Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2016 2017 p

5 61 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 10:37

PHÒNG GD&ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016-2017 - Căn Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; - Căn Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016 – 2017 sau: I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN: Họ tên giáo viên: HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG Ngày tháng năm sinh: Ngày vào ngành: Trình độ chuyên môn: Chức vụ công tác: Môn dạy: Sinh học lớp – Hóa học lớp Tổ chuyên môn: HÓA - SINH II/ KẾ HOẠCH TỰ HỌC: Nội dung bồi dưỡng 1(30 tiết): HÌNH THỨC BỒI MỤC TIÊU DƯỠNG BỒI DƯỠNG Bồi dưỡng công tác tư vấn học Tự học qua mạng internet, Nâng cao lực tư đường cấp THCS sách báo, kết hợp tổ tư vấn vấn học đường cho học học đường nhà trường sinh Có kĩ sống, kĩ Bồi dưỡng giáo dục kỹ sống, Tự học qua mạng internet, giao tiếp ứng xử giá trị sống giao tiếp ứng xử sách báo, thực tế với đồng nghiệp, giáo viên người xung quanh Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT ngày Nắm nhiệm vụ 26/8/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo trọng tâm giáo dục dục Đào tạo nhiệm vụ trọng Tập trung phổ thông năm học tâm giáo dục phổ thông năm học 2016-2017 2016-2017 Thông tư 58 /2011/TT-BGDĐT ban Đánh giá, xếp loại học hành quy chế đánh giá, xếp loại học Tự học qua tài liệu sinh theo thông tư sinh THCS học sinh THPT Lập kế hoạch để Các hướng dẫn Bộ GDĐT góp phần xây dựng việc xây dựng trường học thân thiện, Tự học qua mạng trường học thân thiện, học sinh tích cực học sinh tích cực Nội dung bồi dưỡng 2( 30 tiết): HÌNH THỨC BỒI MỤC TIÊU STT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG DƯỠNG BỒI DƯỠNG Bồi dưỡng trị hè 2016 Tập trung Hoàn thành chuyên đề bồi dưỡng Công văn 1630/SGDĐT-GDTrH Tập trung Lập kế hoạch để ngày 6/9/2016 Sở Giáo dục góp phần thực tốt STT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THỜI GIAN SỐ TIẾT 10 10 Từ 01 tháng năm 2016 đến 31 tháng 10 năm 2016 3 THỜI GIAN SỐ TIẾT 20 Từ 01 tháng Đào tạo Gia Lai việc Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 Các văn hướng dẫn Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai Các văn hướng dẫn Phòng Giáo dục Đào tạo Pleiku Tập trung Tập trung nhiệm vụ năm học 2016- năm 2017 2016 đến 31 Thực kịp thời, tháng năm đúng, đủ Thực kịp thời, 2016 đúng, đủ Nội dung bồi dưỡng 3(60 tiết): Căn vào thông số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS Tôi chọn đăng ký tự bồi dưỡng 04 module sau: STT TÊN VÀ NỘI DUNG MÔ ĐUN HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG SỐ TIẾT MODULE THCS14: Xây dựng kế Tự học qua mạng Internet, Xây dựng kế hoạch hoạch dạy học theo hướng tích qua giảng dạy dạy học theo hướng tích hợp Bồi dưỡng thông qua sinh hợp Các yêu cầu kế hoạch dạy hoạt chuyên môn trường; học theo hướng tích hợp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên Mục tiêu, nội dung, phương pháp môn kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp MODULE THCS18: Phương Tự học qua mạng Internet, Vận dụng kĩ pháp dạy học tích cực tài liệu thuật dạy học tích cực phương pháp dạy 1.Dạy học tích cực -Bồi dưỡng thông qua tự học tích cực 2.Các phương pháp, kĩ thuật dạy học, tự nghiên cứu học tích cực 3.Sử dụng phương pháp dạy -Bồi dưỡng thông qua dự thăm lớp; trao đổi học tích cực thảo luận, thực hành, minh THỜI GIAN 15 15 Từ 01 tháng 11 năm 2016 đến 31 họa, rút kinh nghiệm, chia tháng sẻ đồng nghiệp năm MODULE THCS19: Dạy học với Tự học qua mạng Internet, Có biện pháp để nâng 2017 công nghệ thông tin tài liệu cao hiệu dạy học nhờ hỗ trợ công 1.Vai trò công nghệ thông tin nghệ thông tin dạy học 2.Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học MODULE THCS22: Sử dụng -Tự học qua mạng Sử dụng số số phần mềm dạy học Internet, tài liệu phần mềm dạy học Một số phần mềm dạy học chung phần mềm dạy học theo môn học Sử dụng hiệu số phần mềm dạy học Kế hoạch cụ thể : THỜI GIAN NỘI DUNG Tháng 6- 8/ 2016 Nội dung bồi dưỡng Tháng 9&10/ 2016 Nội dung bồi dưỡng Tháng 11/2016 Bồi dưỡng tự chọn :Nội dung bồi dưỡng MODULE THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Mục tiêu, nội dung, phương pháp kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Tháng 12/2016 Bồi dưỡng tự chọn :Nội dung bồi dưỡng MODULE THCS 18 Phương pháp dạy học tích cực 1.Dạy học tích cực 2.Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực 15 15 Tháng 2/ 2017 Tháng 3/ 2017 Tháng 4/ 2017 Tháng 5/ 2017 3.Sử dụng phương pháp dạy học tích cực Bồi dưỡng tự chọn :Nội dung bồi dưỡng MODULE THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin 1.Vai trò công nghệ thông tin dạy học 2.Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Bồi dưỡng tự chọn :Nội dung bồi dưỡng MODULE THCS 22 Sử dụng số phần mềm dạy học Một số phần mềm dạy học chung phần mềm dạy học theo môn học Sử dụng hiệu số phần mềm dạy học -Thảo luận, giải đáp thắc mắc, kiểm tra nội dung tự bồi dưỡng qua nhóm, tổ chuyên môn -Tổng hợp kết kiểm tra, đánh giá nội dung BDTX năm học, báo cáo kết BDTX cho lãnh đạo nhà trường DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Pleiku, ngày 06 tháng năm 2016 Người đăng ký Huỳnh Thị Bích Phượng ... Trung học năm học 201 6- 2017 Các văn hướng dẫn Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai Các văn hướng dẫn Phòng Giáo dục Đào tạo Pleiku T p trung T p trung nhiệm vụ năm học 201 6- năm 2017 2016 đến 31 Thực k p. .. thông năm học 201 6- 2017 201 6- 2017 Thông tư 58 /2011/TT-BGDĐT ban Đánh giá, x p loại học hành quy chế đánh giá, x p loại học Tự học qua tài liệu sinh theo thông tư sinh THCS học sinh THPT L p kế hoạch. .. HÌNH THỨC BỒI MỤC TIÊU STT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG DƯỠNG BỒI DƯỠNG Bồi dưỡng trị hè 2016 T p trung Hoàn thành chuyên đề bồi dưỡng Công văn 1630/SGDĐT-GDTrH T p trung L p kế hoạch để ngày 6/9 /2016 Sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2016 2017 p , Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2016 2017 p , Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2016 2017 p

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay