Chất lượng công tác tư tưởng ở đơn vị quản lý học viên cấp phân đội trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay (tt)

25 11 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 11:18

1 MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát luận án Công tác tư tưởng học viện, trường sĩ quan Quân đội có vai trò to lớn công tác xây dựng đảng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Ở đơn vị quản lý học viên cấp phân đội, công tác tư tưởng giữ vai trò chủ đạo xây dựng lập trường tư tưởng, lĩnh trị; hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách người sĩ quan; bồi dưỡng lực, kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng cho học viên Trong 20 năm trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý học viên giảng dạy Trường Sĩ quan Lục quân 1, nghiên cứu sinh giành nhiều trí tuệ, công sức, nghiên cứu công tác tư tưởng, chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Do đó, đề tài “Chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội nay, trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc tác giả Nội dung luận án tập trung nghiên cứu vấn công tác tư tưởng, chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội; Đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân, rút số kinh nghiệm công tác tư tưởng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Lý lựa chọn đề tài luận án Công tác tư tưởng phận cấu thành đặc biệt quan trọng toàn hoạt động Đảng Công tác tư tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phận công tác tư tưởng Đảng, mặt hoạt động công tác đảng, công tác trị, trực tiếp góp phần xác lập, củng cố vững hệ tư tưởng Đảng Quân đội, giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, bảo đảm cho Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trong học viện, trường sĩ quan Quân đội công tác tư tưởng góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, xây dựng đơn vị học viên vững mạnh toàn diện Trực tiếp bồi dưỡng nâng cao nhận thức trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức cách mạng, phát triển đời sống tinh thần cán bộ, học viên phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo học viện, trường sĩ quan Quân đội Động viên, tạo điều kiện để người học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, thực hóa trình đào tạo thành trình “tự đào tạo” để hoàn thiện nhân cách người sĩ quan; củng cố, tăng cường lãnh đạo Đảng Quân đội từ sở Những năm qua, công tác tư tưởng cấp ủy cấp đơn vị quản lý học viên quan tâm lãnh đạo, đạo, triển khai toàn diện với nhiều chủ trương, giải pháp đắn, phù hợp Nhờ đó, chất lượng công tác tư tưởng phần lớn đơn vị quản lý học viên cấp phân đội nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên đặt ra, góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo học viện, trường sĩ quan Quân đội Tuy nhiên, công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội hạn chế, yếu nhận thức lãnh đạo, đạo hoạt động thực tiễn Hiện nay, học viện, trường sĩ Quân đội tập trung đổi nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi, không khó khăn, thách thức, trực tiếp tác động đến tâm tư, tình cảm, tâm cán bộ, học viên…Do đó, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị Quản lý học viên với vai trò công tác trước mở đường Vì vậy, đề tài “Chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội nay” vấn đề bản, cấp bách, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Luận giải làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn chất lượng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, khái quát kết công trình khoa học công bố vấn đề luận án cần tập trung giải 3 - Luận giải làm rõ vấn đề công tác tư tưởng chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội - Đánh giá thực trạng chất lượng, rõ nguyên nhân, rút số kinh nghiệm công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội - Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội đối tượng nghiên cứu luận án Phạm vi nghiên cứu Luận án sâu nghiên cứu hoạt động lãnh đạo, đạo, tổ chức tiến hành công tác tư tưởng chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội (Tập trung nghiên cứu đơn vị quản lý học viên đào tạo cấp phân đội) Các số liệu, tư liệu điều tra, khảo sát chủ yếu Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân, Trường sĩ quan Lục quân 1, Trường sĩ quan Lục quân 2, Trường sĩ quan Chính trị, Trường sĩ quan Đặc công, Trường sĩ quan Phòng hóa từ năm 2010 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận Là hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện, nghị Quân ủy Trung ương công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, lý luận, công tác giáo dục, đào tạo Đảng, công tác tư tưởng Quân đội Cơ sở thực tiễn Là thực tiễn hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Ngoài ra, tác giả kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu số công trình khoa học tập thể, cá nhân có liên quan, nghiên cứu sử dụng tư liệu, số liệu nghị báo cáo học viện, trường sĩ quan Quân đội Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành chuyên ngành Trong đó, tập trung sử dụng số phương pháp cụ thể như: kết hợp lôgíc lịch sử; phân tích, tổng hợp; điều tra, khảo sát, thống kê; tổng kết thực tiễn phương pháp chuyên gia Những đóng góp luận án Đưa quan niệm chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Tổng kết số kinh nghiệm công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Đề xuất số nội dung, biện pháp cụ thể có tính khả thi giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Ý nghĩa lý luận, thực tiễn đề tài Góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta công tác tư tưởng, vấn đề lý luận chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên học viện, trường sĩ quan Quân đội Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thêm luận khoa học cho lãnh đạo, huy cấp Quân đội, trực tiếp học viện, trường sĩ quan Quân đội nghiên cứu, vận dụng vào trình lãnh đạo, đạo hoạt động công tác tư tưởng phân đội Luận án dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy nhà trường Quân đội Kết cấu luận án Gồm: Mở đầu, chương (6 tiết), kết luận, danh mục công trình tác giả công bố có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục 5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Các công trình nghiên cứu nước liên quan đến chất lượng công tác tư tưởng 1.1 Một số công trình nước nghiên cứu công tác tư tưởng chất lượng công tác tư tưởng Đảng cộng sản Trong sách Hoạt động tư tưởng Đảng Cộng sản Liên Xô, viết: “V.I.Lênin bàn vai trò nguyên tắc công tác tư tưởng Đảng cộng sản” M.A.Xê-mi-tra-ép-xki; “Nhiệm vụ phương hướng công tác giáo dục trị - tư tưởng giai đoạn nay” G.L.Xmia-rơ-nốp; “Hệ thống phương pháp tuyên truyền Đảng”, B.C.Bát-ma-ép; “Công tác cổ động quần chúng tổ chức đảng”, M.M.Ra-khơ-man-cu-lốp Cuốn sách Công tác tuyên truyền tư tưởng thời kỳ đổi mới, Cục Cán bộ, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Công trình luận án Công tác tư tưởng Đảng nhân dân cách mạng Lào nay, Xắc Xa Vắt Xuân Thêp Phim Ma Son Các công trình đưa quan niệm, xác định công tác tư tưởng phận quan trọng hoạt động lãnh đạo Đảng cộng sản Các phận cấu thành công tác tư tưởng gồm hoạt động lý luận, tuyên truyền cổ động Các hình thức hoạt động chủ yếu giáo dục trị, tuyên truyền cổ động Tiến hành công tác tư tưởng tuân thủ theo nguyên tắc định nguyên tắc tính đảng Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tư tưởng Đảng cộng sản phải nâng cao hiệu mặt công tác giáo dục trị, tuyên truyền cổ động, thực quan điểm đồng bộ, thông qua nhiều đường, phương tiện phải đặt lãnh đạo Đảng cộng sản 1.2 Các công trình nghiên cứu công tác tư tưởng chất lượng công tác tư tưởng quân đội số nước xã hội chủ nghĩa Cuốn sách Tóm tắt lịch sử công tác đảng, công tác trị lực lượng vũ trang Liên Xô, từ 1918 - 1973; Một số vấn đề công tác đảng, công tác trị lực lượng vũ trang Liên Xô, A.A.E-pi-sép Cuốn sách Giáo trình công tác đảng, công tác trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, dùng học viện, nhà trường thời kỳ Chương Tử Nghị; Chỉ huy tác chiến học, Đinh Bang Vũ Các viết “V.I Lênin Đảng cộng sản Liên Xô bàn công tác đảng, công tác trị lực lượng vũ trang”, Mi Khai Lốp; “Xây dựng văn minh tinh thần với Quân đội Trung Quốc”; “Nâng cao chất lượng giáo dục trị trung đoàn binh Quân đội nhân dân Lào nay”, Thim Sảo Đuông Chăm Pa Các công trình khẳng định công tác tư tưởng có vai trò to lớn xây dựng, chiến đấu quân đội Xác định rõ phận cấu thành, mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp, tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tư tưởng đề số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, hình thức hoạt động công tác tư tưởng quân đội Liên Xô, Trung Quốc Lào Tình hình nghiên cứu nước liên quan đến chất lượng công tác tư tưởng 2.1 Các công trình nghiên cứu công tác tư tưởng chất lượng công tác tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam Cuốn sách Một số vấn đề công tác tư tưởng, Đào Duy Tùng; Công tác tư tưởng, Đào Duy Quát; Góp phần đổi công tác tư tưởng, lý luận, Trần Trọng Tân; Đổi công tác tư tưởng, lý luận phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc , Phạm Tất Thắng; Công tác tư tưởng vấn đề đào tạo cán làm công tác tư tưởng, Trần Thị Anh Đào Các công trình đưa quan niệm khẳng định công tác tư tưởng phận quan trọng công tác xây dựng Đảng, nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức Đề cập toàn diện vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu công tác tư tưởng Đảng Dự báo yếu tố tác động cần thiết phải tăng cường công tác tư tưởng; đề định hướng, giải pháp lãnh đạo, đạo, tiến hành nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận Đảng Trong sách Công tác tư tưởng vấn đề đào tạo cán làm công tác tư tưởng, tác giả Trần Thị Anh Đào xác định: nâng cao chất lượng công tác tư tưởng nay, vấn đề quan trọng phải không ngừng đổi phương thức công tác tư tưởng theo hướng tăng cường phương pháp đối thoại; đa dạng hóa phương thức giáo dục truyền thống; khắc phục hạn chế xu hướng phi đại chúng thông tin đại chúng tăng cường lãnh đạo Đảng với công tác tư tưởng 2.2 Các công trình nghiên cứu chất lượng, hiệu công tác tư tưởng Quân đội số loại hình đơn vị sở Quân đội 2.2.1 Các công trình nghiên cứu chất lượng, hiệu công tác tư tưởng Quân đội Cuốn sách Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trị số vấn đề lý luận thực tiễn, Lê Văn Dũng; Tăng cường sức mạnh tư tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Lê Bỉnh; Một số vấn đề công tác tư tưởng, lý luận Quân đội trước tình hình mới, Lê Minh Vụ Công trình luận án Nâng cao hiệu công tác tư tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trần Ngọc Tuệ Các công trình nghiên sâu nghiên cứu yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ chất lượng, hiệu công tác tư tưởng; đánh giá thực trạng tư tưởng công tác tư tưởng, rút kinh nghiệm, mâu thuẫn phải giải để nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng Quân đội Đặc biệt đưa hệ thống giải pháp toàn diện, đồng để củng cố, tăng cường sức mạnh nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng Quân đội 2.2.2 Các công trình nghiên cứu chất lượng, hiệu công tác tư tưởng số loại hình đơn vị sở liên quan trực tiếp đến đề tài luận án Cuốn sách Một số vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ đơn vị sở, Lê Duy Chương; Kỹ tuyên truyền cán trị đơn vị sở Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyễn Hoàng Lân; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động đơn vị sở nay, Vũ Minh Thực Công trình luận án Nâng cao hiệu công tác tư tưởng đơn vị sở làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu binh đoàn chủ lực Quân đội nhân dân Việt Nam nay, Nguyễn Văn Dưỡng; Bồi dưỡng phương pháp công tác tư tưởng đội ngũ trị viên đơn vị sở Quân đội nhân dân Việt Nam nay, Phạm Văn Huynh; Đổi công tác tuyên truyền cổ động trung, lữ đoàn công binh Quân đội nhân dân Việt Nam nay, Hồ Duy Vĩnh Các công trình sâu nghiên cứu chất lượng, hiệu công tác tư tưởng số loại hình đơn vị sở Quân đội Phân tích làm sáng tỏ vấn đề tư tưởng, công tác tư tưởng số loại hình đơn vị sở Quân đội Những sở khách quan giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng hình thức giáo dục trị; đổi công tác tuyên truyền cổ động; bồi dưỡng kỹ tuyên truyền, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng đội ngũ trị viên số đơn vị sở làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu số đơn vị sở Quân đội nhân dân Việt Nam Khái quát kết nghiên cứu công trình khoa học công bố vấn đề luận án cần tập trung giải * Khái quát kết nghiên cứu công trình khoa học công bố liên quan đến đề tài Các công trình nghiên cứu nước có liên quan đến chất lượng công tác tư tưởng đề cập cách bản, hệ thống lý luận, thực tiễn đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng Đảng cộng sản, Đảng cộng sản Việt Nam, quân đội số nước xã hội chủ nghĩa, chất lượng, hiệu công tác tư tưởng số hình thức hoạt động công tác tư tưởng số loại hình đơn vị sở Quân đội nhân dân Việt Nam Tuy nhiên có công trình khoa học nghiên cứu công tác tư tưởng chất lượng công tác tư tưởng học viện, trường sĩ quan Quân đội chưa có công trình nghiên cứu chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội * Những vấn đề đặt luận án tập trung giải Một là, đưa quan niệm; luận giải làm rõ nội hàm quan niệm, vai trò, đặc điểm, xác định vấn đề có tính nguyên tắc tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Hai là, đưa quan niệm chất lượng luận giải yếu tố quy định chất lượng; xác định tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Ba là, đánh giá toàn diện, đúng, đầy đủ thực trạng chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên mặt hoạt động giáo dục trị, tuyên truyền cổ động, tổ chức phong trào thi đua thắng, hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, hoạt động văn hóa - văn nghệ, phân tích đánh giá, định hướng tư tưởng, bảo đảm sở vật chất, phương tiện cho hoạt động công tác tư tưởng Chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, rút số kinh nghiệm công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Bốn là, phân tích tác động từ tình hình giới, khu vực; biến đổi kinh tế - xã hội nước ta; phát triển nhiệm vụ công tác tư tưởng, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo điều kiện môi trường đến nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Xác định yêu cầu; đề xuất hệ giải pháp bản, đồng bộ, có tính khả thi nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội 10 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỌC VIÊN CẤP PHÂN ĐỘI TRONG CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 1.1 Đơn vị quản lý học viên cấp phân đội vấn đề công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội 1.1.1 Đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội * Khái quát học viện, trường sĩ quan Quân đội Các học viện, trường sĩ quan Quân đội có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan cấp phân đội gồm: 18 học viện, trường sĩ quan Trong có: học viện, trường sĩ quan trực thuộc Bộ Quốc Phòng, 12 học viện, trường sĩ quan trực thuộc tổng cục, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, quân chủng, binh chủng Chức năng: Các học viện, trường sĩ quan đào tạo sĩ quan cấp phân đội Quân đội tổ chức có tư cách pháp nhân, thực nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà trường Quân đội quy, cấp văn bằng, chứng theo quy định Nhà nước Bộ Quốc phòng Nhiệm vụ: Đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn cán Quân đội; tuyển chọn học viên để gửi đào tạo trường hệ thống giáo dục quốc dân nước ngoài, thực nhiệm vụ liên kết, hợp tác, tham gia giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học nước quốc tế; giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho sinh viên theo quy định; nghiên cứu, ứng dụng, phát triển hoạt động khoa học công nghệ, khoa học quân sự, khoa học xã hội nhân văn, khoa học chuyên ngành phục vụ quân sự, hợp tác trao đổi khoa học giáo dục, đào tạo, kết nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kĩ thuật quân sự; sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ giao; xây dựng nhà trường cách mạng, quy, bước đại Mục tiêu đào tạo sĩ quan cấp phân đội đào tạo đội ngũ cán trị, cán huy, cán chuyên môn kĩ thuật cấp phân đội 11 có trình độ đại học; có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổ quốc, với nhân dân; có trình độ kiến thức, lực toàn diện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao; có sức khỏe tốt, có khả phát triển để đảm nhiệm chức vụ cao hơn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội bảo vệ Tổ quốc * Quan niệm, cấu tổ chức, chức nhiệm vụ đơn vị quản lý học cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Quan niệm: Đơn vị quản lý học viên cấp phân đội hình thức tổ chức hệ thống nhà trường Quân đội, thuộc biên chế học viện, trường sĩ quan tổ chức thành tiểu đoàn (hệ), đại đội (lớp), trung đội tiểu đội quản lý học viên, có nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên theo mục tiêu yêu cầu đào tạo học viện, trường sĩ quan Quân đội thực nhiệm vụ khác giao Cơ cấu tổ chức đơn vị quản lý học viên cấp phân đội gồm hệ thống tổ chức đảng, hệ thống huy, hệ thống tổ chức quần chúng hội đồng quân nhân Hệ thống tổ chức đảng: đảng tiểu đoàn (hệ) tổ chức sở đảng, trực thuộc đảng học viện, trường sĩ quan, tổ chức đảng cấp Chi tổ chức đại đội (lớp), chi có chi ủy; tổ đảng tổ chức trung đội Hệ thống huy: Ở cấp tiểu đoàn (hệ) có ban huy tiểu đoàn (hệ) Cấp đại đội có ban huy đại đội Cấp trung đội có trung đội trưởng, cấp tiểu đội có tiểu đội trưởng Hệ thống tổ chức quần chúng: Đoàn sở tiểu đoàn (hệ) tổ chức sở đoàn ba cấp hai cấp Ở đại đội liên chi đoàn chi đoàn Ở trung đội chi đoàn phân đoàn Ở tiểu đội số trường sĩ quan có phân đoàn Hội đồng quân nhân tổ chức tất đại đội (lớp) Tổ phụ nữ, tổ công đoàn tổ chức cấp tiểu đoàn (hệ) Chức năng: Trực tiếp quản lý học viên, tổ chức biên chế thực nhiệm vụ theo quy định Bộ Quốc phòng; chịu lãnh đạo cấp ủy cấp mình, cấp ủy cấp trên, đảng ủy học viện, 12 trường sĩ quan; huy, đạo giám đốc (hiệu trưởng), ủy, trị viên người huy đơn vị quản lý học viên cấp Nhiệm vụ: Trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên; phối hợp với quan khoa, môn tổ chức cho học viên tham gia hoạt động phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, học viện, trường sĩ quan; giảng dạy số nội dung giao; tổ chức quản lý, hướng dẫn kiểm tra việc tự học, hoạt động ngoại khóa; nhận xét, đánh giá kết học tập, rèn luyện, đề xuất phong, thăng quân hàm điều động công tác cho học viên tốt nghiệp; quản lý vũ khí trang bị sở vật chất, tài đơn vị; trì đơn vị sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nếp quy, tổ chức tăng gia sản xuất; xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trị nhiệm vụ khác giao 1.1.2 Những vấn đề công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội * Quan niệm: Công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội phận công tác tư tưởng Đảng Quân đội, mặt hoạt động công tác đảng, công tác trị đơn vị quản lý học viên, trực tiếp tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, sách Đảng nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức cách mạng, phát triển đời sống tinh thần cán bộ, học viên phù hợp với nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học viện, trường sĩ quan; đấu tranh có hiệu mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa chống âm mưu, thủ đoạn phá hoại lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng Đảng Quân đội nhân dân Việt Nam * Vai trò công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, học viên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối 13 Đảng, bồi dưỡng lực tiến hành công tác tư tưởng phân đội, góp phần củng cố vững trận địa tư tưởng Đảng đơn vị sở Quân đội Hai là, công tác tư tưởng góp phần xây dựng phát triển hoàn thiện phẩm chất nhân cách người sĩ quan cấp phân đội tương lai cho học viên theo mục tiêu yêu cầu đào tạo học viện, trường sĩ quan Quân đội Ba là, công tác tư tưởng trực tiếp cổ vũ, động viên tổ chức, lực lượng tích cực, tự giác thực thắng lợi nhiệm vụ giao Bốn là, công tác tư tưởng góp phần đấu tranh, phê phán, bác bỏ quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, biểu tiêu cực, lạc hậu đơn vị quản lý học viên * Đặc điểm công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, chủ thể tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội đào tạo tương đối ổn định, song phần lớn cán quân sự, chuyên môn kĩ thuật chuyển loại trị, phương tiện, vật chất bảo đảm nhiều khó khăn Hai là, đối tượng tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội chủ yếu học viên trình hình thành, phát triển nhân cách sĩ quan theo mục tiêu yêu cầu đào tạo Ba là, nội dung công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội mang tính toàn diện, tổng hợp cụ thể, gắn liền với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học viện, trường sĩ quan Quân đội Bốn là, công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện học viên diễn môi trường sư phạm quân có lãnh đạo, huy thống nhất, kỷ luật nghiêm minh * Những vấn đề có tính nguyên tắc tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, quán triệt tính đảng tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội 14 Hai là, công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên phải bảo đảm tính khoa học, gắn chặt với đời sống, với thực tiễn giáo dục, đào tạo học viện, trường sĩ quan Quân đội Ba là, kết hợp chặt chẽ xây chống tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Bốn là, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức tiến hành công tác tư tưởng, đồng thời quan tâm đến lợi ích đáng đối tượng Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội 1.2 Quan niệm, yếu tố quy định tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội 1.2.1 Quan niệm, yếu tố quy định chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội * Quan niệm: Chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội tổng hợp giá trị yếu tố, phận cấu thành công tác tư tưởng, biểu tập trung phẩm chất, lực chủ thể, tính đắn, sáng tạo, thiết thực nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng, giác ngộ trị, mức độ chuyển biến tiến đối tượng công tác tư tưởng, kết hoàn thành nhiệm vụ cá nhân tổ chức đơn vị quản lý học viên cấp phân đội * Yếu tố quy định chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, đạo phòng trị, cán chủ trì công tác tư tưởng 15 Hai là, chất lượng hoạt động tổ chức đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Ba là, lực, trách nhiệm gương mẫu đội ngũ cán bộ, đảng viên đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Bốn là, chất lượng đội ngũ học viên cấp phân đội Năm là, hiệu sử dụng nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện công tác tư tưởng Sáu là, môi trường, điều kiện học viện, trường sĩ quan Quân đội 1.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, đánh giá nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, lực chủ thể lực lượng tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Hai là, đánh giá kết thực nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng so với mục tiêu, yêu cầu Ba là, đánh giá chuyển biến nhận thức trị, tư tưởng, niềm tin, tính tích cực kết hoàn thành nhiệm vụ đối tượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên Kết luận chương Chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội tổng hợp giá trị yếu tố, phận cấu thành công tác tư tưởng, biểu tập trung phẩm chất, lực chủ thể, tính đắn, sáng tạo, thiết thực nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng, giác ngộ trị, mức độ chuyển biến, tiến đối tượng công tác tư tưởng, kết hoàn thành nhiệm vụ cá nhân tổ chức đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên muốn đạt chất lượng tốt đòi hỏi phải nắm vững mục đích, đối tượng, vấn đề có tính nguyên tắc, kinh nghiệm từ thực tiễn để xác định nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp 16 Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG, NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỌC VIÊN CẤP PHÂN ĐỘI TRONG CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 2.1 Thực trạng chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội 2.1.1 Ưu điểm Một là, nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, lực tiến hành công tác tư tưởng cán chủ trì, quan trị lực lượng tham gia bước nâng lên Hai là, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội không ngừng đổi mới, ngày phù hợp, thiết thực, hiệu Ba là, chất lượng trị, ý chí tâm, kết hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, học viên, tổ chức ngày nâng lên 2.1.2 Hạn chế, khuyết điểm Một là, nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, lực tiến hành công tác tư tưởng số cấp ủy, cán huy, trị viên đại đội nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn Hai là, nội dung, chương trình giáo dục trị thiếu cân đối, phương pháp chậm đổi mới, có mặt hoạt động công tác tư tưởng hạn chế Ba là, nhận thức trị, lực, đạo đức, lối sống, kết hoàn thành nhiệm vụ phận cán bộ, học viên số tổ chức đơn vị quản lý học viên có hạn chế, bất cập chưa thật chuyển biến vững 2.2 Nguyên nhân số kinh nghiệm công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội 2.2.1 Nguyên nhân thực trạng * Nguyên nhân ưu điểm Một là, công tác tư tưởng Đảng ngày coi trọng phát triển 17 Hai là, thành tựu công đổi đất nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tác động tích cực đến công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Ba là, quan tâm lãnh đạo đắn, đạo kịp thời Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đảng ủy, ban giám đốc (ban giám hiệu), quan trị học viện, trường sĩ quan công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên Bốn là, hoạt động công tác tư tưởng cấp ủy, tổ chức đảng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội quan tâm lãnh đạo, trì chế độ, thành nề nếp Năm là, việc bồi dưỡng nâng cao lực đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên trọng mức, đội ngũ làm công tác tư tưởng tích cực đổi mới, tìm tòi sáng tạo tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội * Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm Một là, tác động tiêu cực mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế chậm khắc phục, chống phá liệt lực thù địch Hai là, yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên ngày cao điều kiện bảo đảm hạn chế Ba là, phần lớn cán đơn vị quản lý học viên cấp phân đội không đào tạo chuyên sâu công tác tư tưởng, số chưa thực gương mẫu thực chỗ dựa tinh thần cho học viên Bốn là, phối hợp đơn vị với quan trị, gia đình học viên công tác tư tưởng hạn chế 2.2.2 Một số kinh nghiệm công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, coi trọng phát huy trách nhiệm cấp ủy, cán chủ trì đơn vị quản lý học viên cấp phân đội lãnh đạo, đạo công tác tư tưởng Hai là, trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực tiến hành công tác tư tưởng đội ngũ cán cấp đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Ba là, đổi nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội phải bám sát thực tiễn, 18 phục vụ thúc đẩy việc thực nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện học viên theo mục tiêu yêu cầu đào tạo học viện, trường sĩ quan Quân đội Bốn là, phát huy vai trò tổ chức, lực lượng, phương tiện, đồng thời kết hợp chặt chẽ đơn vị với địa phương nơi đóng quân gia đình cán bộ, học viên để tiến hành công tác tư tưởng Kết luận chương Những năm qua, công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội quan tâm mức, tổ chức thực đồng bộ, phù hợp, đạt mục đích đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin, cổ vũ, động viên cán bộ, học viên tích cực hoạt động thực tiễn công tác, học tập, rèn luyện, chất lượng đào tạo sĩ quan cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội nâng lên Tuy nhiên, công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên có hạn chế, bất cập Những hạn chế, bất cập nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, chủ yếu nguyên nhân chủ quan Từ thực trạng, nguyên nhân cho phép rút số kinh nghiệm công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Chương YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỌC VIÊN CẤP PHÂN ĐỘI TRONG CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY 3.1 Những yếu tố tác động yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội 3.1.1 Những yếu tố tác động đến nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, tình hình giới, khu vực tác động mạnh mẽ đến nghiệp cách mạng nước ta đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác tư tưởng Đảng nói chung, đơn vị quản lý học viên học viện, trường sĩ Quân đội nói riêng 19 Hai là, biến đổi kinh tế - xã hội đất nước vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa đặt vấn đề công tác tư tưởng Ba là, yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng ngày cao đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Bốn là, phát triển nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học viện, trường sĩ quan Quân đội đòi hỏi chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội phải nâng lên 3.1.2 Yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, phải giữ vững định hướng trị, tư tưởng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Hai là, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, phải gắn với việc giải hiệu vấn đề tư tưởng nảy sinh từ thực tiễn công tác, học tập, rèn luyện cán bộ, học viên Ba là, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng phải bảo đảm tăng cường tính khoa học, sức thuyết phục, tính hiệu Bốn là, bám sát thực tiễn, tích cực đổi toàn diện công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Năm là, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội phải góp phần đấu tranh khắc phục yếu kém, tư tưởng hội, thực dụng cán bộ, học viên 3.2 Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội 3.2.1 Nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cấp ủy, cán chủ trì, đội ngũ cán cấp vị trí, vai trò công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng, cán chủ trì cấp cần nắm 20 vững vấn đề công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Ba là, thường xuyên củng cố niềm tin cán bộ, học viên vào thắng lợi nghiệp đổi đất nước, xây dựng, chiến đấu Quân đội Hình thức, biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng công tác tư tưởng: Một là, thông qua giáo dục trị tư tưởng để nâng cao nhận thức, thống quan điểm, đề cao trách nhiệm cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên nhiệm vụ công tác tư tưởng Hai là, thông qua sinh hoạt tổ chức đảng, hệ thống huy, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội đồng quân nhân để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, học viên đơn vị quản lý học viên Ba là, thông qua thực tiễn hoạt động giáo dục, đào tạo, thực nhiệm vụ để nâng cao nhận thức công tác tư tưởng cho cán bộ, học viên Bốn là, thông qua tập huấn, mạn đàm, trao đổi góp phần nâng cao phẩm chất, lực công tác, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật, khắc phục khó khăn, vướng mắc thực tiễn tiến hành công tác tư tưởng cho đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên 3.2.2 Đổi nội dung công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, đổi nội dung giáo dục lý luận trị, khoa học xã hội nhân văn, khoa học quân Hai là, đổi nội dung tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ trị, quán triệt nghị Đảng Ba là, đổi nội dung giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, học viên Bốn là, đổi nội dung phong trào thi đua thắng đơn vị quản lý học viên 21 Năm là, đổi nội dung xây dựng môi trường văn hóa đơn vị quản lý học viên 3.2.3 Vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, phương pháp công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, đa dạng hóa phương pháp giáo dục trị Hai là, vận dụng linh hoạt sáng tạo phương pháp tuyên truyền cổ động Ba là, vận dụng linh hoạt phương pháp công tác văn hóa quần chúng Bốn là, linh hoạt, sáng tạo tổ chức phong trào thi đua thắng Năm là, linh hoạt, sáng tạo nắm bắt, định hướng tư tưởng 3.2.4 Tăng cường bồi dưỡng nâng cao lực tiến hành công tác tư tưởng đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Một là, quán triệt thực tốt quan điểm Đảng xây dựng nhân cách người cán làm công tác tư tưởng cho đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên Hai là, xác định nội dung cần bồi dưỡng cho đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Ba là, đa dạng hóa hình thức, biện pháp bồi dưỡng nâng cao lực tiến hành công tác tư tưởng cho đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên Bốn là, phát huy vai trò đội ngũ cán tự bồi dưỡng lực tiến hành công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội 3.2.5 Phát huy vai trò tổ chức, lực lượng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Một là, phát huy vai trò lãnh đạo đảng ủy, đạo ban giám đốc (ban giám hiệu) học viện, trường sĩ quan 22 Hai là, phát huy vai trò đạo, hướng dẫn, giúp đỡ quan chức nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm khoa giáo viên, nòng cốt khoa Lý luận Mác - Lênin, khoa công tác đảng, công tác trị khoa Khoa học xã hội Nhân văn Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức, lực lượng đơn vị quản lý học viên - Phát huy vai trò tổ chức đảng hệ thống huy cấp đơn vị quản lý học viên - Phát huy vai trò đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên - Phát huy vai trò tổ chức Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh đơn vị quản lý học viên - Phát huy vai trò hội đồng quân nhân đơn vị quản lý học viên Năm là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy quyền địa phương, gia đình cán bộ, học viên tiến hành công tác tư tưởng Sáu là, phát huy vai trò trang thiết bị, sở vật chất thiết chế văn hóa góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên Kết luận chương Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội, vấn đề quan trọng phải nhận thức đầy đủ yêu cầu thuận lợi, khó khăn nay, với kinh nghiệm có, xác định giải pháp đồng bộ, có tính khả thi Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ Quân đội, cần thực đồng với riêng biệt giải pháp: nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng; đổi nội dung; vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, phương pháp; bồi dưỡng nâng cao lực tiến hành công tác tư tưởng đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức, lực lượng, 23 phương tiện nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội 24 KẾT LUẬN Đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội tên chung để tiểu đoàn (hệ), đại đội (lớp), trung đội tiểu đội quản lý học viên Công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên phận công tác tư tưởng Đảng Quân đội, mặt hoạt động công tác đảng, công tác trị đơn vị quản lý học viên Trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, học viên mặt; hoàn thiện phẩm chất nhân cách người sĩ quan; cổ vũ, động viên tổ chức, lực lượng thực thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nhiệm vụ khác giao; góp phần đấu tranh có hiệu mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, giữ vững trận địa tư tưởng Đảng Quân đội nhân dân Việt Nam từ sở Chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội biểu tập trung phẩm chất, lực chủ thể, tính đắn, sáng tạo, thiết thực nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng, giác ngộ trị, mức độ chuyển biến, tiến đối tượng công tác tư tưởng, kết hoàn thành nhiệm vụ cá nhân tổ chức đơn vị quản lý học viên Chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song trước hết lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy, tổ chức đảng chất lượng tổ chức, chất lượng trị học viên; lực, trách nhiệm quan trị, cán chủ trì, gương mẫu đội ngũ cán bộ, đảng viên hiệu việc sử dụng nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội Những năm qua, công tác tư tưởng quan tâm mức, chất lượng bước nâng lên, nhờ nhận thức mặt cán bộ, học viên đơn vị quản lý học viên nâng lên Niềm tin vào Đảng, công đổi đất nước, nghiệp xây dựng, chiến đấu Quân đội củng cố vững Cán bộ, học viên tích cực công tác, học tập, rèn luyện, hoàn thành mục tiêu đào tạo học viện, trường sĩ quan xác định Tuy nhiên, công tác 25 tư tưởng đơn vị quản lý học viên tồn tại, khuyết điểm, nhận thức, trách nhiệm, lực tiến hành công tác tư tưởng số chủ thể chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn; nội dung, chương trình giáo dục lý luận trị thiếu cân đối, phương pháp chậm đổi mới; vật chất, phương tiện, điều kiện bảo đảm cho hoạt động công tác tư tưởng nhiều khó khăn, thiếu thốn; nhận thức trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, kết hoàn thành nhiệm vụ phận cán bộ, học viên số tổ chức đơn vị quản lý học viên có hạn chế, bất cập chưa thật chuyển biến vững Từ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm, yếu tố tác động, yêu cầu đặt nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội, cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kết hợp đồng với riêng biệt giải pháp: Nâng cao nhận thức tổ chức, lực lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội; đổi nội dung; vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, phương pháp công tác tư tưởng; bồi dưỡng nâng cao lực tiến hành công tác tư tưởng đội ngũ cán đơn vị quản lý học viên; phát vai trò, trách nhiệm tổ chức, lực lượng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội Chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội liên quan đến nhiều hoạt động, nhiều tổ chức, lực lượng; liên quan đến vận động phát triển nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo công tác tư tưởng học viện, trường sĩ quan Quân đội Thực tiễn hoạt động công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội diễn phong phú vận động, biến đổi không ngừng Những kết nghiên cứu luận án bước đầu Vì vậy, vận dụng tổ chức thực tiễn cần phải ý đến vận động, phát triển công tác tư tưởng, tình hình thực tiễn đặc điểm đối tượng công tác tư tưởng đơn vị cụ thể ... TƯỞNG Ở ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỌC VIÊN CẤP PHÂN ĐỘI TRONG CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 2.1 Thực trạng chất lượng công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan. .. ĐỘI TRONG CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 1.1 Đơn vị quản lý học viên cấp phân đội vấn đề công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội 1.1.1 Đơn. .. niệm: Công tác tư tưởng đơn vị quản lý học viên cấp phân đội học viện, trường sĩ quan Quân đội phận công tác tư tưởng Đảng Quân đội, mặt hoạt động công tác đảng, công tác trị đơn vị quản lý học viên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng công tác tư tưởng ở đơn vị quản lý học viên cấp phân đội trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay (tt) , Chất lượng công tác tư tưởng ở đơn vị quản lý học viên cấp phân đội trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay (tt) , Chất lượng công tác tư tưởng ở đơn vị quản lý học viên cấp phân đội trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay