Mean Std Deviation NB1 180 3.44 644 NB2 180 3.36 622 NB3 NB4 NB5 Valid N (listwise) 180 180 180 1 5 3.21 3.31 3.47 559 599 602 180 5.7 Thành phần hình ảnh thương hiệu Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HA1 180 3.28 617 HA2 180 3.09 614 HA3 180 2.97 543 HA4 HA5 Valid N (listwise) 180 180 1 5 2.94 3.01 571 603 Mean Std Deviation 180 5.8 Thành phần chất lượng cảm nhận Descriptive Statistics N Minimum Maximum CL1 180 3.90 570 CL2 180 3.89 534 CL3 180 3.81 557 CL4 180 3.64 566 CL5 Valid N (listwise) 180 3.44 600 180 5.9 Thành phần lòng trung thành thương hiệu Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation LTT1 180 3.61 787 LTT2 180 3.50 829 LTT3 180 3.48 894 Valid N (listwise) 180 PHỤ LỤC 06 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA 6.1 Thành phần mức độ nhận biết thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 816 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted NB1 13.34 3.490 NB2 13.43 3.453 NB3 13.57 3.643 NB4 13.48 3.614 NB5 13.31 3.500 6.2 Thành phần hình ảnh thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 783 Corrected Item-Total Correlation 574 627 624 578 633 Cronbach's Alpha if Item Deleted 791 774 776 788 772 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted HA1 12.01 2.983 611 725 HA2 12.19 3.029 590 733 HA3 12.32 3.268 561 743 HA4 12.35 3.346 475 769 HA5 12.28 3.109 561 742 6.3 Thành phần chất lượng cảm nhận Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 817 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 14.79 14.80 14.88 15.05 15.25 Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted 3.147 565 793 3.200 592 785 3.120 602 782 3.042 635 772 2.937 641 770 6.4 Thành phần lòng trung thành thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 912 Item-Total Statistics LTT1 LTT2 LTT3 Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation 6.98 2.614 840 7.08 2.524 821 7.11 2.341 817 Cronbach's Alpha if Item Deleted 863 876 883 PHỤ LỤC 07 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 7.1 Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo thành phần lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .774 1217.68 153 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance 3.458 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance 19.212 19.212 3.458 2.895 16.084 2.556 Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 19.212 19.212 2.929 16.271 16.271 35.296 2.895 16.084 35.296 2.911 16.170 32.441 14.198 49.494 2.556 14.198 49.494 2.703 15.015 47.456 2.211 12.282 61.775 2.211 12.282 61.775 2.578 14.320 61.775 796 4.425 66.200 713 3.959 70.159 667 3.707 73.865 616 3.420 77.285 586 3.257 80.542 10 565 3.137 83.679 11 541 3.006 86.685 12 472 2.623 89.308 13 451 2.503 91.811 14 404 2.246 94.057 15 352 1.954 96.011 16 346 1.924 97.935 17 202 1.122 99.057 18 170 943 100.000 Rotated Component Matrixa Component CL5 788 CL4 778 CL2 746 CL3 746 CL1 719 NB3 783 NB2 776 NB5 771 NB4 734 NB1 720 HA1 782 HA2 750 HA3 738 HA5 732 HA4 647 LTT1 923 LTT2 919 LTT3 914 ... Công Thương Việt Nam 22 Vpbank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam. .. nên giá trị thương hiệu đó, từ nâng cao giá trị thành phần bước nâng cao giá trị thương hiệu Khi định giá thương hiệu, có giá trị và giá trị tiềm Giá trị thể rõ sang nhượng thương hiệu Thương hiệu. .. thuyết giá trị thuơng hiệu - Chương 2: Thực trạng giá trị trương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam – PVcombank - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao giá trị thuơng hiệu ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam (PVCOMBANK) đến năm 2020 , Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam (PVCOMBANK) đến năm 2020 , Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam (PVCOMBANK) đến năm 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay