Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại cục thuế tỉnh đắk lắk

27 12 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 01:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HOÀI AN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng – 2017 Công trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: TS NGUYỄN XUÂN LÃN Phản biện 2: TS TUYẾT HOA NIÊ KDĂM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Tây Nguyên vào ngày 01 tháng 04 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, với tiến trình cải cách hệ thống thuế nước, quản lý thu thuế Cục thuế tỉnh Đắk Lắk có bước chuyển biến bản, kết thu thuế năm sau cao năm trước Tổ chức quản lý thu thuế bước cải cách, đại hoá; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán công chức thuế ngày nâng lên Số thu từ thuế tài nguyên tỉnh có xu hướng tăng qua năm tỷ lệ thấp tiềm nguồn thu địa bàn đáng kể Nguyên nhân tình trạng trốn thuế tài nguyên ngày phổ biến nhiều hình thức tinh vi, khó phát hiện, số thuế tài nguyên bị thất thoát ngày lớn Hơn công tác quản lý thuế nói chung thuế tài nguyên nói riêng tồn mặt hạn chế, chưa theo kịp với tình hình thực tiễn, chưa bao quát hết nguồn thu Quản lý thuế tài nguyên dẫn tới hậu làm thất thoát tài nguyên làm thất thu nguồn ngân sách lớn nhà nước Vì vậy, việc nâng cao hiệu công tác quản lý thuế tài nguyên đòi hỏi cấp thiết, nhiệm vụ trọng tâm Cục thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn Việc sâu nghiên cứu công tác quản lý thuế tài nguyên góp phần làm tăng cường tính hiệu lực, hiệu sách thuế Với lý tiến hành thực đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk " làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Từ đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sở đưa giải pháp tăng cường quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh để nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thuế đảm bảo việc kê khai, nộp thuế, chống thất thu thuế tăng thu cho NSNN 2.2 Mục tiêu cụ thể Góp phần hệ thống hoá sở lý luận quản lý thuế tài nguyên Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nội dung công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi nội dung Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk quản lý theo nội dung sau: + Công tác hoạch định, lập dự toán thu thuế tài nguyên; + Công tác tổ chức thực quản lý thu thuế tài nguyên; + Công tác đạo điều hành quản lý thu thuế tài nguyên; + Công tác tra, kiểm tra việc quản lý thu thuế tài nguyên Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp luận chủ yếu sử dụng nghiên cứu phép vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với việc sử dụng phương pháp logic, phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh định tính, định lượng phương pháp toán học, nghiệp vụ kế toán kiểm toán Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý thuế tài nguyên Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế tài nguyên tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý thu thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Tổng quan nghiên cứu đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN 1.1.1 Một số khái niệm a Khái niệm thuế Thuế khoản nộp tiền mà thể nhân pháp nhân có nghĩa vụ bắt buộc phải thực theo luật Nhà nước; không mang tính chất đối khoản, không hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế dùng để trang trải cho nhu cầu chi tiêu công cộng Vai trò thuế Thứ nhất: Thuế công cụ chủ yếu huy động tập trung nguồn lực cho Nhà nước "Thuế nguồn thu chủ yếu NSNN" Thứ hai: Thuế công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế Thứ ba: Thuế góp phần điều hòa thu nhập thực công xã hội phân phối b Khái niệm thuế tài nguyên sách thuế tài nguyên Thuế tài nguyên loại thuế gián thu, thu vào hoạt động khai thác tài nguyên tổ chức, cá nhân, nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, có hiệu góp phần bảo vệ tài nguyên đất nước, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước để bảo vệ, tái tạo, tìm kiếm, thăm dò tài nguyên Chính sách thuế tài nguyên hệ thống biện pháp, cách thức Nhà nước tác động vào việc sử dụng tài nguyên nhằm mục đích khai thác sử dụng nguồn tài nguyên đất nước cách có hiệu tiết kiệm, phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước c Khái niệm quản lý thuế tài nguyên ”Quản lý thuế việc nhà nước sử dụng phương tiện, cách thức, biện pháp nhằm thực việc thu thuế cho đạt hiệu quả, mục tiêu, mục đích đề việc xây dựng phát triển kinh tế- xã hội đất nước thời kỳ” 1.1.2 Phân loại thuế tài nguyên - Khoáng sản kim loại: Gồm khoáng sản kim loại khoáng sản kim loại màu - Khoáng sản không kim loại, kể khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đất làm gạch, đất khai thác san lấp, xây dựng công trình, đất khai thác sử dụng cho mục đích khác; đá, cát, sỏi, than, đá quý, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên - KS lượng như: Dầu mỏ, khí đốt; than đá - Tài nguyên rừng tự nhiên - Thủy sản tự nhiên - Nước thiên nhiên - Và loại tài nguyên thiên nhiên khác chưa nêu nhóm - Các loại tài nguyên nhân tạo không thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN 1.2.1 Công tác hoạch định, lập dự toán thu thuế tài nguyên Công tác lập dự toán thu Ngân sách, có thu thuế tài nguyên công việc làm thường kỳ hàng năm theo số liệu giao kiểm tra Bộ Tài chính, Cục Thuế phải vào dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình đầu tư, SXKD, chế sách, tiến độ thu thuế tài nguyên kỳ làm kế hoạch; tác động ảnh hưởng đến nguồn thu tác động đến số thu ngân sách địa bàn Từ phân tích: - Đánh giá dự báo số lượng người nộp thuế tài nguyên khả số thuế nộp ngân sách tăng hay giảm năm làm kế hoạch để tiên lượng tăng, giảm khoản thu - Đánh giá nhận định, dự báo khả thu đánh giá tăng, giảm, phân chia cụ thể theo loại tài nguyên, theo tiến độ thu hàng tháng năm - Dự kiến số thu thuế tài nguyên năm lập kế hoạch từ xây dựng kế hoạch thu cho năm sau đảm bảo số giao kiểm tra Việc lập dự toán phải phải bám sát quy định Thông tư hướng dẫn, sửa đổi bổ sung để loại trừ số khoản dự kiến không thu tương lai có sách Quốc hội,Chính phủ đưa để thúc đẩy kinh tế, kích thích tiêu dùng 1.2.2 Công tác tổ chức thực quản lý thu thuế tài nguyên Để tổ chức tốt công tác thu thuế, trước hết phải thực tốt việc tổ chức máy thu thuế Cơ quan thuế cấp thực xếp, bố trí công chức thuế vào vị trí quản lý phù hợp khả năng, sở trường cán thuế để thực tốt công tác quản lý thu thuế tài nguyên, cần phải xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên trách đào tạo chuyên sâu công tác quản lý thu thuế tài nguyên 1.2.3 Công tác đạo, điều hành quản lý thu thuế tài nguyên Việc đạo, điều hành quản lý thuế tài nguyên thể việc thành lập ban đạo, tổ giúp việc từ Trung ương đến địa phương Để triển khai tốt luật thuế tài nguyên thiết phải có thị, định, nghị quyết, chương trình hành động cụ thể…để làm sở cho cấp rà soát, đánh giá tình hình thu Để luật thuế vào lòng người, dễ hiểu chấp hành việc tuyên truyền, giải đáp thắc mắc trình triển khai đơn vị áp dụng thực người nộp thuế có vai trò quan trọng 1.2.4 Công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý thu thuế tài nguyên Đây nội dung quan trọng công tác quản lý thu thuế tài nguyên Thanh, kiểm tra thuế tài nguyên thực phận cán thuế chuyên ngành Đối tượng thanh, kiểm tra thuế tổ chức kinh tế cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên cho Nhà nước Mục tiêu thanh, kiểm tra thuế tài nguyên phát xử lý trường hợp sai phạm nhằm giảm bớt tổn thất cho Nhà nước đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật Đồng thời qua trình thanh, kiểm tra, quan thuế phát thiếu sót, bất cập văn pháp luật thuế trình tổ chức thực hiện, từ tìm hướng giải nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên Thanh, kiểm tra thuế tài nguyên thực hình thức phương pháp khác 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN 1.3.1 Yếu tố chủ quan * Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán làm công tác quản lý thuế tài nguyên * Cơ chế phối hợp phòng chức quan thuế quan thuế với quan hữu quan 1.3.2 Yếu tố khách quan * Trình độ ý thức tuân thủ pháp luật NNT * Sự thay đổi hệ thống sách pháp luật thuế tài nguyên KẾT LUẬN CHƢƠNG 11 góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp d Công tác quản lý người nộp thuế Để thực tốt công tác đòi hỏi quan thuế phải quản lý đầy đủ NNT số lượng, quy mô, cách thức tổ chức, phương tiện khai thác, địa bàn khai thác loại tài nguyên khai thác Công việc thực thông qua việc đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, kiểm tra tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh NNT e Quản lý nội dung tính thuế Quản lý nội dung tính thuế bao gồm quản lý số lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác kỳ tính thuế; quản lý, xác định đắn giá tính thuế loại tài nguyên; áp dụng thuế suất cho loại tài nguyên theo quy định biểu thuế hành, xác định xác số thuế tài nguyên phát sinh kỳ tính thuế đảm bảo nguồn thu cho NSNN quyền lợi nghĩa vụ NNT f Quản lý công tác thu nộp thuế tài nguyên Từ năm 2013 đến năm 2015 tình hình kinh tế trị nước nói chung tỉnh Đắk Lắk nói riêng chịu ảnh hưởng diễn biến phức tạp kinh tế giới Đồng thời để kiềm chế tình trạng lạm phát Chính phủ có giải pháp cụ thể có giải pháp miễn giảm thuế ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ thu NSNN địa bàn toàn tỉnh Tuy nhiên với tâm phấn đấu, với nỗ lực cấp, ngành, doanh nghiệp đoàn kết tâm Lãnh đạo, cán công chức tỉnh Đắk Lắk, nhiệm vụ thu NSNN ngành thuế Đắk Lắk từ năm 12 2013-2015 hoàn thành dự toán giao thể bảng 2.4: Bảng 2.4 Tình hình hoạt động Cục Thuế giai đoạn 2013-2015 Năm 2013 Chỉ tiêu Tổng thu NSNN Trong đó: - Thuế TNDN - Thuế GTGT - Thuế tài nguyên - Lệ phí trước bạ - Thuế TTĐB - Thuế môn - Thu tiền SD đất - Thuế nhà đất - Thuế TNCN - Thu tiền TĐ - Thu khác Năm 2014 Thực thu (tr.đ) Đạt (%) 2,851,620 130.8 3,173,540 289,136 1,309,632 Năm 2015 Đạt (%) Thực thu (tr.đ) Đạt (%) 117.5 3,552,329 105.4 221,315 72.8 261,058 91.3 97.9 1,807,988 120.9 1,808,023 87.1 153.3 Thực thu (tr.đ) 57,955 182.8 93,731 145.8 92,921 111.2 119,875 104.2 157,426 136.9 171,379 95.2 222,878 187.9 133,087 53.2 215,290 110.6 21,226 111.3 23,406 112.6 24,260 105.4 513,473 513.5 238,214 238.2 394,592 394.6 35,707 142.8 39,540 113.0 11,506 135.4 96,290 148.1 148,837 141.7 166,305 107.3 21,673 127.5 63,428 317.1 165,870 325.2 163,775 100.7 246,568 127.9 241,125 113.6 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 13 Mặc dù ảnh hưởng tác động suy giảm kinh tế, nhiều doanh nghiệp nước SXKD gặp nhiều khó khăn Nhưng lãnh đạo, đạo Tỉnh tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nên thu hút thúc đẩy khu vực doanh nghiệp đầu tư nước địa bàn đầu tư thêm vốn mở rộng sản xuất, làm cho sản xuất khu vực tăng trưởng mức cao Các DN hoạt động lĩnh vực khai thác tài nguyên tạo nguồn thu quan trọng cho NSNN Số thu lĩnh vực năm sau cao năm trước, tỷ trọng không cao tổng thu thuế phí hàng năm cụ thể bảng 2.5 Bảng 2.5 Cơ cấu thuế tài nguyên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2015 Năm 2013 Chỉ tiêu Thực thu (tr.đ) Năm 2014 Tỷ lệ Tỷ lệ trên tổng thu Thực thu (tr.đ) (%) Tổng thu NSNN 2.851.620 Năm 2015 tổng Tỷ lệ Thực thu (tr.đ) tổng thu thu (%) (%) 100 3.173.540 100,0 3.552.329 100,0 Trong - Thuế tài nguyên 57.955 93.731 3,0 92.921 2,6 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) g Công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Trong công tác quản lý thuế nay, việc quản lý đôn đốc thu nợ cưỡng chế nợ thuế nhiệm vụ quan trọng nan 14 giải Một vấn đề đặt ngành thuế đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích, đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế thực nghiêm nghĩa vụ thuế mình, mà phải áp dụng cương biện pháp chế tài mạnh để đảm bảo chống thất thu NSNN Thất thu nợ đọng số tiền thuế mà đối tượng nộp thuế phải nộp kỳ tính thuế hết hạn nộp thuế chưa nộp cho quan thuế số thuế nộp thiếu 2.2.3 Công tác đạo, điều hành quản lý thu thuế tài nguyên Bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ NNT phận tiên phong việc cập nhật, hệ thống sách thuế tài nguyên để vừa phổ biến tới toàn đội ngũ công chức thuế, người thi hành pháp luật thuế tài nguyên để nắm vững, nắm rõ quy định hành thuế tài nguyên; vừa tuyên truyền, phổ biến tới NNT khai thác tài nguyên để thực nghĩa vụ thuế tài nguyên Nhà nước 2.2.4 Công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý thu thuế tài nguyên Nhận thức tầm quan trọng công tác tra, kiểm tra thuế tới việc chấp hành nghĩa vụ thuế tài nguyên, phận tra kiểm tra Văn phòng Cục Thuế nỗ lực cao thực nhiệm vụ kiểm tra thuế đơn vị Mặc dù số truy thu sau kiểm tra chưa lớn, giúp đơn vị nhìn nhận cần thiết nghĩa vụ thực quy định pháp luật thuế tài nguyên Tuy nhiên, hiệu công tác kiểm tra, tra chưa cao nguyên nhân: Nguồn lực dành cho công tác tra, kiểm tra chưa đáp 15 ứng số lượng chất lượng so với yêu cầu quản lý thuế theo chế tự khai, tự nộp thuế Công tác tra, kiểm tra chưa tiến hành kịp thời có sảy sai phạm Chỉ kết hợp kiểm tra với phòng Kiểm tra, Thanh tra thuế chưa có chương trình kế hoạch kiểm tra riêng phòng, công tác kiểm tra trụ sở NNT thấp so với số lượng NNT phải kiểm tra, việc thu số thuế tăng thêm sau kết thúc kiểm tra thấp - Công tác tra trụ sở NNT thấp so với số lượng NNT phải tra tương đối thấp Hoạt động tra chưa tập trung vào đối tượng có gian lận, vi phạm đánh giá cao - Chế tài xử phạt vi phạm Luật thuế tài nguyên chưa thoả đáng hành vi vi phạm Luật hay nói cách khác mức xử phạt nhẹ; 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Về công tác lãnh đạo, đạo phối hợp: Cục thuế tranh thủ lãnh đạo, đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp tốt với sở, ban, ngành, quyền địa phương cấp tỉnh để tổ chức triển khai thực quản lý thu đạt hiệu quả, thường xuyên tự kiểm tra phối hợp với quan pháp luật, quan cấp giấy phép khai thác tài nguyên để tổ chức tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, thông qua đó, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm sách thuế - Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp, quan tài nguyên 16 môi trường để kịp thời có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý trường hợp khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, rà soát làm rõ khoản thất thu, nguồn thu có tiềm địa bàn để tăng thu cho ngân sách 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế Do hạn chế định công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng tài nguyên Thêm vào đó, địa phương chưa có quan tâm mức vai trò tài nguyên thiên nhiên Cùng với tiến khoa học kỹ thuật, nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế ngày tăng Tài nguyên khai thác sử dụng ngày nhiều, đặc biệt tài nguyên không tái tạo Trong hoạt động kinh doanh khai thác tài nguyên thu lợi nhuận công tác quản lý tài nguyên chưa thực cách hiệu quả, hoạt động khai thác tài nguyên diễn tràn lan, khai thác không phép, khai thác vượt phép, khai thác trái phép Hệ thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, gây ổn định xã hội ô nhiễm môi trường Các đơn vị khai thác tài nguyên, khoáng sản kê khai thuế chưa sát với thực tế việc giám sát hồ sơ khai thuế quan thuế chưa chặt chẽ Mặc dù có chênh lệch chưa thực việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế để đánh giá tính trung thực số liệu tờ khai thuế đơn vị 2.3.3 Nguyên nhân Một phận cán quản lý thuế trình độ hiểu biết thực thi sách thuế hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đại yêu cầu cải cách hành quản lý thu, yếu công tác tuyên truyền, phổ biến sách thuế đến với người dân Trình độ sử dụng, khai thác chương trình ứng dụng tin học 17 thấp, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách, đại hóa ngành thuế Nhìn chung hệ thống pháp luật văn hướng dẫn chưa hoàn thiện, có nội dung chưa sát với thực tế quản lý thu thuế sách phức tạp, chưa rõ ràng; Đồng thời, sách thuế hay bị thay đổi gây nhiều khó khăn cho quản lý thu thuế Một số địa bàn phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, số thu tài nguyên khoáng sản thấp Sự phối hợp quan thuế với quan công an, quan Tài nguyên Môi trường chưa đồng bộ, thống Các đơn vị vận chuyển tài nguyên, khoáng sản hóa đơn để trốn thuế thường tìm cách trốn tránh kiểm soát đoàn liên ngành cách thăm dò thời gian, tuyến đường thực kiểm tra; chuyển sang địa bàn khác đoàn kiểm tra để mua tài nguyên, khoáng sản; sử dụng phương tiện thô sơ máy cày, xe tự chế vận chuyển tài nguyên, khoáng sản với số lượng nhiều lần KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK - Đảm bảo thực tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 - Thực sách Chính phủ giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng tưởng cao năm 2015 - Tổ chức triển khai thực tốt Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNDN Tiếp tục thực tốt Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế: triển khai, thông tin văn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh địa bàn thị xã qua gặp mặt đối thoại thông tin đại chúng thị xã xã, phường; - Đẩy mạnh tiến trình cải cách đại hoá theo kế hoạch Bộ trưởng Bộ Tài phê duyệt - Thực tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quan thuế 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 3.2.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán Đề nghị đơn vị có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản có báo cáo sơ bộ, đánh giá tình hình kinh doanh ước tính thu nhập đơn vị năm tới để công tác tổng hợp dự toán 19 quan quản lý sát thực tế Cán thuế quản lý trực tiếp cần thường xuyên nắm tình hình có nhận xét đắn doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, để việc lập dự toán thu nhập phòng quản lý thu cho sát thực 3.2.2 Nâng cao lực cho cán thuế - Công tác đào tạo bồi dưỡng cán thuế thời gian tới phải đạt mục tiêu: Tạo đội ngũ cán thuế có lực nghiên cứu hoạch định sách, nghiên cứu biện pháp nghiệp vụ thu để hướng dẫn, đạo kiểm tra thực toàn ngành Tạo đội ngũ cán thuế thực hành quản lý thuế giỏi, theo hướng chuyên môn hóa sâu theo chức công việc, đáp ứng yêu cầu quản lý thu thuế đại - Để đạt mục tiêu trên, công tác đào tạo thời gian tới cần định hướng sau: Tập trung đào tạo kỹ cho cán thuế, phòng tăng cường đào tạo cán chỗ, đào tạo theo hướng cầm tay việc Nghiên cứu triển khai mô hình thảo luận, trao đổi nội dung công việc chuyên môn, kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm xử lý đơn vị từ tổng kết nhân rộng toàn Cục Thuế Xây dựng phương án để tiến hành kiểm tra kiến thức cán công chức Rèn luyện phẩm chất đạo đức cán thuế Việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán thuế Chi cục Thuế theo hướng chuyên môn hóa chức công việc xử lý tính thuế, đôn đốc cưỡng chế thuế, tra, kiểm tra số chức quản lý nội ngành… 20 Công tác đào tạo bồi dưỡng việc đơn giản ngành thuế cần phải tiến hành bước sau: Xác định đối tượng xây dựng nội dung, chương trình giáo trình theo khóa đào tạo, bồi dưỡng thống Lựa chọn xây dựng đội ngũ giáo viên kiêm chức Cục Thuế, đủ trình độ, kinh nghiệm lực để đảm đương công tác giảng dạy cho cán địa phương Xây dựng quy chế kiểm tra, đánh giá trình độ công chức hàng năm để đánh giá hiệu công tác đào tạo, thường xuyên cải tiến lựa chọn hình thức, nội dung đào tạo thích hợp Tăng dần nguồn kinh phí dành cho đào tạo bồi dưỡng cán 3.2.3 Công tác phối hợp phòng công tác quản lý thu thuế tài nguyên Các phòng Cục Thuế thường xuyên phối hợp chuyên môn với để giải nghiệp vụ phát sinh xử lý công việc, để thống cách thực thi nhiệm vụ, tránh trường hợp phòng có cách giải khác trả lời thắc mắc cho người nộp thuế theo nhiều hướng khác Tăng cường cung cấp thông tin kiểm tra rà soát đơn vị giúp rút ngắn thời gian kiểm tra trụ sở doanh nghiệp Trong lĩnh vực quản lý thuế tài nguyên có nhiều khâu cần cụ thể hóa để người dân cán thuế năm bắt triển khai cách đồng khâu kê khai thuế, xử lý liệu qua kê khai thuê, kiểm tra người nộp thuế, hoàn thuế… 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý nợ tra, kiểm tra Tăng cường nghiên cứu kỹ quy trình quản lý, cưỡng chế nợ 21 thuế để áp dụng vào thực tiễn công tác đôn đốc cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu Tập trung công tác đôn đốc, xử lý, thu nợ thuế; nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, xuyên suốt, đặc biệt năm tới, số nợ thuế lớn Sâu sát địa bàn giám sát chặt chẽ khoản nợ thuế, đôn đốc thu nợ kịp thời không để tăng nợ, đồng thời cố gắng giảm nợ hạn Tăng cường công tác thông tin, phối hợp giải nợ thuế Cục Thuế UBND tỉnh nhằm kịp thời xử lý nợ khó thu, dây dưa thực cưỡng chế nợ thuế 3.2.5 Công tác phối hợp với quan chức liên quan Cục Thuế Đắk Lắk cần nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý, phân cấp quản lý đối tượng khai thác tài nguyên để đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soạt chặtchẽ, hiệu Ngành Thuế cần phối hợp với ngành thường xuyên công khai doanh nghiệp khai thác tài nguyên vi phạm Luật thuế, Luật khoáng sản quy định khác Uỷ ban nhân dân tỉnh phương tiện thông tin đại chúng tỉnh 3.2.6 Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế ngƣời nộp thuế Tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao nhận thức việc thực thi sách thuế tài nguyên sách kinh tế xã hội khác, sách thuế tài nguyên muốn áp dụng thành công đạt hiệu cao cần phải đông đảo tầng lớp dân cư đồng tình ủng hộ thừa nhận Bên cạnh mục tiêu cung cấp thông tin, tuyên truyền sách thuế cần coi trọng việc tiếp thu ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, tầng lớp dân cư để có sửa đổi, bổ sung kịp thời trình tổ chức thực thi sách Xây dựng hệ thống dịch vụ kế toán, tư vấn thuế rộng rãi từ 22 Trung ương đến địa phương để người nộp thuế tiếp cận thường xuyên, nhanh chóng kịp thời với sách thuế tài nguyên thời điểm thực Đối với người nộp thuế phải thường xuyên tổ chức tập huấn, đối thoại trực tiếp, gián tiếp sách sửa đổi, bổ sung để người nộp thuế thực thi sách kịp thời, đầy đủ theo quy định pháp Luật thuế 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngành Thuế Bộ Tài Chính Chuyên sâu công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cần đào tạo cán giỏi nghiệp vụ, có khiếu giao tiếp truyền đạt Cán tuyên truyền giỏi có tác động quan trọng việc thực thi sách người nộp thuế Tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán làm công tác hoạch định sách đội ngũ cán thuế đảm bảo thu hút cán giỏi, nhiệt tình với công việc Chất lượng tuyển dụng ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đào tạo cán chuyên sâu Đối với thuế tài nguyên để đảm bảo tăng mức thuế cho NSNN đòi hỏi phải hoàn thiện sách theo hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước Chính sách không tăng thu thông qua việc điều chỉnh thuế suất mà cần phải có nhiều giải pháp khác đồng mở rộng diện chịu thuế, hạn chế miễn, giảm, tăng cường quản lý Trong tương lai, ngành thuế cần thành lập trung tâm phân tích, xử lý liệu sử dụng phương pháp quản lý rủi ro để lựa chọn đối tượng tra cho toàn quốc theo tiêu chí thống cho năm tính thuế 23 3.3.2 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trƣờng quan liên quan Kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác cho doanh nghiệp cần thẩm định lực kinh doanh, nhu cầu thị trường, trữ lượng tài nguyên để cấp phép khai thác có tính khả thi, tránh tượng dự án treo, mua bán mỏ khai thác tài nguyên Kịp thời thông báo cho quan thuế đơn vị cấp phép khai thác để theo dõi quản lý Đối với doanh nghiệp khai thác tài nguyên vi phạm pháp Luật thuế, có đề nghị xử lý từ phía quan thuế Uỷ ban nhân dân tỉnh phải xem xét để thu hồi giấy phép khai thác theo thẩm quyền kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường thu hồi giấy phép Nhằm tránh thất thoát sản lượng khai thác thực tế so với kê khai, quan chức cần tiến hành hoạt động khảo sát thăm dò chi tiết trước cấp giấy phép cho doanh nghiệp nhằm ước tính trữ lượng có tài nguyên Uỷ ban nhân dân tỉnh cần đạo ngành ban hành quy chế phối hợp ngành Quy chế phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan công tác quản lý khai thác tài nguyên để phối hợp, tổ chức thực sách thuế tài nguyên sách kinh tế - xã hội khác liên quan đến tài nguyên Uỷ Ban nhân dân tỉnh cần ban hành văn đạo cấp quyền, ngành, phối hợp ngành Thuế tổ chức thực thi sách; Gắn trách nhiệm ngành, cấp quyền địa phương khâu thực sách, để cấp ngành có trách nhiệm nâng cao ý thức việc tổ chức thực sách KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk” nghiên cứu công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đề tài khảo sát, phân tích, đánh giá rút vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Kết nghiên cứu đề tài mong muốn đóng góp cho công tác quản lý thuế nói chung quản lý thuế tài nguyên nói riêng tỉnh Đắk Lắk dần hoàn thiện tốt Các quan quản lý nhà nước tỉnh cần có nhìn tổng thể thực trạng quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, từ đưa sách phù hợp để quản lý đơn vị hoạt động khai thác tài nguyên Hạn chế đề tài sâu nghiên cứu đơn vị Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk quản lý, nơi tập trung quản lý đơn vị khai thác tài nguyên lớn, đề tài chưa đề cập tới công tác quản lý thuế tài nguyên Chi cục Thuế địa bàn, việc quản lý thuế tài nguyên hộ gia đình, đơn vị hoạt động khai thác tài nguyên nhỏ lẻ chưa phân tích đề tài Các đề xuất gợi ý giải pháp quản lý có khả thi thực tiễn cần phải có đóng góp quan quản lý nhà nước, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh sách pháp luật doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Đắk Lắk Trên nội dung mà thân tác giả tập trung sâu nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng để đưa giải pháp tăng cường công tác quản lý cho thời gian 25 ... sở lý luận quản lý thuế tài nguyên Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên Cục. .. LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đề tài khảo sát, phân tích, đánh... cứu công tác quản lý thuế tài nguyên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Kết nghiên cứu đề tài mong muốn đóng góp cho công tác quản lý thuế nói chung quản lý thuế tài nguyên nói riêng tỉnh Đắk Lắk dần hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại cục thuế tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại cục thuế tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại cục thuế tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay