Đề thi thử THPT 2017 môn Toán Đề số 62 File word Có lời giải chi tiết.

7 146 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 15:32

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán Đề số 62 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 062 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đồ thị sau hàm số ? y x -1 O -1 A y = x − x − B y = − x + x + C y = x − x + D y = − x − x − 5x x−2 x2 ; (II) y = ; (III) y = Hàm số đồ thị nhận 2− x x − 3x + x +1 đường thẳng x = làm tiệm cận? A (I) (III) B (I) C (I) (II) D (III) Câu 2: Cho hàm số (I) y = x2 Câu 3: Đồ thị hàm số y = đường tiệm cận? x − 4x A B C D Câu 4: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu x y’ y −∞ +∞ - 0 + +∞ - −∞ -1 A y = x − x − B y = − x + 3x − C y = x + x − D y = − x − x − Câu 5: Khẳng định sau hàm số y = x + x + A Đạt cực tiểu x = B cực đại cực tiểu C cực đại cực tiểu D Không cực trị Câu 6: Hàm số y = − x + 3x − đồng biến khoảng A ( −∞;1) B ( 0; ) C ( 2; +∞ ) y= D ¡ 2x + x + đúng? Câu 7: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số A Hàm số nghịch biến R\{-1} B Hàm số đồng biến R\{-1} C Hàm số nghịch biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) D Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) Câu 8: Kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x − x Trang 1/7 - Mã đề thi 123 A giá trị lớn giá trị nhỏ B giá trị nhỏ giá trị lớn C giá trị lớn giá trị nhỏ D Không giá trị lớn giá trị nhỏ 3x + Câu 9: Cho hàm số y = Khẳng định sau đúng? x −1 3 A Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y = B Đồ thị hàm số tiệm cận đứng y = 2 C Đồ thị hàm số tiệm cận D Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x= - x +3 Câu 10: Tìm m để d : y =x +m cắt (H) : y = hai điểm thuộc hai nhánh phân biệt 2x - 1 A m ∈ ¡ B m ≠ C m > D m > 2x - Câu 11: Cho đồ thị (C): y = Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: x- A (C) chỉ một tiệm cận đứng B (C) chỉ một tiệm cận ngang C (C) chỉ một tâm đối xứng D (C) chỉ một trục đối xứng Câu 12: Phương trình: l ogx + l og( x − 9) = nghiệm là: A B C ( Câu 13: Hàm số y = ln D 10 ) x2 + x − − x tập xác định là: A (-∞; -2) B (1; +∞) C (-∞; -2) ∪ (2; +∞) D (-2; 2) Câu 14: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = loga x với < a < một hàm số đồng biến khoảng (0 ; +∞) B Hàm số y = loga x với a > một hàm số nghịch biến khoảng (0 ; +∞) C Hàm số y = loga x (0 < a ≠ 1) tập xác định R D Đồ thị hàm số y = log x y = log1 x (0 < a ≠ 1) thì đối xứng với qua trục hoành a a Câu 15: Cho a > a ≠ 1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: 1 x loga x A loga = B loga = x loga x y loga y C loga ( x + y) = loga x + loga y D logb x = logb a.loga x Câu 16: Cho log2 = a Khi log4 500 tính theo a là: A 3a + B ( 3a + 2) C 2(5a + 4) Câu 17: Đạo hàm cấp hàm số y = ln(2 x + e ) x = e là: 4 A B C 3e 3e 3e Câu 18: Cho < a < Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A loga x > < x < B loga x < x > C Nếu x1 < x2 thì loga x1 < loga x2 D Đồ thị hàm số y = loga x tiệm cận đứng trục tung Câu 19: Đạo hàm cấp hàm số y = x A y / = x + x −2 ( x + 1) ln + x−2 D 6a – D 9e là: B y / = x + x−2 (2 x + 1) ln Trang 2/7 - Mã đề thi 123 C y / = x + x−2 (7 x + 1) ln D y / = x + x−2 (2 x + 7) ln Câu 20: Bất phương trình: 2x > 3x tập nghiệm là: A ( −∞;0) B ( 1;+∞ ) C ( 0;1) D ( −1;1) 2x + y =   Câu 21: Hệ phương trình:  nghiệm là: y+ x  2 = 64 A ( 2; 1) B ( 4; − 3) C ( 1; 2) D ( 5; − 5) Câu 22: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x2 y = – x2 là: 1 A ∫ (x − 1)dx B ∫ (1− x )dx 2 0 1 C ∫ (x − 1)dx D ∫ (1− x )dx −1 −1 Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y = x y = x : A B -4 C D Câu 24: Thể tích khối tròn xoay tạo nên quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y = (1 − x) , y = 0, x = x = bằng: A 8π B d 2π C 5π d D 2π b Câu 25: Nếu ∫ f (x)dx = , ∫ f (x)dx = với a < d < b thì ∫ f (x)dx bằng: a b A -2 a B C D Câu 26: Hàm không nguyên hàm hàm số f (x) = A x2 − x −1 x +1 B x2 + x −1 x +1 C x(2 + x) (x + 1) x2 + x + x +1 D x2 x +1 1− x Câu 27: ∫ xe dx bằng: A − e B e-2 C D -1 5x + dx giá trị bằng: + 3x + A 2ln3 + 3ln2 B 2ln2 + 3ln3 C 2ln2 + ln3 D 2ln3 + ln4 Câu 29: Trong kết luận sau, kết luận sai A Môđun số phức z một số thực B Môđun số phức z một số thực không âm C Môđun số phức z một số phức D Môđun số phức z một số thực dương Câu 30: Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp nó, kết luận sau, kếtt luận ? A z ∈ R B z = C z số ảo D z = −1 Câu 28: Tích phân I = ∫x Câu 31: Số số sau số thực ? A ( + 2i) + ( − 2i) C (2 + i 5) + (2 − i 3) Câu 32: Số số sau số ảo : A ( + 3i) + ( − 3i) B +i −i D (1 + i 3) B ( + 3i).( − 3i) Trang 3/7 - Mã đề thi 123 C (2 + 2i) D + 3i − 3i Câu 33: Đẳng thức đẳng thức sau A i1997 = −1 B i 2345 = i C i 2005 = Câu 34: Đẳng thức đẳng thức sau đúng? A (1 + i)8 = −16 B (1 + i)8 = 16i C (1 + i)8 = −16i D i 2006 = −i D (1 + i)8 = 16 Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy một góc 60 o Tính thể tích hình chóp A a3 B a3 C a3 D a3 6 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD biết ABCD một hình thang vuông A D; AB = 2a; AD = DC = a Tam giác SAD vuông S Gọi I trung điểm AD Biết (SIC) (SIB) vuông góc với mp(ABCD) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a a3 a3 B 3a3 C a3 D A Câu 37: Cho lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ đáy ABC tam giác vuông B, AB=a, BC = a , mặt bên (A/BC) hợp với mặt đáy (ABC) một góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ A a3 B a3 C a3 3 D a3 6 Câu38: Hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông B, BA = 3a, BC = 4a , · ( SBC ) ^ ( ABC ) Biết SB = 2a 3, SBC = 300 Tính khoảng cách tư B đến mp( SAC ) A 6a 7 B 3a 7 C 5a 7 D 4a 7 Câu 39: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Gọi S diện tích xung quanh hình trụ hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD A’B’C’D’ Diện tích S : A π a B π a 2 C π a π a2 2 Câu 40: Gọi S diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đoạn thẳng AC’ hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh b quay xung quanh trục AA’ Diện tích S là: A π b B π b 2 C π b D π b Câu 41: Hình chóp S.ABC đáy tam giác ABC vuông A, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) SA= a, AB= b, AC= c Mặt cầu qua đỉnh A,B,C,S bán kính r bằng: 2(a + b + c) a + b2 + c A B a + b + c C D a + b + c D Trang 4/7 - Mã đề thi 123 Câu 42: Cho tứ diện ABCD cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) cạnh BD vuông góc với canh BC Khi quay cạnh tứ diện xung quanh trục cạnh AB, hình nón tạo thành ? A B C D Câu 43: Mặt cầu tâm I(0;1;2), tiếp xúc với mặt phẳng (P) : x + y + z – = phương trình là: A x2+(y+1)2+(z+2)2 = B x2+(y-1)2+(z-2)2 = 2 C x +(y-1) +(z-2) = D x2+(y-1)2+(z-2)2= x −1 y + z + = = Câu 44: Mặt phẳng (P) qua điểm A(1;2;0) vuông góc với đường thẳng d: 1 phương trình là: A 2x + y + z – = B 2x + y – z – = C 2x – y – z + = D x + 2y – z + = Câu 45: Hình chiếu vuông góc điểm A(0;1;2) mặt phẳng (P) : x + y + z = tọa độ là: A (–2; 2; 0) B (–2; 0; 2) C (–1; 1; 0) D (–1;0 ; 1) x−1 y z+1 = = Câu 46: Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d: vuông góc với mặt phẳng (Q) : 2x + y − z = 0có phương trình là: A x + 2y – = B x − 2y + z = C x − 2y – = D x + 2y + z = x y+1 z−1 x+1 y z− = = = = Câu 47: Góc hai đường thẳng d1 : d2 : −1 −1 −1 A 45o B 90o C 60o D 30o Câu 48: Mặt phẳng cắt mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 – 2x + 2y + 6z –1 = phương trình là: A 2x + 3y –z – 16 = B 2x + 3y –z + 12 = C 2x + 3y –z – 18 = D 2x + 3y –z + 10 = Câu 49: Cho điểm M(–3; 2; 4), gọi A, B, C hình chiếu M Ox, Oy, Oz Mặt phẳng song song với mp(ABC) phương trình là: A 4x – 6y –3z + 12 = B 3x – 6y –4z + 12 = C 6x – 4y –3z – 12 = D 4x – 6y –3z – 12 = Câu 50: Cosin góc Oy mặt phẳng (P): 4x – 3y + 2 A B C 3 z – = là: D - HẾT Trang 5/7 - Mã đề thi 123 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 C B A B A B D A A A Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 D D C D D B A C D A ĐÁP ÁN Câu 21 C Câu 22 D Câu 23 C Câu 24 B Câu 25 D Câu 26 B Câu 27 B Câu 28 A Câu 29 C Câu 30 B Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 A C B D D B D A A D Câu 41 Câu 42 Câu 42 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 C B D A D C B D D B Trang 6/7 - Mã đề thi 123 10 B A B D A A A 11 12 D D 13 C 14 15 16 17 18 19 D D B A C D 20 21 22 23 24 A C D C B 25 26 27 28 29 30 D B B A C B 31 32 33 34 35 A C B D D Hướng dẫn Vì a>0 đồ thị cắt Ox điểm y=1 Vì hai hàm số nghiệm mẫu số x=2 hàm (III) tử số nghiệm x=2 Vì bậc tử số bàng bậc mấu số nên TCN; mẫu số hai nghiệm một nghiệm trùng với nghiệm tử số Vì a0 viết (–∞; –1) (–1; +∞) Vì hàm số xác định đoạn Vì hàm số b1/b1 01 tiệm cận ngang y= a/c −x + Xét PT: x + m = hai nghiệm x1 < < x2 ∀m ∈ R 2x −1 Dùng pp loại trư hàm bậc 1/ bậc tâm đối xứng, 01 TCĐ, 01 TCN Dùng máy tính nhẩm nghiệm hoạc thay trực tiếp cách tính giá trị hàm số điểm  x ≥  x + x − ≥   x2 + x − − x > ⇔  ⇔  x ≤ −2  x + x− > x    x + x− > x ĐK: x ≤ −2 x ≤ −2  ⇔  x ≥ ⇔ x ≥ 2   x + x − > x Dùng pp loại trư Dùng công thức đổi số Bấm máy tính gán biến nhớ để kt kết Dùng máy tính đạo hàm hs điểm Dùng máy tính lấy hai giá trị x khác để KT kết y đưa KL Dùng công thức tính đạo hàm hàm số y = a u Dùng MT Dùng MT Công thức tính diện tích hình fẳng giới hạn hai đường Công thức tính diện tích hình fẳng giới hạn hai đường Sau dùng MT Công thức tính thể tích hình fẳng giới hạn hai đường quay quanh Ox Sau dùng MT Dùng TC tích Tphân Cho x xác định kiểm tra đáp án Dùng MT Dùng MT PP loại trư Gọi z= a+bi = a − bi ⇔ a + b = 1S⇔ z = GPT: a + bi Bấm máy tính S Bấm máy tính 2a Bấm máy tính Bấm máy tính 2a Câu Đáp án C B A I O A 5a A C 4a M 1 a V = S ABCD SO = a 3 BB a H C Trang 7/7 - Mã đề thi 123 ... điểm có y=1 Vì có hai hàm số có nghiệm mẫu số x=2 hàm (III) tử số có nghiệm x=2 Vì bậc tử số bàng bậc mấu số nên có TCN; mẫu số có hai nghiệm một nghiệm trùng với nghiệm tử số Vì a
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn Toán Đề số 62 File word Có lời giải chi tiết., Đề thi thử THPT 2017 môn Toán Đề số 62 File word Có lời giải chi tiết., Đề thi thử THPT 2017 môn Toán Đề số 62 File word Có lời giải chi tiết.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay