Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hai Bà Trưng Huế Lần 2 File word Có lời giải chi tiết

27 145 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 10:23

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hai Bà Trưng Huế Lần 2 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) Banfileword.com B 2017 MễN TON THI TH THPT QUC GIA 2017 THPT HAI B TRNG- HU- LN Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim) Cõu 1: Cho mt tm nhụm hỡnh ch nht ABCD cú AD = 24 cm Ta gp tm nhụm theo hai cnh MN v QP vo phớa n AB v CD trựng nh hỡnh v di õy c mt hỡnh lng tr khuyt hai ỏy Tỡm x th tớch lng tr ln nht? A x = B x = C x = 10 D x = Cõu 2: Hm s no sau õy nghch bin trờn ton trc s? A y = x x B y = x + 3x + C y = x + 3x 3x + D y = x x+3 Cõu 3: Cho hm s y = Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m th hm s ch cú mt x 6x + m tim cn ng v mt tim cn ngang? A 27 B hoc 27 C D Cõu 4: Hm s no sau õy l mt nguyờn hm ca hm s f ( x ) = x x ( ) ( ) A F x = ln x + ln x B F x = ln x + ln x C F ( x ) = ln x ln x D F ( x ) = ln x ln x Cõu 5: Tp xỏc nh ca hm s y = ( x 27 ) l A D = Ă \ { 3} B D = ( 3; + ) C D = [ 3; + ) D D = Ă Cõu 6: Cho log x = Giỏ tr ca biu thc P = log x + log x + log x bng 3 11 65 B C D 3 2 Cõu 7: Tớnh S = 1009 + i + 2i + 3i + + 2017i 2017 trờn on [ 2, 4] A S = 2017 1009i B 1009 + 2017i C 2017 + 1009i D 1008 + 1009i Cõu 8: Tip tuyn ca th hm s y = x + x + x + ti im A ( 3; ) ct th ti im th hai l B im B cú ta l A B ( 1; ) B B ( 1;10 ) C B ( 2;33) D B ( 2;1) A Cõu 9: Hm s y = x 3x x + t cc tr ti x1 v x2 thỡ tớch cỏc giỏ tr cc tr bng A 25 B 82 C 207 D 302 Cõu 10: Phỏt biu no sau õy l ỳng Trang x x x A e sin xdx = e cos x + e cos xdx x x x B e sin xdx = e cos x e cos xdx x x x C e sin xdx = e cos x + e cos xdx x x x D e sin xdx = e cos x e cos xdx Cõu 11: Cho a > 0, b > 0, a 1, b 1, n Ơ * Mt hc sinh tớnh: 1 1 P= + + + + theo cỏc bc sau: log a b log a2 b log a3 b log a n b n Bc I: P = log b a + log b a + log b a + + log b a n Bc II: P = log b ( a.a a a ) 1+ + 3+ + n Bc III: P = log b a Bc IV: P = n ( n + 1) log b a Trong cỏc bc trỡnh by, bc no sai ? A Bc III B Bc I a x3 + x dx Ta cú: Cõu 12: t I = x +1 C Bc II D Bc IV a +1) a +1 +1ự B I = ộ ( ỳ ỷ 3ở a +1) a +1 - 1ự C I = ( a +1) a +1 +1 D I = ộ ( ỳ ỷ 3ở Cõu 13: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m phng trỡnh x 3x log m = cú ỳng mt nghim A < m < B m = 1 C m = D < m < v m > 4 a , Cõu 14: Khng nh no sau õy l luụn luụn ỳng vi mi b dng phõn bit khỏc ? A a log b = bln a B a 2log b = b 2log a C a = ln a a D log a b = log10 b A I = ( a +1) a +1 - Cõu 15: Tỡm mnh sai cỏc mnh sau: A i ữ = 2i i B ( i ) + ( 2i ) ( + 2i ) + ( + i ) = 13 40i 10 C ( + i ) ( i ) = 16 + 37i 3 ( ) ( ) ( ) D ( 3i ) + 3i ( + 2i ) ( i ) = + + + i Cõu 16: Cú bao nhiờu s phc z tho z = z + z A B C D Cõu 17: Khong cỏch gia hai im cc i v cc tiu ca th hm s y = ( x + 1) ( x ) A B C D Cõu 18: Gi z1 v z2 l hai nghim ca phng trỡnh z z + = bit ( z1 z2 ) cú phn o l s thc 2 õm Tỡm phn thc ca s phc w = z1 z2 A B C D Cõu 19: Mt ngi ln u gi ngõn hng 100 triu ng vi kỡ hn thỏng, lói sut 3% ca mt quý v lói tng quý s c nhp vo (hỡnh thc lói kộp) Sau ỳng thỏng, ngi ú gi thờm 100 triu Trang ng vi kỡ hn v lói sut nh trc ú Tng s tin ngi ú nhn c nm k t gi thờm tin ln hai s gn vi kt qu no sau õy? A 232 triu B 262 triu C 313 triu D 219 triu b Cõu 20: Nu b a = thỡ biu thc xdx cú giỏ tr bng: a A ( b + a ) B ( b + a ) D ( b + a ) C b + a Cõu 21: Gii bt phng trỡnh: log 12 ( x + x ) A x < hoc < x B x < hoc < x < C x hoc x D x < hoc x > Cõu 22: Tỡm hp cỏc im M biu din hỡnh hc s phc z mt phng phc, bit s phc z tha iu kin: z + + z = 10 A Tp hp cỏc im cn tỡm l ng trũn cú tõm O ( 0;0 ) v cú bỏn kớnh R = x2 y + = 25 C Tp hp cỏc im cn tỡm l nhng im M ( x; y ) mt phng Oxy tha phng trỡnh B Tp hp cỏc im cn tỡm l ng elip cú phng trỡnh ( x + 4) + y2 + ( x 4) + y = 12 x2 y2 + = 25 Cõu 23: Mt cht im chuyn ng trờn trc Ox vi tc thay i theo thi gian v ( t ) = 3t 6t D Tp hp cỏc im cn tỡm l ng elip cú phng trỡnh (m/s) Tớnh quóng ng cht im ú i c t thi im t1 = (s), t2 = (s) A 16 B 24 C D 12 Cõu 24: Cho hm s y = x x + x cú th nh Hỡnh Khi ú th Hỡnh l ca hm s no di õy? Hỡnh A y = x x + x C y = x x + x Hỡnh B y = x + x x D y = x + x + x Cõu 25: ng thng d : y = x + ct th hm s y = x + 2mx + ( m + 3) x + ti im phõn bit A ( 0; ) , B v C cho din tớch tam giỏc MBC bng 4, vi M ( 1;3) Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m tha yờu cu bi toỏn A m = hoc m = B m = hoc m = C m = D m = hoc m = Trang Cõu 26: Trong khụng gian Oxyz , cho im A ( 3; 2;1) v mt phng ( P ) : x - 3y + 2z - 2= Phng trỡnh mt phng ( Q ) i qua A v song song mt phng ( P ) l: A ( Q ) : x y + z + = C ( Q ) : x + y z = B ( Q ) : x y + z = D ( Q ) : x y + z + = Cõu 27: Hỡnh phng gii hn bi cỏc ng x = 1, x = 2, y = 0, y = x x cú din tớch c tớnh theo cụng thc: A S = ( x x)dx B S = ( x x)dx ( x x)dx 2 C S = ( x x)dx + ( x x)dx D S = x x dx r r r Cõu 28: Trong khụng gian Oxyz , cho ba vect: a = (2; 5;3) , b = ( 0; 2; 1) , c = ( 1; 7; ) Ta vect r r 1r r x = 4a b + 3c l r 53 r 121 17 ; ữ A x = 11; ; ữ B x = 5; 3 3 r r C x = 11; ; 55 ữ D x = ; ;18 ữ 3 3 Cõu 29: Trong khụng gian Oxyz , cho bn im A ( 1; 2;0 ) , B ( 1;0; 1) v C ( 0; 1; ) , D ( 0; m; k ) H thc gia m v k bn im ABCD ng phng l : A m + k = B m + 2k = C 2m 3k = D 2m + k = Cõu 30: Trong khụng gian Oxyz , vit phng trỡnh mt cu ( S ) i qua bn im O, A ( 1; 0;0 ) , B ( 0; 2;0 ) v C ( 0;0; ) 2 A ( S ) : x + y + z + x y + z = C ( S ) : x + y + z x + y z = 2 B ( S ) : x + y + z x + y z = D ( S ) : x + y + z + x y + z = Cõu 31: Trong khụng gian Oxyz , gúc gia hai mt phng ( P ) : x y z 11 = ; ( Q) : A 2x y + = B C D e k Cõu 32: t I k = ln dx k nguyờn dng Ta cú I k < e khi: x A k { 1; 2} B k { 2;3} C k { 4;1} D k { 3; 4} Cõu 33: Hỡnh nún ng sinh l , thit din qua trc ca hỡnh nún l tam giỏc vuụng cõn Din tớch xung quanh ca hỡnh nún l l2 l2 l2 l2 A B C D 2 Cõu 34: Hỡnh phng gii hn bi y = x ; y = x ; y = cú din tớch bng 13 17 16 A ( vdt ) B ( vdt ) C D ( vdt ) ( vdt ) 3 Cõu 35: Trong khụng gian Oxyz , cho hai mt phng ( P ) : x y + z = ; ( Q ) : x y z = Trang V trớ tng i ca ( P ) & ( Q ) l A Song song B Ct nhng khụng vuụng gúc C Vuụng gúc D Trựng Cõu 36: Cho hỡnh chúp S ABC l tam giỏc vuụng ti A , ãABC = 30o , BC = a Hai mt bờn ( SAB ) v ( SAC ) cựng vng gúc vi ỏy ( ABC ) , mt bờn ( SBC ) to vi ỏy mt gúc 450 Th tớch ca chúp S ABC l: a3 a3 a3 a3 A B C D 64 16 32 r r Cõu 37: Trong khụng gian Oxyz , cho hai vộc t a = ( 2;1; ) , b = 0; 2; Tt c giỏ tr ca m r r r r r r hai vộc t u = 2a + 3mb v v = ma b vuụng gúc l: ( ) 26 + 11 26 26 26 + B C D 18 6 Cõu 38: Trong khụng gian Oxyz , mt phng ( P ) qua im A ( 1;1;1) v vuụng gúc vi ng thng OA cú phng trỡnh l: A ( P ) : x y + z = B ( P ) : x + y + z = A C ( P ) : x + y + z = D ( P ) : x + y z = Cõu 39: Hỡnh hp ng ABCD ABC D cú ỏy l mt hỡnh thoi cú gúc nhn bng , cnh a Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ú bng S Tớnh th tớch ca hp ABCD ABC D ? 1 1 A a.S sin B a.S sin C a.S sin D a.S sin z Cõu 40: Tỡm hp nhng im M biu din s phc mt phng phc, bit s phc z tha iu kin z 2i = z + A Tp hp nhng im M l ng thng cú phng trỡnh x + y + = B Tp hp nhng im M l ng thng cú phng trỡnh x y + = C Tp hp nhng im M l ng thng cú phng trỡnh x + y = D Tp hp nhng im M l ng thng cú phng trỡnh x + y + = 2 Cõu 41: Trong khụng gian Oxyz , cho mt cu ( S ) : x + y + z x y z = Mt phng ( Oxy ) ct mt cu ( S ) theo giao tuyn l mt ng trũn ng trũn giao tuyn y cú bỏn kớnh r bng: A r = B r = C r = D r = Cõu 42: Trong khụng gian Oxyz , cho hỡnh hp ABCD ABC D cú A ( 1;1; ) , B ( 0; 0; ) , C ( 5;1; ) v D ( 2;1; 1) Th tớch hp ó cho bng: A 12 B 19 C 38 D 42 Cõu 43: Tỡm mnh sai cỏc mnh sau: A Mt cu tõm I ( 2; 3; ) tip xỳc vi mt phng ( Oxy ) cú phng trỡnh x + y + z x + y + z + 12 = B Mt cu ( S ) cú phng trỡnh x + y + z x y z = ct trc Ox ti A ( khỏc gc ta O ) Khi ú ta ụ l A ( 2;0;0 ) Trang C Mt cu ( S ) cú phng trỡnh ( x a ) + ( y b ) + ( z c ) = R tip xỳc vi trc Ox thỡ bỏn kớnh mt 2 cu ( S ) l r = b + c D x + y + z + x y z + 10 = l phng trỡnh mt cu Cõu 44: Mt mt cu ( S ) ngoi tip t din u cnh a Din tớch mt cu ( S ) l: A a B a C a D a Cõu 45: Khi tr cú chiu cao bng bỏn kớnh ỏy v din tớch xung quanh bng Th tớch tr l: B A C D Cõu 46: Cho hỡnh phng ( H ) gii hn bi cỏc ng y = x v y = x Khi trũn xoay to ( H ) quay quanh Ox cú th tớch l: 1 A ( x x ) dx ( vtt ) C ( ( ) B x x dx ( vtt ) ) D x x dx ( vtt ) ) ( x x dx ( vtt ) Cõu 47: Trong khụng gian Oxyz , cho mt cu ( S ) : ( x 1) + ( y + ) + ( z ) = 49 v im 2 M ( 7; 1;5 ) Phng trỡnh mt phng tip xỳc vi mt cu ( S ) ti im M l: A x + y + z 15 = B x y z 34 = C x + y + z 55 = D x y + z 55 = Cõu 48: Trong khụng gian Oxyz , cho im A ( 2;0; ) , B ( 3; 1; ) , C ( 2; 2;0 ) Tỡm im D mt phng ( Oyz ) cú cao õm cho th tớch ca t din ABCD bng v khong cỏch t D n mt phng ( Oxy ) bng Khi ú cú ta im D tha bi toỏn l: A D ( 0;3; 1) B D ( 0; 3; 1) C D ( 0;1; 1) D D ( 0; 2; 1) Cõu 49: Trong khụng gian Oxyz , cho im H ( 1; 2;3) Mt phng ( P ) i qua im H , ct Ox, Oy, Oz ti A, B, C cho H l trc tõm ca tam giỏc ABC Phng trỡnh ca mt phng ( P ) l A ( P ) : x + y + z 11 = B ( P ) : x + y + z 10 = C ( P ) : x + y + z 13 = D ( P ) : x + y + 3z 14 = Cõu 50: Cho hỡnh lp phng ABCD.ABC D cú cnh bng Tớnh khong cỏch gia hai mt phng ( ABD) v ( BC D ) A B C Trang D - HT - Trang THI TH THPT QUC GIA 2017 THPT HAI B TRNG- HU- LN Banfileword.com B 2017 MễN TON BNG P N 1-B 2-C 3-B 4-A 5-B 6-A 7-C 8-C 9-C 10-A 11-D 12-C 13-D 14-B 15-D 16-A 17-C 18-D 19-A 20-B 21-C 22-D 23-A 24-A 25-C 26-D 27-B 28-C 29-B 30-C 31-A 32-A 33-B 34-D 35-B 36-D 37-A 38-C 39-A 40-C 41-C 42-C 43-D 44-B 45-B 46-D 47-C 48-A 49-D 50-A Banfileword.com B 2017 MễN TON THI TH THPT QUC GIA 2017 THPT HAI B TRNG- HU- LN LI GII CHI TIT Cõu 1: ỏp ỏn B Gi I l trung im NP IA ng cao ca ANP cõn ti A AI = x ( 12 x ) = 24 ( x ) 1 din tớch ỏy S ANP = NP AI = ( 12 x ) 24 ( x ) , vi x 12 th tớch lng tr l 2 a V = S ANP MN = ( 12 x ) 24 ( x ) (t MN = a : hng s dng) Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s y = ( 12 x ) 24 ( x ) , ( x 12 ) : + y = x + 24 12 ( 12 x ) 24 ( x ) + = , y = x = ( 6;12 ) 24 ( x ) 24 ( x ) Trang + Tớnh giỏ tr: y ( ) = , y ( ) = , y ( 12 ) = Th tớch tr ln nht x = Cõu 2: ỏp ỏn C Cỏc hm s trờn nghch bin trờn ton trc s y 0, x Ă + Hm s y = x x cú y = x x khụng tho + Hm s y = x3 + 3x + cú y = 3x + khụng tho + Hm s y = x + 3x 3x + cú y = 3x + x tho iu kin y = ( x 1) 0, x Ă + Hm s y = x cú y = x khụng tho Cõu 3: ỏp ỏn B iu kin cn (): th hm s ch cú mt tim cn ng mu s ch cú mt nghim hoc cú hai 4m = m = nghim nhng mt nghim l x = m = 27 ( 3) ( 3) + m = iu kin () + Vi m = , hm s y = x+3 x+3 y= : th cú TC : x = , TCN : y = ( x 3) x 6x + + Vi m = 27 , hm s y = TC : x = , TCN : y = x+3 x+3 , ( x 3) th cú y= y= ( ) ( ) x+3 x x x 27 x Cõu 4: ỏp ỏn A 1 Phõn tớch hm s f ( x ) = x x Cỏc nguyờn hm l ln x ln x + C mt nguyờn hm l F ( x ) = ln x + ln x Cõu 5: ỏp ỏn B y = ( x 27 ) l hm lu tha vi s m khụng nguyờn nờn hm s xỏc nh x 27 > x > Tp xỏc nh l D = ( 3; + ) Cõu 6: ỏp ỏn A Ta cú log x = x = 3 Do ú, ( ) P = log 3 ( ) + log 3 3 ( ) =2 + log 3 3 3 + = 2 Cõu 7: ỏp ỏn C Ta cú Trang S = 1008 + i + 2i + 3i + 4i + + 2017i 2017 = 1009 + ( 4i + 8i + + 2016i 2016 ) + ( i + 5i + 9i + + 2017i 2017 ) + + ( 2i + 6i + 10i10 + 2014i 2014 ) + ( 3i + 7i + 11i11 + + 2015i 2015 ) 504 505 504 504 n =1 n =1 n =1 n =1 = 1009 + ( 4n ) + i ( 4n 3) ( 4n ) i ( 4n 1) = 1009 + 509040 + 509545i 508032 508536i = 2017 + 1009i Cõu 8: ỏp ỏn C Ta cú y = x + x + , y ( 3) = Phng trỡnh tip tuyn ca th hm s ó cho l y = x + 19 Phng trỡnh honh giao im ca hm s ó cho vi tip tuyn ca nú l x = y = 33 x + x + x + = x + 19 x = Cõu 9: ỏp ỏn C x = y = Ta cú y = x x , y = x = y = 23 Cõu 10: ỏp ỏn A u = e x du = e x dx x x x t Ta cú e sin xdx = e cos x + e cos xdx dv = sin xdx v = cos x Cõu 11: ỏp ỏn D Vỡ + + + + n = n ( n + 1) nờn P = n ( n + 1) log b a Cõu 12: ỏp ỏn C a Ta cú: I = x3 + x x2 + a dx = (x + 1) x x2 + a dx = x + 1.xdx t = x + t = x + t dt = x.dx i cn: x = t = 1; x = a t = a + Khi ú: I = a +1 t.tdt = 1 t ( ) a +1 1 = a2 + ( ) a + Cõu 13: ỏp ỏn D V th hm s ( C ) : y = x 3x Trang 10 - ổử 1ữ ữ log1 x + 2x - Ê - x + 2x - ỗ = 16 ỗ ữ ỗ ữ ố2ứ ( ) x2 + 2x - 24 x Ê - x Kt hp vi iu kin (*) ta cú: x Ê - x Cõu 22: ỏp ỏn D Ta cú: Gi M ( x;y) l im biu din ca s phc z = x + yi Gi A ( 4;0) l im biu din ca s phc z = Gi B ( - 4;0) l im biu din ca s phc z = - Khi ú: z + + z - = 10 MA + MB = 10 (*) H thc trờn chng t hp cỏc im M l elip nhn A, B l cỏc tiờu im Gi phng trỡnh ca elip l x2 y2 + = 1, a > b > 0,a2 = b2 + c2 a b ( ) T (*) ta cú: 2a = 10 a = AB = 2c = 2c c = ị b2 = a2 - c2 = Vy qu tớch cỏc im M l elip: ( E ) : x2 y2 + = 25 Cõu 23: ỏp ỏn A 4 ( ) ( Quóng ng cht im i c l: S = ũ v( t ) dt =ũ 3t - 6t dt = t - 3t 0 ) = 16 Cõu 24: ỏp ỏn A th hm s hỡnh nhn lm trc i xng nờn l hm s chn Loi i phng ỏn B v C Mt khỏc, vi x = 1, ta cú y ( 1) = (nhỡn vo th) nờn chn phng ỏn A Cõu 25: ỏp ỏn C Phng trỡnh honh giao im ca d v th ( C ) : x + 2mx + ( m + 3) x + = ộx = x3 + 2mx2 + ( m + 2) x = ờj x = x2 + 2mx + m + = ở( ) ( 1) Vi x = 0, ta cú giao im l A ( 0;4) d ct ( C ) ti im phõn bit v ch phng trỡnh (1) cú nghim phõn bit khỏc Trang 13 ỡù j ( 0) = m + ù ùù D Â= m2 - m - > ùợ (*) Ta gi cỏc giao im ca d v ( C ) ln lt l A, B ( xB ;xB + 2) ,C ( xC ;xC + 2) vi xB , xC l nghim ca phng trỡnh (1) ỡù x + x = - 2m C ù B Theo nh lớ Viet, ta cú: ùù xB xC =m+2 ợ Ta cú din tớch ca tam giỏc MBC l S = ìBC ìd ( M , BC ) = Phng trỡnh d c vit li l: d : y = x + x - y + = M d ( M , BC ) = d ( M ,d) = Do ú: BC = d ( M , BC ) = 1- + + ( - 1) 2 = BC = 32 2 Ta li cú: BC = ( xC - xB ) + ( yC - yB ) = 2( xC - xB ) = 32 2 ( xB + xC ) - 4xB xC = 16 ( - 2m) - 4( m + 2) = 16 4m2 - 4m - 24 = m = m = - i chiu vi iu kin, loi i giỏ tr m = - Cõu 26: ỏp ỏn D Vỡ mt phng ( Q) song song ( P ) : x - 3y + 2z - 2= nờn phng trỡnh ( Q) cú dng ( P ) : x - 3y + 2z + m = 0( m - 2) ( Q ) i qua A ( 3; 2;1) nờn thay ta vo ta cú m = Vy phng trỡnh ( Q) : x - 3y +2z +1= Cõu 27: ỏp ỏn B ộx = (n) Gii phng trỡnh honh giao im x - 2x = ờ ởx = (n) 2 1 S = x x dx = x x dx + x x dx = ( x x )dx ( x x )dx Cõu 28: ỏp ỏn C Trang 14 r 1r r 4a = (8; 20;12) , b = 0; ; ữ , 3c = ( 3; 21;6 ) 3 r r r r 55 x = 4a b + 3c = 11; ; ữ 3 Cõu 29: ỏp ỏn B uuu r uuur uuur AB = (0; 2; 1) AC = (1;1; 2) AD = (1; m + 2; k) uuu r uuur uuur uuu r uuur AB AC = (5; 1; 2) AB AC AD = m + 2k ( ) uuu r uuur uuur Vy bn im ABCD ng phng AB AC AD = m + 2k = ( ) Cõu 30: ỏp ỏn C Gi s phng trỡnh mt cu cú dng: ( S ) : x + y + z 2ax 2by 2cz + d = (a + b + c d > 0) Vỡ mt cu ( S ) i qua O, A ( 1;0;0 ) , B ( 0; 2;0 ) v C ( 0;0; ) nờn thay ta bn im ln lt vo ta cú d = d = 1 + + 2.1 a + d = a = 2 ( S ) : x + y + z x + y 4z = + ( ) + ( ) b + d = b = + + 2.4.c + d = c = Cõu 31: ỏp ỏn A r r n( P ) = ( 8; 4; ) ; n( Q ) = ( 2; 2;0 ) r r n( P ) n( Q ) 12 2 = = r Gi l gúc gia hai mt phng ( P ) & ( Q ) ta cú cos = r 24 n( P ) n ( Q ) Vy = Cõu 32: ỏp ỏn A k e e k u = ln du = dx I k = x.ln ữ + dx = ( e 1) ln k I k < e x x t x 1 dv = dx v = x e3 ( e 1) ln k < e ln k < ln k < e e Do k nguyờn dng nờn k { 1; 2} Cõu 33: ỏp ỏn B Trang 15 Do thit din qua trc l tam giỏc vuụng nờn r = l 2 l2 Vy din tớch xung quanh ca nún bng S xq = Cõu 34: ỏp ỏn D Xột phng trỡnh honh giao im x = x = x2 = ; 4x = vdt x = x = 2 Din tớch hỡnh phng l S = x dx x dx = 16 ( vdt ) Cõu 35: ỏp ỏn B r r r r n( P ) = ( 2; 3;1) ; n( Q ) = ( 5; 3; ) n ( P ) k n ( Q ) ( k ) r r n( P ) n( Q ) Vy v trớ tng i ca ( P ) & ( Q ) l ct nhng khụng vuụng gúc Cõu 36: ỏp ỏn D S ( SAB ) ( ABC ) SA ( ABC ) Ta cú: ( SAC ) ( ABC ) ( SAB ) ( SAC ) = SA K AH BC SH BC ( SBC ) ( ABC ) = BC C A o ã SHC = 45 Khi ú: BC AH H BC SH B a a a o M AB = BC.cos300 = v AC = BC.sin 30 = nờn AH = AB.sin 300 = 2 a Nờn SA = 1 a3 Do ú: V = S ABC SA = AB AC.SA = 32 Cõu 37: ỏp ỏn A r r r r r r Ta cú: u = 2a + 3mb = 2; 3m 2; + 3m v v = ma b = 2m; m + 2; 2m rr Khi ú: u.v = 4m + 3m m + + + 3m 2m = ( ( m 2 6m = m = )( ) ) ( )( ( ) 26 + Cõu 38: ỏp ỏn C uuu r Mt phng ( P ) i qua im A ( 1;1;1) v cú vộc t phỏp tuyn OA = ( 1;1;1) Nờn: ( P ) : x + y + z = Trang 16 ) A Cõu 39: ỏp ỏn A Ta cú: S = AB AA AA = S 4a C B V S ABCD = S ABC = AB.BC.sin = a sin A Vy: V = S ABCD AA = a.S sin Cõu 40: ỏp ỏn C Gi z = x + yi , ( x, y Ă D B D C ) Ta cú: z 2i = z + x + ( y ) i = ( x + 1) yi x + ( y ) = ( x + 1) + y x + y = 2 Cõu 41: ỏp ỏn C Mt cu cú bỏn kớnh R = + + = 14 v tõm I ( 1; 2;3) Khong cỏch t tõm I ca mt cu n mt phng ( Oxy ) l d = Bỏn kớnh ng trũn giao tuyn l r = R d = Cõu 42: ỏp ỏn C uuu r uuur uuuu r Th tớch hp a cho V = 6VABCD = AB, AC AD uuu r uuur uuuu r Ta cú: AB = ( 1; 1; ) , AC = ( 6; 0;8 ) v AD = ( 1; 0;5 ) uuur uuur uuur uuur uuuu r Do ú: AB, AC = ( 8; 16; ) Suy AB, AC AD = 38 Vy V = 38 Cõu 43: ỏp ỏn D Cõu D sai vỡ phng trỡnh x + y + z + x y z + 10 = cú a = , b = c = , d = 10 nờn a + b + c d < Do ú phng trỡnh ó cho khụng l phng trỡnh mt cu Cõu 44: ỏp ỏn B Trang 17 Gi O l tõm ng trũn ngoi tip tam giỏc BCD Trong mt phng ( ABO ) dng ng trung trc ca AB ct AO ti I Khi ú I l tõm mt cu ngoi tip t din ABCD AB a2 R = IA = = =a a 2 2 Ta cú: AO = AB BO = a , =a AO 2a 3 3 a Din tớch mt cu ( S ) l: S = R = a = 2 Cõu 45: ỏp ỏn B Gi h v R l chiu cao v bỏn kớnh ỏy ca tr Khi ú h = R Ta cú: S xq = R.h = R = h = Th tớch tr: V = R h = Cõu 46: ỏp ỏn D x = Xột phng trỡnh honh giao im x = x x =1 ( ) ( x) Suy V = x 2 1 dx = x x dx = ( x x ) dx 0 Cõu 47: ỏp ỏn C uuu r Mt cu ( S ) cú tõm I ( 1; 3; ) IM = ( 6; 2;3) uuu r Mt phng cn tỡm i qua im M ( 7; 1;5 ) v cú vộct phỏp tuyn IM = ( 6; 2;3) nờn cú phng trỡnh l: ( x ) + ( y + 1) + ( z ) = x + y + z 55 = Cõu 48: ỏp ỏn A Trang 18 Vỡ D ( Oyz ) D ( 0; b; c ) , cao õm nờn c < Khong cỏch t D ( 0; b; c ) n mt phng ( Oxy ) : z = bng c = c = ( c < ) Suy ta D ( 0; b; 1) Ta cú: uuu r uuu r uuu r AB = ( 1; 1; ) , AC = ( 4; 2; ) ; AD = ( 2; b;1) uuu r uuu r uuu r uuu r AB; AC = ( 2; 6; ) AB; AC AD = + 6b = 6b = ( b 1) VABCD = uuu r uuu r AB; AC AD = b D ( 0;3; 1) b = M VABCD = b = Chn ỏp ỏn D ( 0;3; 1) b = D ( 0; 1; 1) Cõu 49: ỏp ỏn D Do t din OABC cú ba cnh OA, OB, OC ụi mt vuụng gúc nờn nu H l trc tõm ca tam giỏc ABC d dng chng minh c OH ( ABC ) hay OH ( P ) uuur Vy mt phng ( P ) i qua im H ( 1; 2;3) v cú VTPT OH ( 1; 2;3) nờn phng trỡnh ( P ) l ( x 1) + ( y ) + ( z 3) = x + y + 3z 14 = Cõu 50: ỏp ỏn A Ta chn h trc ta cho cỏc nh ca hỡnh lp phng cú ta nh sau: A ( 0; 0;0 ) B ( 1;0;0 ) C ( 1;1;0 ) D ( 0;1; ) A ( 0;0;1) B ( 1; 0;1) C ( 1;1;1) D ( 0;1;1) uuur uuur AB = ( 1; 0;1) , AD = ( 0;1;1) , uuu r uuur BD = ( 1;1; ) , BC = ( 0;1;1) r uuur uuur AB D A 0;0;0 n ) qua ( ) v nhn vộct = AB; AD = ( 1;1; 1) lm vộct phỏp tuyn * Mt phng ( Phng trỡnh ( ABD ) l : x + y z = uuu r uuur r * Mt phng ( BC D ) qua B ( 1;0;0 ) v nhn vộct m = BD; BC = ( 1;1; 1) lm vộct phỏp tuyn Phng trỡnh ( ABD ) l : x + y z = Suy hai mt phng ( ABD ) v ( BC D ) song song vi nờn khong cỏch gia hai mt phng chớnh l khong cỏch t im A n mt phng ( BC D ) : d ( A, ( BC D ) ) = Trang 19 = 3 THI TH THPT QUC GIA 2017 THPT HAI B TRNG- HU- LN Banfileword.com B 2017 MễN TON NH DNG MCMIX Cõu 1: Cho mt tm nhụm hỡnh ch nht ABCD cú AD = 24 cm Ta gp tm nhụm theo hai cnh MN v QP vo phớa n AB v CD trựng nh hỡnh v di õy c mt hỡnh lng tr khuyt hai ỏy Tỡm x th tớch lng tr ln nht? A x = B x = C x = 10 D x = [] Cõu 2: Hm s no sau õy nghch bin trờn ton trc s? A y = x x B y = x + 3x + C y = x + x x + D y = x [] x+3 Cõu 3: Cho hm s y = Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m th hm s ch cú mt x 6x + m tim cn ng v mt tim cn ngang? A 27 B hoc 27 C D [] Cõu 4: Hm s no sau õy l mt nguyờn hm ca hm s f ( x ) = x x A F ( x ) = ln x + ln x B F ( x ) = ln x + ln x C F ( x ) = ln x ln x D F ( x ) = ln x ln x [] Cõu 5: Tp xỏc nh ca hm s y = ( x 27 ) l A D = Ă \ { 3} [] B D = ( 3; + ) C D = [ 3; + ) D D = Ă Cõu 6: Cho log x = Giỏ tr ca biu thc P = log x + log x + log x bng A B 11 C 65 [] Cõu 7: Tớnh S = 1009 + i + 2i + 3i + + 2017i 2017 trờn on [ 2, 4] Trang 20 D 3 A S = 2017 1009i B 1009 + 2017i C 2017 + 1009i D 1008 + 1009i [] Cõu 8: Tip tuyn ca th hm s y = x + x + x + ti im A ( 3; ) ct th ti im th hai l B im B cú ta l A B ( 1; ) B B ( 1;10 ) C B ( 2;33) D B ( 2;1) [] Cõu 9: Hm s y = x 3x x + t cc tr ti x1 v x2 thỡ tớch cỏc giỏ tr cc tr bng A 25 B 82 C 207 D 302 [] Cõu 10: Phỏt biu no sau õy l ỳng x x x x x x A e sin xdx = e cos x + e cos xdx B e sin xdx = e cos x e cos xdx x x x C e sin xdx = e cos x + e cos xdx x x x D e sin xdx = e cos x e cos xdx [] Cõu 11: Cho a > 0, b > 0, a 1, b 1, n Ơ * Mt hc sinh tớnh: 1 1 P= + + + + theo cỏc bc sau: log a b log a2 b log a3 b log a n b n Bc I: P = log b a + log b a + log b a + + log b a n Bc II: P = log b ( a.a a a ) 1+ + 3+ + n Bc III: P = log b a Bc IV: P = n ( n + 1) log b a Trong cỏc bc trỡnh by, bc no sai ? A Bc III B Bc I [] a x3 + x I = Cõu 12: t x + dx Ta cú: A I = ( a +1) a +1 - C I = ( a +1) a +1 +1 C Bc II D Bc IV a +1) a +1 +1ự B I = ộ ( ỳ ỷ a +1) a +1 - 1ự D I = ộ ( ỳ ỷ [] Cõu 13: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m phng trỡnh x 3x log m = cú ỳng mt nghim A < m < B m = 1 C m = D < m < v m > 4 [] Cõu 14: Khng nh no sau õy l luụn luụn ỳng vi mi a, b dng phõn bit khỏc ? A a log b = b ln a B a 2log b = b 2log a C a = ln a a D log a b = log10 b [] Cõu 15: Tỡm mnh sai cỏc mnh sau: A i ữ = 2i i Trang 21 B ( i ) + ( 2i ) ( + 2i ) + ( + i ) = 13 40i 10 C ( + i ) ( i ) = 16 + 37i 3 ( ) ( ) ( ) D ( 3i ) + 3i ( + 2i ) ( i ) = + + + i [] Cõu 16: Cú bao nhiờu s phc z tho z = z + z A [] B C D Cõu 17: Khong cỏch gia hai im cc i v cc tiu ca th hm s y = ( x + 1) ( x ) A B C D [] Cõu 18: Gi z1 v z2 l hai nghim ca phng trỡnh z z + = bit ( z1 z2 ) cú phn o l s thc 2 õm Tỡm phn thc ca s phc w = z1 z2 A B C D [] Cõu 19: Mt ngi ln u gi ngõn hng 100 triu ng vi kỡ hn thỏng, lói sut 3% ca mt quý v lói tng quý s c nhp vo (hỡnh thc lói kộp) Sau ỳng thỏng, ngi ú gi thờm 100 triu ng vi kỡ hn v lói sut nh trc ú Tng s tin ngi ú nhn c nm k t gi thờm tin ln hai s gn vi kt qu no sau õy? A 232 triu B 262 triu C 313 triu D 219 triu [] b Cõu 20: Nu b a = thỡ biu thc xdx cú giỏ tr bng: a A ( b + a ) [] B ( b + a ) C b + a D ( b + a ) Cõu 21: Gii bt phng trỡnh: log 12 ( x + x ) A x < hoc < x B x < hoc < x < C x hoc x D x < hoc x > [] Cõu 22: Tỡm hp cỏc im M biu din hỡnh hc s phc z mt phng phc, bit s phc z tha iu kin: z + + z = 10 A Tp hp cỏc im cn tỡm l ng trũn cú tõm O ( 0;0 ) v cú bỏn kớnh R = x2 y + = 25 C Tp hp cỏc im cn tỡm l nhng im M ( x; y ) mt phng Oxy tha phng trỡnh B Tp hp cỏc im cn tỡm l ng elip cú phng trỡnh ( x + 4) + y2 + ( x 4) + y = 12 D Tp hp cỏc im cn tỡm l ng elip cú phng trỡnh x2 y2 + = 25 [] Cõu 23: Mt cht im chuyn ng trờn trc Ox vi tc thay i theo thi gian v ( t ) = 3t 6t (m/s) Tớnh quóng ng cht im ú i c t thi im t1 = (s), t2 = (s) Trang 22 A 16 B 24 C D 12 [] Cõu 24: Cho hm s y = x x + x cú th nh Hỡnh Khi ú th Hỡnh l ca hm s no di õy? Hỡnh 3 A y = x x + x Hỡnh B y = x + x x 3 C y = x x + x D y = x + x + x [] Cõu 25: ng thng d : y = x + ct th hm s y = x + 2mx + ( m + 3) x + ti im phõn bit A ( 0; ) , B v C cho din tớch tam giỏc MBC bng 4, vi M ( 1;3) Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m tha yờu cu bi toỏn A m = hoc m = B m = hoc m = C m = D m = hoc m = [] Cõu 26: Trong khụng gian Oxyz , cho im A ( 3; 2;1) v mt phng ( P ) : x - 3y + 2z - = Phng trỡnh mt phng ( Q ) i qua A v song song mt phng ( P ) l: A ( Q ) : x y + z + = C ( Q ) : x + y z = B ( Q ) : x y + z = D ( Q ) : x y + z + = [] Cõu 27: Hỡnh phng gii hn bi cỏc ng x = 1, x = 2, y = 0, y = x x cú din tớch c tớnh theo cụng thc: A S = ( x x)dx C S = ( x x)dx + ( x x)dx [] B S = ( x x)dx ( x x)dx D S = x x dx r r r Cõu 28: Trong khụng gian Oxyz , cho ba vect: a = (2; 5;3) , b = ( 0; 2; 1) , c = ( 1; 7; ) Ta vect r r 1r r x = 4a b + 3c l r 53 r 121 17 ; ữ A x = 11; ; ữ B x = 5; 3 3 r r C x = 11; ; 55 ữ D x = ; ;18 ữ 3 3 [] Trang 23 Cõu 29: Trong khụng gian Oxyz , cho bn im A ( 1; 2;0 ) , B ( 1;0; 1) v C ( 0; 1; ) , D ( 0; m; k ) H thc gia m v k bn im ABCD ng phng l : A m + k = B m + 2k = C 2m 3k = D 2m + k = [] Cõu 30: Trong khụng gian Oxyz , vit phng trỡnh mt cu ( S ) i qua bn im O, A ( 1;0;0 ) , B ( 0; 2;0 ) v C ( 0;0; ) 2 A ( S ) : x + y + z + x y + z = C ( S ) : x + y + z x + y z = 2 B ( S ) : x + y + z x + y z = D ( S ) : x + y + z + x y + z = [] Cõu 31: Trong khụng gian Oxyz , gúc gia hai mt phng ( P ) : x y z 11 = ; ( Q) : 2x y + = [] A B C D e k Cõu 32: t I k = ln dx k nguyờn dng Ta cú I k < e khi: x A k { 1; 2} B k { 2;3} C k { 4;1} D k { 3; 4} [] Cõu 33: Hỡnh nún ng sinh l , thit din qua trc ca hỡnh nún l tam giỏc vuụng cõn Din tớch xung quanh ca hỡnh nún l l2 l2 l2 l2 A B C D 2 [] Cõu 34: Hỡnh phng gii hn bi y = x ; y = x ; y = cú din tớch bng 13 17 16 A ( vdt ) B ( vdt ) C D ( vdt ) ( vdt ) 3 [] Cõu 35: Trong khụng gian Oxyz , cho hai mt phng ( P ) : x y + z = ; ( Q ) : x y z = V trớ tng i ca ( P ) & ( Q ) l A Song song B Ct nhng khụng vuụng gúc C Vuụng gúc D Trựng [] Cõu 36: Cho hỡnh chúp S ABC l tam giỏc vuụng ti A , ãABC = 30o , BC = a Hai mt bờn ( SAB ) v ( SAC ) cựng vng gúc vi ỏy ( ABC ) , mt bờn ( SBC ) to vi ỏy mt gúc 450 Th tớch ca chúp S ABC l: a3 a3 a3 a3 A B C D 64 16 32 [] r r Cõu 37: Trong khụng gian Oxyz , cho hai vộc t a = ( 2;1; ) , b = 0; 2; Tt c giỏ tr ca m r r r r r r hai vộc t u = 2a + 3mb v v = ma b vuụng gúc l: ( Trang 24 ) A 26 + B 11 26 18 C 26 D 26 + [] Cõu 38: Trong khụng gian Oxyz , mt phng ( P ) qua im A ( 1;1;1) v vuụng gúc vi ng thng OA cú phng trỡnh l: A ( P ) : x y + z = B ( P ) : x + y + z = C ( P ) : x + y + z = D ( P ) : x + y z = [] Cõu 39: Hỡnh hp ng ABCD ABC D cú ỏy l mt hỡnh thoi cú gúc nhn bng , cnh a Din tớch xung quanh ca hỡnh hp ú bng S Tớnh th tớch ca hp ABCD ABC D ? 1 1 A a.S sin B a.S sin C a.S sin D a.S sin [] Cõu 40: Tỡm hp nhng im M biu din s phc z mt phng phc, bit s phc z tha iu kin z 2i = z + A Tp hp nhng im M l ng thng cú phng trỡnh x + y + = B Tp hp nhng im M l ng thng cú phng trỡnh x y + = C Tp hp nhng im M l ng thng cú phng trỡnh x + y = D Tp hp nhng im M l ng thng cú phng trỡnh x + y + = [] 2 Cõu 41: Trong khụng gian Oxyz , cho mt cu ( S ) : x + y + z x y z = Mt phng ( Oxy ) ct mt cu ( S ) theo giao tuyn l mt ng trũn ng trũn giao tuyn y cú bỏn kớnh r bng: A r = [] B r = C r = D r = Cõu 42: Trong khụng gian Oxyz , cho hỡnh hp ABCD ABC D cú A ( 1;1; ) , B ( 0; 0; ) , C ( 5;1; ) v D ( 2;1; 1) Th tớch hp ó cho bng: A 12 B 19 C 38 D 42 [] Cõu 43: Tỡm mnh sai cỏc mnh sau: A Mt cu tõm I ( 2; 3; ) tip xỳc vi mt phng ( Oxy ) cú phng trỡnh x + y + z x + y + z + 12 = B Mt cu ( S ) cú phng trỡnh x + y + z x y z = ct trc Ox ti A ( khỏc gc ta O ) Khi ú ta ụ l A ( 2;0;0 ) C Mt cu ( S ) cú phng trỡnh ( x a ) + ( y b ) + ( z c ) = R tip xỳc vi trc Ox thỡ bỏn kớnh mt 2 cu ( S ) l r = b + c D x + y + z + x y z + 10 = l phng trỡnh mt cu Trang 25 [] Cõu 44: Mt mt cu ( S ) ngoi tip t din u cnh a Din tớch mt cu ( S ) l: A a B a C a D a [] Cõu 45: Khi tr cú chiu cao bng bỏn kớnh ỏy v din tớch xung quanh bng Th tớch tr l: B A C D [] Cõu 46: Cho hỡnh phng ( H ) gii hn bi cỏc ng y = x v y = x Khi trũn xoay to ( H ) quay quanh Ox cú th tớch l: A ( x x ) dx ( vtt ) C ( ) x x dx ( vtt ) ( ) B x x dx ( vtt ) D x x dx ( vtt ) ) ( [] Cõu 47: Trong khụng gian Oxyz , cho mt cu ( S ) : ( x 1) + ( y + ) + ( z ) = 49 v im 2 M ( 7; 1;5 ) Phng trỡnh mt phng tip xỳc vi mt cu ( S ) ti im M l: A x + y + z 15 = B x y z 34 = C x + y + z 55 = D x y + z 55 = [] Cõu 48: Trong khụng gian Oxyz , cho im A ( 2;0; ) , B ( 3; 1; ) , C ( 2; 2;0 ) Tỡm im D mt phng ( Oyz ) cú cao õm cho th tớch ca t din ABCD bng v khong cỏch t D n mt phng ( Oxy ) bng Khi ú cú ta im D tha bi toỏn l: A D ( 0;3; 1) B D ( 0; 3; 1) C D ( 0;1; 1) D D ( 0; 2; 1) [] Cõu 49: Trong khụng gian Oxyz , cho im H ( 1; 2;3) Mt phng ( P ) i qua im H , ct Ox, Oy, Oz ti A, B, C cho H l trc tõm ca tam giỏc ABC Phng trỡnh ca mt phng ( P ) l A ( P ) : x + y + z 11 = B ( P ) : x + y + z 10 = C ( P ) : x + y + z 13 = D ( P ) : x + y + 3z 14 = [] Trang 26 Cõu 50: Cho hỡnh lp phng ABCD.ABC D cú cnh bng Tớnh khong cỏch gia hai mt phng ( ABD) v ( BC D ) A B C [] Trang 27 D ... + 2i + 3i + 4i + + 20 17i 20 17 = 1009 + ( 4i + 8i + + 20 16i 20 16 ) + ( i + 5i + 9i + + 20 17i 20 17 ) + + ( 2i + 6i + 10i10 + 20 14i 20 14 ) + ( 3i + 7i + 11i11 + + 20 15i 20 15 ) 504 505 504 504... trỡnh ca elip l x2 y2 + = 1, a > b > 0,a2 = b2 + c2 a b ( ) T (*) ta cú: 2a = 10 a = AB = 2c = 2c c = ị b2 = a2 - c2 = Vy qu tớch cỏc im M l elip: ( E ) : x2 y2 + = 25 Cõu 23 : ỏp ỏn A 4 ( )... 7-C 8-C 9-C 10-A 11-D 12- C 13-D 14-B 15-D 16-A 17-C 18-D 19-A 20 -B 21 -C 22 -D 23 -A 24 -A 25 -C 26 -D 27 -B 28 -C 29 -B 30-C 31-A 32- A 33-B 34-D 35-B 36-D 37-A 38-C 39-A 40-C 41-C 42- C 43-D 44-B 45-B 46-D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hai Bà Trưng Huế Lần 2 File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hai Bà Trưng Huế Lần 2 File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Hai Bà Trưng Huế Lần 2 File word Có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay