Phát triển nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh đắk lắk

27 12 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 01:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ THÙY DƢƠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2017 Công trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Trƣờng Sơn Phản biện 1: PGS TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 2: TS TUYẾT HOA NIÊ KDĂM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước, công cụ để trì máy Nhà nước Trong trình phát triển hệ thống thuế, đội ngũ công chức thuế nhân tố, lực lượng định thắng lợi đóng góp nhiều công sức vào thành tích ngành thuế thời gian qua Thực trạng quản lý thuế nước ta khoảng cách xa so với nước tiên tiến, đội ngũ cán thuế số hạn chế định như: đội ngũ công chức thuế thiếu kiến thức chuyên sâu, thiếu chuyên nghiệp thiếu kỹ quản lý thuế đại, lãnh đạo thiếu kiến thức quản lý kinh tế, quản lý hành Nhà nước, kiến thức vĩ mô, nguồn nhân lực phân bổ chưa hợp lý Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk không nằm thực trạng Với biến đổi đòi hỏi sâu sắc phát triển nguồn nhân lực, việc nghiên cứu cách toàn diện phát triển NNL để tìm giải pháp hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển, cải thiện suất lao động, nâng cao lực phát triển quan cần thiết Và thời gian qua, Cục Thuế có nhiều nỗ lực đẩy mạnh phát triển NNL kết công tác hạn chế, NNL chưa theo kịp yêu cầu phát triển mục tiêu quan Việc phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tồn chung toàn xã hội tồn nhiều bất cập Công tác thiếu đồng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn thời gian tới Về bản, hoạt động thực theo thói quen hình thành từ trước Cơ cấu nguồn nhân lực chưa thật bám sát nhiệm vụ quan, việc đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động chưa thật xuất phát từ yêu cầu công việc khả người lao động mà mang tính định hướng từ cấp cao Để nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk phát triển phải thay đổi mô hình bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo & phát triển, quản lý thành tích, lương bổng đào tạo kế thừa Với lý trên, tác giả chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk” làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm góp phần giải vấn đề bất cập, tồn thực tiễn, nâng cao phát triển nguồn nhân lực quan Mục tiêu nghiên cứu - Đề tài làm rõ hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực nói chung, phát triển NNL đơn vị hành nghiệp nói riêng - Đề tài phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thời gian qua để tìm tồn tại, nguyên nhân sâu xa dẫn đến bất cập phát triển NNL cụ thể cán Thuế - Đề tài đề xuất giải pháp phát triển NNL Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thời gian tới nhằm giúp cho nguồn nhân lực Cục Thuế phát triển mạnh mẽ đáp ứng mục tiêu ngành Thuế Câu hỏi nghiên cứu - Làm để vận dụng lý luận phát triển NNL cách phù hợp vào việc hoạch định chiến lược phát triển NNL Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025? - Giải pháp để xây dựng NNL Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị trình thực thi chiến lược? - Làm để xây dựng môi trường đào tạo nâng cao chất lượng NNL Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk trở thành văn hóa doanh nghiệp thời gian tới? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk - Về không gian: Các nội dung tiến hành nghiên cứu Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk - Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa thời gian tới (2020-2025) Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp chuẩn tắc - Phương pháp điều tra, phương pháp chuyên gia - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh Các phương pháp giúp đề tài nghiên cứu lý luận phát triển NNL để hình thành nội dung nghiên cứu, đánh giá thực trạng NNL phát triển NNL Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, từ đưa giải pháp nhằm phát triển NNL Cục Thuế cách toàn diện sâu sắc Bố cục đề tài Ngoài mục lục, mở đầu, bảng biểu nội dung chủ yếu đề tài gồm chương sau: Chương Một số vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực Chương Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thời gian qua Chương Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu a Tình hình nghiên cứu nước b Tình hình nghiên cứu nước CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực Nhân lực hiểu nguồn lực người mà nguồn lực gồm lực, trí lực nhân cách người đem sử dụng trình lao động sản xuất [6, tr.7] Có nhiều thuật ngữ khác nhân lực, nhiên, khái niệm nhân lực hiểu nguồn lực người, nằm người làm cho người hoạt động Sức lực ngày phát triển với phát triển thể người giúp người tham gia vào hoạt động sản xuất, tôn giáo, trị, văn hóa, xã hội, b Nguồn nhân lực “Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động) Bao gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức doanh nghiệp định” [17, tr.264] Khi đề cập đến NNL, người ta thường nói đến số lượng chất lượng NNL Số lượng nguồn nhân lực thể quy mô NNL tốc độ tăng NNL hàng năm ố lượng này, điều kiện định, phụ thuộc quy mô tổ chức Số lượng nhân viên đông quy mô tổ chức lớn ngược lại số lượng nhân viên ít, quy mô tổ chức nhỏ c Phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực, thực chất nâng cao giá trị NNL người chủ yếu phương diện thể lực, lực, nhận thức,…và phát huy tối đa hiệu sử dụng chúng thực tiễn phát triển tổ chức Điều có nghĩa phát triển NNL phát triển chất lượng nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng thực tiễn Phát triển nguồn nhân lực, thực chất tạo thay đổi đáng kể chất lượng nguồn nhân lực theo hướng tiến Nói cách khác, phát triển nguồn nhân lực làm gia tăng đáng kể chất lượng NNL để đáp ứng yêu cầu ngày cao tổ chức nhu cầu người lao động [17, tr 265] Từ nhận định hiểu: Phát triển nguồn nhân lực tổng thể cách thức, biện pháp làm gia tăng đáng kể chất lượng NNL nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao tổ chức nhu cầu người lao động 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực a Đối với nhân viên: - Trực tiếp giúp nhân viên làm việc tốt hơn, đặc biệt nhân viên làm việc không đáp ứng tiêu chuẩn mẫu nhân viên nhận công việc - Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư công việc họ, sở để phát huy tính sáng tạo người lao động công việc Duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Giảm bớt giám sát người lao động đào tạo người có khả tự giám sát - Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư công việc họ sở để phát huy tính sáng tạo người lao động công việc Duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Hướng dẫn công việc cho nhân viên b Đối với tổ chức Đáp ứng yêu cầu công việc tổ chức hay nói cách khác để đáp ứng nhu cầu tồn phát triển tổ chức - Nhờ phát triển NNL mà tổ chức đứng vững thắng lợi cạnh tranh, nâng cao tính ổn định động - Phát triển NNL giúp tổ chức sử dụng máy móc, phương tiện kỹ thuật đại Tạo điều kiện áp dụng tiến khoa học kỹ thuật quản lý vào tổ chức - Thực tế cho thấy, phát triển nguồn nhân lực điều kiện định để tổ chức lên cạnh tranh Nếu làm tốt công tác phát triển nguồn nhân lực đem lại nhiều tác dụng cho tổ chức Phát triển NNL giúp nhà quản trị giải mâu thuẫn, xung đột cá nhân công đoàn với nhà quản trị, đề sách quản lý nguồn nhân lực tổ chức có hiệu 1.1.3 Nguồn nhân lực quan hành nhà nƣớc a Cơ quan hành nhà nước Cơ quan hành nhà nước có đặc điểm sau: - Các quan hành nhà nước thành lập để thực chức quản lý hành nhà nước, nghĩa thực hoạt động chấp hành điều hành Hoạt động chấp hành điều hành hoạt động tiến hành sở Hiến pháp, luật, pháp lệnh để thực pháp luật - Hoạt động quan hành nhà nước mang tính thường xuyên, liên tục tương đối ổn định, cầu nối trực tiếp đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống - Các quan hành nhà nước hệ thống phức tạp, có số lượng đông đảo nhất, có mối liên hệ chặt chẽ, tạo thành hệ thống thống từ Trung ương tới địa phương, sở, chịu lãnh đạo, đạo trung tâm thống Chính phủ - quan hành nhà nước cao - Thẩm quyền quan hành nhà nước giới hạn phạm vi hoạt động chấp hành điều hành - Các quan hành nhà nước trực tiếp, gián tiếp trực thuộc quan quyền lực nhà nước, chịu lãnh đạo, giám sát, kiểm tra quan quyền lực nhà nước cấp tương ứng chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước quan quyền lực b Cán bộ, công chức nhà nước Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị – xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị – xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Theo luật viên chức viên chức định nghĩa sau: công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực cán viên chức a Là đội ngũ chuyên nghiệp Bộ máy nhà nước có chức tổ chức quản lý điều hành xã hội, giải mối quan hệ đối nội, đối ngoại phức tạp, vấn đề chung đặt xã hội nhằm đảm bảo cho xã hội ổn định phát triển, với chức máy Nhà nước phải có công vụ thường xuyên, liên tục Tóm lại tính chuyên nghiệp CBCCVC quy định địa vị pháp lý bao hàm yếu tố: - Phải có trình độ lực chuyên môn cao - Phải có kỹ nghiệp vụ hành - Thời gian, thâm niên công tác yếu tố quan trọng để thực thi công vụ b Là người thực công quyền Công vụ loại lao động đặc thù để thể nhiệm vụ quản lý Nhà nước, thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, nhằm quản lý sử dụng có hiệu tài sản chung nguồn ngân sách Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ trị Công vụ thể mối quan hệ nhà nước với công dân tổ chức xã hội Đây mối quan hệ quyền lực, công dân, tổ chức phải phục tùng định người thực công vụ, công chức thực thi công quyền, phục vụ công quyền thẩm quyền cụ thể định Thẩm quyền lớn hay bé phụ thuộc vào tính chất công việc cấp bậc chức vụ mà người công chức trao giữ thực Đặc điểm đối tượng hoạt động khác xã hội đặc điểm quan trọng người CBCCVC Quyền hành có 11 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NNL 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Nhân tố môi trường tự nhiên vị trí địa lý, quy mô diện tích đất đai, trữ lượng tài nguyên khoáng sản vùng kinh tế, quốc gia Các điều kiện nêu trên, thuận lợi tạo điều kiện phát triển kinh tế từ phát triển nguồn nhân lực dễ dàng hơn, ngược lại gặp nhiều khó khăn 1.3.2 Điều kiện xã hội - Quy mô dân số tốc độ rõ ràng có ảnh hưởng đến trình tăng trưởng phát triển kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế ảnh hưởng trược tiếp đến phát triển nguồn nhân lực Lao động yếu tố sản xuất trực tiếp trình sản xuất - Môi trường giáo dục, y tế, thể thao….tốt làm tăng suất lao động tương lai Ngoài yếu tố giáo dục y tế phát triển nguồn nhân lực bị tác động nhiều yếu tố khách quan: Tính động xã hội sức sáng tạo người liên quan đến môi trường pháp luật, thể chế sách, chế giải phóng sức lao động, tạo đông lực để người phát triển, phát huy tài sức sáng tạo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Vai trò nguồn lao động chất xám lao động trí tuệ nhân tố đóng vai trò định nguồn nhân lực xã hội - Truyền thống, tập quán, văn hóa đặc trưng riêng văn hóa xã hội địa phương, quốc gia, chúng tạo ra, giữ gìn lưu truyền hôm 1.3.3 Điều kiện kinh tế - Nền kinh tế phát triển nhanh chóng đòi hỏi nguồn nhân lực tri thức phải phát triển theo để giúp tổ chức tồn phát triển Bên cạnh nguyên tắc liên tục đời với nguồn nhân lực già nua 12 hay thiếu kiến thức kỹ vận dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn từ có tác động đến việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK THỜI GIAN QUA 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CỤC THUẾ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức a Quá trình hình thành phát triển b Chức năng, nhiệm vụ Cục Thuế c Bộ máy quản lý Cục Thuế 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực a Đặc điểm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực thời gian qua Cục Thuế tương đối ổn định Tính đến tháng 12 năm 2015 tổng số lao động Cục Thuế có 139 người (Trong số lượng CBCC làm công tác chuyên môn 132 người, số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP người) Nguồn nhân lực Cục Thuế chủ yếu lao động có biên chế nhà nước ngân sách nhà nước trả lương, NNL chủ yếu có trình độ CMNV cao, tuổi đời NNL có xu hướng trẻ hóa, tỷ lệ sử dụng lao động nam nữ cân 2.1.3 Tình hình hoạt động Cục Thuế thời gian qua Hiện địa bàn tỉnh Đắk Lắk quản lý 4.000 doanh nghiệp, riêng văn phòng Cục Thuế quản lý 300 doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, vốn điều lệ nhiều, doanh thu hàng năm ổn định 13 Với phương châm “Người nộp thuế bạn đồng hành quan Thuế”, cán công chức ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk ý thức phấn đấu nghiệp thu ngân sách nhà nước hoàn thành tiêu dự toán Đảng Nhà nước giao Ý thức đổi tạo điều kiện tốt cho người nộp thuế ngành Thuế đặt tiến hành cải cách lớn nhằm động viên nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần cho kinh tế tăng trưởng,… 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ 2.2.1 Thực trạng cấu nguồn nhân lực Cục Thuế Nhìn chung, cấu NNL Cục Thuế thời gian qua hợp lý, nguồn nhân lực bố trí đồng đều, phân bổ theo nhiệm vụ phòng chuyên môn, không xảy trường hợp thừa - thiếu số lượng phòng, ngành nghề với Để đánh giá cụ thể tính hợp lý đó, xem xét cấu NNL theo nội dung sau: a Cơ cấu NNL theo ngành nghề đào tạo Phân tích thực trạng phát triển NNL dựa cấu ngành nghề đào tạo nhằm đánh giá mức độ phù hợp trình độ CMNV đào tạo với nhiệm vụ tính chất công việc CM cụ thể làm sở đánh giá việc phân công, bố trí sử dụng lao động có với ngành nghề đào tạo hay không, mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhu cầu cá nhân người lao động có thỏa mãn làm không CM hay không, yếu tố quan trọng để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo phát triển NNL, đáp ứng nhu cầu phát triển tổ chức b Cơ cấu theo đơn vị tổ chức (theo phòng) Nói chung xếp nguồn lực phòng Cục Thuế tương đối phù hợp với lực NNL Tuy nhiên có 14 đòi hỏi chuyên môn phòng khác phân bổ nguồn nhân lực chưa có thống đồng Để thấy rõ ta sâu vào phân tích cấu NNL theo đơn vị (phòng chuyên môn) Cục Thuế qua năm biểu qua bảng 2.7 2.2.2 Thực trạng lực NNL Năng lực nguồn nhân lực bao gồm trình độ CMNV, kỹ nhận thức người lao động Năng lực NNL đánh giá dựa lực thực nhiệm vụ tất vị trí công tác Cục Thuế Năng lực thực phụ thuộc vào hiểu biết chuyên môn kỹ thuật, kỹ giải công việc hàng ngày cán công nhân viên vị trí công việc, kỹ vận hành đội ngũ nhân lực quản lý đặc biệt phụ thuộc vào thái độ, tác phong lao động họ Từ kết nghiên cứu, khảo sát thực tế nguồn nhân lực phòng ban theo ngành nghề đào tạo qua kết khảo sát, lấy ý kiến cho thấy: a Thực trạng trình độ CMNV nguồn nhân lực Nguồn nhân lực Cục Thuế hầu hết qua đào tạo, chủ yếu lao động có trình độ cao ĐH, sau ĐH Trình độ CMNV NNL Cục Thuế ngày phát triển, tỷ lệ NNL sau Đại học Đại học ngày cao, tỷ lệ CĐ&THCN ngày ít, quan trọng NNL Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc, chuyên môn b Thực trạng kỹ NNL Nguồn nhân lực Cục Thuế đáp ứng tốt kỹ giải tình công việc thực tế kỹ tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ CMNV ưu tiên hàng đầu Luật quản lý thuế ngày thay đổi, trình độ người nộp thuế ngày cao, 15 yêu cầu đáp ứng công việc ngành Thuế ngày lớn c Thực trạng trình độ nhận thức NNL Để nâng cao lực đội ngũ lao động Cục Thuế, việc tăng cường trình độ CMNV nâng cao kỹ yếu tố có vai trò quan trọng nâng cao nhận thức cho người lao động Nhận thức đóng vai trò quan trọng việc tạo tính tích cực, nâng cao suất hiệu lao động Cho dù người lao động có trình độ CMNV cao, kỹ tốt nhận thức lao động họ không tốt công việc đạt suất hiệu cao Mặt khác người lao động chưa đạt đến trình độ CMNV kỹ lao động cao hành vi, thái độ họ công việc tốt họ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 2.2.3 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy a Về công tác tiền lương Trong năm qua, Cục Thuế coi trọng vai trò công tác tiền lương sử dụng chúng công cụ nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên làm việc Tiền lương vấn đề quan trọng tất người lao động Tiền lương tạo động lực kích thích người lao động tích cực làm việc, nâng cao suất lao động nguyên nhân làm cho người lao động nhiệt huyết công hiến cho tổ chức mà không muốn gắn bó lâu dài Qua xem xét công tác tiền lương Cục Thuế, tác giả nhận thấy công tác tiền lương quan tâm yếu tố tạo động lực thúc đẩy người lao động Cục Thuế b Về yếu tố tinh thần Nhìn chung, Cục Thuế có nhiều chế độ khen thưởng, tuyên dương kịp thời từ có hướng tích cực tới hiệu làm việc Bên cạnh đó, Cục Thuế tổ chức phong trào văn nghệ, thể dục thể 16 thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cán nhân viên Tuy nhiên số phong trào tổ chức hạn chế năm gần kinh tế khó khăn, cán Thuế phải tích cực làm việc ngày thứ 7, CN ngày lễ để kịp đôn đốc thu hoàn thành dự toán thu toàn ngành c Về thăng tiến hợp lý Nhận thức vai trò quan trọng thăng tiến hợp lý hăng say, tích cực làm việc nhân viên, Cục Thuế tạo điều kiện cho người lao động có hội thăng tiến thể lực Tuy nhiên, Cục Thuế lại chưa có chế độ thăng tiến rõ ràng, chưa có tiêu chí rõ ràng quán việc đề bạt nhân viên Hay nói hơn, cách thức đề bạt phụ thuộc nhiều vào quan điểm cá nhân mang tính cảm tính lãnh đạo cấp Cục Thuế, tâm lý “sống lâu lên lão làng”, việc đề bạt mang tính chủ quan, thiếu chuyên môn, thành tích công việc Bên cạnh nguồn nhân lực sau đào tạo chưa có sách ưu tiên đề bạt Chính vậy, Cục Thuế chưa tạo động lực mạnh mẽ để nhân lực cố gắng phấn đấu, hoàn thành nâng cao lực thân 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ 2.3.1 Những kết hạn chế a Kết đạt Công tác phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế thời gian qua số thành sau: Thứ nhất, cấu NNL theo ngành nghề tương đối hợp lí, phù hợp với yêu cầu của cải cách đại hoá ngành Thuế yêu cầu quản lý Thuế 17 Nhìn chung, Cục Thuế xây dựng phận quản lý nguồn nhân lực nói chung, cấu máy quản lý phát triển NNL nói riêng mang tính hệ thống chặt chẽ, mang lại hiệu cao Thứ hai, trình độ CMNV kỹ năng, nhận thức NNL Cục Thuế ngày nâng cao Năng lực NNL Cục Thuế thể rõ trình độ CMNV ngày cao (đa số đạt trình độ ĐH, sau ĐH), từ làm cho kỹ nhận thức NNL Cục Thuế nâng cao Thứ ba, Cục Thuế có thành công việc nâng cao động lực thúc đẩy nhằm thu hút NNL có lực cao làm việc có đội ngũ quản lý giỏi giàu kinh nghiệm lâu năm ngành Tài Bên cạnh đó, Cục Thuế tạo điều kiện tốt để người lao động có điều kiện học hỏi xây dựng môi trường văn hóa, môi trường làm việc tốt b Những hạn chế Mặc dù có thành công định thời gian qua, công tác phát triển NNL Cục Thuế không tránh khỏi hạn chế Những hạn chế bao gồm hạn chế chung NNL Việt Nam hạn chế riêng ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk Hạn chế tóm lại sau: Thứ nhất, cấu nguồn nhân lực theo đơn vị Cục Thuế chưa hợp lý đặc thù ngành Thuế phận làm công tác tổ chức cán ít, phận làm công tác hành nhiều suất lao động chưa cao Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực Cục Thuế đáp ứng công việc chuyên môn chưa đồng đều; Kỹ làm việc nhận thức số NNL hạn chế,… Thứ ba, Cục Thuế chưa trọng nâng cao động lực thúc đẩy 18 nguồn nhân lực sách đề bạt thăng tiến NNL Cục Thuế chưa cụ thể, rõ ràng mà mang tính cảm tính 2.3.2 Nguyên nhân Những hạn chế nêu công tác phát triển NNL Cục Thuế nhiều nguyên nhân Thứ nhất, công tác hoạch định nguồn nhân lực chưa trọng cách mức, nhận thức cán quản lý vấn đề phát triển nguồn nhân lực hạn chế nên cấu NNL chưa xác định cách cụ thể Thứ hai, Cục Thuế chưa xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cách cụ thể hoàn chỉnh Thứ ba, Cục Thuế thực chưa tạo động lực thúc đẩy cho NNL Muốn trì phát triển NNL có trình độ CMNV cao, có phẩm chất đạo đức gắn bó làm việc lâu dài Cục Thuế phải tìm cách tạo động lực thúc đẩy cho NNL Trên nguyên nhân gây hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh phương diện, tổng số nguồn thu ngân sách nhà nước phát triển nguồn nhân lực toàn diện vững mạnh Ngoài việc thực mục tiêu chiến lược ngành Thuế Việt Nam Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu sách phát triển riêng 19 thời gian tới a Chiến lược phát triển chung - Phấn đấu hoàn thành thu N NN vượt dự toán hàng năm 5%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao đẩy mạnh công tác cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2020-2025 - Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham ô tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán thuế với mục tiêu chiến lược tuyên ngôn ngành thuế “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm - Đổi mới”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình - Xây dựng quan, tổ chức Đảng, tổ chức đòan thể vững mạnh Phấn đấu 100% tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đăng ký - Xây dựng văn hóa công sở đạo đức công chức, viên chức ngành thuế theo tiêu chí quy định chung ngành thuế b Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu phát triển NNL Cục Thuế thời gian tới bảo đảm đủ số lượng lẫn chất lượng nguồn nhân lực để kịp thời đáp ứng với thay đổi yêu cầu mục tiêu chiến lược phát triển ngành Thuế Mục tiêu phát triển NNL Cục Thuế bao gồm nội dung sau: - Nâng cao chất lượng NNL sở tiến hành đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, nhận thức xây dựng sách tạo động lực thúc đẩy người lao động - Với cán quản lý, phải đào tạo bổ sung kiến thức quản lý kinh tế - tài Phấn đấu đến năm 2020 có 35 - 40% cán quản lý cấp phòng chuyên môn, cấp Chi cục Thuế trở lên có trình độ sau ĐH phù hợp với yêu cầu chuyên môn ngành - Với cán công nhân viên ngành thuế, phấn đấu đến năm 20 2020 có 100% lao động có trình độ ĐH Ngoài ra, tất lao động Cục Thuế bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nhận thức hàng năm - Phát triển NNL giai đoạn tới phải ưu tiên cho nâng cao kỹ năng, nhận thức cho vị trí công tác NNL tại, đồng thời cấu lại NNL hợp lý 3.1.2 Các nguyên tắc xây dựng giải pháp Trước đề xuất số giải pháp để phát triển NNL Cục Thuế nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược Cục Thuế cần phải ý số nội dung sau: - Phát triển NNL phải thường xuyên lấy mục tiêu phát triển Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk làm tiêu chí định hướng cho hoạt động để có biện pháp, sách phù hợp - Phát triển NNL với hiệu thu Ngân sách Nhà nước có mối quan hệ tương trợ, tách rời 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Tuyển dụng hoàn thiện cấu nguồn nhân lực Cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý theo giai đoạn cấu đáp ứng định hướng phát triển Cục Thuế, đồng thời phải đảm bảo kế thừa cấu có tính khả thi qua thực phát triển nguồn nhân lực Để hoàn thiện cấu nguồn nhân lực, trước hết cần phải xác định có giải pháp việc đảm bảo số lượng nguồn nhân lực Cục Thuế thời gian đến năm 2025, vào dự báo số nhân lực có số nhân lực cần bổ sung cho phận, theo ngành nghề a Dự báo thay đổi cấu nguồn nhân lực Trên sở thực trạng cấu nguồn nhân lực theo đơn vị chưa hợp lý để hoàn thiện cấu nguồn nhân lực trước tiên phải quy hoạch nguồn nhân lực tổng thể giai đoạn từ đến năm 21 2025 Tuy nhiên, công tác quy hoạch nguồn nhân lực đơn việc dự báo số lượng nhân lực cần thiết cho Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mà trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực phận, đưa sách hữu hiệu đảm bảo cho quan có đủ nguồn nhân lực với phẩm chất, kỹ phù hợp để thực công việc có suất, chất lượng hiệu cao b Biện pháp để thực thi việc hoàn thiện cấu nguồn nhân lực dự báo 3.2.2 Nâng cao phát triển lực cho nguồn nhân lực a Nâng cao phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho NNL Để phát triển nguồn nhân lực số lượng chất lượng, giúp người lao động làm chủ sử dụng thành thạo máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, đại biện pháp quan trọng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cho người lao động cách làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực tổ chức b N ng cao kỹ cho nguồn nhân lực Giá trị sức lao động chuyên nghiệp thước đo đánh giá người lao động có hội nhiều so với người khác Hiện nay, nhiều lao động có thời gian dài làm việc Cục Thuế không phát triển được, họ không cân nhắc, không đề bạt giao công việc trọng trách họ làm việc chưa chuyên nghiệp Nguyên nhân kỹ làm việc họ bị thiếu, đặc biệt “kỹ mềm” Vì vậy, Cục Thuế cần có biện pháp nhằm cải thiện nâng cao kỹ hạn chế kỹ tiếp thu, lắng nghe góp ý, kỹ sáng tạo, kỹ sử dụng ngoại ngữ,… c N ng cao nhận thức cho người lao động Nhận thức sở hành động, muốn hành động bắt 22 buộc phải có nhận thức Do đó, cần nâng cao nhận thức ban lãnh đạo Cục Thuế đội ngũ người lao động vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, làm cho người hiểu việc phát triển nguồn nhân lực không trách nhiệm ban lãnh đạo, phòng ban chức mà trách nhiệm thân người lao động 3.2.3 Nâng cao động lực thúc đẩy cho nguồn nhân lực a Hoàn thiện công tác tiền lương Tiền lương có vai trò quan trọng coi đòn bẩy kinh tế khuyến khích tính tích cực người lao động Mục tiêu việc hoàn thiện làm cách để thu hút, giữ chân người giỏi, kích thích động viên người lao động làm việc Muốn khuyến khích giữ chân người lao động, Cục Thuế cần có sách, biện pháp cụ thể sau: - Chính sách tiền lương hợp lý - Mức chi trả tiền lương hình thành hợp lý - Cơ cấu tiền lương phù hợp với phận, nhiệm vụ lao động - Hình thức trả lương cần phải khoa học, phù hợp với thời điểm, giai đoạn b Nâng cao yếu tố tinh thần người lao động Để tăng cường hoạt động tinh thần người lao động Cục Thuế cần thực nội dung sau: - Đảm bảo chế độ làm việc nghỉ ngơi cho người lao động phù hợp chế độ - Phát huy truyền thống, uy tín ngành, xây dựng văn hóa nơi công sở - Tăng cường quan tâm, động viên lãnh đạo với người lao động, tạo bầu không khí gia đình, giúp người lao động gắn kết, thân thiện 23 với hơn, quan tâm tìm hiểu thêm mong muốn người lao động công việc - Tôn trọng ý kiến người lao động, khuyến khích người lao động sáng tạo, cải tiến công việc, kịp thời động viên trao thưởng thành mà người lao động tạo c Xây dựng sách thăng tiến hợp lý Trong thời gian qua Cục Thuế chưa có sách thăng tiến rõ ràng, mang tính cá nhân cảm tính nên chưa mang lại hiệu cao Chính vậy, thời gian tới Cục Thuế cần xây dựng sách thăng tiến rõ ràng, cần vạch tiêu chuẩn định cho vị trí phải có tiêu chí cụ thể để nhân viên biết cố gắng để đạt được, chí mạnh dạn đề phương án khả thi thi tuyển công khai minh bạch chức danh phó, trưởng phòng ban 3.2.4 Xây dựng thái độ, phong cách làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ cán công chức thuế Nền hành đại cán chuyên nghiệp, tinh thông, mẫn cán với đạo đức công vụ tinh thần tận tâm phục vụ nhân dân Để có điều sớm, chiều làm mà đòi hỏi bắt tay vào liệt toàn xã hội nói chung ngành Thuế nói riêng KẾT LUẬN Nguồn nhân lực với tư cách yếu tố phát triển kinh tế -xã hội, không đơn số lượng lao động có có mà phải bao gồm tổng thể yếu tố thể lực, trí lực, kỹ làm việc, thái độ phong cách làm việc Phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa vô quan trọng việc định hướng phát triển kinh tế 24 Trong năm qua, Cục thuế Đắk Lắk có nhiều thay đổi mặt nhân chủ chốt, cấu tổ chức, mô hình hoạt động Trước hết, lãnh đạo dành nhiều quan tâm đến người lao động, coi trọng công tác đào tạo trì lực lượng lao động vị trí chủ chốt cách xây dựng hệ thống lương theo vị trí cụ thể Từ giao nhiệm vụ thực giao ước đến phòng ban nhằm mục đích phát huy lực người lao động góp phần hoàn thành kế hoạch giao Tuy nhiên, qua thời gian tìm hiểu Cục Thuế Đắk Lắk nhận thấy số hạn chế tồn công tác quản lý phát triển nhân lực, mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hoàn công tác quản lý phát triển NNL Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk” đạt nhứng kết sau: - Hệ thống hóa lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, sở hệ thống hóa lý luận phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk - Làm rõ mặt hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk từ đưa số nguyên nhân chủ yếu nhằm tìm giải pháp khắc phục nguyên nhân - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè người đọc giúp cho hoàn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giúp đỡ trình học tập nghiên cứu, đặc biệt GS.TS Nguyễn Trường ơn tận tình hướng dẫn cho suốt trình hoàn thiện luận văn ... luận phát triển nguồn nhân lực Chương Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thời gian qua Chương Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. .. tạo phát triển nguồn nhân lực CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK THỜI GIAN QUA 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CỤC THUẾ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC... SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực Nhân lực hiểu nguồn lực người mà nguồn lực gồm lực, trí lực nhân cách người
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh đắk lắk , Phát triển nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh đắk lắk , Phát triển nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay