Đảng bộ tỉnh khánh hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 2001 đến năm 2010 (tt)

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 11:18

1 MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát luận án Đề tài luận án: “Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2010” thuộc chuyên ngành Lịch sử Đảng phân tích, luận giải yêu cầu khách quan, có khoa học thực tiễn việc Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo, đạo xây dựng đội ngũ cán cấp sở 2001 - 2010 Nghiên cứu, tổng kết trình lịch sử; phân tích, khái quát, hệ thống hóa quan điểm, chủ trương Đảng tỉnh, qua đưa nhận xét, rút kinh nghiệm chủ yếu trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở Khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, đạo Đảng tỉnh việc xây dựng đội ngũ cán sở Đề tài công trình nghiên cứu có ý nghĩa, góp phần vào việc lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng, phạm vi nước nói chung vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày cao thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập quốc tế Luận án tác giả kết cấu thành chương (8 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Trong đó, chương 1, tập trung làm rõ trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở giai đoạn 2001 - 2005 Chương 2, Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở giai đoạn 2006 - 2010 Chương 3, đưa số nhận xét đúc rút kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở (2001 - 2010) Lý lựa chọn đề tài luận án Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng chế độ Cán cầu nối Đảng, Chính phủ với dân, đem sách Chính phủ, đoàn thể thi hành nhân dân Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, năm gần đây, Đảng Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, sách xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, xây dựng đội ngũ cán cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn nói riêng, bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng hoạt động hệ thống trị, xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN Thực tiễn qua thời kỳ cách mạng, Đảng tỉnh Khánh Hòa quán triệt quan điểm, đường lối Đảng vào xây dựng đội ngũ cán nói chung, cán sở nói riêng Tuy nhiên, bước vào thời kỳ đổi với bao nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nặng nề đặt quản lý, phát triển KT- XH, đòi hỏi đội ngũ cán tỉnh phải xây dựng ngang tầm để đáp ứng yêu cầu cách mạng thời kỳ Với vị trí chiến lược quan trọng an ninh, quốc phòng, huyện đảo Trường Sa, nơi mà nhiều lực có hành động tranh chấp chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Để xây dựng tỉnh ngày vững mạnh, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững biển đảo, đòi hỏi Tỉnh phải vững mạnh mặt, phải có đội ngũ cán cấp đủ số lượng, chất lượng ngày cao, đặc biệt đội ngũ cán sở Quá trình lãnh đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở 10 năm đầu kỷ XXI cần phải nghiên cứu có hệ thống, toàn diện tổng kết nhằm mặt bổ sung làm phong phú lịch sử Đảng nói chung lịch sử Đảng tỉnh Khánh Hòa nói riêng Mặt khác qua đánh giá đúc kết học kinh nghiệm để tiếp tục vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán sở địa bàn tỉnh có đủ lĩnh, trí tuệ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Với lý trên, tác giả chọn đề tài “Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2010” làm luận án tiến sĩ ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: Nghiên cứu làm rõ lãnh đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2010 Trên sở nhận xét đúc rút số kinh nghiệm để vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán sở Tỉnh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi tình hình * Nhiệm vụ: Thực tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, đánh giá kết đạt đồng thời tìm khoảng trống, xác định vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Làm rõ yếu tố tác động tới trình lãnh đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở năm 2001 - 2010 Hệ thống, phân tích làm rõ chủ trương đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2010 Nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân rút số kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở (2001 - 2010) Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở * Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: Nghiên cứu chủ trương đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở khâu cụ thể: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển sách đội ngũ cán sở Thời gian: Từ năm 2001 đến năm 2010 Không gian: Nghiên cứu địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm (02 thành phố; 01 thị xã; 06 huyện; 99 xã; 35 phường; 06 thị trấn) Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận: Luận án thực dựa sở lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam cán công tác cán * Cơ sở thực tiễn: Luận án dựa kết nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, số liệu, báo cáo thống kê, báo cáo quan chức thuộc Tỉnh ủy, UBND tổ chức trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa * Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic kết hợp hai phương pháp chủ yếu Ngoài sử dụng số phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh để làm rõ nội dung nghiên cứu cụ thể Những đóng góp luận án Hệ thống hóa chủ trương đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2010 Đưa nhận xét, đánh giá khách quan, toàn diện ưu điểm, hạn chế lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2001 - 2010, làm rõ nguyên nhân đúc rút kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án Góp thêm luận cho việc hoàn thiện chủ trương, sách xây dựng đội ngũ cán Đảng thời kỳ (qua thực tiễn tỉnh Khánh Hòa) Luận án góp phần tổng kết trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2010 rút kinh nghiệm để tiếp tục vận dụng vào trình lãnh đạo Đảng xây dựng đội ngũ cán sở, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời gian tới Luận án làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam học viện, nhà trường quân đội Kết cấu luận án Luận án gồm: Mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, chương (8 tiết), kết luận, danh mục công trình khoa học tác giả công bố có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Những công trình khoa học nghiên cứu nước liên quan đến đề tài Tác giả Michitosi Takahata Ôkuhira Yasuhiro (1994), với sách Chính trị kinh tế Nhật Bản; Tăng Ngọc Thành, Chu La Canh (1997), với công trình Đẩy mạnh cải cách mở cửa tiến lên phía trước”; Thomas Gordon (2001), với công trình “Đào tạo người lãnh đạo hiệu quả; Tôn Hiểu Quần (2004), với viết “Tăng cường xây dựng ban lãnh đạo, cố gắng hình thành tầng lớp lãnh đạo hăng hái, sôi nổi, phấn đấu thành đạt”; Thẩm Vinh Hoa, Ngô Quốc Diệu (2008), với công trình Tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước; Những công trình nghiên cứu cho thấy tác giả trình bày trình, phương thức xây dựng đội ngũ cán Nhật Bản, Trung Quốc, Lào với đặc trưng bản, đúc rút kinh nghiệm từ trình xây dựng Thông qua cách thức xây dựng đội ngũ cán quốc gia gợi ý để nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu xây dựng kinh nghiệm luận án Những công trình khoa học nghiên cứu nước liên quan đến đề tài luận án 2.1 Nhóm công trình nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán nói chung phạm vi nước Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), với sách Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Trần Đình Hoan (2008), với công trình Đánh giá quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Đỗ Minh Cương (2009), với sách Quy hoạch cán lãnh đạo quản lý; Nguyễn Đình Hương (2009), viết, “Vấn đề đánh giá sử dụng cán bộ”; Nguyễn Minh Tuấn (2012), với công trình Tiếp tục đổi đồng công tác cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá; Trần Đình Thắng (2013), với sách Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Nguyễn Trần Long (2013), viết “Bàn xây dựng văn hóa đạo đức người cán bộ, đảng viên nay” Các công trình mang lại cho nghiên cứu sinh nhìn tổng quan vị trí, vai trò người cán bộ, khâu, bước công tác xây dựng đội ngũ cán Từ đó, nghiên cứu sinh có thêm kiến thức để thực viết luận án khai thác sâu vào khâu công tác xây dựng đội ngũ cán đảm bảo tính logic, khoa học Những công trình nghiên cứu trực tiếp xây dựng đội ngũ cán xã, phường, thị trấn như: Trần Hoàng Long (2003), viết “Cán sở vấn đề đặt việc xây dựng đội ngũ cán sở”; Đỗ Tất Cương (2005), viết “Một số vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán cấp sở”; Trần Đình Thắng (2014), với viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở Việt Nam” Các tác giả bàn vai trò, đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nghiệp CNH, HĐH đất nước, phân tích, đánh giá thực trạng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân đúc rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán công chức xã, phường, thị trấn Một số công trình đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán công chức sở đáp ứng yêu cầu trước mắt bản, lâu dài công đổi đất nước 2.2 Nhóm công trình nghiên cứu xây dựng cán vùng miền, địa phương * Những công trình nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán vùng miền Phạm Công Khâm (2002), với công trình Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã nông thôn đồng sông Cửu Long; Nguyễn Thái Sơn (2002), với sách Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng sông Hồng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Học viện CTQG Hồ Chí Minh (2005), với công trình Tạo nguồn cán hệ thống trị sở tỉnh Tây Bắc; Phan Sỹ Thanh (2009), với viết “Về xây dựng hệ thống trị sở Tây Nguyên nay”; Nguyễn Thái Hòa (2011), với công trình Xây dựng đội ngũ cán người dân tộc Khmer sở xã, phường, thị trấn khu vực Tây Nam Bộ; * Những công trình nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán địa phương Thân Minh Quế (2007), với viết “Nâng cao lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán chủ chốt xã, phường, thị trấn Bắc Giang”; Trần Đình Thu (2007), với viết “Bốn giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã Kon Tum”; Cao Khoa Bảng (2008), với công trình Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị cấp tỉnh, thành phố (Qua kinh nghiệm Hà Nội); Bùi Văn Tiếng (2010), viết “Tạo nguồn cán phường, xã Đà Nẵng”; Hoàng Việt Cường (2012), với viết “Xây dựng đội ngũ cán sở tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa”; Bùi Ngọc Hà (2015), với công trình Đảng tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chủ chốt từ năm 1997 đến năm 2010 Các công trình nghiên cứu nhiều góc độ khác có chung mục đích tập trung xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, có đội ngũ cán sở vùng miền, địa phương, đơn vị Cung cấp sở lý luận thực tiễn để xây dựng đội ngũ cán xã, phường, thị trấn ngày vững mạnh thêm 2.3 Nhóm công trình nghiên cứu đề cập đến xây dựng đội ngũ cán tỉnh Khánh Hòa Hồ Hữu Đức (2004), với viết “Khánh Hòa luân chuyển cán bộ”; viết Hồ Thị Ngọc Mai (2006), “Thực sách dân tộc Khánh Hòa”; Ban Chấp hành Đảng tỉnh Khánh Hòa (2007), với công trình Lịch sử Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (1975 - 2005); Lê Xuân Hạnh (2007), với viết “Cải cách hành tỉnh Khánh Hòa năm 2006 nhiệm vụ trọng tâm năm 2007”; viết Phạm Quang Vịnh (2007), “Khánh Hòa thực công tác luân chuyển cán bộ”; viết Phạm Thu Linh (2008), “Công tác đào tạo cán bộ, công chức tỉnh Khánh Hòa”; Phạm Đình Toàn (2008), với viết “Qua 10 năm thực Nghị Trung ương khóa VIII huyện Diên Khánh, Khánh Hòa”; Nguyễn Văn Tự (2009), với viết “Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, du lịch miền Trung nước”; Lê Thanh Quang (2009), “Khánh Hòa - 20 năm xây dựng đổi phát triển (1989 - 2009)”; Phạm Quang Vinh (2011), “Khánh Hòa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”; Ban Tổ chức Tỉnh ủy (2012), “Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý tỉnh Khánh Hòa”; Các công trình bước đầu tiếp cận nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán tỉnh Khánh Hòa đồng thời đề cập đến yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán tỉnh ngày vững mạnh, đáp ứng với đòi hỏi thời kỳ Tuy nhiên, đến chưa có công trình nghiên cứu cách cụ thể, có hệ thống Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2001 - 2010 Khái quát kết nghiên cứu công trình khoa học công bố có liên quan đến đề tài vấn đề đặt luận án tập trung giải 3.1 Khái quát kết nghiên cứu công trình công bố liên quan đến đề tài luận án Một là, nhóm công trình nước ngoài, góc độ tiếp cận khác tựu chung khái quát trình, phương pháp đặc trưng công tác xây dựng đội ngũ cán quốc gia, điển hình Trung Quốc Nhật Bản Hai là, với cách tiếp cận khác nhau, nhóm công trình nghiên cứu đội ngũ cán chung phạm vi nước đề cập cách toàn diện số vấn đề chung số khâu cụ thể công tác xây dựng đội ngũ cán nói chung thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Ba là, nhóm công trình nghiên cứu công tác xây dựng đội ngũ cán sở vùng miền địa phương nước, thể đa dạng với cách tiếp cận khác thể tính đặc thù địa phương, đưa nhiều thông tin mà nghiên cứu sinh tham khảo Bốn là, nhóm công trình nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán tỉnh Khánh Hòa nhiều góc độ khác như: Chủ trương Đảng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo dục đào tạo, luân chuyển cán bộ, trẻ hóa cán 3.2 Những vấn đề đặt luận án cần tập trung giải Một là, làm rõ yếu tố tác động tới trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở (2001 - 2010) Hai là, hệ thống, phân tích làm rõ chủ trương đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở năm 2001 - 2010 Ba là, nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân rút số kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở (2001 - 2010) Chương CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ (2001 - 2005) 1.1 Những yếu tố tác động yêu cầu trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở 1.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa * Về điều kiện tự nhiên Khánh Hòa có diện tích tự nhiên 5.217,6 km2, phần đất liền Tỉnh nằm tọa độ địa lý từ vĩ độ 11055’00’N đến vĩ độ 12054’00’B Điểm cực Đông đất liền Khánh Hòa nằm Mũi Đôi bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh Đây điểm cực Đông đất liền Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa với đầy đủ yếu tố đồng bằng, biển cả, hải đảo rừng núi, tạo nên sắc thái đặc trưng riêng Từ đó, đặt thực tế công tác xây dựng đội ngũ cán sở phải linh hoạt nhằm vừa khắc phục khó khăn xã, phường, thị trấn vùng sâu, vùng xa, hải đảo vừa đảm bảo tính tổng thể thống toàn tỉnh nước * Về điều kiện kinh tế - xã hội Tỉnh Khánh Hòa có tốc độ tăng trưởng vững ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm (1998 - 2000) đạt 8,2% GDP bình quân đầu người năm 2001 đạt 401 USD/năm tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nước Có thành phố trực thuộc tỉnh: Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa huyện Các huyện, thị xã, thành phố chia thành 35 phường thị trấn 99 xã (01 thị trấn 03 xã đảo; 02 thị trấn 32 xã vùng cao, miền núi; 35 phường, 03 thị trấn 64 xã đồng bằng) Huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa với 100 đảo bãi cạn san hô Để có đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã, phường, thị trấn đòi hỏi Đảng tỉnh chủ trương chung cần có đạo riêng, cụ thể xã, phường, thị trấn vùng đồng bằng, đô thị, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống đặc biệt đội ngũ cán sở xã đảo Toàn tỉnh có 1.054.658 người (năm 2000) Tỉnh Khánh Hòa có 32 dân tộc sinh sống địa bàn Chính vậy, việc lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán nói chung, cán sở nói riêng Đảng tỉnh cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số 10 Với điều kiện KT - XH tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm phong phú hải sản, khoáng sản với vị trí chiến lược hàng hải quốc phòng - an ninh lợi to lớn để phát triển KT XH tỉnh Khánh Hòa Bên cạnh đặt cho Khánh Hòa thách thức điều kiện Chính vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán Tỉnh đội ngũ cán sở xã, phường, thị trấn đòi hỏi phải có chiến lược lâu dài có bước thực phù hợp để đảm bảo giữ vững đẩy mạnh phát triển tỉnh Khánh Hòa, góp phần thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước 1.1.2 Vị trí, vai trò, đặc điểm thực trạng xây dựng đội ngũ cán sở tỉnh Khánh Hòa trước năm 2001 * Một số vấn đề chung đội ngũ cán Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008: “Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước” Cán sở: Là cán giữ vị trí trọng yếu máy Đảng, quyền, đoàn thể trị - xã hội xã, phường, thị trấn người trực tiếp chuyển tải tổ chức thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước vào sống nhân dân Họ trực tiếp lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ hệ thống trị cấp xã, phường, thị trấn Tổ chức, động viên quần chúng tham gia tích cực thực nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc địa phương Đội ngũ cán sở gồm: Bí thư, phó bí thư đảng ủy, thường trực đảng ủy cấp xã (nơi phó bí thư chuyên trách công tác đảng); bí thư, phó bí thư chi xã (nơi chưa thành lập đảng ủy cấp xã); chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND; chủ tịch ủy ban Mặt trận; bí thư Đoàn Thanh niên; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; chủ tịch Hội Nông dân (áp dụng xã, phường, thị trấn có hoạt động lâm, ngư, diêm nghiệp có tổ chức Hội Nông dân); chủ tịch Hội Cựu chiến binh * Vị trí, vai trò đội ngũ cán sở Đội ngũ cán sở có vị trí vai trò quan trọng đặc biệt Họ người gần dân nhất, trực tiếp đưa đường lối, sách Đảng Nhà nước vào sống, trực tiếp phục vụ nhân dân * Đặc điểm đội ngũ cán sở 12 Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa IX nhận định: Hệ thống trị sở có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, huy động khả phát triển KT - XH, tổ chức sống cộng đồng dân cư Về vấn đề trẻ hóa đội ngũ cán bộ: Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (3 - 2002), chủ trương: “trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách cán sở” Về cải cách sách đãi ngộ, chế độ làm việc với đội ngũ cán bộ: Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (3 - 2002), nhấn mạnh: Có sách thu hút người đào tạo chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm cán bộ, công chức sở Đối với nơi thiếu cán chỗ, xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, cần kết hợp đào tạo cán thông qua việc thực nghĩa vụ quân sự, luân chuyển cán huyện, tỉnh công tác sở Mục tiêu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung khóa IX (3 - 2002), xác định mục tiêu phấn đấu: “Đến hết năm 2005 có khoảng 70 - 80% cán chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn quy định; khoảng 80% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đồng bằng, sơ cấp trở lên miền núi” Giải pháp xây dựng đội ngũ cán Đảng Cộng sản Việt Nam Về quy hoạch cán bộ: Phải xuất phát từ nhiệm vụ trị, nhiệm vụ tổ chức; đánh giá thực trạng đội ngũ cán có; đào tạo, bồi dưỡng: Phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng loại cán bộ; sử dụng cán bộ: Phải bảo đảm tiêu chuẩn, phù hợp với sở trường; luân chuyển cán bộ: Thực luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý vùng, ngành, cấp nhằm sử dụng có hiệu tạo nên đồng đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng khép kín, cục địa phương; sách cán bộ: Đầu tư thích đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng người ưu tú trở thành cán chủ chốt * Những yêu cầu xây dựng đội ngũ cán sở tỉnh Khánh Hòa (2001 - 2005) Xuất phát từ yêu cầu xây dựng nâng cao chất lượng lãnh đạo Đảng tỉnh Yêu cầu xây dựng nâng cao chất lượng quản lý quyền tỉnh 13 Yêu cầu lãnh đạo, quản lý đổi mới, phát triển KT - XH địa bàn tỉnh, địa bàn sở Yêu cầu quản lý xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, củng cố, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội 1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở (2001 - 2005) 1.2.1 Phương hướng xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa xác định phương hướng kiện toàn, xếp lại đội ngũ cán theo hướng chuẩn hóa, chuyên môn hóa, trẻ hóa thực tinh giản đội ngũ cán sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán sở thu hút người có đức, có tài vào hoạt động công vụ quan, tổ chức hành chính, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH tỉnh Khánh Hòa Từ đó, góp phần nâng cao lực, hiệu quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương 1.2.2 Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán sở * Mục tiêu tổng quát Xây dựng đội ngũ cán sở đủ lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Xác lập cấu số lượng hợp lý cán chuyên trách, không chuyên trách Cải thiện bước chế độ đãi ngộ cán Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ loại cán Đảng, Nhà nước ban hành * Mục tiêu cụ thể Phấn đấu đến cuối năm 2005, tất Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn, cán đoàn thể phải đào tạo lý luận trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành theo quy định ngạch, chức danh Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu giai đoạn 2001 - 2005 phải có 50% đội ngũ cán sở đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp thực công vụ Hằng năm có 20 - 30% cán quyền sở đào tạo bồi dưỡng cập nhật lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ quốc phòng, an ninh 1.2.3 Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán sở Một là, tiến hành khảo sát cách bản, xác trình độ đội ngũ cán hệ thống trị sở để có đánh giá cụ thể thực chất trình độ lực đội ngũ cán sở Hai là, rà soát tiếp tục thực chương trình đào tạo bồi dưỡng cán chủ chốt, có sách đãi ngộ nhằm thu hút cán bộ, trọng dụng nhân tài Ba là, ý đến việc đầu tư khuyến khích cán học tập theo định hướng quy hoạch 14 Bốn là, có sách ưu đãi, khuyến khích sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi trường đại học công tác xã, phường, thị trấn, xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo 1.2.4 Giải pháp xây dựng đội ngũ cán sở Một là, thường xuyên phân loại đội ngũ cán để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thiết thực Hai là, thực luân chuyển cán quản lý, lãnh đạo xã, phường, thị trấn, bổ nhiệm cán có thời hạn, kiên đấu tranh với biểu cá nhân độc đoán, thiếu công tâm khách quan tình trạng cục bộ, khép kín công tác cán Ba là, khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí hoạt động địa phương; nguồn kinh phí đóng góp tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức; nguồn kinh phí tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước nguồn kinh phí từ chương trình dự án liên quan khác để phục vụ công tác sách, đặc biệt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán sở 1.3 Đảng tỉnh Khánh Hòa đạo xây dựng đội ngũ cán sở (2001 - 2005) 1.3.1 Chỉ đạo thực đánh giá, quy hoạch đội ngũ cán sở Thực Chương trình số 02-CTr/TU Tỉnh ủy đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2010 xây dựng, đào tạo nguồn cán sau năm 2010 Ngày - 10 - 2001 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3563/2001/QĐ-UB việc thành lập hội đồng xét duyệt quy hoạch cán dự bị dài hạn Đảng tỉnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức quyền tham mưu, sớm ban hành quy định chung quy trình xét duyệt hồ sơ quy hoạch cán dài hạn bắt đầu tổ chức thực chương trình từ năm 2002, học sinh phổ thông thực năm học 2001 - 2002; ngày 25 - - 2002, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 411/KH-UB Quy hoạch cán dự bị dài hạn Đảng tỉnh Khánh Hòa đạo thực đánh giá đội ngũ cán sở theo số tiêu chí cụ thể: Về phẩm chất trị - tư tưởng; phẩm chất đạo đức; phẩm chất trí tuệ; lực lãnh đạo, quản lý; giai đoạn 2001 - 2005, Đảng tỉnh có đạo cụ thể xác định độ tuổi, trình độ, cấu nguồn cán dự bị dài hạn 1.3.2 Thực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sở Thực Chương trình số 02-CTr/TU, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động số 08-CT/TU ngày 21 - - 2002 việc “Thực Nghị Hội nghị Trung ương Khóa IX Đổi nâng cao chất 15 lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn” Chỉ thị số 16-CT/TU ngày - - 2003; Quyết định số 839/2003/QĐ-UB ngày 04 - - 2003 UBND tỉnh việc phê duyệt Đề án kiện toàn đào tạo đội ngũ cán xã, phường, thị trấn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2005; Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 26 - - 2003 ban hành Quy chế tạm thời đào tạo kiện toàn đội ngũ cán xã, phường, thị trấn giai đoạn 2003 - 2005 1.3.3 Chỉ đạo thực bố trí luân chuyển cán sở Thực Quyết định số 51-QĐ/TW ngày - - 1999 Quy chế bổ nhiệm cán bộ; Nghị 11-NQ/TW ngày 25 - - 2002 Bộ Chính trị luân chuyển cán lãnh đạo quản lý; Hướng dẫn 06-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý, ngày 21 - - 2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đề Kế hoạch số 21KH/TU luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý 1.3.4 Triển khai thực sách đội ngũ cán sở Trên sở thực Nghị định số 12/CP ngày 26 - - 1995 Chính Phủ Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày - - 2003 sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 - - 1998 Chính phủ; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21 - 10 - 2003 Chính phủ chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 204/2004/NĐCP ngày 14 - - 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 - 1- 2004 Bộ Nội vụ việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTCBLĐTB&XH chế độ sách cán công chức cấp xã, Đảng tỉnh Khánh Hòa có triển khai thực sách đội ngũ cán sở cụ thể: * Về chế độ hỗ trợ cán công tác đào tạo, bồi dưỡng * Về hỗ trợ học sinh sinh, sinh viên, trí thức trẻ Kết luận chương Trong giai đoạn 2001 - 2005, Đảng tỉnh Khánh Hòa thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp xây dựng đội ngũ cán Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đưa chủ trương xây dựng đội ngũ cán sở với nội dung thể tính toàn diện Trên sở chủ trương đó, Đảng tổ chức triển khai thực đồng mặt: Đổi công tác đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu 16 chuẩn chức danh cán nói chung, đội ngũ cán sở nói riêng đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm, lấy chất lượng, hiệu hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo Chương SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ (2006 - 2010) 2.1 Những yếu tố tác động yêu cầu xây dựng đội ngũ cán sở tỉnh Khánh Hòa (2006 - 2010) 2.1.1 Những yếu tố tác động tới xây dựng đội ngũ cán sở * Sự chuyển biến tình hình đất nước * Sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa * Chủ trương Đảng xây dựng đội ngũ cán năm 2006 - 2010 Đại hội X rõ giai đoạn tới cần xây dựng được: “Đội ngũ cán phải đồng bộ, có tính kế thừa phát triển, có số lượng cấu hợp lý” Đồng thời, xác định thực đổi sách cán công tác quản lý cán theo hướng “Xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, minh bạch, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất lực gắn với chế độ hưởng thụ thỏa đáng công bằng” Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương chín khóa X (2009), bổ sung, phát triển mới: “Xây dựng cho đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất lực tốt, có cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới” Đồng thời, xác định 06 nhiệm vụ giải pháp lớn công tác cán xây dựng đội ngũ cán đến năm 2020 2.1.2 Những yêu cầu xây dựng đội ngũ cán sở tỉnh Khánh Hòa Một là, cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể cấp Hai là, phải xây dựng triển khai thực chiến lược tổng thể công tác cán bộ, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán sở đồng bộ, đủ số lượng, có chất lượng cao có cấu hợp lý, có lĩnh trị, đạo đức cách mạng, lối sống sạch, lành mạnh Ba là, phải quan tâm đặc biệt đến kỹ thực hành hoạt động thực tiễn, cán sở phải có kỹ tổ chức thực hiện, có khả vận động quần chúng nhân dân, có nhạy bén xử lý tình mà thực tiễn đặt 2.2 Chủ trương Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở (2006 - 2010) 17 Trên sở thực Nghị Đảng tỉnh lần thứ XV, Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng tỉnh khóa XV Về chương trình đào tạo, nâng cao lực cán bộ, công chức đến năm 2010 xây dựng, đào tạo nguồn cán sau năm 2010 Công tác xây dựng đội ngũ cán cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 - 2010 sau năm 2010 xây dựng theo hướng kế thừa Chương trình 02 Tỉnh ủy, đồng thời có điều chỉnh, bổ sung số tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực 2.2.1 Phương hướng Tiếp tục thực phương hướng xây dựng đội ngũ cán công chức cấp xã theo Chương trình 02 nhằm trang bị, nâng cao trình độ lĩnh trị, kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, lực quản lý, điều hành thực thi công vụ cho đội ngũ cán chuyên trách công chức cấp xã Xác định phương hướng xây dựng đội ngũ cán sở theo quan điểm xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, gắn việc xây dựng đội ngũ cán sở với xây dựng tổ chức đổi chế, sách thông qua hoạt động thực tiễn xã, phường, thị trấn tỉnh 2.2.2 Mục tiêu * Mục tiêu tổng quát Tiếp tục trang bị nâng cao trình độ, lĩnh trị, kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, lực quản lý, điều hành thực thi công vụ cho đội ngũ cán sở, có phẩm chất tốt đủ lực thực nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm giao, bảo đảm hiệu hoạt động máy quyền hệ thống trị sở * Mục tiêu cụ thể Một là, 80% cán chuyên trách giữ chức danh Đảng, HĐND, UBND đào tạo đạt chuẩn trình độ văn hóa, lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước trình độ chuyên môn theo Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trong có 10% cán có trình độ đại học, riêng thành phố Nha Trang có 30% cán chuyên trách có trình độ đại học Hai là, đội ngũ cán chuyên trách 100% phải đạt chuẩn trình độ văn hóa, lý luận trị, trình độ chuyên môn theo quy định Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 80% đào tạo, trang bị kiến thức quản lý nhà nước nghiệp vụ đoàn thể tương đương sơ cấp trở lên Ba là, 100% công chức cấp xã đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Bộ trưởng Bộ Nội vụ; số công chức có trình độ trung cấp nghiệp vụ trở lên vùng đô thị, đồng miền núi có tỷ lệ tương ứng 95%, 80%, 70% trở lên 18 Bốn là, 75% cán chuyên trách công chức cấp xã, có 100% Chủ tịch UBND Công chức Văn phòng cấp xã đào tạo trang bị kiến thức tin học trình độ A trở lên Như vậy, so với giai đoạn 2001 - 2005, nhận thấy giai đoạn 2006 - 2010 có nâng cao yêu cầu đạt chuẩn cán sở 2.2.3 Nhiệm vụ Một là, công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ cán công chức phải bảo đảm: Theo hướng chuyên môn hoá, ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, xây dựng hoàn thiện chế độ công vụ quy chế công chức Hai là, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng xác định tập trung vào đẩy mạnh đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức Ba là, thực tốt việc luân chuyển, xếp cán bộ, công chức, theo quy hoạch tiêu chuẩn chức danh, ngành nghề đào tạo Bốn là, thực tốt công tác sách ưu đãi người có công với cách mạng Quan tâm đến lợi ích vật chất tinh thần cho cán Năm là, nắm vững thực xuyên suốt nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm tổ chức thành viên hệ thống trị 2.2.4 Giải pháp * Về lãnh đạo, đạo, quản lý: Xây dựng quy chế quản lý phân cấp quản lý, xét duyệt, cử cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên kiểm tra, tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sở xã, phường, thị, trấn đảm bảo công tác thực với chủ trương đạo Đảng tỉnh nhằm thu kết cao * Về chế độ sách: Tiếp tục thực chế độ trợ cấp cho cán đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình Ưu tiên đối tượng người dân tộc thiểu số, cán xã, huyện miền núi, vùng cao, hải đảo; ý đến sách đãi ngộ nhà ở, tiền lương, trợ cấp khó khăn, phương tiện lại, chế độ công tác phí, * Về nâng cao lực chất lượng, hiệu đào tạo, bồi dưỡng: Tăng cường nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 19 Tiến hành hệ thống hóa, bước cải tiến nâng cao chất lượng nội dung chương trình, giáo trình; gắn lý luận với thực tiễn; trọng đến việc huấn luyện kỹ công tác thực tiễn cho đội ngũ cán sở Nâng cao chất lượng giảng dạy kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán giảng viên Trường Chính trị tỉnh Trung tâm Chính trị cấp huyện * Về nguồn kinh phí thực Ngoài nguồn kinh phí Trung ương phân bổ cần phát huy nguồn kinh phí đóng góp tổ chức, cá nhân cán bộ, nguồn kinh phí tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước nguồn kinh phí từ chương trình, dự án liên quan khác Sự phát triển việc quán triệt, vận dụng chủ trương Đảng vào xây dựng đội ngũ cán sở giai đoạn 2006 - 2010 thể rõ nét xác định mục tiêu phương hướng 2.3 Đảng tỉnh Khánh Hòa đạo xây dựng đội ngũ cán sở (2006 - 2010) 2.3.1 Đánh giá, quy hoạch đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa thực đạo tổ chức đánh giá cán năm trước bố trí, sử dụng cán bộ, sở lấy hiệu công tác tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu Công tác quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010 toàn tỉnh xây dựng sở tiếp tục thực Nghị 42-NQ/TW ngày 30 - 11 - 2004 Bộ Chính trị (khóa IX) công tác quy hoạch cán lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Ngày - - 2008, HĐND tỉnh Khánh Hòa Nghị số 05/2008/NQ-HĐND việc ban hành quy định xây dựng nguồn cán quy hoạch dự bị dài hạn thu hút nhân tài 2.3.2 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sở Thực Nghị số 07-NQ/TU ngày 27 - 10 - 2006 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Khánh Hòa (khóa XV) Chương trình đào tạo, nâng cao lực cán bộ, công chức đến năm 2010 xây dựng, đào tạo nguồn cán sau năm 2010; Ngày, 20 - 03 - 2007, UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 469/QĐ-UBND ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cán bộ, công chức đến năm 2010 xây dựng, đào tạo nguồn cán sau năm 2010 2.3.3 Bố trí, luân chuyển đội ngũ cán sở Tiếp tục thực Nghị 11-NQ/TW Bộ Chính trị, Hướng dẫn 06-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý Kế hoạch 21-KH/TU Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hòa 20 Sở Nội vụ Đề án tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2007, yêu cầu Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với quan, tổ chức liên quan tổng hợp, tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh định số lượng, lĩnh vực, thời hạn tăng cường loại cán cần tăng cường cho xã trọng điểm; xét duyệt, thẩm định danh sách cán tăng cường xã trọng điểm 2.3.4 Chính sách đội ngũ cán sở * Chế độ, sách cán đào tạo, bồi dưỡng: Ngày - - 2007 HĐND tỉnh Khánh Hòa Nghị số 10/2007/NQ-HĐND Bổ sung chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức đối tượng không hưởng lương từ ngân sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán quy hoạch dự bị dài hạn Nghị số 20/2005/NQ-HĐND ngày 21 - - 2005 HĐND tỉnh Khánh Hòa kỳ họp thứ khóa XIV Ngày - - 2008 HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị số 05/2008/NQ-HĐND việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức , viên chức; xây dựng nguồn cán dự bị dài hạn thu hút nhân tài * Chế độ, sách cán tăng cường có thời hạn xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Ngày 08 - 10 - 2007, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND quy định quản lý thực chế độ cán bộ, công chức tăng cường có thời hạn huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số * Chế độ, sách cán luân chuyển cán điều động: Ngày 31 - 03 - 2009, HĐND tỉnh Khánh Hòa Nghị số 13/2009/NQ-HĐND, quy định số chế độ, sách cán luân chuyển, cán điều động để thực công tác luân chuyển, cán tăng cường (biệt phái) địa bàn tỉnh Khánh Hòa * Chế độ thu hút nhân tài * Chế độ đào tạo nguồn cán dự bị dài hạn * Chế độ cán sở không đạt chuẩn khả trả nợ chuẩn: Ngày 15 - 12 - 2009, HĐND tỉnh Nghị số 27/2009/NQ-HĐND chế độ cán công chức cấp xã không đạt chuẩn khả trả nợ chuẩn Kết luận chương 21 Từ phương hướng xây dựng đội ngũ cán sở 2006 - 2010: Tiếp tục trang bị nâng cao trình độ, lĩnh trị, kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, lực quản lý, điều hành thực thi công vụ cho đội ngũ cán sở Đảng tỉnh chủ trương nâng cao mục tiêu cụ thể cần đạt giai đoạn 2006 - 2010 so với năm 2001 - 2005, nhấn mạnh: Đội ngũ cán sở phải có lĩnh trị vững vàng trước tác động nhiều chiều sống, biết lắng nghe ý kiến đóng góp nhân dân, có lực chuyên môn vững, lực tổ chức thực tiễn tốt có khả quy tụ, đoàn kết cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh tập thể; công tác quy hoạch cán sở gắn chặt với xếp, kiện toàn tổ chức máy, cải cách hành Chương NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 3.1 Một số nhận xét trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa (2001 - 2010) 3.1.1 Ưu điểm Một là, Đảng tỉnh Khánh Hòa nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng đội ngũ cán sở nghiệp xây dựng phát triển KT - XH tỉnh Khánh Hòa Trên sở bám sát nội dung Nghị Trung ương ba (khóa VIII) chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghị Hội nghị Trung ương năm (khóa IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn Đảng tỉnh Khánh nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng đội ngũ cán sở, xác định nhân tố quan trọng hàng đầu định tới thành công nghiệp CNH, HĐH Tỉnh Hai là, Đảng tỉnh Khánh Hòa vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương Đảng vào xác định chủ trương, sách phù hợp để xây dựng đội ngũ cán sở đáp ứng yêu cầu thực tế Tỉnh ủy kịp thời đưa chủ trương, sách xây dựng đội ngũ cán cách phù hợp với thời kỳ, triển khai toàn diện Đã góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH Tỉnh mạnh mẽ Ba là, tổ chức đạo thực xây dựng đội ngũ cán sở kịp thời, kiên chủ động Đảng tỉnh kịp thời thực đánh giá, phân loại cán theo quy định, hướng dẫn Trung ương; Thực tuyển dụng quản lý cán kiên theo quy định pháp luật; Trong việc tổ chức thực 22 chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu cụ thể thời kỳ, giai đoạn định Bốn là, Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở đạt kết toàn diện đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Qua 10 năm thực Nghị Đảng tỉnh chiến lược phát triển cán bộ, đến năm 2010 Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán xã, phường, thị trấn đạt số kết cụ thể: Thứ nhất, công tác đánh giá, quy hoạch đội ngũ cán sở bước đầu bảo đảm quy trình, khách quan Thứ hai, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sở đạt kết tích cực, thể hai mặt số lượng chất lượng Thứ ba, công tác sử dụng, bố trí, luân chuyển cán sở thực đồng bộ, thận trọng chặt chẽ, dần vào nếp Thứ tư, công tác sách đội ngũ cán sở có nhiều tiến 3.1.2 Hạn chế Một là, việc nhận thức xác định chủ trương, sách xây dựng đội ngũ cán sở chưa đồng toàn diện Một số cấp ủy Đảng chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò chưa phát huy đủ trách nhiệm công tác xây dựng đội ngũ cán sở Còn có biểu lúng túng trình quán triệt vận dụng chủ trương Đảng xây dựng đội ngũ cán sở địa phương Chưa nhận thức thật rõ yêu cầu cụ thể, thiết phẩm chất, lực cán sở thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Hai là, tổ chức đạo thực xây dựng đội ngũ cán sở có khâu, có bước chồng chéo, thiếu đồng triệt để Việc phân công trách nhiệm phận hệ thống trị sở chưa thật rõ; Sự phối hợp hoạt động tổ chức hệ thống trị sở thiếu đồng bộ; Trong xử lý số vấn đề phức tạp nảy sinh có biểu né tránh, đùn đẩy công việc lên cấp Ba là, kết thực xây dựng đội ngũ cán sở số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu 3.2 Kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở (2001 - 2010) 3.2.1 Thường xuyên quán triệt, vận dụng đắn quan điểm Đảng vào xây dựng đội ngũ cán sở Thường xuyên quán triệt, vận dụng đắn đường lối, quan điểm, sách Đảng xây dựng đội ngũ cán giúp cho cán bộ, đảng 23 viên, tổ chức đảng có phương pháp luận khoa học xem xét, nhận xét đánh giá xác, khách quan thực trạng đội ngũ cán cấp tỉnh Khánh Hòa, thống nhận thức, đánh giá, đồng thời xác định rõ nội dung, biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán cấp Tỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển ban, ngành, đoàn thể địa phương tỉnh 3.2.2 Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sở Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán sở coi vấn đề đặc biệt quan trọng, yếu tố hàng đầu làm cho trình xây dựng đội ngũ cán tỉnh Khánh Hòa đạt chất lượng tốt Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán xã, phường, thị trấn Tỉnh nhằm tạo đội ngũ cán vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ, có lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, say mê với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, có khả hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 3.2.3 Thường xuyên thực quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đội ngũ cán sở Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đội ngũ cán sở việc làm vừa để đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu cán thực thi công việc, vừa để nắm bắt trình độ, lực, phẩm chất cán sở đồng thời ngăn chặn kịp thời suy thoái, biến chất, vi phạm pháp luật tiêu cực, hạn chế nảy sinh trình thực thi công việc sinh hoạt xã hội 3.2.4 Kịp thời bổ sung, hoàn thiện, giải đồng chế độ, sách đội ngũ cán sở Chính sách cán quy định cụ thể nhiều mặt công tác cán nhằm đối đãi với cán cho đắn, phù hợp với quan điểm Đảng điều kiện thực tế cho phép địa phương Chính sách cán cụ thể hóa đường lối tổ chức Đảng thời kỳ lịch sử định Những quy định cụ thể sách cán làm chuẩn mực cho hoạt động công tác cán bộ, điểm xuất phát đích cuối công tác cán Có sách cán tổ chức thực tốt động lực, phát huy nỗ lực cán bộ, đem tài cống hiến cho nghiệp chung Vì vậy, nhận thức sâu sắc thực thắng lợi sách cán Đảng vấn đề trọng yếu để làm tốt công tác cán Vai trò cán phát huy đầy đủ lâu dài hay không tùy thuộc vào sách cán Kết luận chương Từ nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng đội ngũ cán sở nghiệp xây dựng phát triển KT - XH, Đảng tỉnh Khánh Hòa vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ 24 trương Đảng Cộng sản Việt Nam vào xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực phù hợp để xây dựng đội ngũ cán sở đáp ứng yêu cầu thực tế Đồng thời tổ chức đạo thực xây dựng đội ngũ cán sở chủ động, kịp thời kiên Chính vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2001 - 2010 thu kết định tất khâu, bước Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa thời gian từ năm 2001 đến năm 2010 bộc lộ số hạn chế định, đáng ý việc bố trí, luân chuyển đội ngũ cán sở tồn nhiều bất cập Từ trình lãnh đạo thực xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho giai đoạn bật lên kinh nghiệm: Thường xuyên quán triệt, vận dụng đắn quan điểm Đảng vào xây dựng đội ngũ cán sở; Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán sở; Thường xuyên thực quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đội ngũ cán sở; Kịp thời bổ sung, hoàn thiện, giải đồng chế độ, sách đãi ngộ, nâng cao chất lượng sống, điều kiện công tác đội ngũ cán sở Đây kinh nghiệm quý đòi hỏi Đảng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục vận dụng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán sở, nhằm tạo đội ngũ cán sở có đủ lực phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ tình hình 25 KẾT LUẬN Công tác xây dựng đội ngũ cán sở phạm vi nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, điều kiện tiên để thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước Tỉnh Khánh Hòa có vị trí chiến lược an ninh - quốc phòng, trung tâm kinh tế khu vực Nam Trung Bộ Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển, nhiệm vụ xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh, thân thiện đặt cho Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh phải xây dựng đội ngũ cán cấp tỉnh, đặc biệt đội ngũ cán sở thật vững mạnh, đủ số lượng, chất lượng ngày nâng cao, đồng bộ, hợp lý cấu, đáp ứng yêu cầu cấp bách lâu dài Tỉnh nói riêng đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung Trên sở quán triệt sâu sắc, sáng tạo, linh hoạt chủ trương Đảng, văn đạo Nhà nước như: Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV Bộ Nội vụ việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010; Quyết định số 03/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã giai đoạn 2006 - 2010; Nghị Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán đến năm 2020 Đảng tỉnh Khánh Hòa xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời có đạo kịp thời thông qua chương trình, thị, kế hoạch để xây dựng đội ngũ cán sở phù hợp với giai đoạn phát triển Tỉnh Bên cạnh đó, năm 2001 - 2010 Đảng tỉnh Khánh Hòa có chủ trương, đạo cụ thể xã, phường, thị trấn có vị trí chiến lược an ninh, quốc phòng huyện đảo Trường Sa hay xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống; đồng thời, đặt yêu cầu cao chất lượng đội ngũ cán công tác 26 phường nội đô thuộc thành phố Nha Trang xã, thị trấn có tiềm phát triển du lịch dịch vụ Công tác lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2001 - 2010 đạt kết to lớn: Đội ngũ cán sở thể lĩnh trị vững vàng, tư tưởng đạo đức sáng, kiên định với đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn Trong hoạt động công tác xã, phường, thị trấn thể hăng hái, sâu sát, đầu, nêu gương trước quần chúng nhân dân Chất lượng số lượng cán sở ngày nâng lên Cơ cấu dần hợp lý Chế độ, sách cán ngày hoàn thiện Bên cạnh mặt mạnh bản, đội ngũ cán sở tồn mặt hạn chế chưa thật đáp ứng đầy đủ yêu cầu thời kỳ mới: Chắp vá cấu, chế sách cán sở chưa đồng bộ, Từ thực tiễn trình xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2001 - 2010 để lại số kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng đội ngũ cán sở tỉnh Khánh Hòa thời gian đạt thành công nữa, đảm bảo Khánh Hòa thực thành công nghiệp CNH, HĐH, đưa Khánh Hòa ngày vững mạnh, giữ vững vai trò trung tâm kinh tế khu vực, “thủ phủ du lịch” miền Trung, bảo đảm vững an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc ... kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở (2001 - 2010) 9 Chương CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ (2001 - 2005)... tác xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2001 - 2010 thu kết định tất khâu, bước Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa thời gian từ năm 2001 đến năm 2010 bộc... trương đạo Đảng tỉnh Khánh Hòa xây dựng đội ngũ cán sở từ năm 2001 đến năm 2010 Đưa nhận xét, đánh giá khách quan, toàn diện ưu điểm, hạn chế lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán sở Đảng tỉnh Khánh Hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh khánh hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 2001 đến năm 2010 (tt) , Đảng bộ tỉnh khánh hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 2001 đến năm 2010 (tt) , Đảng bộ tỉnh khánh hòa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 2001 đến năm 2010 (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay