Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Tây Bắc

125 25 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 23:00

MỤC LỤCMỤC LỤC1LỜI MỞ ĐẦU4Chương 16TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT – KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂY BẮC61.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty71.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Tây Bắc.71.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Tây Bắc.71.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty.81.2.1. Chức năng của Công ty.81.2.2. Nhiệm vụ của Công ty91.2.3.Đặc điểm hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh.91.3. Quy trình công nghệ sản xuất của công ty.91.3.1. Các mặt hàng sản xuất chủ yếu của công ty.91.3.2. Quy trình thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Tây Bắc91.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty.101.5. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty121.5.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức121.6 . Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty.141.6.1 Tình hình sản xuất của Công ty.141.6.2 Tình hình tổ chức lao động của Công ty,14KẾT LUẬN CHƯƠNG I16CHƯƠNG 217PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY BẮC172.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2016182.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Tây Bắc.212.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty năm 2016.212.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.262.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong bảng Cân đối kế toán.292.2.4.Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả HD SXKD352.2.5.Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.372.2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của cốn.422.3. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương của Công ty.452.3.1.Phân tích tình hình sử dụng lao động.462.3.2. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động tại Công ty.492.3.3.Phân tích năng suất lao động.502.3.4.Phân tích tình hình sử dụng tiền lương và tiền lương bình quân.52KẾT LUẬN CHƯƠNG 254Chương 355TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂY BẮC553.1. Lý do chọn chuyên đề.563.2. Mục đích, nội dung và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề.563.2.1. Mục đích của chuyên để.563.2.2. Đối tượng nghiên cứu.573.2.3. Nội dung của chuyên đề.573.2.4. Phương pháp nghiên cứu.573.3. Cơ sở lý luận về công tác hạch toán tiền lương573.3.1. Khái niệm, Phân loại, ý nghĩa và đặc điểm tiền lương573.3.2. Yêu cầu, nhiệm vụ với công tác kế toán tiền lương613.3.3. Các phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương623.3.4. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán703.4. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Phát triển Tây Bắc.723.4.1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Phát triển Tây Bắc.723.4.2. Thực tế công tác quản lý lao động và quỹ tiền lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Phát triển Tây Bắc.753.4.3. Thực hành công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Tây Bắc tháng 7 năm 2016843.5. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại và Phát Triển Tây Bắc.1253.5.1. Nhận xét về công tác kế toán1253.5.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty127KẾT LUẬN CHƯƠNG 3128KẾT LUẬN CHUNG129DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO130 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 1 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, kinh tế nước ta có bước chuyển biến vững Cùng với công công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, doanh nghiệp muốn tồn phát triển, đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải động, sáng tạo, vận dụng khả sẵn có nắm bắt chế thị trường cách linh hoạt, kịp thời để hạch toán linh hoạt, kịp thời để hạch toán kinh doanh Bởi hạch toán kế toán công cụ sắc bén thiếu quản lý kinh tế tài đơn vị phạm vi toàn kinh tế quốc dân nước ta Kết hợp lý luận thực tiễn, nhằm giúp sinh viên củng cố phần lý thuyết nghiên cứu xử lý thành thạo tình kế toán thực tế hoạt động kinh doanh, đồng thời nắm vững tuân thủ chế độ tài chính, kế toán hành Chính mà nhà trường tạo hội cho sinh viên thực tập đơn vị sản xuất kinh doanh Mục đích giúp cho sinh viên nắm bắt tìm hiểu thêm thực tế dựa lý thuyết học nhà trường, tạo điều kiện để sinh viên cập nhật, bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, rèn luyện phong cách làm viếc khoa học hiểu công việc người làm công tác kế toán Lao động yếu tố đầu vào quan trọng doanh nghiệp Nâng cao suất lao động đường để nâng cao hiệu kinh doanh, tạo uy tín khẳng định vị trí doanh nghiệp thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Tiền lương phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế người lao động Lợi ích kinh tế động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động Từ việc gắn tiền lương với kết hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định việc phát triển sở kinh tế vấn đề tách rời Từ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối người thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, làm sở để bước nâng cao đời sống lao động cao hoàn thiện xã hội loài người Nhận thức tầm quan trọng vấn đề Sau rời ghế nhà trường, kết thúc phần lý thuyết để bước vào thời gian thực tập em chọn đề tài là: "Tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc” Nội dung chuyên đề gồm chương sau: SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 2 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Chương I : TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT – KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂY BẮC Chương II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY BẮC Chương III : TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂY BẮC Luận văn tốt nghiệp hoàn thành với giúp đỡ nhiều mặt Công ty Cổ phàn Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc, bảo tận tình thầy cô Trường Đại học Mỏ - Địa chất, đặc biệt hướng dẫn G.V Phí Thị Kim Thư với cố gắng nhiều thân Song với thời gian có hạn trình độ thân hạn chế nên luận văn chắn có thiếu sót Tác giả mong thầy cô bảo để luận văn hoàn thiện tác giả xin phép bảo vệ luận văn tốt nghiệp Hà Nội, Ngày… tháng… năm 2017 Sinh viên Nguyễn Gia Duy SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 3 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Chương TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT – KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂY BẮC SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 4 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp 1.1.Quá trình hình thành phát triển Công ty 1.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp giấy chứng nhận kinh doanh số: 0103655329/GPKD phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 26/03/2009 thay đổi lần thứ ngày 14/12/2011 Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc Trụ sở công ty : Số 378 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội Văn phòng giao dịch: Số 12A, lô 4E, đường Trung Yên 10A, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Đại diện theo pháp luật công ty: Ông: Lê Văn Thành Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Số điện thoại : 043.7835347 Fax: 043.7835347 Mã số thuế : 0103655329 Tài khoản số: 0761100049008 tài khoản VNĐ 0761100050006 tài khoản tiền USD ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Phòng giao dịch Bà Triệu, Hà Nội 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc Từ sau thành lập, Công ty ý thức việc xây dựng cho lực lượng mạnh để đủ sức cạnh tranh thị trường Công ty trang bị hệ thống thiết bị thi công nhiều chủng loại đủ để phục vụ thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi… Các thiết bị có chất lượng tốt, đại nước Nhật, Đức… sản xuất Công ty tiến hành củng cố, xây dựng đội ngũ cán công nhân viên mạnh mẽ đủ khả thi công công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, đạt kết tốt Các mặt hoạt động năm sau phát triển năm trước kể quy mô xây dựng, yêu cầu kỹ mỹ thuật, giá trị sản lượng, lực tài chính, kinh nghiệm điều hành, sản xuất kinh doanh, làm nghĩa vụ Nhà nước địa phương SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 5 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Trong trình hoạt động Công ty không ngừng cải tiến mặt thiết bị, nhân lực, chế quản lý, khoa học công nghệ Công ty tích cực đầu tư mua nhiều chủng loại thiết bị phù hợp, tuyển dụng đào tạo đội ngũ cán có lực, đúc kết kinh nghiệm tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đáp ứng trình độ công nghệ thi công ngày cao Công ty luôn trọng đến việc giữ chữ tín khách hàng, mở rộng quan hệ đơn vị bạn, cạnh tranh lành mạnh để đứng vững vươn lên thị trường, tham gia đấu thầu thi công dự án phạm vi toàn quốc Đặc biệt từ năm 2009 đến nay, Công ty có đổi mạnh mẽ toàn diện tạo nên bước nhảy vọt Công ty tạo lập hệ thống quản lý thi công, thiết bị tài hiệu quả, đóng góp tích cực việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tảng vững cho Công ty có lực thiết bị, kinh nghiệm, tài ổn định lành mạnh Qua hoạt động Công ty tham gia xây dựng hoàn thành tiến độ đạt chất lượng cao nhiều công trình Chủ đầu tư đánh giá cao Các công trình đầu tư xây dựng nhiều nguồn vốn khác ( vốn nước quốc tế) Nhiều công trình có tính chất kỹ thuật phức tạp, quy mô công trình lớn Công ty có thành hôm nhờ Công ty xây dựng mục tiêu mang tính chất dài hạn nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh.Mặt khác, thuận lợi khó khăn trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Công ty 1.2.1 Chức Công ty Công ty đơn vị trực tiếp tìm đối tác để thực trình sản xuất để đảm bảo cho trình sản xuất liên tục việc nhập nguyên vật liệu (sắt, thép, xi măng…) mua yếu tố đầu vào quan trọng, phần việc phải đảm bảo tốt sản xuất kinh doanh đạt hiệu - Nhận thầu xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, đường - Xây dựng công trình công nghiệp: Kho, xưởng sản xuất, bến bãi, lắp dựng cột ăng ten thu phát, xây dựng cơ sơ hạ tầng, san lấp mặt - Thi công loại móng, trụ loại công trình xây dựng dân dụng hạ tầng sở kỹ thuật SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 6 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Qua nhiều năm hoạt động Công ty xây dựng nhiều công trình mới, với phương châm lấy chữ tín lên hàng đầu, công ty giữ vị trí kinh tế quan trọng kinh tế 1.2.2 Nhiệm vụ Công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc công ty xây dựng nên nhiệm vụ công ty tiến hành hoạt động kinh doanh bao gồm lĩnh vực sau: + Nhận thầu xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, đường + Xây dựng công trình công nghiệp: Kho, xưởng sản xuất, bến bãi, lắp dựng cột ăng ten thu phát, xây dựng cơ sơ hạ tầng, san lấp mặt + Thi công loại móng, trụ loại công trình xây dựng dân dụng hạ tầng sở kỹ thuật 1.2.3.Đặc điểm hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh Do đặc điểm thi công công ty thời gian kéo dài, giá trị công trình lớn, sản xuất sản phẩm xây dựng theo đơn đặt hàng, nguyên vật liệu chiếm từ 50% đến 60% giá thành công trình, thiết bị thi công không cố định chỗ mà di chuyển từ vị trí đến vị trí khác dẫn đến việc quản lý điều hành phức tạp, thời gian phải tổ chức thi công vị trí khác 1.3 Quy trình công nghệ sản xuất công ty 1.3.1 Các mặt hàng sản xuất chủ yếu công ty - Xây dựng nhà loại - Nhận thầu xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, đường - Xây dựng công trình công nghiệp: Kho, xưởng sản xuất, bến bãi, lắp dựng cột ăng ten thu phát, xây dựng cơ sơ hạ tầng, san lấp mặt - Thi công loại móng, trụ loại công trình xây dựng dân dụng hạ tầng sở kỹ thuật Ví dụ số công trình Công ty thi công xây dựng như: Công trình: Khối nhà điều trị nội trú; Dự án: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên Thi công xây dựng khối nhà kỹ thuật cao 11 tầng; Dự án: Cải tạo mở rộng nâng cấp Bệnh viện Da Liễu Trung Ương quy mô 150 giường nội trú 1.3.2 Quy trình thi công Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 7 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 1.1 : Quy trình thi công xây dựng Nhận thầu Tổ chức thi công Hoàn thành nghiệm thu Bàn giao Xây dựng ngành sản xuất vật chất mang tính chất công nghiệp có đặc điểm khác với ngành sản xuất khác Sự khác có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý đơn vị xây dựng,về tổ chức sản xuất phương thức nhận thầu trở thành phương thức chủ yếu Sản phẩm công ty không di chuyển mà cố định nơi sản xuất nên chịu ảnh hưởng địa hình, địa chất, thời tiêt, giá thị trường … nơi đặt sản phẩm Đăc điểm buộc phải di chuyển máy móc, thiết bị, nhân công tới nơi tổ chức sản xuất, sử dụng hạch toán vật tư, tài sản phức tạp Sản phẩm xây lắp dự toán trước tiến hành sản xuất trình sản xuất phải so sánh với dự toán, phải lấy dự toán làm thước đo sản xuất Xây dựng tiêu thụ theo giá dự toán giá thoả thuận với chủ đầu tư Khi hoàn thành công trình xây dựng bàn giao cho đơn vị sử dụng Do sản phẩm công ty phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu 1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc Công ty trang bị công nghệ sản xuất đại đảm bảo cho việc sản xuất sản phẩm an toàn lao động, tài sản thuê hoạt động Công ty trang bị số máy móc thiết bị đảm bảo tính đồng bộ, giới hóa, tự động hóa cao, đảm bảo cho Công ty chủ động trình sản xuất Số lượng máy móc công ty thống kê bảng sau : BẢNG THỐNG KÊ CÁC TRANG THIẾT BỊ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY BẢNG 1-1 SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 8 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Loại Thiết Bị Thi Công Luận văn tốt nghiệp Số lượng Công suất Nước sản xuất Năm sản xuất Sở hữu hay thuê Chất lượng thực 1 1 8T 16T 25T 24T Nhật Bản Đức Nhật Bản Trung Quốc 2013 2015 2016 2015 Thuê Thuê Thuê Thuê 80% 80% 90% 70% Máy bơm nước loại Máy hàn Quạt lật Máy nghiền Máy trộn Máy xúc Máy đục 7,5-18 CV Trung Quốc 2015 Sở hữu 70% 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Máy uốn, cắt thép Máy phát điện Máy khoan phá bê tông Nhật Bản Nhật Bản Trung Quốc Trung Quốc Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Sở hữu Sở hữu Sở hữu Sở hữu Thuê Sở hữu Sở hữu Sở hữu Sở hữu 80% 85% 70% 90% 60% 70% 70% 70% 70% Máy thi công Máy Lu loại Lu bánh thép SAKAI Lu rung KOMASU Lu rung SAKAI Lu rung Guilong SV24 Các máy thiết bị khác 1 1.5 Cơ cấu máy tổ chức quản lý công ty 1.5.1 Sơ đồ máy tổ chức *Sơ đồ1.2 Bộ máy tổ chức quản lý công ty SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 9 2015 2016 2015 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Luận văn tốt nghiệp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Giám đốc Phòng kinh doanh Phòng hành P.tài kế toán Phòng kỹ thuật Đội thi công xây dựng số Đ ội thi công xây dựng số 2Đội thi công xây dựng số + Đại hội đồng cổ đông: Là người tham gia góp vốn để thành lập Công ty + Giám đốc: Là người có quyền cao định vấn đề công ty, trực tiếp phụ trách lĩnh vực Có quyền xây dựng phương thức sản xuất, kỹ thuật, thi công, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh để đảm bảo khai thác triệt để nguồn vốn công suất, vật tư, thiết bị, nhân lực công ty nhằm thực tốt tiêu nhà nước giao Giám đốc có quyền sử dụng toàn nguồn vốn giao có quyền tạo thêm nguồn vốn khác từ lợi nhuận công ty, từ nguồn vốn huy động bên để sử dụng vào mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống vật chất tinh thần cho toàn thể cán công nhân viên công ty Căn vào nhiệm vụ, yêu cầu giám đốc có quyền ký hợp đồng ngắn hạn dài hạn với người lao động có quyền tuyển SV: Nguyên Gia Duy MSV: 1324010051 10 10 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 11/07/2016 11/07/2016 UNC0291 11/07/2016 11/07/2016 UNC0292 11/07/2016 11/07/2016 13/07/2016 phí bảo lãnh khoa ung 642 11217 35.269.769 1.277.891.770 phí chuyển tiền 642 11217 11.000 1.277.902.770 UNC0293 phí chuyển tiền 642 11217 35.742 1.277.938.512 13/07/2016 UNC0294 phí chuyển tiền 642 11211 255.200 1.278.193.712 13/07/2016 13/07/2016 UNC0295 phí chuyển tiền 642 11211 255.200 1.278.448.912 14/07/2016 14/07/2016 UNC0296 642 11214 159.000 1.278.607.912 14/07/2016 14/07/2016 UNC0296 642 11214 15.900 1.278.623.812 14/07/2016 14/07/2016 UNC0297 phí chuyển tiền 642 11214 264.000 1.278.887.812 14/07/2016 14/07/2016 UNC0298 phí chuyển tiền 642 11214 7.700 1.278.895.512 14/07/2016 14/07/2016 UNC0299 phí chuyển tiền 642 11214 9.900 1.278.905.412 14/07/2016 14/07/2016 UNC0300 phí chuyển tiền 642 11214 6.600 1.278.912.012 14/07/2016 14/07/2016 UNC0301 phí chuyển tiền 642 11217 16.500 1.278.928.512 14/07/2016 14/07/2016 UNC0302 phí chuyển tiền 642 11217 15.400 1.278.943.912 15/07/2016 15/07/2016 UNC0303 thu phí bán séc 642 11219 29.700 1.278.973.612 19/07/2016 19/07/2016 UNC0304 TP mua 02 séc 642 11217 40.000 1.279.013.612 111 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 bướu thu phí bổ sung trả lương thu phí bổ sung trả lương 111 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 19/07/2016 19/07/2016 UNC0304 TP mua 02 séc 642 11217 4.000 1.279.017.612 20/07/2016 20/07/2016 UNC0305 phí chuyển tiền 642 11214 142.165 1.279.159.777 20/07/2016 20/07/2016 UNC0306 phí chuyển tiền 642 11214 75.260 1.279.235.037 20/07/2016 20/07/2016 UNC0307 phí chuyển tiền 642 11217 22.000 1.279.257.037 20/07/2016 20/07/2016 UNC0308 phí chuyển tiền 642 11217 22.000 1.279.279.037 20/07/2016 20/07/2016 UNC0309 phí chuyển tiền 642 11217 22.000 1.279.301.037 20/07/2016 20/07/2016 UNC0310 phí chuyển tiền 642 11217 22.000 1.279.323.037 21/07/2016 21/07/2016 UNC0311 phíi chuyển tiền 642 11213 22.000 1.279.345.037 21/07/2016 21/07/2016 UNC0312 phí chuyển tiền 642 11213 22.000 1.279.367.037 21/07/2016 21/07/2016 UNC0313 phí chuyển tiền 642 11217 22.000 1.279.389.037 22/07/2016 22/07/2016 UNC0314 phí chuyển tiền 642 11214 22.000 1.279.411.037 22/07/2016 22/07/2016 UNC0315 phí chuyển tiền 642 11217 22.000 1.279.433.037 22/07/2016 22/07/2016 UNC0316 phí chuyển tiền 642 11214 73.711 1.279.506.748 22/07/2016 22/07/2016 UNC0317 phí chuyển tiền 642 11217 22.000 1.279.528.748 24/07/2016 24/07/2016 UNC0318 642 11212 55.000 1.279.583.748 112 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 thu phí dịch vụ sms chủ động tháng 06/2016 112 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 24/07/2016 24/07/2016 UNC0319 24/07/2016 24/07/2016 UNC0320 25/07/2016 25/07/2016 UNC0321 25/07/2016 25/07/2016 27/07/2016 thu phí dịch vụ sms chủ 642 11211 55.000 1.279.638.748 642 11211 55.000 1.279.693.748 thu phí quản lý TK 642 11212 11.000 1.279.704.748 UNC0322 thu phí quản lý tài khoản 642 11211 11.000 1.279.715.748 27/07/2016 UNC0323 phí chuyển tiền 642 11213 22.000 1.279.737.748 27/07/2016 27/07/2016 UNC0324 phí chuyển tiền 642 11214 354.123 1.280.091.871 28/07/2016 28/07/2016 PC212 642 1111 464.091 1.280.555.962 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 PC215 PC215 PC215 liệu Vé máy bay phí sân bay phí 642 642 642 1111 1111 1111 1.050.000 80.000 90.909 0 1.281.605.962 1.281.685.962 1.281.776.871 0 29/07/2016 29/07/2016 UNC0325 phí chuyển tiền 642 11214 99.000 1.281.875.871 29/07/2016 29/07/2016 UNC0326 phí chuyển tiền 642 11213 22.000 1.281.897.871 29/07/2016 29/07/2016 UNC0327 phí chuyển tiền 642 11213 22.000 1.281.919.871 31/07/2016 31/07/2016 KH007 642 2141 1.029.166 1.282.949.037 31/07/2016 31/07/2016 KH007 642 2141 364.583 1.283.313.620 31/07/2016 31/07/2016 KH007 642 2141 5.360.866 1.288.674.486 113 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 động tháng 6/2016 thu phí dịch vụ sms chủ động tháng 6/2016 In photo đóng tài Khấu hao TSCĐ tháng năm 2016 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2016 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2016 113 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 59 60 61 62 63 31/07/2016 31/07/2016 NVK044 31/07/2016 31/07/2016 NVK045 31/07/2016 31/07/2016 NVK045 31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016 31/07/2016 Khấu hao TSCĐ tháng 07 642 2141 6.754.615 1.295.429.101 642 3341 86.444.889 1.381.873.990 Bảo hiểm xã hội 642 3383 15.228.000 1.397.101.990 NVK045 Bảo hiểm y tế 642 3384 2.538.000 1.399.639.990 NVK045 Bảo hiểm thất nghiệp 642 3386 846.000 1.400.485.990 Cộng 642 2.576.580.878 2.576.580.878 114 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 năm 2016 Hạch toán lương tháng 07/2016 114 Trường Đại học Mỏ - Địa chất SỔ CÁI TÀI KHOẢN 622 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC Số 378 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm 2016 Tài khoản: 622- Chi phí nhân công trực tiếp Chứng từ Nhật ký chung Ngày tháng ghi sổ Ngày Số hiệu A B C Diễn giải D Trang số STT dòng E G Số tiền Số hiệu TK đối ứng Nợ Có H - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ 31/01/2016 31/01/2016 NVK016 29/02/2016 29/02/2016 NVK020 31/03/2016 31/03/2016 NVK025 30/04/2016 30/04/2016 NVK030 31/05/2016 31/05/2016 NVK037 30/06/2016 30/06/2016 NVK041 31/07/2016 31/07/2016 NVK046 31/08/2016 31/08/2016 NVK053 30/09/2016 30/09/2016 NVK058 31/10/2016 31/10/2016 NVK065 30/11/2016 30/11/2016 NVK073 Hạch toán lương nhân công tháng 01/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 02/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 03/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 04/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 05/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 06/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 07/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 08/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 09/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 10/2016 Hạch toán lương nhân công tháng 11/2016 3348 2.725.615.000 3348 2.414.010.000 3348 2.670.690.000 3348 2.833.780.000 3348 2.655.918.000 3348 2.518.490.000 3348 2.937.351.000 3348 2.589.490.000 3348 2.621.130.000 3348 2.706.633.000 3348 2.673.367.000 31/12/2016 31/12/2016 KC001 Kết chuyển chi phí sản xuất kỳ tính giá thành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 1541 31/12/2016 31/12/2016 NVK082 Hạch toán lương nhân công tháng 12/2016 3348 - Cộng số phát sinh 31.896.884.000 2.550.410.000 31.896.884.00 31.896.884.000 - Số dư cuối kỳ - Cộng lũy kế từ đầu năm 115 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 31.896.884.00 31.896.884.000 115 Trường Đại học Mỏ - Địa chất SỔ CÁI TÀI KHOẢN 627 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC Số 378 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm 2016 Tài khoản: 627- Chi phí sản xuất chung Ngày Nhật ký Chứng từ tháng Diễn giải ghi sổ Ngày Số hiệu A B C D Số chung hiệu Trang STT TK số dòng đối E G H Số tiền Nợ Có - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ 02/07/2016 02/07/2016 PC192 03/07/2016 03/07/2016 MH082 27/07/2016 27/07/2016 mua xăng gạch cát xi măng vận 1111 545.455 331 7.200.000 PC210 chuyển rác thải Chi tiền mua hàng theo hóa 1111 612.276 28/07/2016 28/07/2016 PC211 đơn 0030562 photo hồ sơ 1111 3.100.000 28/07/2016 28/07/2016 PC213 Mua công cụ dụng cụ 1111 1.945.455 29/07/2016 29/07/2016 PC214 1111 613.633 31/07/2016 31/07/2016 MH091 văn phòng phẩm gạch đặc xi măng vận 331 8.400.000 3341 261.837.287 31/07/2016 31/07/2016 NVK045 chuyển chạc Hạch toán lương bảo hiểm tháng 07/2016 - Cộng số phát sinh 4.826.342.892 4.826.342.892 - Số dư cuối kỳ - Cộng lũy kế từ đầu năm 116 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 4.826.342.892 4.826.342.892 116 Trường Đại học Mỏ - Địa chất SỔ CÁI TÀI KHOẢN 642 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC Số 378 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội Mẫu số: S03b-DN SỔ CÁI (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Tài khoản: 642- Chi phí quản lý doanh nghiệpNăm 2016 Ngày Nhật ký Chứng từ tháng Diễn giải ghi sổ Ngày Số hiệu A B C D Số chung hiệu Trang STT TK số dòng đối E G H Số tiền Nợ Có - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ 01/07/2016 01/07/2016 UNC0289 Tạm ứng lần tiền cung cấp lắp 11214 856.977 03/07/2016 03/07/2016 PC193 đặt tháng máy theo Dịch vụ khách sạn phụ lục 1111 1.578.182 03/07/2016 03/07/2016 PC194 Cước điện thoại 1111 713.754 03/07/2016 03/07/2016 PC195 Cước điện thoại 1111 796.813 04/07/2016 04/07/2016 PC196 Cước điện thoại 1111 281.225 04/07/2016 04/07/2016 PC197 Cước điện thoại 1111 296.767 04/07/2016 04/07/2016 PC198 Cước điện thoại 1111 20.000 05/07/2016 05/07/2016 PC200 Cước điện thoại 1111 399.000 11213 22.000 08/07/2016 08/07/2016 UNC0290 toán tiền ghế 11/07/2016 11/07/2016 PC205 Mua quạt treo tường điện 1111 762.727 11/07/2016 11/07/2016 PC206 Dịch vụ ăn uống 1111 6.099.000 11/07/2016 11/07/2016 UNC0291 phí bảo lãnh khoa ung bướu 11217 35.269.769 11/07/2016 11/07/2016 UNC0292 toán tiền thép 11217 11.000 11/07/2016 11/07/2016 UNC0293 toán tiền thép xi măng 11217 35.742 11211 255.200 11211 255.200 11214 174.900 11214 264.000 11214 7.700 13/07/2016 13/07/2016 UNC0294 13/07/2016 13/07/2016 UNC0295 toán lương tháng 05/2016 ban điều hành công ty quản lý công toán lương tháng 06/2016 ban điều hành công ty quản lý công 14/07/2016 14/07/2016 UNC0296 thu phí bổ sung trả lương 14/07/2016 14/07/2016 UNC0297 toán tiền lương tháng 5/2016 toán 5/2016 cho cán tiền cônglương nhân tháng viên gói thầu 14/07/2016 14/07/2016 UNC0298 cho cán công nhân viên gói thầu 117 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 117 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Cộng chuyển sang trang sau 1.278.895.512 MISA SME.NET 14/31 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG BẮC Số 378 Lạc Long Quân - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Hà Nội Nhật ký Số Ngày Chứng từ chung hiệu tháng Diễn giải Trang STT TK Ngày Số hiệu ghi sổ số dòng đối A B C D E G H Số trang trước chuyển sang Số tiền Nợ Có 1.278.895.512 toán tiền lương tháng 14/07/2016 14/07/2016 UNC0299 6/2016 cho cán công nhân 11214 9.900 viên gói thầu XL01/2015 ngày toán tiền lương tháng 14/07/2016 14/07/2016 UNC0300 6/2016 cho cán công nhân 11214 6.600 14/07/2016 14/07/2016 UNC0301 viên gói thầu XL01/2015 ngày toán lương tháng 05/2016 11217 16.500 14/07/2016 14/07/2016 UNC0302 toán lương tháng 06/2016 11217 15.400 15/07/2016 15/07/2016 UNC0303 thu phí bán séc 11219 29.700 19/07/2016 19/07/2016 UNC0304 TP mua 02 séc 11217 44.000 20/07/2016 20/07/2016 UNC0305 Thanh toán tiền bê tông 11214 142.165 20/07/2016 20/07/2016 UNC0306 Thanh toán tiền VLXD 11214 75.260 20/07/2016 20/07/2016 UNC0307 toán tiền bảo hộ lao động 11217 22.000 20/07/2016 20/07/2016 UNC0308 toán tiền thuê cẩu tháp 11217 22.000 20/07/2016 20/07/2016 UNC0309 toán tiền cốp pha 11217 22.000 20/07/2016 20/07/2016 UNC0310 Thanh toán tiền vật tư sơn 11217 22.000 21/07/2016 21/07/2016 UNC0311 toán tiền vé máy bay 11213 22.000 21/07/2016 21/07/2016 UNC0312 toán tiền vé 11213 22.000 21/07/2016 21/07/2016 UNC0313 Thanh toán tiền gạch lát Tạm ứng tiền mua tay vịn hành 11217 22.000 22/07/2016 22/07/2016 UNC0314 lang theo hợp đồng số 11214 22.000 22/07/2016 22/07/2016 UNC0315 140716/HĐKT ký ngày toán tiền bê tông Thanh toán tiền gạch ốp tường 11217 22.000 11214 73.711 ốp nhà vệ sinh đặt cọc thuê giáo cốp pha thu phí dịch vụ sms chủ động 11217 22.000 11212 55.000 11211 55.000 22/07/2016 22/07/2016 UNC0316 22/07/2016 22/07/2016 UNC0317 24/07/2016 24/07/2016 UNC0318 24/07/2016 24/07/2016 UNC0319 tháng 06/2016 thu phí dịch vụ sms chủ động tháng 6/2016 118 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 118 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 24/07/2016 24/07/2016 UNC0320 thu phí dịch vụ sms chủ động 11211 55.000 25/07/2016 25/07/2016 UNC0321 tháng 6/2016 thu phí quản lý TK 11212 11.000 25/07/2016 25/07/2016 UNC0322 thu phí quản lý tài khoản 11211 11.000 27/07/2016 27/07/2016 UNC0323 toán tiền cửa chống cháy Tạm ứng lần tiền cung cấp lắp 11213 22.000 11214 354.123 27/07/2016 27/07/2016 UNC0324 đặt tháng máy theo phụ lục 28/07/2016 28/07/2016 PC212 01/2015/PLHĐXD In photo đóng tài liệu 1111 464.091 29/07/2016 29/07/2016 PC215 Vé máy bay Tạm ứng đợt tiền thi công 1111 1.220.909 29/07/2016 29/07/2016 UNC0325 hạng mục PCCC theo hợp đồng 11214 99.000 29/07/2016 29/07/2016 UNC0326 số 16/2015/HĐXD ngày 29 toán tiền cửa chống cháy 11213 22.000 29/07/2016 29/07/2016 UNC0327 toán tiền cửa chống cháy 11213 22.000 31/07/2016 31/07/2016 KH007 31/07/2016 31/07/2016 NVK044 31/07/2016 31/07/2016 NVK045 31/07/2016 31/07/2016 NVK045 31/07/2016 31/07/2016 NVK045 31/07/2016 31/07/2016 NVK045 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2016 Khấu hao TSCĐ tháng 07 năm 2016 Hạch toán lương bảo hiểm tháng 07/2016 Hạch toán lương bảo hiểm tháng 07/2016 Hạch toán lương bảo hiểm tháng 07/2016 Hạch toán lương bảo hiểm tháng 07/2016 - Cộng số phát sinh 2141 6.754.615 2141 6.754.615 3341 86.444.889 3383 15.228.000 3384 2.538.000 3386 846.000 136.419.160.755 136.419.160.755 136.419.160.755 136.419.160.755 - Số dư cuối kỳ - Cộng lũy kế từ đầu năm 3.5 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại Phát Triển Tây Bắc 3.5.1 Nhận xét công tác kế toán Hạch toán kế toán phận quan trọng hệ thống quản lý tài sở điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Vì kế toán lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài đảm nhiệm công tác tổ chức thông tin có ích cho hoạt động kinh tế Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nói chung công tác hạch toán 119 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 119 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiền lương khoản trích theo lương nói riêng mục tiêu hàng đầu cấp bách cần thiết với tất doanh nghiệp Trong năm qua gặp khó khăn thách thức bắt đầu vào hoạt động theo chế thị trường yêu cầu cấp bách đặt thu nhập bình quân năm sau cao năm trước đời sống cán công nhân ngày cải thiện với đoàn kết trí tập thể cán công nhân viên Công ty có đóng góp không nhỏ đội ngũ kế toán Công ty cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trở thành công ty có thứ hạng tốt Hà Nội vào năm 2016 Chính mà uy tín Công ty ngày nâng cao công nhân viên tin tưởng yên tâm công tác Sau thời gian thực tập Công ty tác giả nhận thấy công tác hạch toán kế toán nói chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương nói riêng phần đáp ứng yêu cầu quản lý tài Công ty Về khía cạnh luật kế toán chuẩn mực kế toán chế độ kế toán nhìn chung nghiệp vụ kế toán Công ty tuân thủ áp dụng đắn hợp lý có sáng tạo để phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù ngành Việc bố trí nhân Phòng Tài Kế toán- Thống kê nhìn chung hợp lý số lượng chuyên môn nhân viên Trưởng phòng Kế toán kế toán trưởng điều hành chung toàn công tác kế toán Việc tổ chức vận dụng chứng từ kế toán chu trình luân chuyển chứng từ hệ thống sổ sách biểu mẫu kế toán Nhìn chung việc sử dụng sử dụng hệ thống chứng từ làm ghi sổ kế toán Công ty thực đầy đủ việc quản lý sử dụng mẫu chứng từ liên quan đến phần hành kế toán kế toán chi tiết đảm nhận Chu trình luân chuyển chứng từ bước bố trí hợp lý đầy đủ không bỏ sót nghiệp vụ ghi sổ kế toán tất chứng từ có liên quan đến phần chuyển cho phận kế toán xử lý bảng toán lương vừa kế toán lương quản lý để phục vụ cho việc hạch toán lương cho người lao động hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh đồng thời quản lý kế toán công nợ quan hệ toán lương cho người lao động Tài khoản 334 Việc thiết kế sổ sách báo cáo vận dụng phù hợp với hình thức Nhật ký chung 120 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 120 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Các báo cáo tài lập đầy đủ xác theo kỳ báo cáo phản ánh thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh chứng từ sử dụng theo mẫu Bộ tài Chế độ tiền lương công ty chấp hành tương đối nguyên tắc đảm bảo cân tiền lương tiền thưởng với suất lao động chất lượng công việc người tạo hăng say chất lượng hoàn thành công việc Mặc dù có nhiều cố gắng để ngày hoàn thiện thực tế trình hạch toán kế toán có nhiều khó khăn chi phối mà công tác kế toán tồn hạn chế điều khó tránh khỏi công tác tổ chức quản trị mà Doanh nghiệp phải đối mặt đưa biện pháp để khắc phục */ Hạn chế: - Đội ngũ nhân viên thống kê thuộc quản lý trả lương điều làm giảm chức nhiệm vụ nhân viên thông kê không đáp ứng yêu cầu quản lý cấp - Hệ thống phần mềm kế toán có áp dụng chưa hoàn thiện điều làm cho công tác tổng hợp tính giá thành lập báo cáo tài chậm việc đối chiếu phận chưa kịp thời - Địa bàn sản xuất rộng nhân viên nằm dải rác không tập trung nên việc triệu tập nhân viên thông kê gặp nhiều khó khăn - Quy trình tính toán tiền lương công ty rườm rà 3.5.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương Công ty - Nên đưa đội ngũ thống kê phân xưởng phòng kế toán có công việc bình điểm tính lương khách quan đánh giá chức nhiệm vụ nhân viên thống kê đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp đề - Sớm hoàn thiện ứng dụng phần mềm kế toán công tác hạch toán kế toán doanh nghiệp - Hệ thống mạng toàn công ty hoàn thiện Công ty nên ứng dụng phần mềm thống kê điều đáp ứng yêu cầu công ty 121 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 121 Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Đối với phân xưởng khó khăn trước tiên nên có chế đội ưu đãi để ổn định thu nhập cho công nhân viên trách tình trạng di chuyển lao động 122 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 122 Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN CHƯƠNG Tiền lương phạm trù kinh tế phức tạp phần thù lao lao động biểu tiền mà người doanh nghiệp trả cho người lao động vào thời gian khối lượng chất lượng công việc họ Như tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ nhân tố thúc đẩy suất lao động Do sách tiền lương có tác động trực tiếp đến đời sống cá nhân người lao động mà gây ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế xã hội văn hoá Qua tìm hiểu thực tế cho thấy Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc quan tâm đến công tác toán lương khoản trích theo lương: chứng từ sổ sách kế toán phù hợp với chế độ quy định hành Bộ Tài ban hành bổ sung theo tình hình thực tế Công ty Ban lãnh đạo Công ty có ý thức tìm biện pháp để tăng thu nhập cho người lao động tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm nâng cao suất lao động bước cải thiện đời sống cán công nhân viên toàn Công ty Tuy nhiên tiền lương yếu tố nhạy cảm liên quan trực tiếp đến lợi ích thân người lao động việc hạch toán lương phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: hệ số công làm đối tượng trợ cấp hiệu công việc hoàn thành.… nên hạch toán không tránh khỏi mặt hạn chế chưa hợp lý đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục Chuyên đề luận văn đề sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với tìm hiểu tình hình thực tế toán lương khoản trích theo lương Công ty để đề xuất biện pháp có tính khả thi phù hợp với sách hành Nhà nước nhằm giải vấn đề tồn công tác tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho Công ty nhằm cải thiện đời sống cho cán công nhân viên 123 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 123 Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN CHUNG Trong kinh tế thị trường sử dụng có hiệu lao động yếu tố quan trọng định tồn phát triển Công ty làm tăng tích luỹ ngân sách Nhà nước Hiện doanh nghiệp trọng đến vấn đề tăng xuất lao động đảm bảo số lượng chất lượng.cũng áp dụng hình thức trả lương phù hợp Các doanh nghiệp quan triệt nguyên tắc đảm bảo công trả lương khoản trích theo lương không doanh nghiệp mà người lao động quan tâm để tiền lương thực động lực thúc đẩy sản xuất kích thích tăng trưởng doanh nghiệp Trong trình thực tập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc việc vận dụng lý thuyết học nhờ giúp đỡ tận tình cô ban lãnh đạo phòng kế toán Công ty tạo điều kiện giúp đỡ tác giả sâu tìm hiểu hoàn thành luận văn: "Tổ chức công táckế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc” Mặc dù cố gắng thực luận văn song kiến thức có hạn chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên luận văn khỏi thiếu sót hạn chế việc trình bày Tác giả mong bảo tận tình thầy cô giáo ban lãnh đạo cô phòng kế toán Công ty để giúp đỡ tác giả hoàn thiện chuyên đề Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình G.V Phí Thị Kim Thư ban lãnh đạo cô phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tây Bắc tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn thực tập Hà Nội ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Gia Duy 124 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 124 Trường Đại học Mỏ - Địa chất DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS.Ngô Thế Bính: Thống kê doanh nghiệp Trường ĐH Mỏ- Địa Chất Hà Nội 2009 [2] GS.TS.Ngô Thế Chi Nguyễn Trọng Cơ: Giáo trình Phân tích Tài doanh nghiệp Trường ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội 2009 [3] TS Đặng Huy Thái: Bài giảng phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mỏ Trường ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội 2009 [4] GS.TS Ngô Thế Chi TS Trương Thị Thủy: Giáo trình kế toán tài NXB Tài Hà Nội 2009 [5] TS Trương Thị Thủy ThS Nguyễn Thị Hòa: Giáo trình kế toán tài NXB Tài Chính Hà Nội 2009 [6] PGS.TS Nhâm Văn Toán Phạm Thị Hồng Hạnh: Giáo trình kế toán quản trị Trường ĐH Mỏ Địa Chất.Hà Nội 2004 [7] Các quy định sổ sách.tài liệu liên quan khác Công ty cổ phần than Hồng Thái [8] Luật kế toán 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam văn chế độ kế toán nhà nước ban hành 125 Sv: Nguyễn Gia Duy_ MSV: 1324010051 125 ... CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY BẮC Chương III : TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂY... trình hình thành phát triển Công ty 1.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh... trường, kết thúc phần lý thuyết để bước vào thời gian thực tập em chọn đề tài là: "Tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Tây Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Tây Bắc, Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Tây Bắc, Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Tây Bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay