Tác động của tập huấn đến thu nhập hộ dân nuôi cá lồng bè trên địa bàn huyện kiên hải, tỉnh kiên giang

87 26 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 09:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐOÀN HỒNG DUY TÁC ĐỘNG CỦA TẬP HUẤN ĐẾN THU NHẬP HỘ DÂN NUÔI CÁ LỒNG BÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐOÀN HỒNG DUY TÁC ĐỘNG CỦA TẬP HUẤN ĐẾN THU NHẬP HỘ DÂN NUÔI CÁ LỒNG BÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH PHI HỔ TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tác động tập huấn đến thu nhập hộ dân nuôi cá lồng bè địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang” nghiên cứu Ngoài tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, Tôi cam đoan công trình nghiên cứu thực Các số liệu thu thập kết phân tích luận án trung thực, chưa công bố công trình khác Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đoàn Hồng Duy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH SÁCH HÌNH DANH SÁCH BẢNG TÓM TẮT Chương PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: ……………………………………………………………… 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp phân tích dữ liệu 1.6 Giới hạn đề tài 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu Chương TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN 2.1 Tổng quan lý thuyết 2.1.1-Đánh giá tác động 2.1.2 Kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp 10 2.1.3 Lý thuyết khuyến nông 11 2.1.4 Một số khái niệm liên quan 14 2.2 Lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm liên quan 16 2.3 Kỹ thuật nuôi cá Bóp lồng bè biển: 18 2.4 Thực trạng nuôi cá lồng bè địa bàn huyện 20 2.5 Khung phân tích đề tài 24 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Các giới hạn nghiên cứu 26 3.2 Các giả thuyết 26 3.3 Địa bàn, đối tượng mẫu điều tra 28 3.4 Phương pháp phân tích dữ liệu 29 Chương KÊT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 31 4.1.1 Độ tuổi giới tính 31 4.1.2 Nhân lao động 32 4.1.3 Học vấn kinh nghiệm 33 4.1.4 Số lồng thể tích lồng nuôi 34 4.2 Thực hành sản xuất hiệu kỹ thuật 35 4.2.1 Dòng chảy 35 4.2.2 Nguồn nước 37 4.2.3 Phân đàng theo trọng lượng 40 4.2.4 Chế độ thức ăn 41 4.2.5 Độ sâu lồng lưới 42 4.2.6 Vệ sinh thay lưới 44 4.2.7 Số lần phòng bệnh 44 4.2.8 Lượng thuốc phòng bệnh 45 4.2.9 Số lần trị bệnh 45 4.2.10 Lượng thuốc trị bệnh 46 4.2.11 Lượng thức ăn 46 4.2.12 Sản lượng bình quân 47 4.3 Hiệu kinh tế 47 4.3.1 Doanh thu 47 4.3.2 Giá thành 49 4.3.3 Lợi nhuận 50 4.3.4 Tỷ suất lợi nhuận 50 4.3.5 Tỷ lệ hao hụt: 51 Chương KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Các hàm ý giải pháp 54 5.2.1 Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 54 5.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân việc ứng dụng quy trình, kỹ thuật nuôi cá lồng bè 55 5.2.3 Về quy mô hình thức tổ chức sản xuất 55 5.3 Hạn chế đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo: 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Tiếng Anh PHỤ LỤC DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1: Chế độ thức ăn 19 Bảng 2.2 Kết nuôi cá lồng bè giai đoạn 2011-2015 22 Bảng 2.3 Công tác tập huấn hỗ trợ nông dân 23 Bảng 2.4 Hiệu kinh tế giữa nông dân áp dụng kỹ thuật nông dân không áp dụng kỹ thuật 24 Bảng 3.1 Phân bố mẫu khảo sát 29 Bảng 4.1 Giới tính chủ hộ 32 Bảng 4.2 Số nhân khầu hộ gia đình 32 Bảng 4.3 lao động độ tuổi 33 Bảng 4.4 học vấn chủ hộ 33 Bảng 4.5 năm kinh nghiệm nuôi cá 34 Bảng 4.6 Số lồng nuôi cá 34 Bảng 4.7 Thể tích nuôi cá 35 Bảng 4.8 Dòng chảy nước 46 Bảng 4.9 Kiểm tra dòng chảy nước 36 Bảng 4.10 Nguồn nước 38 Bảng 4.11 Số lần kiểm tra nguồn nước 38 Bảng 4.12 Thống kê số lần kiểm tra nguồn nước 39 Bảng 4.13 Lý không không kiểm tra nguồn nước 39 Bảng 4.14 Phân đàng theo trọng lượng cá thả nuôi 40 Bảng 4.15 Chế độ thức ăn 42 Bảng 4.16 thống kê chỉ tiêu kỹ thuật Bảng 4.17 Kiểm định khác biệt giữa hai nhóm hộ nông dân có tập huấn nông dân không tập huấn 43 43 Bảng 4.18 Thống kê các chỉ tiêu kinh tế 48 Bảng 4.19 Kiểm định hiệu kinh tế 48 Bảng 4.20 Phân tích chi phí 49 DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 1.1 Qui trình nghiên cứu Hình 2.1 Khung phân tích đề tài 25 Hình 3.1: Bản đồ địa bàn nghiên cứu 28 Hình 4.1 Phân bố độ tuổi: 31 TÓM TẮT Luận văn đánh giá “Tác động tập huấn đến thu nhập hộ dân nuôi cá lồng bè địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang” Nhằm xác định ảnh hưởng công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật đối với thu nhập nông dân nuôi cá lồng bè biển Trên sở đó, gợi ý giải pháp tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhằm thúc đẩy phát triển nghề nuôi cá lồng bè cách có hiệu quả, bền vững; nâng cao đời sống nông dân nuôi cá lồng bè địa bàn huyện Kiên Hải Nghiên cứu thực bằng phương pháp vấn trực tiếp nông hộ sản xuất lúa và ngoài cánh đồng lớn địa bàn nghiên cứu bằng phương pháp chọn mẫu ngẩu nhiên với kích thước mẫu là120, liệu thu thập tiến hành phân tích thống kê mô tả và phân tích kiểm định thống kê để chứng minh khác biệt về hiệu hai nhóm hộ nông dân với hỗ trợ phần mềm SPSS Kết nghiên cứu cho thấy, hộ nông dân có tập huấn áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi cá đạt hiệu cao hộ nông dân không tham gia tập huấn, khía cạnh: kỹ thuật và kinh tế Hiệu về mặt kỹ thuật: hộ nông dân có tập huấn áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi cá góp phần tác động đến yếu tố giảm lượng thức ăn, giảm lượng thuốc trị bệnh, giảm tỷ lệ hao hụt và tăng sản lượng cá thương phẩm so với hộ nông dân không tham gia tập huấn Về hiệu kinh tế, hộ nông dân có tập huấn áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi cá tiết kiệm chi phí lợi nhuận đạt lại cao hộ nông dân không tham gia tập huấn Dựa vào kết nghiên cứu, luận văn đưa số kiến nghị cho ngành chức địa phương và hộ nông dân nuôi cá lồng bè tham khảo để có giải pháp cụ thể khả thi nhằm nâng cao hiệu sản nghề nuôi cá lồng bè địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh kiên giang Góp phần xây dựng và phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập và cải thiện sống cho nông dân - Số năm kinh nghiệm nuôi cá :…………năm 10-Tổng số lồng nuôi……… lồng, tổng thể tích…… m3 11- Hộ gia đình ông/bà có phương tiện hành nghề khai thác hải sản Có không II Thực hành thả nuôi và chăm sóc đàn cá: 12- Có ứng dụng kỷ thuật từ chương trình tập huấn a- Độ sâu lồng cá: … mét b- Kiểm tra dòng chảy nước: Có c- Kiểm tra nguồn nước (độ mặn; độ P/H, lượng ôxy) không Có không * Nếu có: số lần kiểm tra tháng: (lần) Độ mặn Độ pH Lượng ôxy * Nếu không: lý không kiểm tra: Đánh dấu (X) vao ô tương ứng Có thông tin Có k/nghiệm từ ND khác ổn định Ng/nước Tốn Không cần C.Phí thiết Lý khác 13- Tổng số đàn cá thả nuôi Số TT Chủng loại Số lượng (Con) Mật độ: con/m3 Lượng cá hao hụt Cá bóp (mật độ thả nuôi theo chương trình tập huấncá bóp từ đến con/m3 ) 14- Ứng dụng kỷ thuật từ chương trình tập huấn, vào chăm sóc, phòng trị bệnh chế độ thức ăn: a- Số lần thay lưới vụ nuôi……… lần b- Phân đàng theo trọng lượng đảm bảo độ đồng đàng cá (ít lần vụ nuôi Có không c- Tỷ lệ thức ăn theo trọng lượng đàn cá: Có không 15- số lần (sử dụng thuốc, hoạt chất) phòng bệnh cho cá: ………… lần 16- Tổng lượng thuốc phòng bệnh cho cá vụ nuôi: ……… Gam Tổng chi phí thuốc, hoạt chất: ………… đồng 17- Số lần trị bệnh vụ nuôi:……….lần 18- Tổng Lượng thuốc trị bệnh cho cá vụ nuôi……… Gam Tổng chi phí … … đồng 19- Qua thời gian nuôi cá kinh tế gia đình ông/bà thế nào? Kém Như củ Khá Khá nhiều III- Hiệu kinh tế 20- Doanh thu: Số TT Danh mục ĐV tính Tổng D Thu Đồng Cá bóp Đồng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng Thành tiền 21- Chi phí lợi nhuận: STT Danh mục ĐVT II Tổng chi phí Đồng Chi phí lồng bè(*) Đồng Cá giống Đồng Chi phí thức ăn Đồng Thuốc phòng trị bệnh Đồng Thuốc phòng trị bệnh Đồng Lao động thuê mướn Đồng Chi phí khác Đồng III Lợi nhuận (DT – Chi Đồng Đơn giá phí) (*) Chi phí lồng bè tính 20% chi phí đầu tư /năm; số năm sử dụng bình quân năm Xin cảm ơn ! PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ NÔNG HỘ 2.1 TUOI CHU HO Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 11.7 11.7 11.7 37 30.8 30.8 42.5 51 42.5 42.5 85.0 16 13.3 13.3 98.3 1.7 1.7 100.0 120 100.0 100.0 Total 2.2 gioi tinh cua chu ho (nam/nu) Frequency nu Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 11.7 11.7 11.7 nam 106 88.3 88.3 100.0 Total 120 100.0 100.0 2.3 tong so nhan khau ho (nguoi) Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 19 15.8 15.8 15.8 30 25.0 25.0 40.8 42 35.0 35.0 75.8 16 13.3 13.3 89.2 11 9.2 9.2 98.3 8 99.2 8 100.0 120 100.0 100.0 Total 2.4 so lao dong tuoi (nguoi) Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.3 3.3 3.3 86 71.7 71.7 75.0 18 15.0 15.0 90.0 5.8 5.8 95.8 5 4.2 4.2 100.0 Total 120 2.5 Cumulative Percent 95.0 95.0 95.0 5.0 5.0 100.0 120 100.0 100.0 Total (TGLD) thoi gian lao dong binh quan (gio) Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 59 49.2 49.2 53.3 35 29.2 29.2 82.5 12 10.0 10.0 92.5 6.7 6.7 99.2 8 100.0 120 100.0 100.0 Total 2.7 trinh hoc van chu ho (cap hoc) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent tieu hoc 34 28.3 28.3 28.3 trung hoc co so 66 55.0 55.0 83.3 trung hoc thong 20 16.7 16.7 100.0 120 100.0 100.0 Total 2.8 so nam nuoi ca (nam) Frequency Valid Valid Percent 114 Frequency Valid Percent 2.6 Valid 100.0 so nguoi truc tiep tham gia nuoi ca (nguoi) Frequency Valid 100.0 Percent Valid Percent Cumulative Percent 20 16.7 16.7 16.7 18 15.0 15.0 31.7 21 17.5 17.5 49.2 17 14.2 14.2 63.3 18 15.0 15.0 78.3 10 8.3 8.3 86.7 5.0 5.0 91.7 4.2 4.2 95.8 2.5 2.5 98.3 10 1.7 1.7 100.0 Total 120 2.9 100.0 (MATDO) so luong ca tha nuoi binh quan/m3 (con) Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.72 8 2.78 1.7 1.7 2.5 3.00 4.2 4.2 6.7 3.02 8 7.5 3.06 1.7 1.7 9.2 3.09 5.0 5.0 14.2 3.13 1.7 1.7 15.8 3.17 8 16.7 3.17 5.8 5.8 22.5 3.24 1.7 1.7 24.2 3.33 26 21.7 21.7 45.8 3.39 8 46.7 3.47 5.0 5.0 51.7 3.49 1.7 1.7 53.3 3.61 8 54.2 3.70 16 13.3 13.3 67.5 3.81 8 68.3 3.89 4.2 4.2 72.5 3.97 8 73.3 4.07 2.5 2.5 75.8 4.17 22 18.3 18.3 94.2 4.32 8 95.0 4.44 8 95.8 4.63 1.7 1.7 97.5 5.00 2.5 2.5 100.0 120 100.0 100.0 Total 2.10 tong so long nuoi ca Frequency Valid 100.0 Percent Valid Percent Cumulative Percent 99 82.5 82.5 82.5 18 15.0 15.0 97.5 2.5 2.5 100.0 120 100.0 100.0 Total 2.11 (THETICH) tong the tich long nuoi (m3) Frequency Valid 30.0 30.0 30.0 54 25 20.8 20.8 50.8 60 11 9.2 9.2 60.0 63 12 10.0 10.0 70.0 72 13 10.8 10.8 80.8 81 18 15.0 15.0 95.8 96 1.7 1.7 97.5 108 1.7 1.7 99.2 192 8 100.0 120 100.0 100.0 Total Xa cua chu ho (xa) Percent Valid Percent Cumulati ve Percent HON TRE 30 25.0 25.0 25.0 LAI SON 25 20.8 20.8 45.8 AN SON 29 24.2 24.2 70.0 NAM DU 36 30.0 30.0 100.0 Total 120 100.0 100.0 2.13 (TAPHUAN) tap huan kien thuc nuoi ca long be (lop) Frequency Percent Valid Percent Cumulati ve Percent khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 46.7 46.7 46.7 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 53.3 53.3 100.0 120 100.0 100.0 Total 2.14 (PT KTHS) gia dinh co phuong tien khai thac hai san Frequency Vali d Cumulative Percent 36 Frequency Vali d Valid Percent 36 2.12 Vali d Percent Percent Valid Percent Cumulati ve Percent khong 49 40.8 40.8 40.8 co 71 59.2 59.2 100.0 120 100.0 100.0 Total 2.15 (MUCSONG) kinh te gia dinh tu hoat dong nuoi ca Frequency Vali d Percent Valid Percent Cumulati ve Percent nhu cu 13 10.8 10.8 10.8 kha hon 107 89.2 89.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 2.16 THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUY MÔ NÔNG HỘ Descriptive Statistics tuoi chu ho 120 Minimum 24 Maximum 68 Mean 42.33 Std Deviati on 8.571 tong so nhan khau ho (nguoi) 120 3.81 1.252 so lao dong tuoi (nguoi) 120 2.36 818 so nguoi truc tiep tham gia nuoi ca (nguoi) 120 1.05 219 (TGLD) thoi gian lao dong binh quan (gio) 120 3.69 1.035 so nam nuoi ca (nam) 120 10 3.88 2.265 (THETICH) tong the tich long nuoi (m3) 120 36 192 58.80 21.694 (MATDO) so luong ca tha nuoi binh quan/m3 (con) 120 2.72 5.00 3.6159 48801 Valid N (listwise) 120 N PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 3.1 Kiểm định kiểm tra dòng chảy nước Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Asymp Sig (2sided) df 41.286a 000 38.893 000 44.259 000 Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association Exact Sig (2sided) 000 40.942 Exact Sig (1sided) 000 000 N of Valid Cases 120 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 21.00 b Computed only for a 2x2 table 3.2 Kiểm định việc kiểm tra nguồn nước Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Asymp Sig (2sided) df 34.176a 000 32.011 000 36.038 000 Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association Exact Sig (2sided) 000 33.891 Exact Sig (1sided) 000 000 N of Valid Cases 120 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 21.47 b Computed only for a 2x2 table 3.3 Kiểm định phân đàng theo trọng lượng Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Asymp Sig (2sided) df 38.445a 000 36.208 000 40.788 000 Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association Exact Sig (2sided) 000 38.125 Exact Sig (1sided) 000 000 N of Valid Cases 120 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 27.07 b Computed only for a 2x2 table 3.4 Kiểm định tỷ lệ thức ăn theo trọng lượng Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Exact Sig (2sided) Asymp Sig (2sided) df 20.430a 000 18.799 000 20.997 000 Fisher's Exact Test Exact Sig (1sided) 000 Linear-by-Linear Association 20.260 000 000 N of Valid Cases 120 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 24.73 b Computed only for a 2x2 table 3.5 Kiểm định chỉ tiêu kỹ thuật nguồn nước Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances (KTDOMAN) so lan kiem tra man mot thang (lan) (KTDOpH) so lan kiem tra pH mot thang (lan) (KTLOXY) so lan kiem tra luong oxy mot thang (lan) Equal variances assumed t 16.024 000 4.327 118 000 520 120 282 758 4.258 103.718 000 520 122 278 762 5.328 118 000 674 127 424 925 5.281 110.342 000 674 128 421 927 5.571 118 000 692 124 446 938 5.536 112.119 000 692 125 444 940 057 Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig (2tailed) Std Error Differe nce Sig 3.706 2.592 110 df Mean Differenc e 95% Confidence Interval of the Difference Uppe Lower r F Equal variances not assumed Equal variances assumed t-test for Equality of Means 3.6 Thống kê không kiểm tra nguồn nước (LYDOKKT) ly khong kiem tra co kien tra co duoc thong tin nguon nuoc tu nong dan khac co kinh nghiem ve su on dinh nguon nuoc ton kem chi phi khong can thiet kiem tra Valid Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 74 61.7 61.7 61.7 25 20.8 20.8 82.5 12 10.0 10.0 92.5 3.3 3.3 95.8 4.2 4.2 100.0 120 100.0 100.0 3.7 Thống kê ứng dụng kỹ thuật nuôi cá Group Statistics (TAPHUAN) tap huan kien thuc nuoi ca long be (lop) (DOSAU) sau cua long luoi (met) (THAYLUOI) so lan ve sinh thay luoi nam (lan) (SOLAN.PB) so lan su dung thuocphong benh tang de khang mot vu nuoi (lan) (LTPB.BQ) luong thuoc phong benh bquan/ 100 ca giong (gram) (SOLAN.TB) so lan su dung thuoc dieu tri benh mot vu nuoi (lan) (LTTB.BQ) luong thuoc tri benh binh quan / ca giong (gram) (THUCAN.BQ) luong thuc an binh quan tren 100 kg ca N Mean Std Deviati on Std Error Mean co tap huan kien thuc nuoi ca 64 3.0313 17537 02192 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 2.9821 25162 03362 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 8.08 981 123 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 4.84 1.023 137 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 7.09 988 123 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 3.88 1.192 159 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 2228.964 668.795 90 83.5994 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 2204.366 365.124 91 48.7918 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 1.33 668 083 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 3.82 1.208 161 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 1468.147 516.541 04 64.5676 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 2414.171 699.046 73 93.4140 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 632.49 33.439 4.180 thuong pham (kg) (SL.BQUAN) san luong binh quan cua 100 ca tha nuoi (kg) khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 726.23 22.745 3.039 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 751.1346 27.6763 3.45954 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 653.1964 19.7775 2.64288 3.8 Kiểm định kết ứng dụng kỹ thuật Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Sig Std Interval of the (2Mean Error Difference Sig tail Differ Differ F t df ed) ence ence Lower Upper (DOSAU) sau cua long luoi (met) (THAYLUOI) so lan ve sinh thay luoi nam (lan) (SOLAN.PB) so lan su dung thuocphong benh tang de khang mot vu nuoi (lan) (LTPB.BQ) luong thuoc phong benh bquan/ 100 ca giong (gram) (SOLAN.TB) so lan su dung thuoc dieu tri benh mot vu nuoi (lan) (LTTB.BQ) luong thuoc tri benh binh quan / ca giong (gram) Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed 2.269 1.195 1.463 7.961 19.124 10.444 135 277 229 006 000 002 1.252 118 213 04911 03921 -.02855 12676 1.223 96.474 224 04911 04014 -.03056 12878 17.688 118 000 3.239 183 2.876 3.601 17.638 114.432 000 3.239 184 2.875 3.603 16.175 118 000 3.219 199 2.825 3.613 15.974 107.165 000 3.219 202 2.819 3.618 245 118 807 24.59846 100.38072 -174.18270 223.37962 254 99.946 800 24.59846 96.79628 -167.44388 216.64080 -14.222 118 000 -2.493 175 -2.840 -2.146 -13.722 83.183 000 -2.493 182 -2.855 -2.132 -8.497 118 000 -946.02396 111.33626 -1166.50006 -725.54786 -8.331 100.150 000 -946.02396 113.55687 -1171.31342 -720.73450 (THUCAN.BQ ) luong thuc an binh quan tren 100 kg ca thuong pham (kg) (SL.BQUAN) san luong binh quan cua 100 ca tha nuoi (kg) Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed 7.681 15.446 006 -17.696 118 000 -93.740 5.297 -104.231 -83.250 -18.138 111.522 000 -93.740 5.168 -103.981 -83.500 22.012 118 000 97.93816 4.44939 89.12716 106.74916 22.496 113.652 000 97.93816 4.35354 89.31355 106.56277 000 3.9 Thống kê chỉ tiêu kinh tế Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation 120 67320000 88825000 77597312.50 6018596.160 120 63911 89335 77524.38 6743.489 120 20665 47325 32608.10 6915.027 120 23.13 75.51 43.2835 13.02081 120 5.00 14.62 8.4080 2.61504 Mean Std Deviation Std Error Mean N (DT.BQ) doanh thu binh quan cua 100 ca tha nuoi (dong) (GIATHANH) chi phi san xuat mot kg ca thuong pham (dong) (LN.BQ) loi nhuan binh quan/ 1kg ca thuong pham (dong) (TSLN) tong loi nhan tren tong chi phi (%) (TYLE.HHUT) ty le ca giong hao hut (%) Valid N (listwise) 120 3.10 Thống kê hiệu kinh tế Group Statistics (TAPHUAN) tap huan kien thuc nuoi ca long be (lop) (DT.BQ) doanh thu binh quan cua 100 ca tha nuoi (dong) (GIATHANH) chi phi san xuat mot kg ca thuong pham (dong) (LN.BQ) loi nhuan binh quan/ 1kg ca thuong pham (dong) (TSLN) tong loi nhan tren tong chi phi (%) N co tap huan kien thuc nuoi ca 64 82624804.69 3044399.319 380549.915 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 71851607.14 2175527.854 290717.138 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 72398.66 3938.494 492.312 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 83382.34 3887.246 519.455 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 37810.51 4215.156 526.894 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 26662.50 3952.365 528.157 co tap huan kien thuc nuoi ca 64 52.8864 8.89686 1.11211 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 32.3088 6.79861 90850 (TYLE.HHUT) ty le ca giong hao hut (%) co tap huan kien thuc nuoi ca 64 6.7448 1.06455 13307 khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca 56 10.3087 2.56916 34332 3.11 Kiểm định hiệu kinh tế Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances (DT.BQ) doanh thu binh quan cua 100 ca tha nuoi (dong) (GIATHANH) chi phi san xuat mot kg ca thuong pham (dong) (LN.BQ) loi nhuan binh quan/ 1kg ca thuong pham (dong) Equal variances assumed Equal variances not assumed 000 10773197.545 113.652 000 -15.334 118 -15.347 t 15.446 000 22.012 118 22.496 223 637 670 415 Equal variances not assumed (TSLN) tong loi Equal nhan tren tong variances chi phi (%) assumed Std Error Difference Sig Equal variances not assumed Equal variances assumed Mean Difference F Equal variances not assumed Equal variances assumed t-test for Equality of Means 5.356 022 df Sig (2tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 489432.579 9803987.790 11742407.299 10773197.545 478889.018 9824490.923 11721904.167 000 -10983.686 716.315 -12402.185 -9565.187 116.278 000 -10983.686 715.685 -12401.154 -9566.218 14.879 118 000 11148.012 749.266 9664.262 12631.762 14.943 117.419 000 11148.012 746.035 9670.585 12625.439 14.079 118 000 20.57752 1.46161 17.68314 23.47190 14.330 115.979 000 20.57752 1.43602 17.73329 23.42175 (TYLE.HHUT) ty le ca giong hao hut (%) Equal variances assumed 60.856 Equal variances not assumed 000 -10.151 118 000 -3.56388 35109 -4.25915 -2.86862 -9.679 71.361 000 -3.56388 36820 -4.29800 -2.82977 3.12 thống kê chi phí (TAPHUAN) tap huan kien thuc nuoi ca long be (lop) (CPLBBQ) chi phi co tap huan long be bq cua 100 kien thuc nuoi ca tha nuoi ca khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca (CPCGBQ) chi phi co tap huan binh quan cua 100 kien thuc nuoi ca giong (dong) ca khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca (CPTPBBQ) chi phi co tap huan thuoc phong benh/ kien thuc nuoi 100 ca tha nuoi ca (dong) khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca (CPTTBBQ) chi phi co tap huan thuoc tri benh/ 100 kien thuc nuoi ca giong (dong) ca khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca (CPTABQ) chi phi co tap huan thuc an cua 100 kien thuc nuoi ca giong (dong) ca khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca (CPLDBQ) chi phi lao co tap huan dong tren 100 ca kien thuc nuoi giong (dong) ca khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca (CPKBQ) chi phi khac co tap huan cua 100 ca giong kien thuc nuoi (dong) ca khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca (TONGCPBQ) Chi phi co tap huan binh quan cua 100 co kien thuc nuoi na tha nuoi ca khong tham gia tap huan kien thuc nuoi ca N Mean Std Deviation Std Error Mean 64 5710967.37 695502.942 86937.868 56 5530661.10 750140.373 100241.724 64 7476562.50 338410.002 42301.250 56 7562500.00 382129.202 51064.163 64 1114482.44 334397.948 41799.744 56 1102183.21 182562.456 24395.934 64 880888.69 309924.625 38740.578 56 1448503.07 419428.037 56048.429 64 32245362.42 2474572.004 309321.501 56 32567222.59 2478154.764 331157.360 64 1896305.34 728938.278 91117.285 56 1377293.86 433508.380 57929.994 64 4846814.74 647138.383 80892.298 56 4813472.82 447003.006 59733.289 64 54171383.52 2836096.388 354512.048 56 54401836.66 2403528.354 321184.986 ... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐOÀN HỒNG DUY TÁC ĐỘNG CỦA TẬP HUẤN ĐẾN THU NHẬP HỘ DÂN NUÔI CÁ LỒNG BÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số:... 3.1: Bản đồ địa bàn nghiên cứu 28 Hình 4.1 Phân bố độ tuổi: 31 TÓM TẮT Luận văn đánh giá Tác động tập huấn đến thu nhập hộ dân nuôi cá lồng bè địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang Nhằm... nông dân ứng dụng quy trình, kỹ thu ̣t vào nuôi cá lồng bè đạt hiệu kinh tế cao Đó lý để chọn thực đề tài Tác động tập huấn đến thu nhập hộ dân nuôi cá lồng bè địa bàn huyện Kiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tập huấn đến thu nhập hộ dân nuôi cá lồng bè trên địa bàn huyện kiên hải, tỉnh kiên giang, Tác động của tập huấn đến thu nhập hộ dân nuôi cá lồng bè trên địa bàn huyện kiên hải, tỉnh kiên giang, Tác động của tập huấn đến thu nhập hộ dân nuôi cá lồng bè trên địa bàn huyện kiên hải, tỉnh kiên giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay