Đánh giá hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường khi sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn huyện giồng riềng

111 18 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH VĂN THẲNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ -XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG KHI SẢN XUẤT LÚA THEO MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH VĂN THẲNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG KHI SẢN XUẤT LÚA THEO MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNGLỚN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG Chuyên ngành:quản lý kinh tế Mã số:60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẨN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH PHI HỔ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi.Các số liệu thu nhập đảm bảo tính khách quan,các nguồn trích dẫn thích nguồn gốc rỏ ràng,trung thực.Tôi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan TP.Hồ Chí Minh - năm 2017 Học viên thực Huỳnh Văn Thẳng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng nghiên cứu: ……………………………………………… 1.4 Phạm vi nghiên cứu:………………………………………………… 1.4.1 Không gian:………………………………………………………… 1.4.2 Thời gian: …………………………………………………………… 1.5 Phương pháp nghiên cứu:…………………………………………… 1.6 Ý nghĩa luận văn:………………………………………………… 1.7 Kết cấu luận văn:………………………………………………… CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1 khái niệm cánh đồng lớn 2.2 Lý thuyết kinh tế học tăng trưởng phát triển nông nghiệp 2.2.1 Lý thuyết Robert S.P Daniel L.R (1989 2.2.2 Lý thuyết chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp:…… 2.3 Kinh nghiệm sản xuất Nông nghiệp theo mô hình liên kết số nước 2.3.1 Mô hình trồng rau Philipines 2.3.2 Kinh nghiệm Nhật Bản: 10 2.3.3 Kinh nghiệm Indonesia 11 2.3.4 Kinh nghiệm từ mô hình cánh đồng lớn Malaysia 12 2.3.5 Kinh nghiệm từ liên kết ngành hàng Thái Lan 13 2.4 Những vấn đề mô hình cánh đồng lớn Việt Nam 15 2.4.1 Quan điểm Lênin Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất Nông nghiệp 15 2.4.2 Quan điểm Đảng Nhà nước ta ………………………… 17 2.4.3 Tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn:……………………………… 17 2.4.4 Kết thực mô hình “Cánh đồng lớn” Việt Nam: 17 2.5 Các tiêu đánh giá hiệu mô hình cánh đồng lớn: 18 2.5.1 Ứng dụng công nghệ mới: 18 2.6 Các nghiên cứu có liên quan: 19 CHƯƠNG 3:VỊ TRÍ ĐỊA LÝ,TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA THEO MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Vị trí địa lý 21 3.2 Tình hình sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn huyện Giồng Riềng 22 3.2.1 Quá trình xây dựng mô hình cánh đồng lớn Giồng Riềng: …… 22 3.2.2 Phương thức liên kết cánh đồng lớn huyện Giồng Riêng: 24 3.2.3 Kết thực mô hình cánh đồng lớn huyện Giồng Riềng: … 25 phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 30 4.1 Qui trình nghiên cứu: ……………………………………………… 30 4.2.Phương pháp thu thập số liệu 31 4.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp: ………………………………………… 31 4.2.2 Thu thập số liệu sơ cấp: …………………………………………… 31 4.2.3 Xác định mẫu nghiên cứu: ……………………………………… 32 4.2.4 Phương pháp phân tích: …………………………………………… 32 4.3 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế - xã hội - môi trường 33 4.3.1 Hiệu kinh tế: ………………………………………………… 33 4.3.2 Hiệu xã hội: ……………………………………………… 34 4.3.3 Hiệu môi trường: ………………………………………… 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: …………………………… 35 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu nông hộ sản xuất lúa cánh đồng lớn: 35 4.1.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu nông hộ sản xuất lúa: …………… 36 4.1.1.1 Thông tin nông hộ khảo sát: ……………………………… 37 4.1.1.2 Tuổi kinh nghiệm sản xuất lúa: …………………………… 39 4.1.1.3 Trình độ học vấn người khảo sát: …………………… 39 4.1.1.4 Diện tích đất nông hộ thành viên gia đình: ……… 39 4.1.1.5 Lý tham gia cánh đồng lớn nông hộ: …………………… 40 4.2 Kết nghiên cứu nông hộ cánh đồng lớn vụ lúa Ðông Xuân 2016 – 2017: 41 4.2.1 Ứng dụng công nghệ mới: ……………………………………… 41 4.2.1.1 Giống lúa: …………………………………………………… … 42 4.2.1.2 Số lượng giống gieo sạ: ……………………………………… 42 4.2.1.3 Lượng phân hóa học: ………………………………………… 42 4.2.1.4 Lượng thuốc hóa học: ………………………………………… 42 4.2.1.5 Lượng nước tưới vào ruộng: 43 4.2.2 Hiệu kinh tế: ………………………………………………… 43 4.2.2.1 Giá bán: ………………………………………………………… 44 4.2.2.2 Tổng chi phí: …………………………………………………… 45 4.2.2.3.Giá thành: ……………………………………………………… 49 4.2.2.4 Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận (hiệu sử dụng đồng vốn): … 50 4.2.3 Hiệu mặt xã hội: ……………………………………………… 51 4.2.3.1 Nâng cao thu nhập: ……………………………………………… 53 4.2.3.2 Giải việc làm: …………………………………………… 54 4.2.3.3 Ổn định sống: …………………………………………… 54 4.2.4 Hiệu môi trường: …………………………………………… 56 5.2.4.1 Tham gia tập huấn bảo vệ môi trường: ……………………… 57 4.2.4.2 Xử lý chai lọ, bao bì sau phun xịt: ………………………… 57 4.2.4.3 Ý thức đảm bảo an toàn cho môi trýờng sử dụng thuốc: … 59 4.2.4.4 An toàn sức khỏe phun xịt thuốc bảo vệ thực vật: ………… 60 4.3 Thuận lợi khó khăn việc thực cánh đồng lớn huyện Giồng Riềng: 60 4.3.1 Thuận lợi: ………………………………………………………… 61 4.3.2 Khó khăn: ………………………………………………………… 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: …………………… 63 5.1 Kết luận: …………………………………………………………… 64 5.2 Khuyến nghị giải pháp phát triển cánh đồng lớn huyện Giồng Riềng 65 5.2.1 Về phía Nhà nước: ……………………………………………… 65 5.2.2 Về phía doanh nghiệp, công ty liên kết: ………………………… 67 5.2.3 Về phía nông dân: ………………………………………………… 69 5.3 Hạn chế đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo: ………………… 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục A: Bảng câu hỏi Phụ lục B: Thông tin nông hộ Phụ lục C: Kết kiểm định DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Bảng đồ hành tỉnh Kiên Giang Hình 3.2 Mô hình Cánh đồng lớn thuộc ấp Kinh Tắc, Hình 4.1 Lý tham gia cánh đồng lớn Hình 4.2 Chi phí sản xuất lúa nông hộ vụ lúa Ðông Xuân 2016 - 2017 Hình 4.3 Thu nhập ðối với sống nông dân Hình 4.4 Hình thức bán lúa nông dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Hiệu kinh tế từ mô hình cánh đồng lớn vụ hè thu 2011 (số liệu từ tỉnh ĐBSCL) vụ hè thu 2011 – đông xuân 2011-2012 tỉnh phía Nam Bảng 3.1 Diện tích tham gia cánh đồng lớn từ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.2 So sánh giá thành sản xuất lúa mô hình CĐL Bảng 3.3 Diện tích cánh đồng lớn huyện thuộc tỉnh Kiên Giang Bảng 4.1 Thông tin nông hộ Bảng 4.2 Chỉ tiêu ứng dụng công nghệ Bảng 4.3 Chỉ tiêu giống lúa Bảng 4.4 Hiệu kinh tế nông hộ vụ Ðông Xuân 2016 -2017 Bảng 4.5 Chi phí sản xuất lúa nông hộ vụ Đông Xuân 2016 – 2017 Bảng 4.6 Hiệu sử dụng đồng vốn nhóm hộ Bảng 4.7 Chỉ tiêu đánh giá hiệu xã hội sản xuất lúa Bảng 4.8 Ý thức nông dân bảo vệ môi trường Bảng 4.9 Ý thức nông dân an toàn sức khỏe phun xịt thuốc DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng việt CĐL Cánh đồng lớn ĐBSCL Đồng sông Cửu Long FF GLOBAL GAP Farmer's Friend Bạn nhà nông Global Good Thực hành nông nghiệp tốt toàn Agricultural Practies cầu Hợp tác xã HTX Nông nghiệp Phát triển nông NN-PTNT thôn THT Tổ hợp tác TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân VietGap VTNN Vietnamese Good Thực hành sản xuất nông nghiệp Agricultural Practise tốt Việt Nam Vật tư nông nghiệp Valid QUEN VOI HINH THUC CU 30 54.55 54.55 54.55 THU TUC THAM GIA KHO KHAN TU SX CO NANG SUAT CAO HON 1+2 1+3 2+3 9.09 9.09 63.64 5.45 5.45 69.09 6 10.91 10.91 9.09 10.91 10.91 9.09 80.00 90.91 100.0 55 100.0 100.0 Total PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG KHI SX Frequency Valid 1+2 13 Percent 8.7 1+3 Total 137 150 91.3 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 8.7 8.7 91.3 100.0 100.0 THAM GIA TẬP HUẤN KỸ THUẬT Valid CO KHONG Total Frequency 10 45 55 Percent 18.2 82.8 100.0 Valid Percent 18.2 82.8 100.0 Cumulative Percent 18.2 100.0 Descriptive Statistics N SO LAN THAM GIA TAP HUAN(LAN) Valid N (listwise) Minimum Maximum 10 Mean Std Deviation 1.43 502 10 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Valid KHONG Frequency 55 Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 LOAI GIONG Valid GIONG KHONG XAC NHAN Valid Percent Percent 72.7 72.7 Frequency 40 GIONG XAC NHAN Total 15 55 27.3 100.0 27.3 100.0 Cumulative Percent 72.7 100.0 NOI MUA GIONG Valid Frequency 13 GIONG TU VU TRUOC MUA GIONG TU HO KHAC MUA GIONG TU CONG TY Total Percent Valid Percent 23.6 23.6 Cumulative Percent 23.6 17 31.0 31.0 54.6 25 45.4 45.4 100.0 55 100.0 100.0 HINH THUC GIEO SA Valid SA TAY SA HANG Total Frequency 40 15 55 Percent 72.7 27.3 100.0 Valid Percent 72.7 27.3 100.0 Cumulative Percent 72.7 100.0 NOI CUNG CAP VAT TU Valid MUA PHAN THUOC TU CUA HANG Frequency 55 Percent Valid Percent 100.0 100.0 Cumulative Percent 100.0 LOAI LUA BAN Frequency Valid TUOI KHO Total 20 35 55 Percent 36.4 64.6 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 36.4 36.4 64.6 100.0 100.0 NGUOI MUA Valid THUONG LAI MUA TAI RUONG THUONG LAI MUA TAI NHA THONG QUA CO LUA Total Frequency 20 Percent 36.4 Valid Percent 36.4 30 55 54.5 9.1 100.0 54.5 9.1 100.0 Cumulative Percent 36.4 90.9 100.0 LY DO BAN CHO DOI TUONG TREN Valid Frequency 12 35 55 GIA CAO TRA NGAY TIEN MAT MOI QUEN LAU NAM Total Percent 14.5 21.8 63.7 100.0 Valid Percent 14.5 21.8 63.7 100.0 Cumulative Percent 12.0 36.3 100.0 CAN BO HUONG DAN KT SU DUNG THUOC Valid CO Frequency 10 Percent 18.2 Valid Percent 18.2 45 55 81.8 100.0 81.8 100.0 KHONG Total Cumulative Percent 18.2 100.0 THUC HIEN THEO HUONG DAN Valid Missing Total Frequency LAM THEO HOAN TOAN THINH THOANG Total System 10 45 55 Valid Percent Percent 10.9 60 7.3 18.2 81.8 100.0 40 100.0 Cumulative Percent 60 100.0 SO GHI CHEP Frequency Valid CO KHONG Total 50 55 Percent 19.0 91.0 100.0 Valid Percent 19.0 91.0 100.0 Cumulative Percent 19.0 100.0 HO TRO CUA CTY Valid KHONG Frequency 55 Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 DAM BAO CUOC SONG GIA DINH Frequency Valid HOAN TOAN DU TAM DU KHONG DU Total Percent 12.7 Valid Percent 12.7 18 30 55 32.7 54.6 100.0 32.7 54.6 100.0 Cumulative Percent 12.7 45.4 100.0 CAC THANH VIEN THAM GIA BHYT Valid TAT CA Frequency 40 VAI NGUOI TRONG GIA DINH KHONG CO Total Percent Valid Percent 72.7 72.7 Cumulative Percent 79.3 10 18.2 18.2 90.9 55 9.1 100.0 9.1 100.0 100.0 TIEN MUA BHYT Valid Total GIA DINH TU MUA Frequency 55 Percent 100.0 55 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 PHỤ LỤC C: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH Kết kiểm định T: Kết kiểm định ứng dụng công nghệ: Group Statistics (TGCDL) tham gia N Mean Std Deviation Std Error Mean cach dong lon (LGINGBQ) so luong lua giong da co 65 9.66 538 067 khong 55 12.76 1.071 144 co 65 100615.38 3480.716 431.730 khong 55 104000.00 8073.734 1088.662 co 65 758461.54 41990.727 5208.309 khong 55 799090.91 6741.999 909.091 co 65 176153.85 25167.707 3121.670 khong 55 200000.00 000 000 (CPLAMDAT)chi phi lam dat binh co 65 70000.00 000a 000 quan/cong tron goi (dong) khong 55 70000.00 000a 000 (CPTH) chi phi thu hoach binh co 65 600615.38 164058.649 20348.971 quan/cong (dong) khong 55 433636.36 43048.794 5804.698 gieo sa binh quan cho mot cong dat (kg) (CPBTUOI) chi phi bom tuoi binh quan/cong cho vu dong xuan vua qua (dong) (CPPHH) chi phi phan bon binh quan/cong vu vua qua (dong) (CPTBVTV) chi phi thuoc bao ve thuc vat binh quan/cong cho vu vua qua (dong) a t cannot be computed because the standard deviations of both groups are Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std Error 95% Confidence (2- Difference Difference Interval of the taile Difference d) (LGINGBQ) so Equal luong lua giong variances da gieo sa binh assumed 23.194 000 -20.502 118 000 Lower -3.102 151 -3.402 Upper -2.802 quan cho mot Equal cong dat (kg) variances not -19.498 76.614 000 -3.102 159 -3.419 -2.785 118 003 -3384.615 1105.383 -5573.574 -1195.657 -2.890 70.842 005 -3384.615 1171.143 -5719.898 -1049.333 -7.094 118 000 -40629.371 5727.005 -51970.400 -29288.341 -7.685 67.884 000 -40629.371 5287.053 -51179.845 -30078.896 -7.022 118 000 -23846.154 3395.824 -30570.811 -17121.497 -7.639 64.000 000 -23846.154 3121.670 -30082.406 -17609.901 118 000 166979.021 22769.999 121888.224 212069.818 7.891 74.257 000 166979.021 21160.698 124817.831 209140.211 assumed Equal (CPBTUOI) chi variances 48.878 000 -3.062 phi bom tuoi binh assumed quan/cong cho vu Equal dong xuan vua variances not qua (dong) assumed Equal (CPPHH) chi phi variances phan bon binh assumed quan/cong Equal 169.417 000 vu vua qua (dong) variances not assumed Equal (CPTBVTV) chi 25335.0 variances 000 phi thuoc bao ve 37 assumed thuc vat binh Equal quan/cong cho vu variances not vua qua (dong) assumed Equal variances (CPTH) chi phi 236.542 000 7.333 assumed thu hoach binh quan/cong (dong) Equal variances not assumed Group Statistics (TGCDL) tham gia cach N Mean Std Deviation Std Error Mean dong lon (CPLDTM) chi phi lao dong co 65 228461.54 75503.120 9365.009 khong 55 196363.64 69956.697 9432.959 (CPLDGD) chi phi lao dong co 65 346153.85 69769.538 8653.846 gia dinh/1 cong dat (dong) khong 55 387272.73 74670.996 10068.635 (CPLAMDAT)chi phi lam dat co 65 70000.00 000a 000 khong 55 70000.00 000a 000 thue muong binh quan/cong dat (dong) binh quan/cong tron goi (dong) (CPKHAC) chi phi khac co 65 20000.00 000a 000 000 bq/cong (dong) khong 55 20000.00 000a (CPVC) chi phi van chuyen co 65 88307.69 13177.778 1634.502 bq/cong (dong) khong 55 83636.36 8684.519 1171.020 a t cannot be computed because the standard deviations of both groups are Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std Error 95% Confidence Interval (2- Difference Difference of the Difference taile Lower Upper d) Equal (CPLDTM) chi phi lao variances 10.382 002 2.399 118 018 32097.902 13377.592 5606.627 58589.177 2.415 117.003 017 32097.902 13292.258 5773.289 58422.515 118 002 -41118.881 13201.112 -67260.676 -14977.086 -3.097 111.781 002 -41118.881 13276.538 -67425.202 -14812.560 assumed dong thue muong binh quan/cong dat (dong) Equal variances not assumed Equal (CPLDGD) variances chi phi lao assumed dong gia Equal dinh/1 cong variances dat (dong) not 5.360 022 -3.115 assumed Equal (CPVC) chi variances phi van assumed chuyen Equal bq/cong variances (dong) not assumed 19.024 000 2.247 118 026 4671.329 2078.459 555.414 8787.244 2.323 111.687 022 4671.329 2010.693 687.277 8655.381 Kết kiểm định tiêu hiệu kinh tế: Group Statistics (TGCDL) tham N Mean Std Deviation Std Error Mean gia cach dong lon (GLUABAN) gia lua da ban bq co 65 5126.15 191.847 23.796 dong/kg (dong) khong 55 4900.91 154.108 20.780 (TONGCP) tong chi phi binh co 65 2377076.92 132508.527 16435.660 quan tren cong dat (dong) khong 55 2318000.00 67560.672 9109.879 (GIATHANH) gia kg lua co 65 2759.95 397.469 49.300 (dong) khong 55 2978.69 375.576 50.643 (LOINHUAN) loi nhuan binh co 65 2165261.54 940160.205 116612.522 quan tren cong dat (dong) khong 55 1562190.91 583318.940 78654.710 (TYSLN) ty suat loi nhuan tren co 65 90.76 37.015 4.591 chi phi (%) khong 55 67.70 26.168 3.528 Kết kiểm định lao động thu nhập: Group Statistics (TGCDL) tham N Mean gia cach dong Std Std Error Mean Deviation lon (SOLDGD) so lao dong gia co 65 1.00 000 000 dinh tham gia (nguoi) khong 55 1.07 262 035 (SOLDTM) so lao dong thue co 65 1.02 124 015 muon (nguoi) khong 55 1.11 315 042 (THUNHAP) thu nhap binh co 65 2511415.38 919701.861 114074.976 quan tren cong dat (dong) khong 55 1949463.64 590395.370 79608.895 Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std Error 95% Confidence (2- Difference Difference Interval of the taile Difference d) Lower Upper Equal variances (SOLDGD) 23.611 000 -2.239 118 027 -.073 032 -.137 -.008 -2.058 54.000 044 -.073 035 -.144 -.002 -2.208 118 029 -.094 042 -.178 -.010 -2.076 68.142 042 -.094 045 -.184 -.004 3.901 118 000 561951.748 so lao dong assumed gia dinh Equal tham gia variances (nguoi) not assumed Equal variances 22.577 000 (SOLDTM) assumed so lao dong Equal thue muon variances (nguoi) not assumed Equal 847231.05 (THUNHAP variances ) thu nhap assumed binh quan Equal tren cong variances 6.137 015 837615.68 4.040 110.465 dat (dong) 144060.651 276672.439 000 561951.748 139106.709 286287.812 not assumed Kết kiểm định Chi bình phương tiêu môi trường: Case Processing Summary Cases Valid N Missing Percent N Total Percent N Percent (THUOCDU) xu ly thuoc * (TGCDL) tham gia cach 120 100.0% 0.0% 120 100.0% 120 100.0% 0.0% 120 100.0% 120 100.0% 0.0% 120 100.0% dong lon (NUOCTHAI) nuoc thai suc rua dung cu phun thuoc * (TGCDL) tham gia cach dong lon (SUCRUA) suc rua dung cu phun thuoc * (TGCDL) tham gia cach dong lon (CANBOHD)can bo huong dan ky thuat su dung thuoc * (TGCDL) tham gia cach 120 100.0% 0.0% 120 100.0% 120 100.0% 0.0% 120 100.0% 120 100.0% 0.0% 120 100.0% dong lon (KTRANG) su dung khan bit mat,gang tay,kinh * (TGCDL) tham gia cach dong lon tap huan bao ve moi truong * (TGCDL) tham gia cach dong lon (THUOCDU) xu ly thuoc * (TGCDL) tham gia cach dong lon Crosstab (TGCDL) tham gia cach dong lon khong Count Total co 34 58 92 61.8% 89.2% 76.7% 15 15 27.3% 0.0% 12.5% 10.9% 3.1% 6.7% 5 0.0% 7.7% 4.2% 55 65 120 100.0% 100.0% 100.0% phun tiep cho den het thuoc % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count bo % within (TGCDL) tham gia cach dong lon (THUOCDU) xu ly thuoc binh Count cho doi phun ke % within (TGCDL) tham tiep gia cach dong lon Count khong co thuoc du % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count Total % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2sided) Pearson Chi-Square Likelihood Ratio 27.619a 000 35.318 000 Linear-by-Linear 1.880 Association N of Valid Cases 170 120 a cells (50.0%) have expected count less than The minimum expected count is 2.29 (NUOCTHAI) nuoc thai suc rua dung cu phun thuoc * (TGCDL) tham gia cach dong lon Crosstab (TGCDL) tham gia cach dong lon khong Count (NUOCTHAI) tai ruong % within (TGCDL) tham gia nuoc thai suc cach dong lon rua dung cu Count phun thuoc bo kenh gan % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count Total % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Total co 18 45 63 32.7% 69.2% 52.5% 37 20 57 67.3% 30.8% 47.5% 55 65 120 100.0% 100.0% 100.0% Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2- Exact Sig (2- Exact Sig (1- sided) sided) sided) 15.919a 000 Continuity Correctionb 14.489 000 Likelihood Ratio 16.268 000 Pearson Chi-Square Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 000 15.786 000 120 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 26.13 b Computed only for a 2x2 table 000 (SUCRUA) suc rua dung cu phun thuoc * (TGCDL) tham gia cach dong lon Crosstab (TGCDL) tham gia cach dong lon khong Count khong rua dung cu phun 47 57 18.2% 72.3% 47.5% 44 18 62 80.0% 27.7% 51.7% 1 1.8% 0.0% 0.8% 55 65 120 100.0% 100.0% 100.0% % within (TGCDL) tham gia Count co thuoc % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count Total % within (TGCDL) tham gia cach dong lon co 10 cach dong lon (SUCRUA) suc Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2sided) Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association 35.333a 000 37.876 000 34.819 000 N of Valid Cases 120 a cells (33.3%) have expected count less than The minimum expected count is 46 (CANBOHD)can bo huong dan ky thuat su dung thuoc * (TGCDL) tham gia cach dong lon Crosstab (TGCDL) tham gia cach dong lon khong Count (CANBOHD)can bo huong dan ky thuat su dung khong % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Total co 29 34 63 52.7% 52.3% 52.5% thuoc Count co % within (TGCDL) tham gia cach dong lon 26 31 57 47.3% 47.7% 47.5% 55 65 120 100.0% 100.0% 100.0% Count Total % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2- Exact Sig (2- Exact Sig (1- sided) sided) sided) 002a 963 Continuity Correctionb 000 1.000 Likelihood Ratio 002 963 Pearson Chi-Square Fisher's Exact Test 1.000 Linear-by-Linear 002 Association N of Valid Cases 555 964 120 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 26.13 b Computed only for a 2x2 table (KTRANG) su dung khan bit mat,gang tay,kinh * (TGCDL) tham gia cach dong lon Crosstab (TGCDL) tham gia cach dong lon khong Count khong (KTRANG) su % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Total co 35 21 56 63.6% 32.3% 46.7% 20 44 64 36.4% 67.7% 53.3% 55 65 120 100.0% 100.0% 100.0% dung khan bit Count mat,gang tay,kinh co % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count Total % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity df Asymp Sig (2- Exact Sig (2- Exact Sig (1- sided) sided) sided) 11.748a 001 10.523 001 11.927 001 Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test 001 Linear-by-Linear 11.650 Association N of Valid Cases 001 001 120 a cells (0.0%) have expected count less than The minimum expected count is 25.67 b Computed only for a 2x2 table tap huan bao ve moi truong * (TGCDL) tham gia cach dong lon Crosstab (TGCDL) tham gia cach dong lon khong Count khong Total co 47 53 100 85.5% 81.5% 83.3% 12 20 14.5% 18.5% 16.7% 55 65 120 100.0% 100.0% 100.0% % within (TGCDL) tham gia cach dong lon tap huan bao ve moi truong Count co % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count % within (TGCDL) Total tham gia cach dong lon Crosstab (TGCDL) tham gia cach dong lon khong tap huan bao khong Count Total co 47 53 100 ve moi truong % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count co % within (TGCDL) tham gia cach dong lon Count Total % within (TGCDL) tham gia cach dong lon 85.5% 81.5% 83.3% 12 20 14.5% 18.5% 16.7% 55 65 120 100.0% 100.0% 100.0% ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH VĂN THẲNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG KHI SẢN XUẤT LÚA THEO MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNGLỚN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN... sách nâng cao hiệu sản xuất lúa cho nông dân Giồng Riềng, lý tác giả chọn đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội môi trường sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn địa bàn huyện Giồng Riềng làm luận... hành sản xuất nông nghiệp Agricultural Practise tốt Việt Nam Vật tư nông nghiệp TÓM TẮT Luận văn Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội - môi trường sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường khi sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn huyện giồng riềng, Đánh giá hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường khi sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn huyện giồng riềng, Đánh giá hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường khi sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn huyện giồng riềng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay