Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên phân hiệu trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh tại gia lai

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 01:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ TÙNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO SINH VIÊN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI GIA LAI Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS BÙI VIỆT PHÚ Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH Phản biện 2: TS DƯƠNG BẠCH DƯƠNG Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý giáo dục, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong giai đoạn nay, tình hình giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn yếu tố khó lường Đối với nước ta, lực thù địch riết chống phá, chủ yếu chiến lược diễn biến hoà bình, nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản, chuyển hoá cách mạng nước ta chệch hướng xã hội chủ nghĩa Các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước ta tiếp diễn nhiều hình thức, âm mưu với thủ đoạn tinh vi Tỉnh Gia Lai nằm địa bàn Tây Nguyên, nơi mà lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Trong điều kiện thực tiễn công tác GDQP-AN cho sinh viên phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Gia lai (Phân hiệu Gia lai) đạt nhiều kết đáng khích lệ song tồn số vấn đề cần quan tâm giải Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên phân hiệu lại đ c thù Giảng viên giảng dạy thường sĩ quan thuộc Trường Quân địa phương, lực lượng xã hội tham gia h trợ sinh viên thường chưa nhận thức hết tầm quan trọng công tác Chính vậy, hoạt động quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh phân hiệu Gia Lai phức tạp nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, m c dù lãnh đạo Nhà trườ ng quan tâm tạo điều kiện cho công tác Điều đòi hỏi phải sớm khắc phục thời gian tới Với lý trên, chọn đề tài: “Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Gia Lai” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên nghiên cứu sở lý luận thực tiễn quản lý công tác giáo dục QP-AN cho sinh viên, đề xuất biện pháp quản lý công tác giáo dục QP-AN cho sinh viên phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Gia lai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên giai đoạn Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác GDQP-AN trường ĐH 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý công tác GDQP-AN cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Gia Lai Giả thuyết khoa học Công tác giáo dục QP-AN cho sinh viên phân hiệu Gia lai quan tâm nhiên nhiều hạn chế bất cập Nếu đề xuất triển khai biện pháp quản lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý công tác GDQP-AN cho sinh viên nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa sở lý luận quản lý công tác GDQPAN cho sinh viên trường đại học 5.2 Phân tích thực trạng quản lý công tác GDQP-AN cho sinh viên phân hiệu Gia Lai 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý công tác GDQP-AN cho sinh viên phân hiệu Gia Lai Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sưu tầm, đọc, nghiên cứu, hệ thống hoá lý luận văn bản, tài liệu khoa học có nội dung liên quan đến đề tài 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra phiếu hỏi - Phương pháp quan sát, kết hợp trò chuyện, trao đổi với đội ngũ CBQL GV 6.3 Nhóm phương pháp bổ trợ - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia - Phương pháp thống kê toán học Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý công tác GDQP-AN cho sinh viên phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Gia Lai Đóng góp luận văn - Tổng hợp, khái quát lý luận GDQP-AN cho sinh viên công tác quản lý công tác GD QP-AN cho sinh viên trường đại học - Giúp nhà quản lý giáo dục có sở quan trọng việc xây dựng Chiến lược phát triển công tác GDQP-AN cho sinh viên - Đề xuất biện pháp góp phần đổi công tác quản lý GDQP-AN, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận – Khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm có chương: Chương Cơ sở lý luận quản lý công tác GDQP-AN cho sinh viên trường Đại học Chương Thực trạng quản lý công tác GDQP-AN cho sinh viên Phân hiệu trường ĐH Nông lâm TPHCM Gia lai Chương Biện pháp quản lý quản lý công tác GDQP-AN cho sinh viên phân hiệu trường ĐH Nông lâm TPHCM Gia lai CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDQP-AN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Các nghiên cứu nước Trên giới, công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên trọng, nước xem yếu tố quan trọng góp phần tạo nên ổn định, phát triển quốc gia 1.1.2 Các nghiên cứu nước Công tác GDQP-AN cho HS, SV nửa kỷ qua Đảng Nhà nước ta quan tâm, coi nhiệm vụ quan trọng thường xuyên Ngày 28/12/1961 thay m t Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký ban hành Nghị định số 219/CP việc huấn luyện quân cho quân nhân dự bị dân quân tự vệ Trong quy định: Trong trường đại học trường chuyên nghiệp trung cấp việc học tập quân phải đ t thành môn học Nghị định 19/CP ngày 12/3/1994 Nghị định 119/2004/NĐCP ngày 11/5/2004 Chính phủ công tác quốc phòng bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ địa phương; Nghị định 165/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT chương trình GDQP-AN cấp THPT, nhằm cập nhật kiến thức quốc phòng bổ sung nội dung an ninh lần sách giáo khoa GDQP-AN đời đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ chất khẳng định vị trí môn học 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục a Khái niệm quản lý Quản lý tác động có mục đích chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để tổ chức, phối hợp hoạt động họ trình sản xuất, xã hội nhằm đạt mục tiêu đề b Các chức quản lý - Chức kế hoạch hóa - Chức tổ chứC - Chức đạo - Chức kiểm tra, đánh giá c Quản lý giáo dục QLGD hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý vào hệ thống tổ chức GD nhà trường nhằm điều khiển thành tố hệ thống phối hợp hoạt động theo chức năng, kế hoạch, đảm bảo cho trình GD đạt mục đích, mục tiêu xác định với hiệu cao 1.2.2 Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường: Là quản lý hoạt động GD nhà giáo, hoạt động học tập rèn luyện người học, nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoạt động GD nhà trường 1.2.3 Giáo dục QP-AN a Quốc phòng, an ninh b Giáo dục Quốc phòng, an ninh: Giáo dục quốc phòng, an ninh môn học khoá nhà trường từ trung học phổ thông trở lên nhằm giúp sinh viên thực mục tiêu “hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1.2.4 Quản lý công tác GDQP-AN Là hoạt động có mục đích, có tổ chức nhà quản lý nhằm điều khiển, hướng dẫn trình giáo dục, hoạt động cán bộ, giảng viên sinh viên, huy động nguồn lực khác để thực có hiệu chương trình, nội dung phương pháp hình thức tổ chức giáo dục theo kế hoạch xác định 1.3 CÔNG TÁC GDQP-AN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.3.1 Mục tiêu công tác GDQP-AN trường ĐH Mục tiêu công tác GDQP-AN trang bị cho SV kiến thức bản, kỹ thái độ đường lối QP-AN Đảng công tác quản lý nhà nước QP-AN; truyền thống đấu tranh chống gi c ngoại xâm dân tộc, nghệ thuật quân Việt Nam, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ lực thù địch cách mạng Việt Nam; số vũ khí, trang bị kỹ thuật… 1.3.2 Nội dung, chương trình GDQP-AN a Nội dung, chương trình môn học GDQP-AN: Chương trình xây dựng sở theo Thông tư số: 31/2012/TTBGDĐT ngày 12 tháng năm 2012 Bộ GD&ĐT ban hành chương trình GDQP-AN, gồm có học phần (8 tín chỉ) b Các chương trình hỗ trợ cho công tác GDQP-AN: Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân”, sinh hoạt ngoại khóa, văn hóa văn nghệ… 1.3.3 Hình thức tổ chức Công tác GDQP-AN tổ chức hình thức: SV học môn học Quân khóa, tham gia “Tuần sinh hoạt công dân”, chương trình giáo dục lên lớp, hoạt động xã hội khác 1.3.4 Các lực lượng tham gia phối hợp Các lực lượng tham gia phối hợp với Phân hiệu Gia lai công tác GDQP-AN cho SV bao gồm: Trường Quân địa phương tỉnh Gia lai, Tỉnh Đoàn Gia lai, Thành Đoàn TP.Pleiku, phòng PA83 công an Tỉnh Ban quản lý công tác SV phân hiệu Gia lai 1.3.5 Các điều kiện hỗ trợ công tác GDQP-AN Bao gồm văn chế tài, đội ngũ tham gia, nguồn tài chính, CSVC & trang TBDH phục vụ cho công tác GDQP-AN 1.4 QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDQP-AN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.4.1 Quản lý mục tiêu công tác GDQP-AN cho sinh viên Quản lý mục tiêu quản lý yêu cầu công tác GDQP-AN sinh viên, nhằm giáo dục kiến thức đường lối QP, AN Đảng công tác quản lý nhà nước QP, AN; truyền thống đấu tranh chống gi c ngoại xâm dân tộc, nghệ thuật Quân Việt Nam; chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ lực thù địch cách mạng Việt Nam 1.4.2 Quản lý nội dung chương trình, kế hoạch công tác Quản lý nội dung chương trình, kế hoạch công tác GDQP-AN quản lý việc xây dựng thực nội dung GDQP-AN theo mục tiêu yêu cầu đ t bao hàm việc quản lý nội dung truyền đạt GV, cách thức tổ chức cho SV lĩnh hội nội dung công tác GDQP-AN 1.4.3 Quản lý hoạt động GDQP-AN cho sinh viên a Quản lý hoạt động dạy cấp chứng đơn vị liên kết đào tạo - Quản lý kế hoạch, thời khóa biểu, giáo án, lịch giảng dạy - Quản lý lớp học, phòng học, trang TBDH - Quản lý kiểm tra, đánh giá cấp chứng - Tổ chức dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm, trao đổi tình hình học tập chung sinh viên b Quản lý hoạt động học tập SV Quản lý hoạt động học tập SV bao gồm quản lý hoạt động học lớp, hoạt động học tập ngoại khóa, quản lý hoạt động tự học, tự nghiên cứu sinh viên 1.4.4 Quản lý phối hợp lực lượng tham gia công tác GDQP-AN a Quản lý việc thực kế hoạch hoạt động tham gia phối hợp - Ra định làm cho hoạt động diễn bình thường, thuận lợi theo chương trình đạt mục tiêu mong muốn - Động viên, khích lệ người họ g p khó khăn, có khen thưởng vật chất cần thiết - Theo dõi, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh sửa chữa b Quản lý thực mục tiêu, nội dung chương trình tham gia phối hợp Là tác động có ý thức CBQL tới khách thể quản lý nhằm thực mục tiêu, chương trình đề c Quản lý kiểm tra đánh giá kết học tập SV Kiểm tra, đánh giá phận hợp thành, khâu thiếu trình dạy học Đó trình thu thập thông tin, xử lý thông tin trình độ khả thực nhiệm vụ học tập SV Nó sở để CBQL nắm bắt chất lượng dạy học, sở để CBQL đề giải pháp phù hợp giúp SV học tập tiến 1.4.5 Quản lý điều kiện hỗ trợ khác Quản lý CSVC, TBDH phục vụ công tác GDQP-AN quản lý nguồn lực quan trọng đảm bảo cho việc thực đủ mục tiêu, chương trình đào tạo Quản lý tốt CSVC, 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDQP-AN CHO SV PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM TẠI GIA LAI 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, GD-ĐT VÀ AN-QP TỈNH GIA LAI 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Gia Lai tỉnh miền núi biên giới Bắc Tây nguyên, độ cao trung bình 700 - 800 mét so với mực nước biển Phía Đông giáp Quảng Ngãi, Bình Định Phú Yên, phía Tây giáp Campuchia với 90km đường biên giới quốc gia, phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum, phía Nam giáp tỉnh Đak Lak Tỉnh Gia lai có tầm quan trọng đ c biệt phát triển khu vực Tây Nguyên, nơi để giao lưu phát triển kinh tế - xã hội với vùng Duyên hải Nam Trung bộ, nước Trung tâm khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Gia lai có tiềm tự nhiên lớn nhiều loại khoáng sản quý hiếm, rừng nguyên sinh, văn hóa du lịch, địa bàn có ý nghĩa chiến lược quốc phòng-an ninh 2.1.3 Tình hình phát triển giáo dục đào tạo Gia Lai tỉnh miền núi nhiều khó khăn, hệ thống trường lớp, sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu Đội ngũ giáo viên thiếu, đăc biệt xã vùng sâu, vùng xa Tuy nhiên, quan tâm Nhà nước, năm gần ngành giáo dục có nhiều chuyển biến, tiến 2.1.4 Tình hình an ninh – quốc phòng Bên cạnh m t tích cực, thời gian qua lực thù địch bọn phản động lưu vong lợi dụng đ c điểm dân cư địa 11 phương, tiến hành “chia để trị”, thực sách chia rẽ “Kinh Thượng” nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Tuy nhiên, với trận an ninh vững mạnh, thành phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc địa bàn Gia lai vũ khí hiệu đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chống luận điệu tuyên truyền xuyên tạc lực thù địch, phản động 2.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM TẠI GIA LAI Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Gia Lai thành lập theo Quyết định số 2539/QĐ-BGDDT ngày 22 tháng năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo 2.3 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 2.3.1 Mục đích điều tra Đánh giá thực trạng quản lý công tác GDQP-AN cho SV phân hiệu trường ĐH Nông lâm TPHCM Gia lai Trên sở đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu công tác GDQP-AN cho sinh viên 2.3.2 Nội dung đối tượng điều tra Khảo sát thực trạng quản lý công tác GDQP-AN cho SV Khảo sát CBQL, GV 40 người SV 200 người 2.3.3 Phương pháp điều tra Dùng phương pháp tổng hợp tài liệu, phân tích liệu phát phiều điều tra khảo sát 2.3.4 Xử lý kết điều tra Dùng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GDQP-AN CHO SV PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI 12 2.4.1 Thực trạng việc thực mục tiêu công tác GDQPAN cho SV Việc thực mục tiêu công tác GDQP-AN phù hợp với yêu cầu thực tiễn 2.4.2 Thực trạng nội dung chương trình công tác GDQPAN Bên cạnh m t tích cực giáo trình nội dung chương trình môn GDQP-AN có phần thiên kiến thức xã hội nhân văn, n ng quan điểm trị, hạn chế hàm lượng khoa học Chính vậy, môn học đôi lúc khô khan, chưa có sức thuyết phục cao vấn đề thực tiễn sống đ t Vì cần phải đổi nội dung chương trình môn học GDQP-AN thời gian tới để khắc phục tối đa hạn chế 2.4.3 Thực trạng hình thức phương pháp GDQP-AN Qua khảo sát cho thấy GV thường sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp chủ yếu Những phương pháp làm việc theo c p, thảo luận nhóm, báo cáo seminer…rất GV sử dụng Điều có ảnh hưởng lớn đến động cơ, niềm say mê hứng thú học tập SV 2.4.4 Thực trạng điều kiện hỗ trợ công tác GDQP-AN a Thực trạng CSVC phục vụ công tác GDQP-AN Vì phân hiệu Gia Lai chưa có sở riêng, nhờ CSVC trường CĐSP Gia Lai nên đôi lúc bị động, lúng túng việc phân lịch học cho SV, lịch hội thao, hội diễn văn nghệ b Thực trạng việc phối hợp nhà trường lực lượng tham gia - Đội ngũ giảng viên phụ trách công tác GDQP-AN thiếu, chưa đào tạo 13 - Ngân sách cấp cho công tác chưa ưu tiên - Cơ chế phối hợp đơn vị tham gia nhà trường chưa thể chế hóa nên nhà trường thiếu chủ động việc đưa chủ trương giải vấn đề cụ thể công tác GDQP - AN 2.5 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDQP-AN CHO SV PH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI 2.5.1 Thực trạng quản lý mục tiêu công tác GDQP-AN Qua khảo sát 40 CBQL 200 SV cho thấy đa số tiêu chí đánh giá quản lý mục tiêu công tác GDQP-AN mức độ tốt khá, có tiêu chí m t nhận thức, trách nhiệm GV, CBQL, SV hạn chế 2.5.2 Thực trạng quản lý thực nội dung chương trình, kế hoạch công tác GDQP-AN cho SV a Thực trạng quản lý hoạt động học SV Kết khảo sát cho thấy CBQL GV chưa trọng đến vấn đề tự học SV b Thực trạng quản lý thực nội dung chương trình, kế hoạch công tác GDQP-AN Kết khảo sát cho thấy vấn đề trưng cầu nội dung chương trình, kế hoạch công tác GDQP-AN 40 CBQL, GV đáp ứng nhiệm vụ môn học đề ra, c Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập SV Kiểm tra, đánh giá kết học tập SV nhiệm vụ quan trọng GV Tuy nhiên qua khảo sát cho thấy hoạt động phân tích kết học tập SV bị xem nhẹ, chưa quan tâm mức Nếu dừng mức độ kiểm tra đánh giá chưa đủ mà nhà trường cần phải phân tích kết học tập định kỳ SV nhằm tìm nguyên nhân đưa biện pháp cải 14 thiện, nâng cao chất lượng học tập SV 2.5.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy cấp chứng GDQP-AN đơn vị liên kết đào tạo Trường Quân Tỉnh Gia lai nhà trường chọn làm đơn vị hợp đồng liên kết đào tạo, cấp chứng GDQP-AN cho SV phân hiệu Gia lai từ phân hiệu thành lập Theo kết đánh giá nhìn chung Trường Quân Tỉnh làm tốt vai trò nhà liên kết, có tiêu chí công tác kiểm tra đánh giá kết học tập SV đôi lúc chưa thực nghiêm túc 2.5.4 Thực Trạng quản lý lực lượng phối hợp tham gia công tác GDQP-AN cho SV Ngoài đơn vị hợp đồng liên kết đào tạo Trường quân Tỉnh, lực lượng phối hợp với nhà trường làm công tác GDQP-AN có đơn vị tham gia khác phòng PA83- Công an Tỉnh Gia lai, Tỉnh đoàn Gia lai Các tiêu chí “Cụ thể hóa nhiệm vụ công tác GDQP-AN cho lực lượng tham gia”, “Huy động lực lượng XH có chuyên môn công tác GDQP-AN xây dựng chương trình, giáo trình công tác”, “Đa dạng hóa nội dung, hình thức cải tiến phương pháp GDQP-AN cho SV” CBQL, GV SV đánh giá cao Tuy nhiên tỉ lệ 6,3% đánh giá trung bình đa dạng hóa nội dung, hình thức GDQPAN cho SV Điều đòi hỏi nhà trường cần quan tâm hình thức học tập khác lên lớp cho sv tổ chức ngoại khóa bảo tàng Tỉnh, nhà lao, nhà lưu niệm tỉnh…để SV hiểu rõ trình dựng nước giữ nước dân tộc ta 2.5.5 Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ công tác GDQP-AN cho SV a Khảo sát CBQL, GV Qua khảo sát 40 CBQL, GV tiêu chí “CSVC, trang TBDH 15 phục vụ cho công tác GDQP-AN trang bị đầy đủ” đánh giá tốt 5%, 37,5%, trung bình 42,5% yếu chiếm 15% Điều phản ánh thực trạng CSVC nhà trường thiếu phân hiệu Gia lai dùng chung CSVC với trường CĐSP Gia lai Từ thực tế này, CBQL nhà trường nên quan tâm phối hợp với trường CĐSP Gia lai để đảm bảo CSVC cho hoạt động dạy học môn GDQP-AN Trên thực tế, CBQL có kế hoạch đề nghị bổ sung, mua sắm thêm thiết bị nhiên đ c thù phân hiệu Gia lai chuẩn bị xây sở nên việc mua sắm có khó khăn b Khảo sát SV Qua khảo sát 200 SV tiêu chí điều kiện h trợ công tác GDQP-AN tiêu chí “CSVC, trang TBDH phục vụ cho công tác GDQP-AN trang bị đầy đủ”, SV đánh giá thấp với 29% mức trung bình 7% mức yếu Điều chứng tỏ CSVC nhà trường chưa đảm bảo cho công tác GDQP-AN Thời gian qua phân hiệu Gia lai đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học, cải tạo, nâng cấp hệ thống sở hạ tầng, giảng đường, thao trường, bãi tập, Tuy nhiên, cố gắng chưa đáp ứng yêu cầu công tác GDQPAN cho sinh viên phát triển nhiệm vụ 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.6.1 Điểm mạnh - Phân hiệu trường ĐH Nông lâm Tp.HCM Gia lai nhận quan tâm m t Ban giám đốc phân hiệu, chia sẻ giúp đỡ hệ thống trị nhà trường, Đảng nhà nước công tác GDQP-AN - Sự ổn định phát triển kinh tế-xã hội nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho công tác GDQP-AN bối cảnh 2.6.2 Điểm yếu 16 - Công tác KẾ-TỔ-ĐẠO-KIỂM đôi lúc lúng túng, thiếu khoa học phụ thuộc nhiều vào đơn vị liên kết đào tạo lực lượng tham gia phối hợp - Vấn đề nhận thức số CBQL GV công tác GDQP-AN chưa đầy đủ, chưa thấy hết tầm quan trọng vị trí công tác nhà trường - Sự phối hợp thực phòng ban chức nhà trường đôi lúc chưa đồng bộ, thống Nội dung chương trình, kế hoạch thực chồng chéo - Đội ngũ giảng viên thiếu, số yếu kinh nghiệm giảng dạy - Điều kiện CSVC, TBDH thiếu thốn, số thiết bị dạy học cũ, hiệu - Một phận SV chưa xác định ý nghĩa, vai trò, vị trí, yêu cầu công tác GDQP-AN nên có thái độ học tập rèn luyện thiếu tập trung Nguyên nhân hạn chế, yếu - Do nhận thức CBQL, GV, SV công tác GDQP-AN hạn chế - Sự đạo thực phong trào phòng ban chức chưa đồng - Kinh phí năm cấp cho công tác nên đôi lúc hiệu mang lại chưa mong muốn - CSVC chưa đảm bảo cho việc học tập tổ chức hoạt động công tác GDQP-AN 2.6.3 Thời - Từ đời nay, Đảng ta coi trọng lĩnh vực quốc phòng, an ninh coi nội dung lãnh đạo Đảng, nhiệm vụ quan trọng cách mạng Việt Nam 17 - Công tác GDQP-AN cho SV phân hiệu trường Đại học Nông lâm TP.HCM Gia lai tiếp tục nhận quan tâm Ban giám đốc, Chi Đảng, h trợ thêm nhân lực quản lý kinh phí hoạt động thường xuyên Tập thể CB, GV công nhân viên chức nhà trường thống tư tưởng hành động, làm việc biết chia sẻ, hợp tác tạo nên sức mạnh để nhà trường bước phát triển lên, đáp ứng yêu cầu xã hội thời đại 2.6.4 Nguy Công tác GDQP-AN cho SV đòi hỏi nhân lực vật lực tương đối lớn, đội ngũ CB, GV phục vụ cho công tác Điều kiện kinh phí, CSVC TBDH khó đáp ứng đầy đủ đồng thực nhiệm vụ TIỂU KẾT CHƯƠNG Công tác GDQP-AN cho SV nước nói chung SV phân hiệu trường ĐH Nông lâm TP.HCM Gia lai nói riêng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác giáo dục đào tạo SV thời đại Quản lý tốt công tác góp phần thực mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện SV nhà trường Quản lý tốt công tác GDQP-AN cho SV phải có biện pháp thiết thực mang tính đồng bộ, ch t chẽ khoa học nhằm nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường 18 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDQP-AN CHO SV PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP Những biện pháp xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, tính hệ thống, tính phù hợp với thực tiễn tính hiệu quản lý 3.2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDQP-AN CHO SV PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác GDQP-AN cho đối tượng nhà trường * Đối với CBQL, GV - Ban giám đốc phân hiệu cần phải Chỉ đạo tổ chức cho cán giảng viên học tập, nghiên cứu, vận dụng quy định, nội quy công tác GDQP-AN Xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng kiến thức nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu tính chất công tác GDQP-AN cho đội ngũ CBQL, GV - Mời chuyên gia lực lượng nòng cốt am hiểu QP-AN trường để bồi dưỡng, phổ biến kiến thức sâu rộng hướng dẫn việc tổ chức thực công tác GDQP-AN cho SV cho có hiệu * Đối với SV - Nhà trường thông qua chương trình “Tuần sinh hoạt trị công dân” cho SV đầu năm học, thông qua hoạt động ngoại khóa, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ theo chủ đề để bôi dưỡng nhận thức việc học tập chương trình GDQP-AN 19 - Phòng công tác SV phối hợp với tổ chức, đoàn thể nhà trường để tuyên truyền, giáo dục cho SV ý thức tầm quan trọng GDQP-AN nhằm thực mục tiêu xã hội hóa GDQP-AN, làm cho thực tiễn GDQP-AN có ý nghĩa, động viên sức mạnh tổng hợp nhà trường toàn xã hội 3.2.2 Xây dựng kế hoạch khoa học đạo đổi hình thức tổ chức, phương pháp GDQP-AN cho SV - Tổ trưởng tổ quản lý công tác GDQP-AN lập kế hoạch cụ thể, CBQL, GV có liên quan lập kế hoạch cá nhân sở nhiệm vụ giao - Tổ trưởng phối hợp với phòng đào tạo nhà trường chủ động lên kế hoạch báo cho đơn vị tham gia phối hợp lịch giảng cụ thể cho đợt học - Tổ chức cho CBQL GDQP-AN nắm vững nội dung chương trình, hình thức tổ chức, phương pháp GDQP-AN học phần, đợt học cụ thể 3.2.3 Tăng cường quản lý hoạt động học sinh viên - Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng động học tập - tự học tích cực cho SV thông qua giáo dục truyền thống nhà trường, trang bị nâng cao nhận thức cho SV mục tiêu, yêu cầu đào tạo, kích thích niềm hứng thú, say mê học tập tự học SV, xây dựng bầu không khí học tập tích cực - Phòng công tác SV GV chủ nhiệm cần tăng cường đạo việc xây dựng kế hoạch tự học SV Cụ thể giúp SV biết xây dựng quản lý kế hoạch tự học; quản lý giúp SV thực kế hoạch tự học, sử dụng thời gian tự học có kết - Trong hoạt động học, GV chủ nhiệm, cố vấn học tập cần hướng dẫn cho SV kỷ tự học kỷ đọc, 20 chép, tra cứu thông tin, ghi nhớ, ôn tập, làm việc theo nhóm, diễn đạt thuyết trình GV cần mạnh dạn cho SV làm việc độc lập với sách vở, tập cho SV tự nhận xét đánh giá thân m i hoàn thành học 3.2.4 Đánh giá kết học tập công tác GDQP-AN cho SV theo mục tiêu giáo dục toàn diện - Xây dựng kế hoạch đánh giá công tác GDQP-AN cho SV, kế hoạch phải thể rõ nội dung, thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức phương pháp tiến hành - GV chủ nhiệm tổ chức cho SV đánh giá lẫn trình học tập - GV chủ nhiệm phối hợp với phòng công tác SV CBQL công tác GDQP-AN để tổ chức lấy ý kiến hình thức kiểm tra kỳ, tổ chức thi theo mô hình giả định SV đề xuất 3.2.5 Bảo đảm CSVC, thiết bị phục vụ cho công tác GDQP-AN - Ban giám đốc phân hiệu cần xúc tiến phối hợp với UBND Tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở cho nhà trường xã Diên Phú-TP.Pleiku mà Bộ phê duyệt - Đầu tư xây dựng phòng học, ký túc xá, thư viện, sân vận động…mua sắm trang thiết bị đại cách khoa học, phù hợp với nhiệm vụ công tác GDQP-AN 3.2.6 Củng cố, hoàn thiện chế phối hợp với lực lượng tham gia, đơn vị liên kết đào tạo GDQP-AN cho SV - Nhà trường cần phải chủ động đ t quan hệ với đơn vị có cá nhân lực lượng tham gia công tác GDQP-AN Muốn người làm công tác đòi hỏi phải có lực tổ chức, kỹ tiếp cận huy động nguồn lực từ lực lượng nhà trường Thiết lập mối quan hệ thường xuyên với lực lượng để thắt 21 ch t hợp tác lâu dài - Phòng quản lý đào tạo phân hiệu phải chịu trách nhiệm hợp đồng với trường quân địa phương Tỉnh Gia lai hợp đồng giảng dạy môn học GDQP-AN cho SV Phòng CTSV phân hiệu chịu trách nhiệm mời lực lượng tham gia h trợ công tác buổi ngoại khóa, sinh hoạt theo chủ đề, văn nghệ theo chủ điểm, buổi báo cáo chuyên đề - Ban giám đốc phân hiệu cần phải ban hành định, quy chế hướng dẫn tổ chức thực công tác GDQP-AN 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Tất sáu biện pháp tác giả đề xuất có mối liên hệ ch t chẽ với nhau, biện pháp tiền đề, sở cho biện pháp Để nâng cao vai trò quản lý công tác GDQP-AN Phân hiệu trường ĐH Nông lâm TP.HCM Gia lai, đòi hỏi biện pháp quản lý phải nghiên cứu mối quan hệ tổng thể sở vận dụng, khai thác mạnh riêng, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường Những biện pháp đưa xuất phát từ thực trạng góp phần khai thông, khắc phục hạn chế công tác quản lý 3.4 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 3.4.1 Mục đích đối tượng khảo nghiệm Để khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp mà tác giả đề xuất, tác giả tổ chức xin ý kiến 40 CBQL, GV Phân hiệu trường ĐH Nông lâm TP.HCM Gia lai lực lượng tham gia phối hợp 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm Khi tiến hành khảo sát nội dung trên, chia tính cấp thiết mức độ: Rất cấp thiết, cấp thiết không cấp thiết 22 Tính khả thi chia mức độ: Khả thi cao, khả thi không khả thi 3.4.3 Kết khảo nghiệm Kết thăm dò ý kiến cần thiết tính khả thi biện pháp, thành viên cho biện pháp quản lý công tác GDQP-AN cho SV nêu có tính cấp thiết tính khả thi, vận dụng vào thực tiễn quản lý, nhằm nâng cao chất lượng GDQP-AN cho SV phân hiệu trường ĐH Nông lâm TPHCM Gia lai TIỂU KẾT CHƯƠNG Trên sở lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp quản lý công tác GDQP-AN cho SV phân hiệu trường ĐH Nông lâm TP.HCM Gia lai Các biện pháp có mối quan hệ biện chứng với nhau, thực tốt biện pháp tác động tích cực đến biện pháp khác ngược lại Nếu bỏ qua ho c trọng đến biện pháp làm hạn chế đến chất lượng công tác GDQP-AN cho SV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua khảo sát, nghiên cứu thực tiễn phân hiệu trường ĐH Nông lâm TPHCM Gia lai, nhận thấy việc quản lý công tác GDQP-AN cho SV nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục Từ sở lý luận thực tiễn, đề xuất biện pháp quản lý công tác GDQP-AN cho SV Phân hiệu Gia lai (1) Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác GDQP-AN cho đối tượng nhà trường (2) Xây dựng kế hoạch khoa học đạo đổi hình thức tổ chức, phương pháp GDQP-AN cho SV 23 (3) Tăng cường quản lý hoạt động học sinh viên (4) Đánh giá kết học tập công tác GDQP-AN cho SV theo mục tiêu giáo dục toàn diện (5) Bảo đảm sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác GDQP-AN (6) Củng cố, hoàn thiện chế phối hợp với lực lượng tham gia, đơn vị liên kết đào tạo GDQP-AN cho SV Thăm dò tính cấp thiết tính khả thi từ đội ngũ CBQL, GV giảng dạy lực lượng tham gia phối hợp, xác nhận tính cấp thiết tính khả thi cao biện pháp đề xuất nêu Như vậy, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài giải quyết, mục đích nghiên cứu thực KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Cần biên soạn, xuất sách, tài liệu tham khảo văn pháp quy cho CBQL, GV SV nội dung, hình thức tổ chức công tác GDQP-AN cho SV phù hợp với giai đoạn 2.2 Đối với trường ĐH Nông lâm TPHCM - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở hạ tầng: Nhà hiệu bộ, giảng đường, phòng học, sân tập - Chỉ đạo thực tốt công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng cấu tổ chức hợp lý khoa, trung tâm, phòng ban chức 2.3 Đối với phân hiệu trường ĐH Nông lâm TPHCM Gia lai - Thực thông tư số 31/2012/TT-BGĐT ngày 12 tháng năm 2012 việc ban hành chương trình giáo dục QP- AN, thay Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 - Vận dụng chế độ sách đãi ngộ phù hợp lực lượng tham gia công tác GDQP-AN cho SV 24 2.4 Đối với đơn vị hợp đồng liên kết đào tạo - Chỉ đạo phòng ban liên quan h trợ tạo điều kiện cho phân hiệu trường ĐH Nông lâm TP.HCM Gia lai việc liên kết đào tạo công tác GDQP-AN cho SV Tạo điều kiện cho SV trường tham gia môi trường quân ngũ thực - Tạo điều kiện cho CBQL GV tham dự khóa học tập huấn, bồi dưỡng Bộ giáo dục đào tạo, Bộ Quốc phòng tổ chức - Xây dựng trẻ hóa đội ngũ GV có trình độ tương xứng - Tích cực đổi phương pháp dạy học, áp dụng tiến khoa học CNTT vào giảng dạy ... GDQPAN cho sinh viên trường đại học 5.2 Phân tích thực trạng quản lý công tác GDQP -AN cho sinh viên phân hiệu Gia Lai 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý công tác GDQP -AN cho sinh viên phân hiệu Gia Lai. .. sở lý luận quản lý công tác GDQP -AN cho sinh viên trường Đại học Chương Thực trạng quản lý công tác GDQP -AN cho sinh viên Phân hiệu trường ĐH Nông lâm TPHCM Gia lai Chương Biện pháp quản lý quản. .. biện pháp quản lý công tác GDQP -AN cho sinh viên phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Gia Lai Đóng góp luận văn - Tổng hợp, khái quát lý luận GDQP -AN cho sinh viên công tác quản lý công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên phân hiệu trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh tại gia lai , Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên phân hiệu trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh tại gia lai , Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên phân hiệu trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh tại gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay