Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ phần Sông Đà 4

27 15 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 01:19

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ MẠNH HỒNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - 2017 Công trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: PGS.TS Bùi Thị Tám Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Kon Tum vào ngày 14 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn luân chuyển tài sản ngắn hạn doanh nghiệp, chiếm phần quan trọng nguồn lực tài doanh nghiệp chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau, liên tục thay đổi hoạt động sản xuất doanh nghiệp Để cho hoạt động doanh nghiệp thông suốt bền vững, nhà quản trị bỏ qua yếu tố vốn luân chuyển Công ty cổ phần Sông Đà với ngành nghề truyền thống xây dựng công trình thủy điện Trong năm qua, Công ty cổ phần Sông Đà tham gia xây dựng nhiều công trình lớn, trọng điểm đất nước Với mong muốn phát triển vượt bậc trở thành doanh nghiệp dẫn đầu sản xuất kinh doanh xây lắp đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, lấy hiệu kinh tế xã hội thước đo phát triển bền vững mong muốn đối tác tin cậy lĩnh vực hoạt vực hoạt động với tất bạn hàng nước vấn đề bảo đảm sử dụng hiệu vốn luân chuyển nhũng vấn đề cần quan tâm sâu sắc Chính chọn đề tài "Quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà 4" làm đề tài luận văn thạc sĩ đồng thời mong muốn nghiên cứu giúp đơn vị đánh giá toàn diện tình hình quản trị vốn luân chuyển đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển cho Công ty Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn là: - Phân tích đánh giá thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà - Trên sở hệ thống lý luận phân tích thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà 4, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển đơn vị Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: luận văn nghiên cứu công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu dựa thông tin số liệu giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015; giải pháp đề xuất áp dụng từ 2020 tầm nhìn đến 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp khác làm sở cho việc nghiên cứu, cụ thể: - Thu thập liệu thứ cấp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà - Xử lý số liệu phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh từ số liệu thu thập Bố cục luận văn Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn luân chuyển doanh nghiệp a Khái niệm vốn luân chuyển Vốn luân chuyển theo nghĩa rộng giá trị toàn tài sản lưu động, tài sản gắn liền với chu kỳ kinh doanh công ty Trong chu kỳ kinh doanh, chúng chuyển hoá qua tất dạng tồn từ tiền mặt đến tồn kho, khoản phải thu trở hình thái ban đầu tiền mặt Vốn luân chuyển ròng = Tổng tài sản ngắn hạn - Tổng nợ ngắn hạn Vốn luân chuyển ròng dương có nghĩa doanh nghiệp có khả chi trả nghĩa vụ nợ ngắn hạn Ngược lại, vốn luân chuyển ròng số âm đồng nghĩa với việc nợ ngắn hạn lớn tài sản ngắn hạn b Đặc điểm vốn luân chuyển - Vốn luân chuyển có tốc độ luân chuyển nhanh Vốn luân chuyển hoàn thành vòng tuần hoàn sau kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh - Vốn luân chuyển biểu tiền tài sản ngắn hạn nên đặc điểm vận động vốn luân chuyển chịu chi phối đặc điểm tài sản ngắn hạn - Vốn luân chuyển vận động theo vòng tuần hoàn, từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang hình thái vốn vật tư hàng hoá dự trữ vốn sản xuất, cuối lại trở hình thái vốn tiền tệ 1.1.2 Phân loại vốn luân chuyển Để quản lý sử dụng vốn luân chuyển cách hợp lý có hiệu vốn luân chuyển cần phải phân loại Có nhiều tiêu chí khác để phân loại vốn luân chuyển, vốn luân chuyển thường phân loại sau: a Phân loại theo vai trò loại vốn trình sản xuất kinh doanh - Vốn luân chuyển khâu dự trữ sản xuất: Bao gồm giá trị khoản nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ - Vốn luân chuyển khâu sản xuất: Bao gồm khoản giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, khoản chi phí chờ kết chuyển - Vốn luân chuyển khâu lưu thông: Bao gồm khoản giá trị thành phẩm, vốn tiền (kể vàng, bạc, đá quý…); khoản đầu tư ngắn hạn (đầu tư chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn…); khoản chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn; khoản vốn toán (các khoản phải thu, khoản tạm ứng…) [4] b Phân loại vốn luân chuyển theo hình thái biểu - Vốn tiền: bao gồm khoản tiền mặt quĩ, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển khoản công nợ phải thu - Vốn hàng vật tư, hàng hóa: bao gồm vốn vật tư dự trữ, sản phẩm dở dang, thành phẩm c Phân loại vốn luân chuyển theo nguồn hình thành - Nguồn vốn chủ sở hữu: số vốn thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng, chi phối định đoạt - Vốn vay: khoản nợ hình thành từ nhiều nguồn như: tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, vay thông qua phát hành trái phiếu,… để bổ sung thêm cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền sử dụng khoản nợ thời hạn định 1.1.3 Kết cấu vốn luân chuyển doanh nghiệp - Vốn tiền khoản đầu tư tài ngắn hạn - Giá trị khoản phải thu - Giá trị hàng tồn kho 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết cấu vốn luân chuyển doanh nghiệp Các nhân tố mặt sản xuất: Đặc điểm, kỹ thuật, công nghệ sản xuất doanh nghiệp; mức độ phức tạp sản phẩm chế tạo; độ dài chu kỳ sản xuất; trình độ tổ chức trình sản xuất Các nhân tố cung ứng - tiêu thụ: khoảng cách doanh nghiệp với nhà cung cấp, khách hàng; khả cung cấp thị trường; khối lượng tiêu thụ sản phẩm… Các nhân tố mặt toán: Phương thức toán lựa chọn theo hợp đồng bán hàng; thủ tục toán; việc chấp hành kỷ luật toán doanh nghiệp 1.1.5 Vai trò vốn luân chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn luân chuyển số liên quan đến lượng tiền doanh nghiệp cần huy động để trì hoạt động thường xuyên, hay nói cách cụ thể lượng tiền cần thiết hoạt động chuyển hóa nguyên liệu thô thành thành phẩm bán thị trường Vốn luân chuyển có khả định quy mô hoạt động doanh nghiệp Khả quản lý vốn luân chuyển tốt nhu cầu vay nợ doanh nghiệp giảm Điều giúp đảm bảo lượng vốn nhàn rỗi có được đầu tư cách hiệu cho doanh nghiệp Huy động sử dụng vốn luân chuyển đầy đủ, kịp thời giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với biến động thị trường 1.2 QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm quản trị vốn luân chuyển Khái niệm quản trị vốn luân chuyển biết đến nhiều nhà quản trị bắt đầu nhận thấy lợi ích từ việc quản trị tốt nguồn vốn, đặc biệt vốn luân chuyển Quản trị vốn luân chuyển nhiệm vụ tiền thân quản trị tài chính, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn luân chuyển cách thúc đẩy chuyển hóa hình thái tồn tài sản lưu động để liên tục sinh ngân quỹ Quản trị vốn luân chuyển hoạt động yếu nhà quản trị tài nhằm đảm bảo kiểm soát chi phí trì tài sản lưu động, trì rủi ro mức thích hợp [11] 1.2.2 Mục tiêu quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Mục tiêu quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành với hiệu cao Tính toán kiểm soát chặt chẽ lượng vốn tiền, khoản phải thu giá trị tồn kho 1.2.3 Nội dung quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp a Quản trị vốn tiền - Hoạch định mức dự trữ vốn tiền - Quản lý sử dụng khoản thu chi vốn tiền - Đánh giá hiệu sử dụng vốn tiền b Quản trị hàng tồn kho - Hoạch định mức hàng tồn kho - Quản trị hàng tồn kho c Đánh giá hiệu công tác quản lý hàng tồn kho - Hoạch định khoản phải thu khách hàng - Tổ chức quản trị khoản phải thu khách hàng - Đánh giá hiệu công tác quản trị khoản phải thu 1.2.4.Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp a Đặc điểm công ty - Sự ổn định doanh thu lợi nhuận: Sự ổn định doanh thu lợi nhuận có ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô vốn huy động Khi doanh thu ổn định có nguồn để lập quỹ trả nợ đến hạn, kết kinh doanh có lãi nguồn để trã lãi vay - Quy mô, uy tín vị công ty: yếu tố định quy mô, hiệu vốn luân chuyển công ty - Trình độ quản trị mức độ chấp nhận rủi ro người lãnh đạo: Trong kinh doanh phải chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro, nhằm có hội để gia tăng lợi nhuận (mạo hiểm cao rủi ro nhiều lợi nhuận lớn) b Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành Sản phẩm xây lắp mang tính tổng hợp phát huy tác dụng mặt kinh tế, trị, kế toán, nghệ thuật Quá trình từ khởi công hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài Sản phẩm xây dựng mang tính khác biệt cao Sản phẩm xây dựng liên quan nhiều đến cảnh quan môi trường tự nhiên, liên quan nhiều đến lợi ích cộng đồng, đến dân cư địa phương có công trình xây dựng c Đặc điểm thị trường - Trạng thái kinh tế - Tỷ giá hối đoái - Lạm phát - Nhà cung cấp 1.2.5 Các tiêu đánh giá hiệu công tác quản trị vốn luân chuyển a Tốc độ luân chuyển vốn luân chuyển b Mức tiết kiệm vốn luân chuyển c Hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển d Hàm lượng vốn luân chuyển (Mức đảm nhiệm vốn luân chuyển) e Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà tiền thân Công ty xây dựng thủy điện Miền Trung đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Sông Đà, thành lập theo Quyết định số 447/QĐ- BXD ngày 18/5/1989 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Bảng 2.2 Kết cấu vốn luân chuyển giai đoạn 2013 - 2015 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2013 Giá trị Năm 2014 Tỷ trọng Giá trị Năm 2015 Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Vốn tiền 10.571 2,45% 28.014 4,77% 59.800 7,91% Khoản phải thu 160.559 37,19% 176.013 29,94% 416.511 55,08% - - 3.528 0,60% - - 257.299 59,61% 377.573 64,22% 269.558 35,64% ngắn 3.236 0,75% 2.795 0,47% 10.350 1,37% luân 431.665 587.923 100% 756.219 100% Đầu tư tài ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản hạn khác Vốn 100% chuyển (Nguồn: Trích bảng cân đối kế toán công ty Cổ phần Sông Đà 4) Kết cấu vốn luân chuyển giai đoạn 2013 – 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà thể Hình 2.2 sau 450 416.511 377.573 400 350 300 269.558 257.299 250 200 176.013 160.559 150 100 50 59.8 10.571 28.014 3.236 3.528 2.795 10.35 Năm 2013 Vốn tiền Khoả n phải thu Năm 2014 Đầu tư TC ngắn hạn Hàng tồn kho Năm 2015 TS ngắn hạn khác Hình 2.2 Kết cấu vốn luân chuyển giai đoạn 2013-2015 12 2.2.2 Phân tích thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển công ty Cổ phần Sông Đà thời gian qua * Có chiến lược hoạch định ngân sách vốn luân chuyển cách khoa học xác * Tổ chức thực công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty theo yêu cầu công tác hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị * Tổ chức đánh giá hoạt động quản trị vốn luân chuyển để thấy thành hạn chế công tác quản trị vốn luân chuyển để tìm nguyên nhân có phương án khắc phục tồn phát huy thành tựu đạt a Phân tích thực trạng quản trị vốn tiền Vốn tiền khoản quan trọng thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bảng 2.3 Bảng kê vốn tiền (Đơn vị tính: Việt Nam đồng) Vốn tiền Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tiền mặt tồn quỹ 8.955.067.661 5.303.916.761 5.164.937.950 Tiền gửi ngân hàng 1.616.166.854 22.709.894.535 54.635.278.599 - - - 10.571.234.515 28.013.811.296 59.800.216.549 Các khoản tương đương tiền Tổng cộng (Nguồn: Trích báo cáo tài Công ty CP Sông Đà giai đoạn 2013 - 2015) Đánh giá hiệu công tác quản trị vốn tiền công ty Cổ phần Sông Đà thể thông qua Bảng 2.4 Bảng 2.4 Bảng đánh giá hiệu công tác quản trị vốn tiền Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tỷ số toán hành 0,989 1,021 1,058 Tỷ số toán nhanh 0,392 0,355 0,667 Tỷ số toán tiền mặt 0,024 0,047 0,083 Các tiêu chí 13 Hiệu công tác quản trị vốn tiền đánh giá thông qua việc phân tích đánh giá vòng quay vốn tiền Số vòng quay vốn tiền công ty thể qua Bảng 2.5 Bảng 2.5 Vòng quay vốn tiền Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Vòng quay vốn Vòng 41,21 40,84 60,08 tiền Vòng quay vốn tiền số quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, phản ánh hiệu sử dụng luân chuyển vốn tiền doanh nghiệp Đa phần số vòng quay vốn tiền lớn tức thời gian quay vòng vốn doanh nghiệp nhỏ hiệu sử dụng vốn tiền doanh nghiệp cao b Phân tích thực trạng quản trị hàng tồn kho Chi tiết hàng tồn kho công ty Cổ phần Sông Đà năm gần thể qua Bảng 2.6 Bảng 2.6.Chi tiết giá trị hàng tồn kho Đơn vị: Triệu đồng Năm 2013 Giá trị Tỷ trọng Năm 2014 Giá trị Tỷ trọng Năm 2015 Giá trị Tỷ trọng Nguyên vật liệu Công cụ, dụng cụ 26.040 10,12% 30.429 8,06% 22.419 8,32% 102 0,04% 541 0,14% 1.922 0,71% Chi phí SX, KD dở 231.156 89,84% 346.603 91,80% 245.217 90,97% dang Tổng cộng 257.298 100% 377.573 100% 269.558 100% Qua bảng số liệu thống kê tình hình hàng tồn kho biến động tiêu qua năm nhận thấy hàng tồn kho Công ty cổ phần Sông Đà chủ yếu phân bổ 14 hai mục, khoản nguyên vật liệu khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Bảng 2.7 Một số tiêu đánh giá hàng tồn kho Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,88 2,11 2,29 Số ngày tồn kho Ngày 191,49 170,62 157,20 Theo số tiêu đánh giá công tác quản trị hàng tồn kho chi tiết Bảng 2.7, ta thấy hoạt động quản trị hàng tồn kho Công ty cổ phần Sông Đà giai đoạn 2013-2015 có bước thực chuyển biến theo hướng tích cực c Phân tích thực trạng quản trị khoản phải thu Khoản phải thu phận quan trọng kết cấu vốn luân chuyển, phân tích thực trạng quản trị khoản phải thu giúp có nhìn rõ ràng cụ thể tình hình quản trị khoản phải thu đơn vị Bảng 2.9 Các khoản phải thu chủ yếu Công ty Cổ phần Sông Đà Đơn vị: Triệu đồng Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 2014 2015 Ban điều hành Dự án thủy điện Xeekaman 53.058 207.764 Ban điều hành Dự án Thủy điện Huội Quảng 17.898 19.842 Công ty TNHH Xây dựng Hưng Hải 27.391 34.356 Tổng Công ty Sông Đà 10.046 14.056 (Nguồn: Trích bảng báo cáo công nợ ) Ngoài nguyên nhân vấn đề tài gặp khó khăn, phần số công trình thi công chưa có vẽ thiết kế dự toán đầy đủ nên chủ đầu tư chưa có sở để toán hạng mục cho Công ty 15 Bảng 2.10 Một số tiêu đánh giá khoản phải thu Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 Vòng quay khoản phải thu Vòng 12,81 21,68 10,32 Kỳ thu tiền bình quân Ngày 28,1 16,6 34,9 Số vòng quay khoản phải thu công ty cổ phần Sông Đà giai đoạn 2013 – 2015 nhiều biến động thất thường đơn vị chưa có công tác hoạch định khoản phải thu kỳ chưa phân loại cụ thể doanh số bán chịu doanh số bán thu tiền mặt trực tiếp 2.2.3 Hiệu quản trị vốn luân chuyển công ty cổ phần Sông Đà Để đánh giá hiệu sử dụng vốn luân chuyển doanh nghiệp sử dụng tiêu kỳ luân chuyển bình quân, hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển, mức đảm nhiệm vốn luân chuyển, tỷ suất lợi nhuận/vốn luân chuyển Với xu hướng ba năm qua có hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển cao nguồn vốn luân chuyển chuyển trạng thái thiếu hụt Chi tiết số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn luân chuyển thể Bảng 2.11 Bảng 2.11 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn luân chuyển Đơn vị tính: Triệu đồng, ngày, lần, % STT (1) (2) (3) (4) = (2)/(1) (5)= 360/(4) (6) = (2)/360* [(5)-(5) kỳ trước] (7)= (3)/(1)*100 (8) = (1)/(2) Đơn vị VLC bình quân Doanh thu LN trước thuế Hiệu suất sử dụng VLC Kỳ luân chuyển VLC Mức tiết kiệm VLC Tỷ suất lợi nhuận/VLC Hàm lượng VLC 2013 2014 2015 370.797 509.794 672.071 509.489 788.387 859.948 14.120 26.352 30.004 1,37 1,55 1,28 262,00 232,79 281,35 - (63.980) 116.004 3,81 0,73 5,17 0,65 4,46 0,78 16 Như với mức tăng trưởng vốn luân chuyển doanh thu Công ty tăng dần qua năm Đặc biệt năm 2014 tốc độ tăng trưởng doanh thu (54,74%) tăng nhanh so với tốc độ tăng trưởng vốn luân chuyển (37,49%) Vì năm tới Công ty cần quan tâm công tác quản trị vốn luân chuyển để đảm bảo hiệu kinh doanh cao Làm để mức tăng vốn phù hợp với mức độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hiệu khác Công ty 2.3.ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Ƣu điểm Về công tác huy động đáp ứng nhu cầu vốn luân chuyển kinh doanh: Trong năm qua công tác huy động đáp ứng nhu cầu vốn luân chuyển cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty quan tâm Đối với công tác quản trị khoản phải thu, Công ty thực quản trị chi tiết theo khách hàng, quản lý theo nhóm hàng để từ có biện pháp thu hồi công nợ kịp thời loại hàng hoá theo đặc tính luân chuyển chúng 2.3.2 Hạn chế Tài sản ngắn hạn công ty Cổ phần Sông Đà phụ thuộc nhiều vào hàng tồn kho Tỷ số toán nhanh cho thấy Công ty Cổ phần Sông Đà đủ tài sản ngắn hạn để trả cho khoản nợ ngắn hạn mà không cần phải bán hàng tồn kho Tỷ số toán tiền mặt công ty Cổ phần Sông Đà thấp điều khả trả nợ nhanh công ty Cổ phần Sông Đà chậm 17 Khoản phải thu lớn, chưa thu hồi khoản nợ kể khoản thu cho vay ngắn hạn bị tồn đọng tất hai năm 2014, 2015 Một phần nguyên nhân việc công tác quản trị khoản phải thu chưa hoàn chỉnh Hàng tồn kho công ty chiếm tỷ trọng từ 35,64% đến 64,22% chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm tỷ trọng 89,84% đến 91,8% giá trị hàng tồn kho Một số hợp đồng kinh doanh chưa thực chặt chẽ, điều khoản thời hạn toán, biện pháp đảm bảo thực hợp đồng chấp, bảo lãnh toán bị coi nhẹ Đơn vị chưa ban hành quy trình toán đầy đủ thống thủ tục toán, giấy tờ cần có theo tiêu chuẩn kế toán, cá nhân phép đứng toán Công tác quản trị chi phí công ty dừng lại việc phân tích, đánh giá chi phí phát sinh dựa số liệu kế toán tài chính, việc tổng hợp chi phí kinh doanh đơn phương pháp thống kê so sánh, chưa đề cập đến việc phân tích để dự toán cách chi tiết, toàn diện tình hình chi phí kinh doanh diễn tương lai để giúp cho Ban lãnh đạo công ty có định đắn, đem lại hiệu cao cho công ty 2.3.3 Nguyên nhân Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản trị vốn luân chuyển chưa lãnh đạo Công ty quan tâm mức Vì chưa có đầu tư thích đáng người thiết bị phục vụ công tác quản trị vốn luân chuyển Như Công ty chưa có phòng tài đầu tư riêng để phục vụ công tác quản trị vốn đầu tư vốn Công tác tổ chức thực thực tế chưa khoa học, 18 người giao nhiệm vụ theo dõi tình hình quản trị vốn luân chuyển trình độ chuyên môn hạn chế, kinh nghiệm chưa có công tác quản trị chưa đạt hiệu mong muốn Vì Công ty chưa quan tâm đầu tư mức cho công tác quản trị vốn luân chuyển Năng lực cán chuyên môn hạn chế việc tính toán xây dựng kế hoạch cho nhu cầu vốn luân chuyển không xác, chưa áp dụng biện pháp khoa học công tác xây dựng, dự báo xác định nhu cầu vốn luân chuyển phận trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Các dự báo cho tƣơng lai Nhu cầu xây dựng ngày tăng giá trị sản xuất xây dựng năm 2015 theo giá so sánh 2015 ước tính đạt 777,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2014, bao gồm: Khu vực Nhà nước đạt 66,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4%; khu vực Nhà nước đạt 660,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%; khu vực có vốn đầu tư nước đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% Như qua số liệu ta thấy giá trị đầu tư toàn xã hội cho đầu tư phát triển xây dựng lớn luôn có tăng trưởng qua năm Với quan điểm phát triển sở hạ tầng luôn phải trước yếu tố định đến tăng trưởng phát triển khu vực 19 Nền kinh tế giới có xu hướng phát triển tốt, môi trường kinh doanh quốc tế ngày rộng mở, tự bình đẳng Việc Việt Nam tham gia ký kết hiệp định Thương mại Tự xuyên Thái Bình Dương TTP giúp rào cản, phân biệt đối xử dần xóa bỏ, vừa hội thách thức công ty 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà giai đoạn 2015 – 2020 * Tập trung xây dựng phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà thành doanh nghiệp mạnh Tổng công ty Sông Đà theo hướng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, đa sở hữu, lấy hiệu sản xuất kinh doanh làm động lực phát triển doanh nghiệp bền vững * Xây dựng đội ngũ cán quản lý, công nhân kỹ thuật có trình độ, tri thức tay nghề cao, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến sản xuất quản lý để nâng cao lực cạnh tranh; Nâng cao đời sống vật chất tinh thành cán công nhân viên đơn vị; Xây dựng thương hiệu Sông Đà thị trường góp phần xây dựng Tổng Công ty Sông Đà giàu mạnh * Xây dựng hệ thống thị trường, mở rộng tiếp thị tạo đủ việc làm cho 1.500 cán công nhân viên có thu nhập, đảm bảo đời sống ổn định * Tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh hàng năm đạt từ 5-7%, đảm bảo tiêu lợi nhuận/doanh thu; Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu; Đảm bảo nộp ngân sách nhà nước thực chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời quy định 3.1.3 Phƣơng hƣớng quản trị vốn luân chuyển - Nâng cao việc áp dụng khoa học công nghệ, phần mềm quản lý đại công tác quản trị vốn luân chuyển 20 - Tăng cường công tác quản trị khoản phải thu, hạn chế rủi ro toán, nâng cao hiệu sử dụng vốn đảm bảo an ninh tài - Xây dựng kế hoạch dòng tiền kế hoạch toán phù hợp, hạn chế tối đa phát sinh khoản phạt hạn toán - Đối với khoản nợ khả thu hồi cần phải xác định rõ nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, xử lý thích đáng rút kinh nghiệm cho công tác quản trị 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3.2.1 Giải pháp quản trị vốn tiền - Công ty dự toán nguồn thu chi tháng, quý, năm - Cân đối thu - chi cho tháng, quý năm - Dự kiến nguồn tài trợ cho khoản tiền thiếu hình thức đầu tư tiền nhàn rỗi thừa tiền Đối với khoản đầu tư tài ngắn hạn công ty cần nghiên cứu sử dụng công cụ đầu tư tài ngắn hạn điều kiện thị trường tài phát triển cao Tuy nhiên để tham gia vào thị trường tài chính, thị trường tiền tệ nhằm điều tiết nguồn vốn luân chuyển (cụ thể phần ngân quỹ) cần đòi hỏi phải có trình độ định lĩnh vực 3.2.2 Giải pháp quản trị khoản phải thu + Kỳ hạn toán bình quân + Thời gian có quan hệ kinh tế với đơn vị + Sản lượng mua mặt hàng năm, quý + Sản lượng tối đa, tối thiểu lần mua hàng + Khả tài khách hàng 21 Bảng 3.1 Các bước thu hồi khoản phải thu khách hàng Thời gian Hành động cần thiết Trước 07 ngày đến Gửi email thông báo cho khách hàng biết hạn trả nợ thời hạn toán Điện thoại đến khách hàng thông báo nợ đến hạn trả Nắm thông tin phản hồi Đến hạn trả nợ mà khách cam kết toán, cập nhật khách chưa trả nợ thông tin cung cấp cho phận có liên quan để phối hợp thu hồi nợ Nợ hạn Hàng ngày gửi email, điện thoại đến khách toán vòng 15 hàng đề nghị toán tiền mua hàng ngày Sắp xếp gặp trực tiếp nhắc nhở khách Quá hạn toán hàng, đề nghị khách hàng có cam kết thời 15 ngày điểm toán văn Gửi email với công văn khuyến cáo Quá hạn toán sử dụng biện pháp đảm đảm nợ 30 ngày thư bảo lãnh toán hợp đồng chấp tài sản Gửi email với công văn cho khách Quá hạn toán hàng bên thứ ba thông báo việc sử 60 ngày dụng biện pháp đảm bảo nợ Chính thức làm việc với ngân hàng để sử Quá hạn toán dụng chứng thư bảo lãnh toán 75 ngày thực biện pháp sử dụng tài sản chấp cầm cố khác để thu hồi nợ Liệt kê vào nợ khó đòi, trích lập dự phòng Sau 90 ngày công nợ phải thu khó đòi áp dụng công cụ pháp luật để đòi nợ 22 Siết chặt công tác quản lý công nợ khách hàng, kiểm soát công nợ theo hợp đồng kinh tế, rà soát tài sản chấp, ký cược, bảo lãnh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cân đối phù hợp giá trị chấp, ký cược với định mức công nợ tránh rủi ro xảy Tập trung rà soát định kỳ hàng tháng, quý toàn số dư công nợ bán hàng theo đối tượng nợ, đối chiếu với điều khoản hợp đồng ký để đôn đốc thu hồi triệt để khoản nợ hạn, dây dưa khó đòi 3.2.3 Giải pháp quản trị hàng tồn kho Thứ nhất, công ty phải có chiến lược hoạch định ngân sách vốn tồn kho hiệu khoa học áp dụng mô hình đặt hàng hiệu (EOQ) để xác định nhu cầu dự trữ vật tư kỳ để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không bị gián đoạn với lượng vật tư tồn trữ Thứ hai, qua trình đánh giá hoạt động thực tiễn năm qua công tác quản trị vốn tồn kho ta thấy hoạt động sử dụng vật liệu Công ty chưa tiết kiệm, định mức tiêu hao vật tư áp dụng từ nhiều năm qua không phù hợp với thực tế công nghệ biện pháp thi công thay đổi Thứ ba, thường xuyên cập nhật thông tin đánh giá tình hình sử dụng tình trạng tồn trữ vật liệu Công ty để có sách điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo công tác sử dụng vốn tồn trữ hiệu 3.2.4 Một số giải pháp khác Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn luân chuyển thông qua tiếp cận công nghệ sản xuất: Tiếp cận công nghệ mới, trình bày phần định hướng lực sản xuất Công ty, ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển Công ty 23 Nâng cao lực quản lý tài thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ: Đây vấn đề mà dường Công ty Việt Nam quan tâm 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Hoạt động Công ty chịu tác động nhân tố chủ quan khách quan Ngoài nỗ lực Công ty để thành công thiếu nhân tố khách quan Môi trường hoạt động thuận lợi tạo điều kiện lớn cho thành công Công ty Nền kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường, có quản lý vĩ mô Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa nên đơn vị kinh doanh quyền tự chủ hoạt động kinh doanh Công ty có cấu tổ chức máy kế toán chặt chẽ, với nhiệm vụ cụ thể kế toán viên điều hành kế toán trưởng KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chương 3, thực trạng quản trị vốn luân chuyển đề cập Chương 2, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển đơn vị thời gian tới Các giải pháp đề xuất tập trung nội dung chính: Nhóm giải pháp quản trị vốn tiền; Giải pháp quản trị khoản phải thu; Giải pháp quản trị hàng tồn kho nhóm giải pháp khác kiến nghị sách Nhà nước 24 KẾT LUẬN Quản trị vốn luân chuyển vấn đề nhà quản trị đặc biệt quan tâm Để cho hoạt động doanh nghiệp thông suốt bền vững, nhà quản trị bỏ qua yếu tố vốn luân chuyển Việc xây dựng hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển giúp doanh nghiệp hoạt động bền vững mà giúp doanh nghiệp sử dụng vốn luân chuyển cách hiệu Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động khẳng định xu khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp Xét công tác quản trị vốn luân chuyển, công ty Cổ phần Sông Đà quan tâm xây dựng đạt số kết hoạt động quản trị vốn luân chuyển tồn hạn chế định Luận văn hoàn thành nội dung sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận quản trị vốn luân chuyển kinh doanh - Phân tích thực trạng quản trị vốn luân chuyển công ty Cổ phần Sông Đà giai đoạn 2013 – 2015 từ rút kết luận, đánh giá, nhận xét thành đạt vấn đề tồn cần phải giải - Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển công ty Cổ phần Sông Đà 25 ... quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Cổ phần Sông Đà. .. TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà tiền thân Công ty xây... tài công ty cổ phần Sông Đà 2013 – 2015) 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THỜI GIAN QUA 2.2.1 Phân tích cấu trúc vốn luân chuyển tổng vốn Công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ phần Sông Đà 4, Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ phần Sông Đà 4, Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay