Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung đại tín daklak

25 18 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 01:05

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ LAN UYÊN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN ĐẮK LÁK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - 2017 Công trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: TS Nguyễn Xuân Lãn Phản biện 2: TS Lâm Minh Châu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gạch không nung sử dụng nước phát triển từ lâu dùng để thay gạch nung có ưu điểm vượt trội nguyên liệu đa dạng, từ cát, đá vụn, xi măng…đến xỉ than, xà bần, tro nhiệt điện… Đồng thời với tính chịu lực cao, mẫu mã, kiểu dáng lại đa dạng, gạch không nung lựa chọn hàng đầu công nghệ xây dựng đại Những năm gần kinh tể tỉnh phát triển lên, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao, nhiều khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mọc lên chen chúc làm cho nhu cầu vật liệu xây dựng ngày tăng Đây điều kiện thuận lợi cho nhà máy gạch tăng suất, tăng sản lượng Tuy nhiên, trình canh tranh diễn gay gắt có nhiều nhà máy mọc lên Đứng trước hội thách thức trên, nhà máy cần phải nỗ lực nhiều để đứng vững môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt khốc liệt Với tính chất khắc nghiệt môi trường kinh doanh nay, nhà máy phải không ngừng tự hoàn thiện nâng cao hoạt động kinh doanh mình, đồng thời phải có chiến lược kinh doanh cho giai đoạn phát triển Do đó, với mong muốn xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho nhà máy Với lý đó, học viên chọn đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại Tín Đắk Lắk” để nghiên cứu viết đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu ục tiêu luận văn nghiên cứu l luận hoạch định chiến lược doanh nghiệp nh m vận dụng vào việc hoạch định chiến lược cho nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại T n Daklak gi p doanh nghiệp tiếp cận tốt nội dung quản trị chiến lược vào hoạt động kinh doanh đem lại hiệu t ch cực Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp chung: Sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Phương pháp cụ thể: Dùng phương pháp phân t ch liệu thống kê so sánh l luận với thực tiễn, khái quát hóa Phương pháp tham khảo kiến chuyên gia Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: L luận chiến lược hoạch định chiến lược Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh chiến lược kinh doanh Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại T n Daklak Chương 3: oạch định chiến lược phát triển Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại T n Daklak (2016-2020) Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc Chiến lược việc tạo dựng vị có giá trị nhờ việc triển khai hệ thống hoạt động khác biệt với đối thủ cạnh tranh thực 1.1.2 Nh ng đ c t ƣng ản chiến lƣợc Các đ c trưng là: - Chiến lược xác định r mục tiêu phương hướng kinh doanh cần đạt tới thời k quán triệt đầy đủ lĩnh vực hoạt động quản trị doanh nghiệp T nh định hướng chiến lược nh m bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển liên tục vững môi trường kinh doanh thường xuyên biến động - Chiến lược kinh doanh phác thảo phương hướng hoạt động doanh nghiệp dài hạn, khung hoạt động doanh nghiệp tương lai - Chiến lược kinh doanh xây dựng dựa sở lợi cạnh tranh doanh nghiệp để đảm bảo huy động tối đa kết hợp tốt với việc khai thác sử dụng nguồn lực nhân lực, tài sản lực hữu hình vô hình , lực cốt l i doanh nghiệp tương lai nh m phát huy lợi thế, nắm bắt hội để giành ưu cạnh tranh 4 - Chiến lược kinh doanh phản ánh trình liên tục từ xây dựng, đến t chức thực hiện, đánh giá, kiểm tra điều chỉnh chiến lược - Chiến lược kinh doanh mang tư tưởng tiến công giành thắng lợi cạnh tranh Chiến lược kinh doanh hình thành thực sở phát tận dụng hội kinh doanh, lợi so sánh doanh nghiệp nh m đạt hiệu kinh doanh cao ọi định chiến lược quan trọng trình xây - dựng t chức thực hiện, đánh giá điều chỉnh chiến lược tập trung vào nhóm quản trị viên cấp cao Để đảm bảo t nh chu n xác định dài hạn, b mật thông tin cạnh tranh 1.1.3 Mục đích, ý nghĩa, vai t ò, chức hoạch định chiến lƣợc Mục đíc oạc đị b c c V trò củ d củ c ế lược oạc đị oạc đị c ế lược c ế lược củ v c oạc đị c ế lược 1.2 HỆ THỐNG CHIẾN LƢỢC TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Chiến lƣợc chức Lợi cạnh tranh bắt nguồn từ lực công ty nh m đạt vượt trội hiệu quả, chất lượng, cải tiến trách nhiệm với khách hàng Với chiến lược cấp chức năng, ch ng ta có xem xét vai trò cách thức mà chiến lược hướng đến hoàn thiện hiệu suất hoạt động phạm vi công ty, marketing, quản trị vật liệu, phát triển sản xuất dịch vụ khách hàng 1.2.2 Chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh Bao gồm chủ đề cạnh tranh mà Nhà Máy lựa chọn để nhấn mạnh, cách thức mà tự định vị vào thị trường để đạt lợi cạnh tranh chiến lược định vị khác sử dụng bối cảnh khác ngành Chúng ta xem xét lợi hại ba loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, chiến lược dẫn đạo chi phí; chiến lược tạo khác biệt chiến lược tập trung vào khe hở thị trường 1.2.3 Chiến lƣợc cấp công ty Một chiến lược cấp công ty phải trả lời câu hỏi: loại kinh doanh làm cực đại khả sinh lợi dài hạn công ty? Trong nhiều t chức, việc cạnh tranh thành công thường có nghĩa hội nhập dọc - trình t ch hợp hoạt động ho c ngược ph a đầu vào trình sản xuất ho c xuôi theo chiều phân phối sử dụng đầu hoạt động 1.3 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 1.3.1 Khái niệm hoạch định chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh t ng thể cam kết hành động giúp doanh nghiệp dành lợi cạnh tranh b ng cách khai thác lực cốt lõi họ vào thị trường sản ph m cụ thể Chỉ có doanh nghiệp liên tục nâng cấp lợi cạnh tranh theo thời gian có khả đạt thành công lâu dài với chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, vấn đề mà doanh nghiệp cần giải lựa chọn chiến lược kinh doanh, là: họ cung cấp cho khách hàng sản ph m hay dịch vụ nào; cách thức tạo sản ph m dịch vụ ấy; làm cách đưa sản ph m dịch vụ đến cho khách hàng Do vậy, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phản ánh niềm tin doanh nghiệp địa điểm cách thức mà giành lợi cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh Điều cốt yếu chiến lược kinh doanh "lựa chọn thực hành động cách tạo khác biệt thực hoạt động khác so với đối thủ” 1.3.2 Các dạng chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh a Chiế lược dẫ đạo chi phí b Chiế lược tạo khác bi t c Chiế lược đa dạng hoá 1.4 CÁC BƢỚC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC DOANH NGHIỆP 1.4.1 Xác định sứ mệnh mục tiêu chiến lƣợc doanh nghiệp a S m nh b Mục tiêu chiế lược doanh nghi p 1.4.2 Phân tích môi t ƣờng bên doanh nghiệp P â tíc b P â tíc ô trườ v cạ ô tr 1.4.3 Phân tích môi t ƣờng bên doanh nghiệp a Phân tíc c c uồ lực Các nguồn lực: Các lực cốt l i tạo khác biệt sinh từ hai nguồn, là: nguồn lực khả tiềm tàng Các nguồn lực, theo nghĩa rộng, bao gồm loạt yếu tố t chức, kỹ thuật, nhân vật chất, tài ch nh công ty Các nguồn lực chia thành hai loại: nguồn lực hữu hình nguồn lực vô hình Các nguồn lực hữu hình thấy định lượng được, bao gồm nguồn lực tài ch nh, t chức, điều kiện vật chất, công nghệ Các nguồn vô hình bao gồm nhân sự, khả cải tiến danh tiếng 7 b Phân tích chiế lược hi n doanh nghi p Việc phân t ch bên gi p nhà quản trị nhận thức r điểm mạnh, điểm yếu t chức ỗi đơn vị kinh doanh cần đánh giá điểm mạnh điểm yếu cách định k  Điểm mạnh điểm yếu  Lợi cạnh t anh c cô cụ tạo dự lực cốt lõ 1.4.4 Xây dựng lựa chọn chiến lƣợc a Xây dựng chiế lược Nội dung trung tâm việc phát triển công ty nhận dạng xem hội kinh doanh mà công ty nên theo đu i Một điểm bắt đầu ph biến soát xét danh mục hoạt động kinh doanh có công ty Mục đ ch việc soát xét giúp công ty xác định đơn vị số đơn vị kinh doanh có cần tiếp tục đưa vào danh mục, đơn vị cần đưa khỏi danh mục công ty nên thâm nhập vào lĩnh vực hay không Chúng ta sử dụng cách tiếp cận sau để soát xét Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi b Đ lựa chọn chiế lược tố ưu Những phân t ch đưa số phương án chiến lược, Ch ng ta phải đánh giá ưu nhược điểm phương án, cân nhắc 1.4.5 Thực thi chiến lƣợc a Chính sách tổ ch c, nhân b Chính sách Marketing c Chính sách tài d Chính sách nghiên c u phát triển KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại Tín 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại Tín Daklak 2.1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK THỜI GIAN QUA uồ b c â lực c t ết bị tà c í củ nhà máy; 2.2.1 Tình hình sản xuất Qua biểu đồ ta nhận thấy r sản lượng Đại T n tăng trưởng tốt qua năm Năm 2014, nhà máy đạt sản lượng 17, triệu viên sản xuất tăng vượt bật so với năm 2013 đạt 14,3 triệu viên Tuy nhiên, đến cuối năm 2015 đạt 18 triệu viên, tăng triệu viên so với năm 2013 Điều cho thấy sản lượng kinh doanh nhà máy bị ch n lại, nhà máy cần có chiến lược để th ch ứng giai đoạn tới 2.2.2 Doanh Thu Cũng tương tự sản lượng, doanh thu Đại T n tăng trưởng tốt qua năm Năm 2014, nhà máy đạt 30,6 tỷ đồng tăng vượt bật so với năm 2013 đạt 25,6 tỷ đồng Tuy nhiên, năm 2015 đạt 33,4 tỷ đồng, tăng tỷ đồng so với năm 2013 số khiêm tốn Điều cho thấy tình hình kinh doanh nhà máy bị ch n lại, nhà máy cần có chiến lược để th ch ứng giai đoạn tới 2.2.3 Chi phí Qua biểu đồ ta nhận thấy r chi ph giá vốn hàng bán Đại Tín tăng qua năm chiếm khoản 80% doanh số bán Năm 2015 chi ph giá vốn hàng bán 17 tỷ đồng tăng tỷ so với năm 2014 14 tỷ đồng loại chi ph khác quan trọng chi phí bán hàng chi ph quản l doanh nghiệp, Đại Tín tốn nhiều chi ph cho công tác bán hàng chi ph quản l doanh nghiệp, cụ thể năm 2015 chi ph quản l doanh nghiệp 2,7 tỷ đồng, chi ph bán hàng lên đến tỷ đồng 2.2.4 Lợi nhuận Với chiến lược nhà máy không phù hợp, l c Việt Nam vừa k hiệp ước nhà máy cần phải thay đ i chiến lược đơn vị kinh doanh để th ch ứng với môi trường hội nhập tại, tạo tăng trưởng bền vững mang lại tăng trưởng lợi nhuận tốt cho nhà máy cộng đồng 2.2.5 Thị phần Theo báo cáo Phòng kinh doanh, sản lượng nhà máy Đại T n tăng từ 5-10%/năm chiếm khoảng 20% thị phần gạch không nung địa bàn Tỉnh Daklak Với mục tiêu ch nh giành thị phần nên thấy r qua biểu đồ sản lượng doanh số tăng liên tục Tuy nhiên, đạt thành điều cần, chưa phải điều kiện đủ để nhà máy vững bước đường hội nhập với môi trường cạnh tranh khốc liệt Nhà máy cần thức r ng luôn làm mình, luôn hoàn thiện để th ch ứng 10 với môi trường Đây l c phải thay đ i chiến lược để mang đến tăng trưởng bền vững không bị cạnh tranh mạnh mẽ đến từ đối thủ 2.3 THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK 2.3.1 Phân tích t nh h nh chung tác động đến hoạt động nhà máy c c l p ế oạc - Căn vào định hướng phát triển Đảng, Nhà nước tiêu phát triển toàn ngành - Căn vào định phê duyệt Thủ tướng ch nh phủ 567 vật liệu gạch không nung, thị 04 Uỷ ban nhân dân tỉnh Daklak - Căn vào tình hình xây dựng phát triển hạ tầng địa phương - Căn vào kết kinh doanh nhà máy năm qua kế hoạch đầu tư cho năm đến b P â tíc t cạ tr Trong môi trường ngành hoạt động sản xuất nhà máy không phân t ch cách đầy đủ yếu tố mang t nh cạnh tranh ếu tố nhà máy quan tâm yếu tố khách hàng sức ép từ ph a khách hàng vật liệu nên chưa quen với thói quen truyền thống gạch nung, giá thành giảm sản ph m chất lượng phù hợp tiêu chu n Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngành như: nhà máy sản xuất gạch không nung An Ph Thành, Nhà máy Trung à, Nhà máy Block Việt, Nhà máy Việt Tân, hộ cá nhân sản xuất thủ công c P â tíc t b Nhà máy tiến hành phân t ch vấn đề sau: 11 - Năng lực máy móc thiết bị, nhà máy xác định cách r ràng số lượng t nh công suất máy móc tại, xác định b sung để đảm nhận cách đồng dây chuyển sản xuất - Nguồn nhân lực, với lực lượng cán nhân viên quản l điều hành sản xuất trải nghiệm ngành với lực lượng tr có nhiều khả tiếp cận đảm nhiệm tốt công việc -Trên sở phân t ch hai vấn đề đó, nhà máy điểm mạnh qua hai yếu tố có đủ máy móc thiết bị sở vật chất , nguồn nhân lực mạnh mẽ, tăng khả sản xuất đảm bảo chất lượng sản ph m 2.3.2 Xác định mục tiêu kế hoạch ài hạn X c đị c c oạt đ Nhà máy đ t nhiệm vụ trì hoạt động sản xuất gạch không nung làm hoạt động chủ yếu phấn đấu mở rộng đa dạng hóa sản ph m nh m tăng trưởng từ hoạt động sản xuất có liên quan tăng giá trị nhà máy , từ đạt mục đ ch lợi nhuận, n định sản xuất đời sống công nhân viên Tuy nhiên, nhà máy chưa hình thành r ràng nội dung chiến lược cho nhà máy mà chủ yếu xây dựng kế hoạch hàng năm b P â tíc đ t t ực ế oạc đoạ trư c Tình hình thực kế hoạch giai đoạn trước xác định thời đoạn tương đương với giai đoạn kế hoạch dài hạn 3-5 năm Việc phân t ch tiến hành theo bước sau: - So sánh tiêu đề với kết đạt được, xác định tỷ lệ phần trăm hoàn thành giá trị sản lượng doanh thu - Tìm nguyên nhân hoàn thành kế hoạch giá trị sản lượng doanh thu 12 - Phát huy ưu điểm đề giải pháp để khắc phục yếu điểm 2.3.3 Các giải pháp thực ch tiêu kế hoạch p p uồ â lực - Soát xét lại cấu tr c doanh nghiệp - Sắp xếp tinh gọn máy - Tăng cường công tác giáo dục ch nh trị tư tưởng nh m nâng cao thức thái độ trách nhiệm - Ch trọng cải tiến chế độ trả lương cho người lao động b p pv c t ết bị Nhà máy kiểm tra định kì máy móc thiết bị, bảo dưỡng định kì, quy trách nhiệm cho công nhân ca máy, lập dự án mua thêm xe x c lât, dây chuyển ép gạch c p p tà c í - Đ t công tác thu hồi vốn lên hàng đầu - Tăng cường công tác kiểm tra việc quản l chứng từ - Làm tốt công tác đối chiếu công nợ, lãi vay… d p ps u t Do đ c điểm sản xuất gạch không nung thành ph m phải phươi, tưới bảo dưỡng Vì cần ch tăng ca tháng nắng năm để sản lượng gạch sẵn bãi gạch không nung để lâu thân bê tông nên cần bảo dưỡng tốt 2.4 PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC HIỆN TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK - Để giảm bớt chi ph cho việc nghiên cứu tạo khác biệt cho sản ph m Đại T n lựa chọn khác biệt hóa sản ph m mức thấp sản ph m gạch không nung băt đầu nên không rộng sâu sản ph m gạch nung truyền thống - Nh m n định giá tiết kiệm chi ph vận chuyển, hạ giá 13 thành Đại T n xây dựng hệ thống máy xay đá để chủ đông nguyên vật liệu - Đại T n xây dựng hệ thống đánh giá hiệu làm việc nh m khuyến kh ch nhân viên phát huy tối đa hiệu công việc, đánh giá đ ng lực, nhân viên làm việc hăng say hơn, suất lao động tăng cao, góp phần làm giảm chi ph - Dựa vào thị trường truyền thống, nguồn lực, uy t n thương hiệu xây dựng từ trước Đại T n tập trung phát triển sản ph m hai thị trường tiềm Daklak Daknong giảm bớt chi ph quảng cáo, tiếp thị đến khách hàng Chiến lược dẫn đầu chi ph gi p nhà máy sản xuất kinh doanh sản ph m với chi ph thấp nh m tăng khả cạnh tranh sản ph m giá với đối thủ cạnh tranh ngành Với phân kh c ch nh khách hàng có thu nhập khá, nhà máy chọn phương pháp định giá sản ph m kết hợp yếu tố chi ph nhu cầu thị trường giữ giá n định Nhà máy xác định chiến lược giá dẫn đầu sản ph m gạch lỗ k ch thước truyền thống chiến giá cạnh tranh sản ph m gạch lỗ Thông qua yếu tố giá cả, Nhà máy đảm bảo r ng khách hàng yên tâm chất lượng sử dụng sản ph m Đại T n Với phân kh c khách hàng khác nhau, với vùng thị trường khác nhau, nhà máy áp dụng chiến lược giá riêng Với công trình nhà nước,công trình an sinh xã hội có mức giá ưu đãi thấp giá ch nh thức mức chiết khấu đ c biệt áp dụng Còn lại hộ gia đinh mức chiết khấu tùy thuộc số lượng tùy đối tượng khách hàng cụ thể 2.5 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CỦA NHÀ MÁY 2.5.1 Công tác phân tích môi t ƣờng 14 Việc phân t ch môi trường có nghĩa quan trọng, định đến bước Nhà máy có thực việc này, nhiên phân t ch pham vi thời gian năm, thời gian dài n m tưởng chung cấp lãnh đạo không đưa cách Việc hình thành định có t nh chất chiến lược mờ nhạt chưa sử dụng vào kết phân t ch môi trường ôi trường vĩ mô chưa đề cập cách đầy đủ, yếu tố công nghệ, môi trường tự nhiên, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lãi suất chưa đề cập đến ôi trường ngành, nhà máy đề cập đến chủ đầu tư khách hàng chủ yếu việc phân t ch đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhà cung cấp, đối thủ tiềm n chưa đề cập kỹ ôi trường nội doanh nghiệp không phân t ch cách đầy đủ, chưa phân t ch khả tài ch nh, khả t chức, khả cạnh tranh nên không thấy hết điểm mạnh điểm yếu 2.5.2 Đánh giá chiến lƣợc nhà máy  Ưu đ ể Ngay từ hình thành tưởng đến l c đề ch nh sách thực thi, Đại Tín tuân thủ quan điểm định hướng chiến lược xuất phát từ nhu cầu khách hàng, lấy khách hàng, người tiêu dùng sản ph m làm mục tiêu làm trọng tâm Việc tập trung phân phối sản ph m hai thị trường Daklak Daknong giúp nhà máy tận dụng hội n m địa bàn có thị trường tiềm tiêu thụ sản ph m lớn  ược đ ể - Sản ph m nhà máy vật liệu nên người dân thói quen sử dụng gạch truyền thống gạch không nung có mức giá cao so với gạch nung truyền thông gạch không nung phải chịu thuế VAT 10% đầu vào gạch không nung đât 15 nung lên chịu thuế nguyên vật liệu đầu vào ạng lưới phân phối tiêu thụ Đại T n rời rạc, - chưa có tầm bao phủ thời gian qua yếu kém, chưa hiệu - Thực tế chiến lược thiếu t nh bền vững chưa khai thác hết triệt để tảng cốt l i mà nhà máy nắm giữ 2.5.3 Công tác xây ựng phƣơng án kế hoạch ài hạn Nhà máy ệ thống mục tiêu nhà máy xác định đơn giản chưa hoàn chỉnh đầy đủ, chưa thể khát vọng nhà máy Mục tiêu nhà máy thống phát triển thị trường, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 10%/năm với thị phần từ 2030% khu vực hoạt động chủ yếu địa bàn tỉnh Daklak tỉnh lân cận 2.5.4 Nh ng thành công tồn t ong kế hoạch ài hạn nhà máy ết qu đạt + Đã đưa tưởng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng phát triển ngành, Đảng Nhà nước + Việc đầu tư trang thiết bị, công nghệ nhà máy bước đầu chưa mang lại hiệu cao + Tuyển dụng, bố tr nguồn nhân lực + Đề biện pháp hữu hiệu để quản l nguồn vốn, tăng vòng quay vốn, tăng hiệu sử dụng vốn + Phối hợp ch t chẽ phận công tác lập kế hoạch hàng năm nhà máy b hạ chế + Chưa xây dựng chiến lược phát triển cụ thể 16 + ong muốn phát triển sản ph m không chuyên sâu + Nhà máy chưa phân định hoạt động kinh doanh chiến lược r ràng Chưa xác định nguồn lực lực cốt l i để khai thác nh m tạo dựng lợi cạnh tranh bền vững + hông sử dụng công cụ phân t ch để tìm phương án chiến lược đánh giá lựa chọn phương án tối ưu c u â dẫ đế hạ chế - L luận chiến lược kinh doanh nhà máy m số cán lãnh đạo nhà máy - Các thông tin chiến lược chưa ph biến rộng rãi cho doanh nghiệp - Nhà máy mới thành lập, phần lớn cán quản l người có trình độ kỹ thuật , chưa đào tạo nghiệp vụ quản trị - Chưa mạnh dạn có t nh đột phá mở rộng kinh doanh đa dạng ngành hoạt động theo chức nhiệm vụ đề từ thành lập - Cán quản trị nhà máy chưa thực ch đến vấn đề chiến lược kế hoạch dài hạn - Nhà máy chưa có phận nghiên cứu thị trường cách độc lập, nguồn thông tin tốt cho lập kế hoạch dài hạn gọi chiến lược t, hệ thống KẾT LUẬN CHƢƠNG 17 CHƢƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 3.1 XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU NHÀ MÁY 3.1.1 Xác định viễn cảnh Nhà Máy Xây dựng nhà máy Đại T n trở thành nhà máy sản xuất gạch không nung vững mạnh tỉnh Tây Nguyên, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp nhiều cho phát triển Tỉnh Daklak Đại T n đ t chữ t n lên hàng đầu, xem trọng chất lượng, tất mục tiêu kinh doanh uy t n hàng đầu nên chất lượng sản ph m ưu tiên số ch nh sách chất lượng nhà máy 3.1.2 Sứ mệnh Đố v c : ang lại sản ph m gạch không nung chất lượng tốt Ngoài việc đầu tư vào chất lượng sản ph m, Đại T n đ c biệt quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng, với phương châm hết lòng phục vụ khách hàng, Đại T n thành lập phận chăm sóc khách hàng với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, động, lịch thiệp phục vụ đáp ứng nhu cầu mong đợi khách hàng Đố v c ct v p vố : ang lại lợi nhuận tăng dần theo năm, tạo lợi nhuận tương xứng với khoản đầu tư Bên cạnh lợi nhuận, Đại T n mang đến danh tiếng nâng cao uy t n cho thành viên góp vốn, xứng đáng với công sức tâm huyết bỏ Đố v c b nhà máy: Nhà máy hay bất k t chức muốn có đội ngũ nhân viên động, sáng tạo, gắn kết 18 tạo thành khối thống nhất, để phát triển Tạo môi trường làm việc mà thành viên thấu hiểu lẫn nhau, nhân viên với khách hàng, nhân viên với nhân viên, quản l với quản l quản l với nhân viên Thấu hiểu không công việc mà thấu hiểu quan điểm, thái độ t nh cách, hoàn cảnh để tôn trọng chấp nhận Đại T n xây dựng mô hình đào tạo nhân viên, nâng cao tay nghề kỹ cam kết nâng cao thu nhập, đáp ứng đầy đủ nhu cầu người lao động, xây dựng ch nh sách lao động đ ng luật cho nhân viên phù hợp với chức danh trình độ Đố v ã : Mục tiêu cao kinh doanh Gạch không nung không sản ph m gạch xây thông thường mà sử dụng, mang giá trị nhân văn cao bảo vệ môi trường, bảo vệ sống ch ng ta Đại T n doanh nghiệp quan tâm đến sứ mệnh cho cộng đồng, n , nhiệt tình hoạt động từ thiện, gi p đỡ cộng đồng.,… 3.1.3 Mục tiêu  Mục tiêu chiến lƣợc Để hướng tới phát triển bền vững trước xu kinh tế hội nhập, hướng tới mục tiêu cao bảo vệ môi trường, Đại T n mở rộng nâng cao hình ảnh thương hiệu b ng việc tạo lập sách lược đ i có hiệu m t cho toàn hệ thống Đại Tín , điển hình ch nh sách chất lượng: chất lượng người – tài sản qu giá nhà máy, chất lượng sản ph m dịch vụ, chất lượng công nghệ kỹ thuật, trang thiết bị máy móc nhà xưởng … đảm bảo phục vụ cho Qu khách hàng cách tốt Đưa Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại T n nhà máy hàng đầu sản xuất, kinh doanh sản ph m gạch không nung Mục tiêu cụ thể Đưa sản lượng tiêu thụ nhà máy năm sau cao năm 19 trước với tốc độ tăng trưởng 25% iện tại, với qui mô nhà xưởng, máy móc thiết bị,… doanh số Đại T n đạt 33 tỷ đồng, lợi nhuận sau trừ hết chi ph đạt bình quân đạt tỷ đồng, đạt tỷ suất sinh lợi 18%Doanh thu Với chiến lược tăng trưởng tập trung triển khai, dự kiến đến năm 2020 Nhà máy đạt mức doanh thu tiếp cận số 40 tỷ/năm, lợi nhuận ước đạt đạt 10 tỷ/năm, đạt tỷ suất lợi nhuận 25%Doanh thu hoàn toàn hợp l đạt Nâng cao thị phần gạch không nung chiếm 30% thị trường tỉnh Tây Nguyên trước năm 2020 thay 20% Phát triển tập trung hai thị trường Daklak Daknong, bên cạnh thị trường Lâm Đồng, Gia Lai cần tập trung phát triển để nâng cao uy t n mở rộng thị trường 3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN NGOÀI CỦA NHÀ MÁY 3.2.1 Môi t ƣờng vĩ mô Luận văn tập trung nghiên cứu kỹ nhân tố môi trường vĩ mô bao gồm: pháp luật, ôi trường kinh tế, ôi trường văn hóa xã hội, ôi trường ch nh trị ôi trường công nghệ, Các yếu tố phân t ch đánh giá cách cụ thể sau: 3.2.2 Phân tích lực lƣợng cạnh t anh ngành a Đố t ủ cạ tr b Đố t ủ cạ tr c Qu lực t ươ d Qu lực đà e Mố đe dọ từ s t ẩ lượ p khách hàng củ p ẩ cu t t ế c p 20 B Tiêu chu n iếm Khó bắt chước Không thể thay tài lực cốt lõ Đạ Tín Các nguồn lực Nguồn lực hữu hình Nguồn lực vô hình Uy ạng Công Văn Nguồn tín lưới nghệ hóa Chất nhân thươ phân tiên Nhà lượng lực ng phối tiến Máy hiệu x x x x x Năng lực cốt lõi Đ x x x x x x x x x x x Qua bảng nhận dạng lực cốt l i Đại T n , ta nhận nhà máy có lực cốt l i là: Uy t n thương hiệu Đại T n kinh doanh đ c biệt thị trường Daklak,Dakong Công nghệ tiên tiến thiết bị nhập từ nước Châu Âu, Uy t n thương hiệu Đại T n kinh doanh đ c biệt thị trường Daklak,Dakong iện nhà máy áp dụng sản ph m theo tiêu chu n TCVN ISO 9001:2008 Uy t n thương hiệu lực cốt l i quan trọng nhóm lực vô hình mà Đại T n cần phải phát huy để cạnh tranh với thương hiệu khác 3.2.3 Phân tích môi t ƣờng bên nhà máy: P â tíc b X c đị uồ lực lực cốt lõ củ t tà àM Năng lực cốt l i cần khai thác xây dựng chiến lược 21 Nhà máy: - Nguồn lực máy móc thiết bị đồng chuyên nghiệp sản xuất - Đội ngũ công nhân viên trải nghiệm nhiều ngành vật liệu xây dựng, kỹ thuật máy móc 3.3 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 3.3.1 Phân tích chiến lƣợc Nhà Máy b ết c ế lược tạ củ b Sử dụng ma tr n phát triể t cc c lực cốt lõi 3.3.3 Xây ựng phƣơng án chiến lƣợc 3.3.4 Lựa chọn phƣơng án chiến lƣợc tối ƣu 3.3.5 Dự kiến nguồn lực 3.4 XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK  Chính sách nguồn nhân lực  Chính sách tài  Chính sách Marketing  Chính sách nghiên cứu phát triển KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 KẾT LUẬN Sau 20 năm Việt Nam thực cải cách, mở đại hoá đất nước.Tình hình ch nh trị n định, hệ thống văn pháp luật cải cách phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng nhà nước Nhiều thành phần kinh tế đời đóng góp cho pháp triển k nh tế đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, cung cấp sản ph m, dịch vụ phụ vụ nhu cầu tiêu dùng nước xuất kh u inh tế đất nước phát triển mạnh, thu nhập nhân dân tăng lên, đời sống cải thiện r rệt Tốc độ đô thị hoá nhanh, nhu cầu, khả toán người dân tăng lên tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất gạch không nung phát triển, bên cạnh sức ép cạnh tranh ngày khốc liệt Nhà máy Đại T n không n m quy luật cạnh tranh kinh tế thị trường Để tồn phát triển nhà máy phải có chiến lược dài hạn ngắn hạn cho phát triển mình, việc xây dựng chiến lược phát triển nhà máy cần thiết mang t nh lâu dài Do đó, việc nghiên cứu đề tài " oạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại T n Dắk Lắk " phù hợp với tình hình thực tế, không phần khó khăn ph c tạp Vì đề tài dừng lại hoạch định chiến lược nên m t hiệu chưa thể xác định được, học viên mong r ng số phương án luận văn góp phần ứng dụng vào trình phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại Tín Do thời gian nghiên cứu học viên hạn chế, kiến thức, kinh nghiệm thân có hạn luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết sai sót ọc viên mong tham gia đóng góp thầy cô giáo để nâng cao kiến thức luận văn hoàn thiện ... KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại Tín 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại Tín Daklak. .. luận chiến lược hoạch định chiến lược Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh chiến lược kinh doanh Nhà máy sản xuất gạch ngói không nung Đại T n Daklak Chương 3: oạch định chiến lược phát triển. .. CHƢƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG ĐẠI TÍN DAKLAK GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 3.1 XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU NHÀ MÁY 3.1.1 Xác định viễn cảnh Nhà Máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung đại tín daklak , Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung đại tín daklak , Hoạch định chiến lược phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói không nung đại tín daklak

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay