Chuyên đề: Tập hợp và các phép toán trên tập hợpĐại số 10

12 819 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 14:47

số B C D Bài tập 33: Cho tập hợp A ={a;{b;c};d}, phát biểu sai: a) aA b) {a ; d}  A Nguyễn Quốc Tuấn (Tổng biên tập Xuctu.com)-090.567.1232-quoctuansp@gmail.com Trang số 36 Phương pháp thủ thuật giải Trắc nghiệm Toán đại số 10-Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - c) {b; c}  A Mới d) {d}  A Bài tập 34: Cho tập hợp A = {x N / (x3 – 9x)(2x2 – 5x + )= }, A viết theo kiểu liệt kê : a) A = {0, 2, 3, -3} c) A = {0, b) A = {0 , , } , , , -3} d) A = { , 3} Bài tập 35: Cho A = {x N / (x4 – 5x2 + 4)(3x2 – 10x + )= }, A viết theo kiểu liệt kê : a) A = {1, 4, 3} b) A = {1 , , } c) A = {1,-1, , -2 , } d) A = { -1,1,2 , -2, 3} Bài tập 36: Cho tập A = {x N / 3x2 – 10x + = x3- 8x2 + 15x = 0}, A viết theo kiểu liệt kê : a) A = { 3} c) A = {0, b) A = {0 , } ,5,3} d) A = { 5, 3} Bài tập 37:Cho A tập hợp xác định câu sau ( Không cần giải thích ) a) {} A b)  A c) A   = A d) A  = A Bài tập 38: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: a) R +  R - = {0} b) R \ R - = [ , +  ) c) R*+  R*- = R d) R \ R + =R – Bài tập 39: Cho tập hợp sô’ sau A = ( - 1, 5] ; B = ( 2, 7) tập hợp A\B sau đúng: a) ( -1, 2] b) (2 , 5] c) ( - , 7) d) ( - , 2) Bài tập 40: Cho A = {a; b; c ; d ; e} Số tập A có phần tử là: a)10 b)12 c) 32 d) Nguyễn Quốc Tuấn (Tổng biên tập Xuctu.com)-090.567.1232-quoctuansp@gmail.com Trang số 37 Phương pháp thủ thuật giải Trắc nghiệm Toán đại số 10-Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Mới Bài tập 41: Tập hợp tập hợp rỗng: a) {x Z / x
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: Tập hợp và các phép toán trên tập hợpĐại số 10, Chuyên đề: Tập hợp và các phép toán trên tập hợpĐại số 10, Chuyên đề: Tập hợp và các phép toán trên tập hợpĐại số 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay